##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikasıYüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 

##book_id=513//book_name= Heyvanların morfologiya və
 
sistematikası //
  
##fk=124//ks=04//fn=513// sumalltest= 303 //  
##Fakültə
: Kimya v
ə
 Biologiya  
##
İxtisas: Kimya –
 
biologiya müə
llimliyi  
##Qrup: 404 

 405  
##F
ə
nnin ad
ı: Heyvanların morfologiya və
 sistem
atikası
  
##
Kafedra müdiri: prof
. B. 
İ

Ağayev
  
##Müə
llim: A. M. H
ə
s
ə
nova  
##Kafedra üzrə
 
işçi qrupun üzvlə
ri:  
##1. dos. Z. A. Zeynalova   
##2. dos. A. Z. Namazov  
##3. dos. Y. M. M
ə
mm
ə
dov  
##num= 1// level= 1// sumtest=26 // name= Heyvanları sistemləşdirmə metodları, 
taksonomik əlamətlər // 
 
1. 
Aristotel hansı heyvanları qanlılara daxil edib:
  
A) h
əşə
ratlar, molyusklar, 
sürünə
nl
ə
r, balinalar, m
ə
m
ə
lil
ə

B) m
ə
m
ə
lil
ə
r, 
quşlar

sürünə
nl
ə
r, balinalar, amfibil
ə
r, 
balıqlar
 
C) 
hörümçə
kl
ə
r, 
quşlar
, balinalar, x
ərçə
ngl
ə
r, amfibil
ə
r  
D) x
ərçə
ngkiml
ə
r, 
hörümçə
kl
ə
r, 
quşlar
, m
ə
m
ə
lil
ə
r  
E) molyusklar, h
əşə
ratlar, 
sürünə
nl
ə
r, amfibil
ə
r  
2. A. 
Jüssye hansı kateqoriyanı sistematikaya daxil etmişdir:
  
A) 
növ
 
B) fenon  
C) f
ə
sil
ə
 
D) cins  
E) d
ə
st
ə
  
3. 
Con Rey hansı kateqoriyalar arasındakı fərqi müə
yy
ən etmişdir:
  
A) d
ə
st
ə
 v
ə
 sinif 

 

B) takson v
ə
 sinif  
C) 
yarımnöv və
 
növ
  
D) cins v
ə
 
növ
 
E) 
yarımdə
st
ə
 v
ə
 f
ə
sil
ə
  
4. 
Növlərin adlandırılmasında binar nomenklaturanı kim tətbiq etmişdir:
  
A) Darvin 
B) Lamark  
C) Aristotel  
D) Rey  
E) Linney 
5. 
Aristotel hansı heyvanları qanlılara daxil edib:
  
A) amfibil
ə
r  
B) h
əşə
ratlar  
C) 
hörümçə
kl
ə
r  
D) x
ərçə
ngkiml
ə
r  
E) molyusklar  
6. Korrelyasiya qanununun 
əsasını hansı alim qoymuşdur:
  
A) Lamark 
B) J. 
Küvye
 
C) Aristotel  
D) C. Rey  
E) 
Ç
. Darvin  
7. 
Növ kateqoriyasının statusuna uyğun variantı seçin:
  
1 - 
oxşar canlıların ən aşağı təsnifat kateqoriyasıdır
;  
2 - 
oxşar canlıların ən ümumi təsnifat kateqoriyasıdır
;  
3 - bir - biril
ə
 
cütləşir

başqa qruplardan reproduktiv surə
td
ə
 t
ə
crid olunur;  
4 - bir - biril
ə
 
cütləşə
n, 
başqa qruplardan coğrafi tə
crid olunan v
ə
 d
əyişilmə
y
ə
n;  
5 - 
öz genetik tamlığını qoruyan qapalı bir sistemdir
;  

 

A) 1, 2, 3 
B) 2, 4, 5  
C) 1, 3, 5 
D) 3, 4, 5  
E) 1, 4  
8. 
Növü tə
yinetm
ə
 prosesind
ə
 istifad
ə
 olunan 
ə
lam
ə
tl
əri göstə
rin:  
1 - morfoloji  
2 - fizioloji  
3 - metamerlik  
4 - 
davranış
  
5 - diskretlik  
A) 2, 4, 5 
B) 5, 3, 1  
C) 5, 2, 1  
D) 1, 2, 4 
E) 5, 3, 4  
9. 
Aşağıdakı ə
lam
ə
tl
ə
rd
ən hansı taksonomik ə
lam
ə
t hesab olunur:  
1 - cinsi dimorfizm  
2 - idioadaptasiya  
3 - 
sürfə
 m
ə
rh
ə
l
əsinin morfologiyası
  
4 - metamerlik 
ə
lam
ə
tl
ə
ri  
5 - reqressiv 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
A) 3, 5 
B) 2, 5  
C) 4, 3  
D) 5, 4  
E) 1, 3 
10. 
Əsil metamerlik müşahidə
 
olunan heyvanları göstə
rin:  

 

1 - h
ə
lq
ə
vi qurdlar, 
buğumayaqlılar
  
2 - d
ərisitikanlılar
, molyusklar  
3 - h
əşə
ratlar, 
onurğalılar
  
4 - 
çiyinayaqlılar

onurğalılar
  
5 - molyusklar, h
əşə
ratlar  
A) 1, 4  
B) 2, 4  
C) 3, 4  
D) 5, 3  
E) 5, 4  
11. 
Hansı heyvanlarda psevdometamerlik mövcuddur:
  
1 - nemertinl
ə
r  
2 - 
hörümçə
kl
ə
r v
ə
 amfibil
ə
r  
3 - 
qarınayaqlı molyusklat
  
4 - turbellaril
ə
r  
5 - foraminiferl
ə
r  
A) 4, 3, 1, 2 
B) 5, 4, 1 
C) 5, 4, 3, 2  
D) 5, 4, 2  
E) 2, 4, 3  
12. 
Açar sisteminin tə
yin ed
ə
 bilm
ə
diyi 
ə
lam
ə
tl
ə
r:  
1 - d
əri örtüyünün quruluşu
  
2 - filogenetik 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
3 - 
yaş xüsusiyyə
tl
ə
ri  
4 - parazitlik 
ə
lam
ə
tl
ə
ri  
5 - cinsi dimorfizm  
6 - sitoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r  

 

A) 1, 3, 5 
B) 4, 5, 6  
C) 2, 3, 5 
D) 3. 4. 5, 6  
E) 2, 6  
13. Dixotomik c
ə
dv
ə
ll
ə
rin n
ə
yin 
əsasında qurulmasını müə
yy
ə
n edin:  
1 - tezis  
2 - taksomomik 
ə
lam
ə
tl
ə
r
ə
 
ə
sas
ə
n  
3 - cinsi 
ə
lam
ə
tl
ə
r
ə
 
ə
sas
ə
n  
4 - 
sürfə
 m
ə
rh
ə
l
ə
sin
ə
 
ə
sas
ə
n  
5 - antitezis  
A) 4, 5 
B) 1, 2  
C) 2, 4  
D) 1, 5 
E) 3, 5  
14. K. 
Linney göstə
ril
ən hansı sistematik kateqoriyaları tərtib etmişdir:
  
1 - sinif  
2 - tip  
3 - d
ə
st
ə
  
4 - f
ə
sil
ə
  
5 - cins  
6 - 
yarımnöv
  
7 - 
növ
  
A) 1, 4, 6, 7 
B) 2, 3, 4  
C) 3, 4, 6, 7  
D) 2, 4, 6, 7  

 

E) 1, 3, 5, 7 
15. 
Növdaxili kateqoriyaları göstə
rin:  
1 - 
yarımnöv
  
2 - 
coğrafi irq
  
3 - izofen  
4 - allopatrik  
5 - simpatrik  
A) 1, 2, 3  
B) 1, 3, 4  
C) 1, 2, 5  
D) 2, 3, 5  
E) 3, 4, 5  
16. 
Coğrafi irqdən hansı
 sah
ə
l
ə
rd
ə
 istifad
ə
 olunur:  
1 - entomologiya  
2 - teriologiya  
3 - malakologiya  
4 - ornitilogiya  
5 - ixtiologiya  
A) 3, 5, 4 
B) 1, 3, 4 
C) 1, 5, 4  
D) 3, 5. 2  
E) 2, 3, 4  
17. 
Heyvanların sistematikasının inkişafında mə
rh
ə
l
ə
l
ərin ardıcıllığını göstə
rin:  
1 - 
qanı olanl
ar, 
qansızlar
  
2 - 
birhüceyrə
lil
ə
r, 
çoxhüceyrə
lil
ə
r  
3 - 
onurğalılar

onurğasızlar
  
4 - ontogenez, filogenez  

 

5 - 
hüceyrə
 n
ə
z
ə
riyy
ə
si  
A) 2, 3, 4 
B) 2, 3, 5,  
C) 1, 3, 5 
D) 5, 3, 2  
E) 3, 4, 5  
18. 
Zooloji sistematikanı tə
rtib ed
ə
n aliml
ərin ardıcıllığını göstə
rin:  
1 - Aristotel  
2 - Darvin  
3 - Linney  
4 - 
Küvye
  
5 - Lamark  
A) 5, 2, 3 
B) 2, 3, 5  
C) 2, 3, 4  
D) 1, 3, 5 
E) 5, 3, 4  
19. Ali taksonlar n
ə
yin n
ə
tic
ə
sind
ə
 
yaranır:
  
1 - 
coğrafi tə
crid  
2 - simmetrikliyi  
3 - 
oxşar növlə
rin c
ə
ml
əşmə
si  
4 - dig
ə

növlə
rd
ə
n f
ə
rql
ə
nm
ə
si  
5 - diskretlikyi  
A) 1, 4, 3 
B) 1, 2, 3  
C) 1, 5, 4  
D) 5, 3, 2  
E) 3, 4 

 

20. 
Sistematikanın inkişaf tarixində
 m
ə
rh
ə
l
ə
l
ərin ardıcıllığını göstə
rin:  
1 - 
Linney dövrü
  
2 - 
Darvin dövrü
  
3 - 
Aristotel dövrü
  
4 - Darvind
ənsonrakı dövr
  
5 - 
Lamark dövrü
  
A) 3, 1, 5, 2, 4  
B) 2, 1, 5, 3, 4  
C) 3, 4, 5, 2, 1  
D) 1, 5, 3, 4, 2  
E) 1, 3, 5, 4, 2  
21. 
İkiyansimmetriya hansı onurğalı heyvanlada rast gə
linir:  
1 - m
ə
m
ə
lil
ə
rd
ə
  
2 - 
sürünə
nl
ə
rd
ə
  
3 - 
quşlar
  
4 - 
bağırsaqboşluqlular
  
5 - amfibil
ə
r  
6 - 
balıqlar
  
7 - xeliserlil
ə
r  
A) 3 , 4, 5, 7 
B) 1, 2, 3, 5, 6 
C) 2. 3, 4  
D) 2, 3, 6, 7  
E) 1. 3, 4  
22. Analogiya hadis
əsinin müşahidə
 
olunduğu heyvanları göstə
rin:  
1 - suiti  
2 - 
başayaqlı molyusklar
  
3 - balina  

 

4 - delfin  
5 - h
əşə
rat  
A) 3, 4, 5, 1 
B) 4, 2, 5. 3  
C) 3, 4, 1 
D) 3, 4, 2  
E) 5, 1, 3, 2  
23. 
Ə
sil v
ə
 psevdometamerliy
ə
 
aid uyğunluğu seçin:
  
I - 
ə
sil metamerlik  
II - psevdometamerlik  
1 - h
ə
lq
ə
vi qurdlar  
2 - 
buğumayaqlılar
  
3 - foraminiferl
ə
r  
4 - 
onurğalılar
  
5 - turbellaril
ə
r  
6 - nemertinl
ə
r  
A) I - 3, 4, 5; II - 3, 4, 5; 
B) I - 2, 3. 4; II - 1, 2, 4;  
C) I - 3, 5, 6; II - 2, 3, 4;  
D) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 6; 
E) I - 1, 3, 6; II - 1, 3, 6;  
24. 
Heyvanların ümumi tə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ə
rinin v
ə
 taksonomik 
ə
lam
ə
tl
ə
rin xarakteri:  
I - taksonomik 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
II - 
ümumi tə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ə
ri  
1 - 
embrional inkişaf və
 
böyümə
 prosesind
ə
 
daha aydın nə
z
ə
r
ə
 
çarpır
  
2 - bu 
ə
lam
ə
tl
ə
r diaqnostik xarakterlidir,  
3 - 
tarixi inkişafda ayrı
 - 
ayrı orqanların dəyişkə
nliyidir  
4 - t
ə
dqiq olunan taksonu birm
ənalı
 t
ə
yin edir,  

 
10 
5 - 
orqanların müqayisəli anatomiyasının tədqiq etdiyi oxşarlıq ə
lam
ə
tl
ə
ridir  
6 - bu 
ə
lam
ə
tl
ər heyvanlar arasında qohumluq ə
laq
ə
l
ərinin göstə
ricil
ə
ridir,  
A) I - 1, 6; II - 2, 6; 
B) I - 1, 2, 3; II - 1, 2, 3;  
C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6;  
D) I - 3, 4, 5; II - 3, 4, 5;  
E) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5; 
25. 
Onurğasızlar arasında çoxalmanın tipinə
 
aid düzgün variantı seçin:
  
I - qeyri - cinsi  
II - cinsi  
1 - 
quşyeyə

hörümçə
k  
2 - 
adi amöb
  
3 - 
adi sümükcə
  
4 - 
yaşıl evqlena
  
5 - qara tarakan  
6 - 
şüalılar
  
A) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5;  
B) I - 1, 2, 3; II - 1, 2, 3;  
C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6;  
D) I - 3, 4, 5; II - 4, 5, 6;  
E) I - 3, 5, 6; II - 2, 4, 6;  
26. 
Heyvanların ə
sas taksonomik 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 
uyğun variantı seçin:
  
I - morfoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
II - etoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r  
1 - 
heyvanların rə
ngi  
2 - 
yeni adaptasiyalara şərait yaradır
  
3 - 
cinsi orqanların quruluşu
  
4 - 
heyvanlar arasında tə
cridolunma mexanizmidir  

 
11 
5 - 
sürfə
 m
ə
rh
ə
l
əsinin quruluşu
  
6 - 
qış yuxusuna getmə

köçmə
 v
ə
 ya miqrasiyalara s
ə
b
ə
b olur  
A) I - 1, 2, 3; II - 1, 2, 3 
B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6; 
C) I - 1, 2; II - 2, 3;  
D) I - 1, 3, 4; II - 2. 3, 4;  
E) I - 4, 5, 6; II - 4. 5, 6;  
##num= 2// level= 1// sumtest=19 // name= Heyvanların təsnifat əlamətləri, 
kateqoriyaların ierarxiyası // 
 
1. 
Müqayisəli embriologiya elminin banisi hansı alimdir:
  
A) Lamark 
B) Linney  
C) K. Ber 
D) 
İ

Meçnikov
  
E) J. 
Küvye
  
2. 
Siklomorfoz hansı heyvanda müşahidə
 olunur:  
A) 
quşların bəzi növlə
rind
ə
 
B) foraminiferl
ə
rd
ə
  
C) 
arılarda
  
D) dafniya cinsinin 
növlə
rind
ə
 
E) 
qarışqalarda
  
3. 
Göstə
ril
ə
nl
ə
rd
ən hansı sistematik kateqoriya hesab olunmur:
  
A) cins 
B) 
növ
  
C) tip  
D) f
ə
sil
ə
  
E) fenon 
4. Kemp v
ə
 
Cilli sistematikaya hansı terminini gətirmişdir:
  

 
12 
A) fenon  
B) takson  
C) nomenklatura  
D) gen  
E) parazitizm  
5. 
Rüşeym qişasının tiplə
ri:  
1 - amnion  
2 - ektodermal  
3 - xorion  
4 - entodermal  
5 - allantoid  
6 - blastula  
7 - nerula  
A) 2, 5, 4 
B) 1, 3, 5 
C) 1, 4, 6  
D) 2, 4, 7  
E) 1, 5, 7  
6. 
Hansı amillə
r adaptasiyaya s
ə
b
ə
b olur:  
1 - t
əbii seçmə
  
2 - anaboliya  
3 - d
əyişkə
nlik  
4 - deviasiya  
5 - irsiyy
ə
t  
6 - arxallaksis  
A) 2, 3, 4 
B) 1, 2, 3  
C) 1, 3, 5 

 
13 
D) 2, 3, 6  
E) 3, 4, 6  
7. Qeyri genetik d
əyişkənlik hansılardır:
  
1 - siklomorfoz  
2 - histogenetik d
əyişkə
nlik  
3 - 
mövsümi tsikl
  
4 - allometrik d
ə
yi
şkkə
nlik  
5 - sitogenetik d
əyişkə
nlik  
6 - neyrohumoral d
əyişkə
nlik  
A) 2, 3, 5. 6 
B) 1, 2, 4  
C) 2, 4, 5, 6  
D) 1, 3, 4, 6 
E) 1. 2, 5, 6  
8. 
Simpatrik növlə
rin 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
sin
ə
 s
ə
b
ə
b olan amill
ər hansılardır:
  
1 - bioloji  
2 - ekoloji  
3 - poliploidiya  
4 - sitoloji  
5 - allometrik d
əyişkə
nlik  
A) 1, 4, 5 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə