##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikası


E)  udlaqaltı sinir sütunu və   sinir hüceyrə l ə ri   3Yüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

E) 
udlaqaltı sinir sütunu və
 
sinir hüceyrə
l
ə
ri  
3. 
Kirpikli qurdlarda dal bağırsaq və
 anal d
ə
liyi harada yerl
əşir:
  
A) 
ağız dəliyinin yanında
 
B) b
ə
d
ənin ortasında
  
C) b
ə
d
ə
nin arxa t
ə
r
ə
find
ə
  
D) yoxdur 
E) quyruq hiss
ə
d
ə
  
4. 
Lansetşə
killi sorucunun 
bağırsaq şaxə
l
ərinin sayını göstə
rin:  
A) 
çoxşaxə
lidir 
B) 3  
C) 2  
D) 
bağırsaqlar şaxə
l
ə
nmir 
E) 6  
5. 
Donuz söliterində
 
başcığın quruluşu necə
dir:  
A) 4 sormac v
ə
 2 botridi 
B) 4 sormac, 2 c
ə
rg
ə
d
ə
 
düzülmüş qarmaqlar
  
C) 4 sormac v
ə
 xitin qarmaqlar  
D) 4 sormac v
ə
 botridi  
E) 4 sormac, xortum v
ə
 2 c
ə
rg
ə
d
ə
 
düzülmüş qarmaqlar
 
6. 
Enli lent qurdun başcığının quruluş tipi:
  
A) botridi  
B) skoleks  
C) 
4 sormaclı
  
D) xortumlu  
E) 
qarmaqlı xortumlu
  

 
34 
7. 
Sestodların tə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ə
ri nec
ə
 t
ə
yin olunur:  
A) 
başcıq
, yu
murtalıq və
 
buğumlara ə
sas
ə

B) 
başcıq
, sormac, qarmaq v
ə
 
buğumlara ə
sas
ə

C) 
buğumların və
 
qarmaqların ölçüsünə
 
gönə
  
D) 
xortum yatağına görə
  
E) 
boyuncuğa ə
sas
ə
n  
8. 
Qayış qurdunun cinsi sistemi necə
 yerl
əşir:
  
A) 
orta buğumda yerləşir
 
B) 
son buğumlarda 
yerl
əşir
  
C) cinsi aparat h
ər buğumda tə
krar olunur 
D) 
ön buğumda yerləşir
  
E) 
cinsi aparat son buğumlarda tə
krar olunur  
9. 
Bağırsaqboşluqlulara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - t
ə
k v
ə
 
koloniya halında yaşayırlar
;  
2 - 
üçqatlı heyvanlardır
;  
3 - bilaterial simmetriyaya malikdirl
ə
r;  
4 - 
sinir hüceyrə
l
əri vardır
;  
5 - h
əzm qastral boşluqda gedir
;  
6 - 
dalayıcı hüceyrə
l
əri vardır
  
A) 2, 3, 5 
B) 2, 4, 6  
C) 1, 3, 5  
D) 1, 4, 5, 6 
E) 1, 2, 4, 5  
10. Ssifoidl
ə
r
ə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
1 - d
ə
nizl
ə
rd
ə
 v
ə
 
şirin sularda yaşayırlar
;  
2 - b
ə
d
ə
nl
əri çətir formasındadır
;  
3 - t
ə
k v
ə
 
koloniya halında yaşayırlar
;  

 
35 
4 - h
əzm qastrovaskulyar boşluqda gedir
;  
5 - cinsi v
ə
zil
ə
r entodermada yerl
əşir
;  
6 - b
ə
d
ə
nl
əri üç qatdan ibarə
tdir  
A) 2, 4, 6 
B) 1, 3, 5  
C) 2, 3, 6  
D) 1, 3, 4, 6  
E) 2, 4, 5 
11. 
Yastı qurdlara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - d
ə
ri - 
ə
z
ə
l
ə
 kis
əsi inkişaf etmişdir
;  
2 - ilk b
ə
d
ən boşluğuna malikdirlə
r;  
3 - ifrazat sistemi protonefridial tipd
ə
dir, t
ə
n
əffüs və
 qan - damar sistemi yoxdur;  
4 - qan - damar sis
temi qapalıdır
, bel v
ə
 
qarın qan damarlarından ibarə
tdir;  
5 - 
sinir sistemi sinir düyünlə
ri v
ə
 
onlardan uzanan sinir sütunlarından ibarə
tdir;  
6 - b
ə
d
əninin üzəri birqatlı kirpikli epiteli ilə
 
örtülmüşdür
;  
A) 1, 3, 5,  
B) 1, 4, 6  
C) 2, 4. 5,  
D) 1, 3, 5, 6  
E) 2, 4, 6  
12. 
Kirpikli qurdlara aid olmayan variantı seçin:
  
1 - b
ə
d
ənin üzə
ri kirpikli epiteli il
ə
 
örtülmüşdür
;  
2 - 
cinsi dimorfizm mövcuddur
;  
3 - t
ə
n
əffüs və
 qan - damar sistemi yoxdur;  
4 - ifrazat sistemi metanefridial tipd
ə
dir;  
5 - sinir sis
temi sinir düyünlə
rind
ə
n v
ə
 
qarın sinir zə
ncirind
ə
n ibar
ə
tdir;  
6 - 
daxili orqanların arası parenxima ilə
 doludur  
A) 1, 3, 6 

 
36 
B) 2, 4, 5 
C) 2, 5, 6  
D) 1, 3, 4  
E) 2, 4, 6  
13. 
Lansetşə
killi sorucunun Qaraciy
ə
r sorucusundan f
ərqli xüsusiyyə
tl
ərini seçin:
  
1 - 
ifrazat sistemi protonefridialdır
  
2 - redi m
ə
rh
ə
l
ə
si olmur  
3 - 
toxumluğu oval formadadır
  
4 - qan - damar sistemi yoxdur  
5 - 
iki aralıq sahibi vardır
  
6 - invazion m
ə
rh
ə
l
əsi metaserkali qarışqadır
  
7 - 
əsas sahibi gölməçə
 ilbizidir  
A) 3, 2, 6, 4 
B) 1, 4, 6, 7  
C) 2, 3, 5, 6 
D) 2, 3, 7, 4  
E) 5, 4, 3, 1  
14. 
Trematodlara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - sormaclar 
ə
m
ə
l
ə
 g
əlmişdir
;  
2 - ilk b
ə
d
ən boşluğuna malikdir
;  
3 - yetkin halda kirpik v
ə
 
gözlər ixtisar olunmuşdur
,  
4 - sahib d
əyişmə
kl
ə
 
inkişaf edi
rl
ə
r;  
5 - t
ə
n
əffüsü qə
ls
ə
m
ə
l
ə
rl
ə
dir;  
6 - ifrazat sistemi metanefridial tiplidir  
A) 3, 5, 6 
B) 1, 3, 6  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 3, 4 

 
37 
E) 1, 3, 6  
15. 
Lansetşə
killi v
ə
 
Sibir sorucusunun oxşar xüsusiyyə
tl
ərini seçin:
  
1 - 
aralıq sahibi şirin suda yaşayan yumşaqbə
d
ə
nli v
ə
 
balıqlardır
;  
2 - 
bağırsağı boru şə
klind
ə
dir v
ə
 
yan şaxə
l
ə
r vermir;  
3 - 
aralıq sahibi quruda yaşayan ilbizlə
r v
ə
 
qarışqalardır
;  
4 - 
iki aralıq sahibi vardır
;  
5 - hermafroditdir;  
6 - sahibin qaraciy
ə
rind
ə
 parazitlik edir  
A) 3, 5, 6 
B) 1, 3, 5;  
C) 1, 2, 3, 4;  
D) 1, 4, 6;  
E) 2, 4, 5, 6; 
16. 
Lentşəkilli qurdlara aid xüsusiyyə
tl
əri göstə
rin:  
1 - b
ə
d
ən ölçüləri bir neçə
 mm - d
ən bir neçə
 sm - 
ə
 q
ə
d
ə
rdir;  
2 - b
ə
d
əninin üzə
ri tequmentl
ə
 
örtülmüşdür
;  
3 - xarici orqanlarda parazitlik edirl
ə
r;  
4 - b
ə
d
ə
nl
əri başcıq
, boyuncuq v
ə
 
buğumlu gövdə
d
ə
n ibar
ə
tdir;  
5 - h
ə
zm sistemi yoxdur;  
6 - 
ə
ks
ə
riyy
əti ayrıcinslidir
  
A) 2, 4, 5  
B) 1, 3, 5  
C) 1, 3, 6  
D) 2, 5, 6  
E) 1, 4, 5   
17. 
Öküz söliterinə
 
aid variantı göstə
rin:  
1 - cinsi yetkin m
ə
rh
ə
l
ə
d
ə
 insanlarda parazitlik edir  
2 - 
parenximası yoxdur
  

 
38 
3 - r
əngi ağdır
  
4 - ifrazat sistemi yoxdur  
5 - 
buğumlarının sayı 1000
 - dir  
6 - h
əzm sistemi ön və
 
orta bağırsaqdan ibarə
tdir  
7 - b
ə
d
əni lentşə
killidir  
8 - bel - 
qarın istiqamə
tind
ə
 
yastılaşmışdır
  
9 - insa
n yumurtaları udmaqla yoluxur
  
10 - b
ə
d
ən başcıq
, boyuncuq v
ə
 
buğumlu gövdə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
A) 2, 3, 4, 5, 6, 9 
B) 1, 3, 5, 7, 8, 10 
C) 1, 2, 3, 4, 8, 10  
D) 3, 4, 5, 6, 7, 10  
E) 3, 4, 6, 8, 9  
18. 
Enli lent qurda aid olmayan variantı göstə
rin:  
1 - parenxi
ma itirilmişdir
  
2 - 
üç sahibdə
 
inkişaf edir
  
3 - 
başcıq hissə
 
reduksiya etmişdir
  
4 - 
yetkin halda insanın nazik bağırsağında yaşayır
  
5 - 
ayrıcinslidir
  
6 - 
başcıq botridi tiplidir
  
7 - 
başcıq hissə
 
enli olduğu üçün belə
 
adlandırılır
  
8 - sahib d
əyişmə
d
ən inkişaf edir
  
A) 1, 2, 3, 4, 6 
B) 2, 3, 4, 6  
C) 1, 3, 5, 7, 8 
D) 4, 5, 6, , 7, 8  
E) 2, 4, 6, 8  
19. 
Lentşəkilli qurdlara aid olmayan variantı göstə
rin:  

 
39 
1 - xaricd
ə
n pellikula il
ə
 
örtülüdür
  
2 - 
parenxima mövcuddur
  
3 - hermofroditdir  
4 - 
bağırsaqlar şaxə
l
ənmişdir
  
5 - 
qarın sormacı yaxşı inkişaf etmişdir
  
6 - 
baş hissə
d
ə
 
4 sormac vardır
  
7 - ifrazat sistemi yoxdur  
A) 3, 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 2, 3, 4, 5  
D) 1, 4, 5, 7 
E) 5, 6, 7  
20. 
Öküz teniyasının donuz teniyasından fərqli xüsusiyyə
tl
ərini seçi
n:  
1 - 
balalığı hə
r t
ə
r
ə
f
ə
 17 - 
30 yan şaxə
l
ə
r verir  
2 - 
əsas sahibi insandır
;  
3 - b
ə
d
ə
ni 9 - 
10 m uzunluqdadır
;  
4 - b
ə
d
əni başcıqdan
, boyuncuq v
ə
 
buğumlu hissə
d
ə
n ibar
ə
tdir;  
5 - 
qırılıb düşən buğumu hə
r
ə
k
ə
tlidir;  
6 - 
buğumlarının sayı 1000
 - d
ən çox
dur;  
A) 1, 4, 5, 6 
B) 2, 4, 6;  
C) 1, 4, 6;  
D) 2, 5, 6;  
E) 1, 3, 5, 6; 
21. 
Öküz və
 
donuz teniyasının oxşar xüsusiyyə
tl
ərini seçin:
  
1 - 
əsas sahibi insandır
;  
2 - 
buğumlarının sayı 1000
 - d
ən çoxdur
;  
3 - 
başcığında dörd sormacı vardır
;  

 
40 
4 - b
ə
d
əni başcıqdan
, boyuncuq v
ə
 
buğumlu gövdə
d
ə
n ibar
ə
tdir;  
5 - 
finnası sistiserk adlanır
;  
6 - 
balalığı hə
r t
ə
r
ə
f
ə
 17 - 
30 yan şaxə
l
ə
r verir  
A) 1, 3, 4, 5;  
B) 2, 4, 6;  
C) 1, 4, 6;  
D) 2, 5, 6;  
E) 1, 2, 5, 6  
22. 
Ardıcıllığı tamamlayın:
  
exinokokk, 
öküz söliteri
, enli lent qurd, . . .  
A) qaraciy
ə
r sorucusu 
B) multiseps 
C) qan sorucusu  
D) 
pişik sorucusu
  
E) angilostoma  
23. 
Lansetşə
killi sorucunun erk
ək cinsi orqanlar sisteminin ardıcıllığını seçin:
  
1 - hermofroditdir  
2 - 
ağız və
 
qarın sormacı arasında yerləşə
n cinsi d
ə
ilikd
ə
n  
3 - d
əyirmi formalı cüt toxumluq

cüt toxumçıxarıcı kanaldan
  
4 - 
cüt toxumqə
buledicid
ə
n  
5 - t
ə
k toxum borusu v
ə
 toxumxaricedicikanaldan  
6 - ootipd
ə
n  
7 - 
cütləşmə
 
orqanından
  
A) 2, 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 1, 3, 5, 7 
D) 3, 4, 5, 7  
E) 2 , 4, 6, 7  

 
41 
24. 
Kirpikli qurdların təsnifatının düzgün variantı hansıdır
?  
1 - seriatlar  
2 - arxooforlar  
3 - qnatostomulidl
ə
r  
4 - makrostomidl
ə
r  
5 - neooforlar  
A) 2, 3, 1 
B) 3, 4  
C) 1, 3, 4  
D) 2, 5 
E) 1, 5, 2  
25. 
lansetçə
killi sorucu v
ə
 qaraciy
ə

sorucusuna aid xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
I - 
lansetşə
killi sorucu  
II - qaraciy
ə
r sorucusu  
1 - 
aralıq sahibi suda yaşayan ilbizlə
rdir;  
2 - 
iki aralıq sahibi vardır
;  
3 - 
sürfəsi kirpik örtüyünə
 v
ə
 
gözcüyə
 malikdir;  
4 - 
sarılıqları bə
d
ə
nin orta hiss
ə
sind
ə
 yerl
əşir və
 
salxımşə
killidir;  
5 - 
şaxə
l
ənmiş bir cüt toxumluğu vardır
;  
6 - cinsi d
əlik ağız və
 
qarın sormacının arasında yerləşir
  
A) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 5 
B) I - 1, 3, 4; II - 2, 4, 6;  
C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6;  
D) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6;  
E) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5; 
26. 
Düzgün uyğunluqları seçin:
  
I - qaraciy
ə
r sorucusu  
II - qan sorucusu  

 
42 
III - 
lansetşə
killi sorucu  
IV - Sibir sorucusu  
1 - 
aralıq sahibi suda yaşayan ilbizlə
r v
ə
 
balıqdır
  
2 - 
aralıq sahibi gölməçə
 ilbizidir  
3 - 
aralıq sahibi quruda yaşayan ilbizlə
r v
ə
 
qarışqadır
  
4 - 
sürfə
si insan orqanizmin
ə
 d
ə
rid
ən keçir
  
A) I - 2; II - 4; III - 3; IV - 1  
B) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2  
C) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 4  
D) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3  
E) I - 2; II - 3; III - 4; IV - 1  
27. 
Düzgün uyğunluğu seçin:
  
I - difillobotrioz  
II - senuroz  
III - opistorxoz  
IV - fassiolyoz  
V - tenioz  
1 - 
pişik sorucusu
  
2 - 
donuz teniyası
  
3 - qaraciy
ə
r sorucusu  
4 - enli lent qurdu  
5 - beyin qurdu  
A) II - 1; III - 5; I - 2; IV - 4 
B) I - 4; V - 2; II - 5; IV - 3; III - 1 
C) IV - 3; III - 1; V - 5; I - 2; II - 4  
D) V - 2; II - 1; IV - 3; III - 5  
E) III - 1; II - 2; V - 4; I - 5  
28. Sestodlar v
ə
 
trematodlara aid uyğunluğu seçin:
  

 
43 
I - sestodlar;  
II - trematodlar  
1 - sahibin b
ə
d
ə
nin
ə
 
yapışmağa xidmə
t ed
ən ağız və
 
qarın sormacları ə
m
ə
l
ə
 
g
əlmişdir
;  
2 - b
ə
d
əni başcıqdan
, boyuncuqdan v
ə
 
buğumlu gövdə
d
ə
n ibar
ə
tdir;  
3 - h
əzm sistemi ön və
 
orta bağırsaqdan ibarə
tdir;  
4 - sahibin b
ə
d
ə
nin
ə
 
yapışmağa xidmə
t ed
ə
n sormaclar, 
qarmaqcıqlar
, xortum 
ə
m
ə
l
ə
 
g
əlmişdir
;  
5 - b
ə
d
ən ölçüləri bir neçə
 mm - d
ən bir neçə
 sm - 
ə
 q
ə
d
ə
rdir;  
6 - 
cinsi orqanları hər buğumda tə
krar olunur  
A) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 4; 
B) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5;  
C) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5; 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə