##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikası


D) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6;   E)Yüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

D) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6;  
E) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4  
29. 
Verilmiş növlə
r
ə
 
uyğun xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
I - exinokokk;  
II - beyin qurdu  
1 - 
başcıq xortumla və
 22 - 23 
ə
d
əd qarmaqcıqla təchiz olunmuşdur
;  
2 - 
aralıq sahibi xırdabuynuzlu heyvanlardır
;  
3 - b
ə
d
ə
ni 2 - 6 mm uzunluqdad
ır
;  
4 - finna m
ə
rh
ə
l
əsi senur adlanır
;  
5 - b
ə
d
ə
ni 3 - 
4 buğumdan ibarə
tdir;  
6 - 
başcıq xortumla və
 36 - 40 
ə
d
əd qarmaqcıqla təchiz olunmuşdur
  
A) I - 2, 4, 5; II - 3, 4, 6; 
B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6;  
C) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4; 
D) I - 1, 3, 6; II - 1, 4, 6;  
E) I - 3, 4, 5; II - 2, 3, 5  

 
44 
30. 
Verilmiş siniflə
r
ə
 
uyğun xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
I - trematodlar  
II - turbellaril
ə
r  
1 - b
ə
d
ə
ni kirpikli epiteli il
ə
 
örtülmüşdür
;  
2 - 
sırf parazit hə
yat t
ərzi keçirirlə
r;  
3 - b
ə
d
ə
ni tequmentl
ə
 
örtülmüşdür
;  
4 - yetkin m
ə
rh
ə
l
ə
d
ə
 kirpik v
ə
 
gözcüyə
 malikdir;  
5 - 
inkişafları metamorfozla və
 sahib d
əyişmə
kl
ə
 
başa çatır
;  
6 - 
ə
ks
ər növlə
rind
ə
 
inkişaf düzünə
dir, az qismind
ə
 
metamorfozladır
  
A) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5; 
B) I - 1, 2, 4; II - 1, 3, 5;  
C) I - 2, 4, 6; II - 3, 5, 6;  
D) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6; 
E) I - 3, 4, 6; II - 2, 3, 6  
##num= 6// level= 1// sumtest=26 // name= Dəyirmi qurdlar, Nemertinlər və Həlqəvi 
qurdlar tipi //  
1. Nematodlarda h
ə
ll olunmayan m
əhsulları tutub saxlayan hüceyrə
l
ə
r:  
A) rezervuar 
B) xoanosit  
C) pinokosit  
D) statosist  
E) faqositar 
2. Askarid v
ə
 teniyalar bar
ə
d
ə
 ilk m
əlumatlar harada göstərilmişdir:
  
A) ebers papirusunda  
B) 
Aristotelin işlə
rind
ə
  
C) 
Linneyin “Tə
bi
ətin sistemi” ə
s
ə
rind
ə
  
D) J. 
Küvyenin tədqiqatlarında
  
E) Skryab
inin işlə
rind
ə
  

 
45 
3. H
ə
yat t
ə
rzin
ə
 
görə
 
nematodlar hansı qruplara bölünür:
  
A) s
ə
rb
əst yaşayan və
 
sürfə
si parazit nematodlar 
B) s
ə
rb
əst yaşayan
, bitki parazitl
ə
ri, insan v
ə
 
heyvanların parazitlə
ri 
C) bitki v
ə
 
heyvan nematodları
  
D) insan v
ə
 heyvan nematodlar
ı
  
E) s
ə
rb
ə
st v
ə
 
metamorfozla inkişaf edə
n nematodlar  
4. 
Qarnıkipikli qurdlar hansı ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 
görə
 turbelleril
ə
r
ə
 
oxşardır:
  
A) 
qarın tə
r
əfin kirpikli olması

çoxalma prosesi
 
B) 
baş tə
r
əfin kirpikli olması

gözlərin quruluşui
  
C) 
baş və
 
qarın tə
r
ə
fin k
irpikli olması
, d
ə
ri v
ə
zl
ərinin quruluşu
 
D) 
baş tə
r
əfin kirpikli olması

udlağın olması
  
E) 
qarın tə
r
əfin kirpikli olması

parenximanın quruluşu
  
5. B
əzi nematodların quyruğunun yanlarında yerləşən çox kiçik birhüceyrə
li orqan:  
A) reseptorlar 
B) statosist  
C) sefalotoraks  
D) fazmidl
ə
r    
E) 
hiss çıxıntıları
  
6. D
əyirmi qurdların təsnifatı hansı variantda düzgündür:
  
1 - Nematodlar v
ə
 
ya xüsusi də
yirmi qurdlar  
2 - Arxooforlar  
3 - 
Qarnıkirpiklilə
r  
4 - Rotatoril
ə
 
5 - Nemertinl
ə
r  
6 - 
Qılqurdkimilə
r  
7 - 
Tikanbaşlılar
  
A) 4, 5, 6, 7 
B) 1, 2, 3, 4  

 
46 
C) 3, 4, 5, 6  
D) 1, 3, 4, 6, 7 
E) 1, 4, 5, 6, 7  
7. 
Nematodlara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - h
əzm sistemi ağızla başlayıb
, anus d
ə
liyi il
ə
 n
ə
hay
ə
tl
ə
nir;  
2 - ifrazat sistemi protonefridial tiplidir;  
3 - 
ağız növündən asılı olaraq altıya qə
d
ər fırla ə
hat
ə
 
olunmuşdur
;  
4 - h
ə
m s
ə
rb
əst yaşayır
, h
ə
m d
ə
 parazit h
ə
yat t
ərzi keçirirlə
r;  
5 - b
ə
d
ə
ni kutikula il
ə
 
örtülmüşdür

onun altında hipoderma və
 uzununa 
ə
z
ə
l
ə
l
ə

yerl
əşir
;  
6 - 
ə
ks
ə
riyy
ə
ti hermafroditdir, az qis
mi ayrıcinslidir
  
A) 3, 4, 6   
B) 2, 3, 5  
C) 1, 3, 6  
D) 2, 4, 6  
E) 1, 3, 4, 5 
8. 
Nematodları öyrə
n
ə
n aliml
əri göstə
rin:  
1 - A. Paramonov  
2 - 
Meçnikov
  
3 - R. 
Şults və
 E. Qvozdev  
4 - 
Şleyden və
 
Şvann
  
5 - A. 
Traç
  
6 - Linney  
7 - Aristotel  
8 - Skryabin  
A) 1, 3, 5  
B) 2, 4, 5  
C) 2, 4, 7  
D) 3, 7, 8  

 
47 
E) 5, 6, 7  
9. 
Nematodlara aid olmayan variantı göstə
rin:  
1 - b
ə
d
ən lentşə
killidir  
2 - b
ə
d
ə
n uzunsovdur  
3 - bel - 
qarın istiqamə
tind
ə
 
yastılaşmışdır
  
4 - 
cinsi dimorfizm mövcuddur
  
5 - b
ə
d
ən möhkə
m kutikula il
ə
 
örtülüdür
  
6 - 
daxili orqanların arası parenxima ilə
 doludur  
7 - ifrazat sistemi protonefridial tipd
ə
dir  
8 - b
ə
d
ən boşluğu protoselom adlanır
  
9 - hermofroditdir  
A) 2. 3. 4, 5, 9 
B) 1, 3, 6, 7, 9 
C) 3. 4, 5, 6, 7  
D) 1, 2, 3, 4, 5  
E) 2, 4, 6, 8, 9  
10. Askarid
ə
 
aid düzgün ifadə
l
əri seçin:
  
1 - askaridd
ə
 cinsi dimorfizm var;  
2 - 
askarid nazik bağırsaqda yaşayır
;  
3 - askaridin qan - 
damar sistemi açıqdır
;  
4 - askaridin b
ə
d
əni buğumludur
;  
5 - askarid b
ə
d
ə
n s
ə
thi il
ə
 t
ə
n
əffüs edir
;  
6 - askari
din 3 dodağı var
  
A) 2, 1, 6, 4 
B) 6, 5, 1, 3  
C) 1, 2, 6, 5 
D) 5, 2, 3, 1  
E) 4, 3, 6, 2  

 
48 
11. 
Spiralşə
killi trixin
ə
 
uyğun xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
1 - 
siçan

siçovul
, donuz, insan parazitlik edir;  
2 - 
sahib yaxşı bişirilməmiş mal ə
tini yem
ə
kl
ə
 yoluxur;  
3 - iribuynuzlu heyvanlarda parazitlik edir;  
4 - trixinoz x
ə
st
əliyini törə
dir  
5 - 
törə
tdiyi x
ə
st
ə
lik tenioz adlan
ır;  
6 - 
sahib yaxşı bişirilməmiş donuz ə
tini yem
ə
kl
ə
 yoluxur  
A) 1, 3, 4; 
B) 2, 1, 4;  
C) 5, 4, 6;  
D) 4, 6, 1; 
E) 4, 6, 2;  
12. H
ə
lq
ə
vi qurdl
ara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - d
ə
ri - 
ə
z
ə
l
ə
 kis
əsi yaxşı inkişaf etmişdir
;  
2 - t
ə
n
əffüs prosesi bə
d
ə
n s
ə
thi vasit
ə
sil
ə
dir;  
3 - ifrazat sistemi protonefridial tipd
ə
dir;  
4 - qan - damar sistemi yoxdur;  
5 - b
ə
d
ən ölçülə
ri 0, 5 mm - d
ə
n 2 - 3 m - 
ə
 q
ə
d
ə
rdir;  
6 - 
sinir sistemi sinir düyünlə
rind
ə
n v
ə
 
sinir sütunlarından ibarə
tdir  
A) 1, 4, 6 
B) 2, 3, 6;  
C) 1, 3, 5;  
D) 2, 4, 6;  
E) 1, 2, 5; 
13. H
ə
lq
əvi qurdların hə
zm sistemin
ə
 
aid variantı seçin:
  
1 - 
ağız dəliyi qarın tə
r
ə
fd
ə
 yerl
əşir
  
2 - 
bağırsaq qa
n - damar sistemi il
ə
 
ə
laq
ə
dar deyil  
3 - anus d
əliyi mövcuddur
  

 
49 
4 - bel qan - 
damarı bağırsağın üstündə
 yerl
əşmişdir
  
5 - anus d
ə
liyi yoxdur  
6 - 
bağırsaqda tiflozol vardır
  
A) 1, 3, 4, 6  
B) 1, 2, 3, 5  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 2, 5, 7  
E) 3, 4, 5, 6  
14. 
Çoxqıllı qurdlara aid olmayan variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
ə
nl
əri üç hissə
d
ə


 
baş

gövdə
 v
ə
 anal hiss
ə
d
ə
n ibar
ə
tdir;  
2 - 
daxili orqanları protoselom adlanan boşluqda yerləşir
;  
3 - h
ə
r
ə
k
ə
t
ə
 xidm
ə
t ed
ən xüsusi çıxıntılara malikdirlə
r;  
4 - t
ə
n
əffüs və
 qan - damar sistemi yoxdur;  
5 - 
sinir sistemi sinir düyünlə
rind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir;  
6 - ifrazat sistemi protonefridial tipd
ə
dir  
A) 1, 3, 5; 
B) 2, 4, 6; 
C) 2, 5, 6;  
D) 3, 4, 6;  
E) 1, 4, 5  
15. 
Azqıllı qurdlara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - 
ə
ks
ə
riyy
əti şirin suda və
 
torpaqda yaşayır
;  
2 - h
ə
r
ə
k
ə
t
ə
 xidm
ə
t ed
ən xüsusi çıxıntılara malikdirlə
r;  
3 - b
ə
d
ənin ön hissə
sind
ə
 
bir neçə
 
buğumu ə
hat
ə
 ed
ən qalınlaşma ə
m
ə
l
ə
 g
əlmişdir
;  
4 - ifrazat sistemi protonefridial tipd
ə
dir;  
5 - t
ə
n
əffüsü də
ri vasit
ə
sil
ə
dir;  
6 - 
daxili orqanları protoselom adlanan boşluqda yerləşir
  
A) 1, 4, 5; 

 
50 
B) 2, 4, 6;  
C) 1, 3, 5; 
D) 2, 4, 6;  
E) 3, 5, 6  
16. 
Azqıllı qurdların həzm sisteminin xüsusiyyə
tl
ə
ri:  
1 - udlaq xaric
ə
 
çıxır
  
2 - 
ağız də
liyi il
ə
 
başlanıb anusla qurtarır
  
3 - udlaq m
ə
d
ə
y
ə
 
açılır
  
4 - qida borusuna morren v
ə
zil
əri açılır
  
5 - 
qida qalıqları ağızdan xaric olunur
  
6 - 
udlağa udlaq və
zil
əri açılır
  
7 - m
ə
d
ənin ön hissə
sin
ə
 
xloraqogen hüceyrə
l
ər açılır
  
8 - 
udlaq dar qida borusuna keçir
  
9 - 
çinə
dana morren v
ə
zil
əri açılır
  
A) 2, 5, 7, 9 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 4, 5, 6, 7  
D) 2, 4, 6, 8 
E) 3, 5, 7, 9  
17. Z
ə
lil
ə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - ikinci b
ə
d
ən boşluğu reduksiya olunmuşdur
;  
2 - b
ə
d
ən ölçüləri bir neçə
 mm - d
ə
n 2 - 3 m - 
ə
 q
ə
d
ə
rdir;  
3 - 
iki sormacı vardır
;  
4 - d
ə
ri - 
ə
z
ə
l
ə
 kis
əsi yaxşı inkişaf etmişdir
;  
5 - 
daxili orqanları protoselom adlanan boşluqda yerləşir
  
6 - h
ə
r
ə
k
ə
t
ə
 xidm
ə
t ed
ən xüsusi çıxıntılara malikdirlə
r  
A) 2, 4, 5 
B) 2, 5, 6;  

 
51 
C) 1, 3, 5;  
D) 3, 4, 6  
E) 1, 3, 4; 
18. Z
ə
lil
ə
rd
ə
 ifrazat sistem
inin xüsusiyyə
tl
ə
ri:  
1 - 
ifrazat sistemi lakunlar sisteminin inkişafı ilə
 
ə
laq
ədar itirilmişdir
  
2 - metanefridial tiplidir, 
buğumlarda yerləşmişdir
  
3 - qan - 
damar sisteminin qapalı olması ilə
 
ə
lq
ə
dar nefridil
ə
rd
ə
 d
əyişiklik 
mövcuddur
  
4 - nefridil
ə
r bu
ğumların sayına uyğun gə
lir  
5 - ifrazat sistemi protonefridial tiplidir  
6 - b
ə
d
ən boşluğunun lakunlar sisteminə
 
çevrilmə
si il
ə
 
ə
laq
ə
dar nefridil
ə
rd
ə
 
d
əyişiklik mövcuddur
  
A) 1, 2, 4 
B) 2. 4, 6 
C) 2, 5  
D) 1, 3, 5  
E) 1. 3, 5  
19. Polixetl
ə
rin v
ə
 z
ə
lil
ə
ri
n oxşar xüsusiyyə
tl
ərini seçin:
  
1 - d
ə
ri - 
ə
z
ə
l
ə
 kis
əsi yaxşı inkişaf etmişdir
;  
2 - b
ə
d
ənin ön hissə
sind
ə
 
bir neçə
 
buğumu ə
hat
ə
 ed
ən qalınlaşma ə
m
ə
l
ə
 g
əlmişdir
;  
3 - t
ə
n
əffüs prosesi bə
d
ə
n s
ə
thi vasit
ə
sil
ə
dir;  
4 - sinir sistemi udlaq
ətrafı sinir hə
lq
ə
sind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir;  
5 - h
əzm sistemi ön
, orta v
ə
 
dal bağırsaqdan ibarə
tdir;  
6 - qan - damar sistemi yoxdur  
A) 2, 4, 6; 
B) 1, 2, 5;  
C) 1, 3, 4; 
D) 1, 5, 6;  
E) 2, 4, 5  

 
52 
20. H
ə
lq
əvi qurdların
 b
ə
d
ə
n hiss
ə
l
ərini düzgün ardıcıllıqla seçin:
  
1 - prostomium;  
2 - piqidium;  
3 - 
gövdə
   
4 - prostomimum  
5 - peristomium  
6 - klitellum  
A) 2, 6, 5 
B) 5, 1, 2  
C) 4, 6, 1  
D) 4, 3, 2 
E) 1, 5, 6  
21. 
Çoxqıllı qurdlara aid ardıcıllığı tamamlayın:
  
nereis, qum qurdu, polipoid. . . . . . .  
A) mizostomid, silid 
B) hetopter, notopodi  
C) silid, asikul  
D) hetopter, rotatori  
E) hetopter, silid 
22. H
ə


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə