##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikasıYüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

B) 1, 3, 4  
C) 2, 3, 5  
D) 3, 4, 5  
E) 1, 2, 4 
9. M
ə
m
ə
lil
ə
rin 
ə
sas t
ə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:  
1 - qan - 
damar sisteminin quruluşu
  
2 - k
ə
ll
ənin quruluşu
  

 
14 
3 - 
gözün quruluşu
  
4 - 
dişlərin quruluşu
  
5 - d
ə
rinin q
uruluşu
  
A) 2, 4  
B) 1, 2  
C) 2, 3  
D) 3, 5  
E) 1, 5  
10. 
Göstə
ril
ə
n prosesl
ə
rd
ən hansı nəsil qayğısına qalma hesab olunur:
  
1 - 
rüşeymin ana bə
tnind
ə
 
inkişafı
  
2 - 
poliqamlıq xüsusiyyə
ti  
3 - 
ana hesabına qidalanma
  
4 - 
plasentanın ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  
5 - sinir sisteminin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si  
A) 1, 2, 3 
B) 1, 3, 4 
C) 3, 4, 5  
D) 4, 3, 2  
E) 2, 3  
11. 
Hansı heyvanlar siklomorfoz keçirir:
  
1 - dafniya cinsi  
2 - 
şaxəbığ xərçə
ngl
ə
r  
3 - 
hörümçə
kl
ə
r  
4 - 
ə
qr
ə
bl
ə
r  
5 - rotatoril
ə
r  
A) 1, 3, 5 
B) 2. 3, 4  
C) 1, 2, 5 

 
15 
D) 2, 3  
E) 4, 5  
12. Kastalar 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tir
ə
n h
əşə
rat:  
1 - 
arılar
  
2 - termitl
ə
r  
3 - 
böcə
kl
ə
r  
4 - k
ə
p
ə
n
ə
kl
ə
r  
5 - 
qarışqalar
  
A) 3, 4 
B) 2, 3, 4  
C) 3, 4, 1  
D) 1, 2, 5 
E) 4, 5  
13. 
Hansı heyvanların təyin olunmasında senoqrafdan istifadə
 olunur:  
1 - 
quşlar
  
2 - m
ə
m
ə
lil
ə
r  
3 - 
qurbağaların yaımnövlə
ri  
4 - 
sürünə
nl
ərin yarımnövlə
ri  
5 - quyruqsuz amfibil
ə
r  
A) 2, 3 
B) 2, 5, 4  
C) 1, 4, 5  
D) 1, 4,  
E) 1, 3, 5 
14. 
Göstə
ril
ən heyvanlardan hansını rə
ngl
ə
rin
ə
 
ə
sas
ə
n t
ə
yin etm
ə
k olar:  
1 - m
ə
rcan polipl
ə
ri  
2 - k
ə
p
ə
n
ə
kl
ə
r            
3 - molyusklar  

 
16 
4 - 
balıqlar
  
5 - h
əşə
rat  
6 - 
quşlar
  
A) 1, 2, 4, 6  
B) 1, 3, 2, 4  
C) 2, 3, 4, 8  
D) 2, 3, 4, 5  
E) 5, 6, 7, 8  
15. Taksonomik 
ə
lam
ə
tl
ərin ardıcıllığını göstə
rin:  
1 - morfoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
2 - cinsi dimorfizm 
ə
lam
ə
tl
ə
ri  
3 - fizioloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
4 - simmetriya 
ə
lam
ə
tl
ə
ri  
5 - ekolji 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
6 - etoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
7 - metamerlik 
ə
lam
ə
tl
ə
ri  
8 - 
coğrafi ə
lam
ə
tl
ə
r  
A) 1, 4, 6, 7, 8 
B) 1, 3, 5, 6, 8 
C) 2, 3, 4, 5, 7  
D) 3. 5, 6, 7  
E) 1, 2, 3, 5, 6, 7  
16. 
Düzgün uyğunluqları seçin:
  
I - helmintologiya  
II - malakologiya  
III - araxnologiya  
IV 

 embriologiya  
V - protozoologiya  

 
17 
1 - ibtidail
ə
rd
ə
n b
ə
hs ed
ə
n elm  
2 - parazit qurdlardan b
ə
hs ed
ə
n elm  


 
rüşeymin inkişafından bə
hs ed
ə
n elm  
4 - 
hörümçə
kkimil
ə
rd
ə
n b
ə
hs ed
ə
n elm  
5 - molyusklardan b
ə
hs ed
ə
n elm  
A) I - 2; II - 4; III - 3; IV - 5; V - 1 
B) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2; V - 5  
C) I - 2; II - 5; III - 4; IV - 3; V - 1 
D) I - 1; II - 5; III - 4; IV - 2; V - 3  
E) I - 5; II - 1; III - 3; IV - 4; V - 2  
17. Tip v
ə
 d
ə
st
ə
 
kateqoriyasına aid variantı seçin:
  
I - tip  
II - d
ə
st
ə
  
1 - 
ali taksonlar içə
risind
ə
 
ən etibarlı kateqoriyadır
  
2 - qeyri - 
müə
yy
ə
n s
ə
rh
ə
dl
ə
r
ə
 
malik kateqoriyadır
  
3 - 
bir kateqoriya kimi xüsusi diaqnoza malikdir
  
4 - 
heyvanlar qrupu haqqında ə
n d
ə
qiq elmi m
ə
lumat etalonudur  
5 - 
sistematikada bir neçə
 f
ə
sil
ə
ni birl
əşdirən taksonomik kateqoriyadır
  
6 - t
ə
dqiq olunan obyektin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri 
əsasında tə
sis olunur  
A) I - 3, 4, 5; II - 3, 4, 5; 
B) I - 2, 3. 4; II - 1, 2, 4;  
C) I - 3, 5, 6; II - 2, 3, 4;  
D) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 6; 
E) I - 1, 3, 6; II - 1, 3, 6;  
18. Genetik v
ə
 qeyri - genetik d
əyişkənliyin formaları aid variantı seçin:
  
I - genetik d
əyişkə
nlik  
II - qeyri - genetik d
əyişkə
nlik  
1 - siklomorfoz  

 
18 
2 - pedogenez  
3 - allometrik d
əyişkə
nlikl
ə
r  
4 - heteroqoniya  
5 - neyrohumoral d
əyişkə
nlik  
6 - cinsi dimorfizm  
A) I - 4, 5, 6; II - 4, 5, 6; 
B) I - 1, 2, 3; II - 2, 3, 4;  
C) I - 2, 3, 4; II - 3, 4, 5;  
D) I - 3, 4, 5; II - 1, 2, 3;  
E) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5; 
19. Meristik v
ə
 plastik 
ə
lam
ə
tl
ə
r
ə
 
aid variantı seçin:
  
I - meristik  
II - plastik  
1 - 
quşlarda
 
dimdiyin uzunluğu
,  
2 - d
ərisitikanlılarda tikanların sayı
  
3 - burun d
ə
likl
ə
rind
ən alın hissə
y
ə
 q
ə
d
ə
r olan m
ə
saf
ə
,  
4 - 
sürünə
nl
ə
rd
ə
 
pulcuqların sayı
  
5 - burun d
ə
likl
ə
rind
ə
n dimdiyin ucuna q
ə
d
ə
r olan m
ə
saf
ə
  
6 - 
balıqlarda üzgəc şüalarının sayı
  
A) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5;  
B) I - 1, 2, 3; II - 2, 4, 6;  
C) I - 1, 3, 5; II - 3, 4, 5;  
D) I - 3, 4, 5; II - 4, 5, 6;  
E) I - 4, 5, 6; II - 3, 4, 6;  
##num= 3// level= 1// sumtest=18 // name= N
övün ali taksonlarda yerləşdirilməsi, 
təkamül morfologiyası // 
 
1. 
Biogenetik qanunu kim öyrənmişdir:
  
A) 
İ

Meçnikov
 

 
19 
B) E. Hekkel 
C) J. 
Küvye
  
D) K. Linney  
E) V. Dogel  
2. 
Toplanmış materialın taksonomik tədqiqi hansı mə
rh
ə
l
ə
l
ə
rd
ə
 
aparılır:
  
A) fenonlara 
ayırmaqla
 
B) 
kolleksiya şə
klind
ə
  
C) alfa, betta, qamma 
D) alfa, fenon  
E) qamma, fenon  
3. 
İki və
 
daha çox yeyilmə
y
ən növlər arasında oxşarlığın olması:
  
A) 
İ

Meçnikovun faqositella nə
z
ə
riyy
ə
si 
B) biogenetik qanun  
C) 
Linney nomenklaturası
  
D) 
Müller mimikriyası
 
E) Hekkel qanunu  
4. 
Diaqnoz qoyulmuş taksonların digər taksonlarla müqayisə
si:  
A) f
ə
sil
ə
l
ər arası diaqnoz
 
B) dixotomik diaqnoz  
C) trixotomik diaqnoz  
D) cinsi diaqnoz  
E) diferensial diaqnoz 
5. 
Hansı ə
lam
ə
tl
ə
r priori hesab olunur:  
1 - m
ə
m
ə
lil
ərin diş düzülüşü
  
2 - cinsi dimofizm  
3 - h
əşəratın qanadlarının damarlanması tiplə
ri  
4 - 
çoxalma xüsusiyyə
tl
ə
ri  
5 - 
cinsi aparatının quruluşu
  

 
20 
6 - qan - 
damar sisteminin quruluşu
  
7 - 
quşların pnevmatik sümüklə
ri  
A) 2, 3, 4, 5 
B) 1, 3, 5, 7 
C) 2, 4, 5, 6  
D) 1, 4, 5, 7  
E) 3, 4, 6, 7  
6. Ontogenezd
ə
 
baş verə
n d
əyişkə
nliyin m
ə
rh
ə
l
ə
l
ərini göstə
rin:  
1 - anaboliya  
2 - idioadaptasiya  
3 - deviasiya  
4 - aromorfoz  
5 - arxallaksis  
6 - poliploidiya  
A) 4, 5, 6 
B) 1, 2, 3  
C) 1, 3, 5 
D) 2, 3, 4  
E) 2, 4, 6  
7. 
Növə
m
ə
l
ə
g
ə
lm
ə
 prosesin
ə
 s
ə
b
ə
b olan 
ə
sas amill
əri seçin:
  
1 - divergensiya  
2 - paralel t
əkamül
  
3 - konvergensiya  
4 - klinial d
əyişkə
nlik  
5 - allometrik d
əyişkə
nlik  
6 - aromorfoz  
7 - qeyri genetik d
əyişkə
nlik  
8 - idioadaptasiya  

 
21 
9 - degenerasiya  
A) 2, 4, 5, 8 
B) 2, 3, 5, 6, 7  
C) 7, 2, 8, 9, 4  
D) 1, 3, 6, 8, 9 
E) 5, 4, 1, 2, 7  
8. 
Aristotel aşağıda göstə
ril
ə
nl
ə
rd
ən hansının embrional inkişafını öyrənmişdir:
  
1 - 
müxtəlif onurğasızlar
  
2 - 
neştərçə
  
3 - 
balıqlar
  
4 - 
sürünə
nl
ə
r  
5 - delfinl
ə
r  
6 - m
ə
m
ə
li heyvanlar  
7 - amfibil
ə
r  
8 - insan  
A) 2, 3, 4. 5, 6 
B) 2, 3, 4, 6, 7  
C) 1, 2, 4, 5  
D) 1, 2, 4, 5. 6, 7  
E) 1, 3, 4, 6, 8 
9. Orqanizmin f
ərdi inkişafı hansı dövrlə
r
ə
 
bölünür:
  
1 - proembrional  
2 - embrional  
3 - orqanogenez  
4 - postembrional  
5 - ontogenetik  
A) 1, 2, 4,  
B) 2, 3, 4, 5  

 
22 
C) 3, 4, 5,  
D) 2, 4, 3  
E) 1, 2, 5  
10. Neyrogen d
əyişkənlik hansı heyvanlarda rast gə
linir:  
1 - amfibi v
ə
 
sürünə
nl
ə
rd
ə
  
2 - 
başayaqlı molyusklarda
, k
ə
ll
ə
sizl
ə
rd
ə
  
3 - x
ərçə
ngkimil
ə
rd
ə
,  
4 - 
hörümçə
kkimil
ə
rd
ə
, akulalarda, amfibil
ə
rd
ə
  
5 - 
başayaqlı molyusklarda
,  
6 - 
tunikalılarda
  
7 - d
əyirmiağızlılarda
, akulalarda, 
sümüklü balıqlarda
  
A) 2, 3, 4, 6 
B) 1, 3, 5, 7 
C) 2, 4, 6, 7  
D) 2, 4, 7  
E) 1, 2, 4, 6  
11. 
Kolleksiyaların kataloqunun tə
rtibin
ə
 qoyulan t
ə
l
ə
bl
ə
r:  
1 - 
muzey nömrəsi göstə
rilm
ə
lidir,  
2 - 
növün elmi adı
, cinsi, sinfi, tipi, 
materialın toplanma tarixi göstə
rilm
ə
lidir,  
3 - 
çöldə
n toplanark
ən ilkin nömrəsi yazılmalıdır
,  
4 - 
ilkin material fenonlar şə
klind
ə
 
toplanmalıdır
  
5 - 
növün elmi adı
, cinsi, 
tapıldığı yerin dəqiq ünvanı

materialın toplanma tarixi 
göstə
rilm
ə
lidir,  
6 - 
kolleksiya toplayan işçinin adı

soyadı

növün nominal adı göstə
rilm
ə
lidir  
7 - 
kolleksiya toplayan işçinin adı

soyadı göstə
rilm
ə
lidir  
A) 2, 4, 6, 7 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 1, 3, 5, 7 
D) 4, 5, 6, 7  

 
23 
E) 3, 4, 5, 7  
12. 
Pulcuğu olmayan balıqların yaşını tə
yin etm
ək üsulu hansı variantda düzgündür:
  
1 - 
döş üzgə
cl
ərinin tikanşəkilli birinci şüaları kəsilib götürülür
  
2 - 
quyruq üzgəcinin tikanları sayılır
  
3 - 
döş üzgəcinin oynağa yaxı
n hiss
ə
ind
ə
n diliml
ə
r k
əsilib götürülür
  
4 - en k
əsiyi şəffaflaşdırılır
  
5 - 
göz büllürunun çə
kisi t
ə
yin olunur  
6 - illik h
ə
lq
ə
l
ər müşahidə
 edlir  
A) 1, 4, 5, 6 
B) 2, 3, 4  
C) 1, 2. 3, 5  
D) 1, 3, 4, 6 
E) 2, 5, 6  
13. H
əşəratın faunistik tədqiqatını aparmaq üçün lazım olan tə
l
ə
bl
əri göstə
rin:  
1 - 
torpağın üst qatı yoxlanmalı
  
2 - 
növləri mövsümlər üzrə
 
öyrə
nilm
ə
li  
3 - 
daşların altına baxılmalı
  
4 - taksonun qidalanma tipi, 
çoxalma xüsusiyyə
tl
ə
ri n
ə
z
ə
r
ə
 
alınmamalıdır
  
5 - 
çürümüş ağac kötükləri yoxlanmalı
  
6 - h
əşəratın yaşı tə
yin edilm
ə
lidir  
7 - yetkin h
əşə
ratla b
ə
rab
ər sürfə
l
ə
r d
ə
 t
ədqiq olunmalıdır
  
A) 1, 2, 4, 6 
B) 1, 2, 3, 4  
C) 2, 4, 6, 7  
D) 4, 5, 6, 7  
E) 1, 3, 5, 7 
14. 
Kateqoriyaların araşdırılmasında ekoloji
, etoloji v
ə
 
coğrafi ə
lam
ə
tl
ə
rin birg
ə
 
analizinin n
ə
tic
ə
l
ərinin ardıcıllığını göstə
rin:  
1 - f
ə
sil
ə
d
ə
n tip
ə
 q
ə
d
ər ali taksonların qarşılıqlı ə
laq
ə
l
ərinin öyrə
nilm
ə
si;  

 
24 
2 - 
yaxın qohum növlə
rin, 
xüsusilə
 
əkiz növlə
rin f
ə
rql
ə
ndirilm
ə
si;  
3 - 
coğrafi dəyişkə
nliy
ə
 m
əruz qalmış yarımnövlərin tanınması
;  
4 - 
qohum növlə
rin v
ə
 cinsl
ərin qruplaşdırılması
;  
A) 3, 2, 4, 1  
B) 2, 4, 3, 1  
C) 3, 4, 2  
D) 1, 3, 4  
E) 2, 4, 3, 1  
15. 
Rüşeymin inkişafındakı mə
rh
ə
l
ə
l
əri göstə
rin:  
1 - 
bölünmə
 m
ə
rh
ə
l
ə
si  
2 - 
birhüceyrəli rüşeym mə
rh
ə
l
ə
si  
3 - qastrula m
ə
rh
ə
l


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə