##book id=513//book name= Heyvanların morfologiya və sistematikasıYüklə 0.8 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/13
tarix09.02.2017
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ə
si  
4 - blastula m
ə
rh
ə
l
ə
si  
5 - nerula m
ə
rh
ə
l
ə
si  
6 - postembrional  
7 - embrional  
A) 5, 1, 3. 4 
B) 2, 1, 4, 3, 5 
C) 1, 4, 5, 3, 6  
D) 1, 4, 3  
E) 1, 5, 3, 4, 7  
16. 
Heyvanların tə
yin edilm
ə
sind
ə
 sad
ə
 
qruplaşmaları göstə
rin:  
1 - 
qanı olanlar

qansızlar
  
2 - 
qanadlılar

onurğasızlar
  
3 - ibtidail
ə
r, alil
ə
r  
4 - 
onurğalılar

onurğasızlar
  
5 - 
birhüceyrə
lil
ə
r, 
onurğalılar
  
A) 4, 5 

 
25 
B) 2, 3  
C) 1, 4 
D) 3, 5  
E) 1, 5  
17. Parazitosenoz sah
əsi hansı heyvanların növ tərkibini öyrə
nir:  
1 - ibtidail
ə
r  
2 - d
ə
risitik
anlılar
  
3 - qurdlar  
4 - g
ə
n
ə
l
ə
r  
5 - 
su molyuskları
  
6 - h
əşə
ratlar  
A) 1, 5, 4, 2 
B) 1, 3, 5  
C) 2, 3, 5  
D) 1, 3, 4, 6 
E) 2, 3, 4, 5  
18. Ontogenezd
ə
 
baş verə
n d
əyişkə
nliyin m
ə
rh
ə
l
ə
l
ə
rin
ə
 
uyğun variantı seçin:
  
I - anaboliya  
II - deviasiya  
1 - embrio
genezin mürə
kk
ə
b m
ə
rh
ə
l
əsi olub ontogenetik yekunlaşma və
 
böyümə
 il
ə
 
başa çatır
  
2 - orqan v
ə
 
quruluşun formalaşmasının orta mə
rh
ə
l
ə
sind
ə
 t
əzahür edə
n t
əkamül 
d
əyişmə
l
ə
ridir  
3 - orqan v
ə
 forma
ə
m
ə
l
ə
g
ə
lm
ə
nin son m
ə
rh
ə
l
ə
sind
ə
 
özünü büruzə
 ver
ə
n t
əkamül 
d
əyiş
m
ə
l
ə
ridir  
4 - b
ə
z
ən rekapitulyasiyanın pozulmasına sə
b
ə
b olur  
5 - 
sürünə
nl
ə
rd
ə
 
pulcuqların inkişaf xüsusiyyə
tind
ə
 
özünü büruzə
 verir  
6 - 
ə
cdad 
ə
lam
ə
tl
ərinin rekapitulyasiyası anaboliyaların nə
tic
ə
sidir  
A) I - 1, 4, 6; II - 1, 4, 6; 

 
26 
B) I - 2, 3, 4; II - 1, 2, 3;  
C) I - 1, 2, 3; II - 2, 3, 4;  
D) I - 1, 5; II - 2, 6;  
E) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5; 
##num= 4// level= 1// sumtest=16 // name= Sarkomastiqoforlar, Sporlular və 
İnfuzorlar tipi // 
 
1. 
Parazit amöblə
r
ə
 
aid variantı seçin:
  
A) 
çoxnivə
li sista, yal
ançı ayaqların qısa və
 
enli olması
  
B) h
ə
zm v
ə
 
ifrazat vakoulunun olması
  
C) 
xarici pellikulanin olmaması
  
D) 
qövqənin olması
  
E) 
ifrazat vakoulunun olması

yalançı ayaqların qısa və
 
enli olması
  
2. 
Dizenteriya amöbü hansı y/sinfə
 daxildir:  
A) 
şüalılar
 
B) 
kökayaqlılar
 
C) 
günəşkimilə
r  
D) 
amöblə
r  
E) 
parazit amöblə
r  
3. 
İnfuzorların siniflə
ri:  
A) d
ə
yirmi kirpiklil
ə
r, sorucu infizorlar 
B) b
ə
rab
ə
r kirpiklil
ə
r, sorucu infizorlar  
C) kirpikli v
ə
 sorucu infizorlar 
D) kirpikli v
ə
 spiral kirpikli infizorlar  
E) d
ə
yirmi kirpikli v
ə
 kirpikli infizorlar  
4. 
İnfuzorlar tipinin təsnifat xüsusiyyə
tl
ərini göstə
rin:  
A) 
nüvə
l
ərinin çoxsaylı olması, kirpiklərin olması 
B) konyuqasiya yolu il
ə
 
cinsi çoxalması, parazit həyat tərzi keçirmələri  
C) parazit h
ə
yat t
ərzi keçirmə
l
ə
ri, 
2 tip nüvə
nin olmas
ı  

 
27 
D) kirpikl
ə
rin olmas
ı, 2 tip nüvənin olması, konyuqasiya yolu ilə cinsi çoxalması 
E) kirpikl
ə
rin olmas
ı, qeyri - cinsi və cinsi çoxalmanın növbələşməsi  
5. 
Heyvani qamçılılara aid y/sinifləri seçin:
  
1 - 
ibtidai qamçılılar
  
2 - 
çoxqamçılılar
  
3 - xrizomonadlar  
4 - zirehlil
ə
r  
5 - 
kökqamçılılar
  
6 - fitomonadlar  
7 - opalinkimil
ə
r  
A) 1, 4, 6, 7 
B) 1, 3, 5, 6  
C) 2, 3. 4, 6  
D) 2, 3, 4, 5  
E) 1, 2, 5, 7 
6. 
Qamçılılara aid düzgün variantı seçin:
  
1 - h
ə
r
ə
k
ə
t orqanoidi kirpikl
ə
rdir;  
2 - t
ə
k v
ə
 
koloniya halında yaşayırlar
;  
3 - sabit b
ə
d
ən formasına malik deyildir
;  
4 - qeyri - cinsi v
ə
 
cinsi yolla çoxalırlar
;  
5 - 
əlverişsiz şə
raitd
ə
 
sistalaşırlar
;  
6 - parazit h
ə
yat t
ərzi keçirən növlə
ri d
ə
 
vardır
  
A) 2, 4, 5, 6  
B) 1, 4, 6  
C) 1, 4, 5, 6  
D) 3, 5, 6  
E) 2, 3, 5, 6  
7. Sporlulara aid t
ə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ərini göstə
rin:  

 
28 
1 - d
ə
nizl
ə
rd
ə
 v
ə
 
şirin sularda
, n
əm torpaqlarda yaşayırlar
;  
2 - h
ə
r
ə
k
ə
t orqanoidl
ə
ri olmur;  
3 - qeyri - cinsi v
ə
 cinsi yolla v
ə
 
onların növbə
l
əşmə
si il
ə
 
çoxalırlar
;  
4 - h
ə
zm vakuolu 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirirl
ə
r;  
5 - ifrazat vakuolu olmur;  
6 - b
əzi növlə
ri parazit h
ə
yat t
ərzi keçirir
  
A) 1, 4, 6 
B) 2, 3, 5 
C) 3, 5, 6  
D) 2, 4, 6  
E) 1, 3, 5  
8. Qansporlular d
ə
st
əsinin xarakterik xüsusiyyə
tl
ərini seçin:
  
1 - 
hüceyrə
daxili parazitl
ə
rdir, 
şizontları amöbvaridir
  
2 - xaricd
ən üçqatlı membranla örtülmüşdür
, membran m
ə
sam
ə
lidir  
3 - 
mikroboruların sayı
 sporozoitl
ərin sayından asılı olaraq dəyişir
  
4 - 
apikompleks hüceyrənin ön qütbündə
 yerl
əşmişdir
  
5 - xaricd
ə
n titr
ək membranla örtülmüşdür
, membran m
ə
sam
ə
d
ə
n m
ə
hrumdur  
6 - 
mikroboruların sayı növdən asılı olaraq dəyişir
  
7 - 
apikompleks hüceyrənin arxa qütbündə
 yerl
əşmişdir
  
8 - 
qametoqoniya prosesi temperaturdan asılı olaraq dəyişir
  
A) 3, 4, 5, 6 
B) 1, 3, 4, 5  
C) 1, 2, 4, 6 
D) 5, 6, 7, 8  
E) 1, 6, 7, 8  
9. 
Sorucu infuzorlara aid olmayan variantı seçin:
  
1 - yetkin halda kirpikl
ə
rd
ə
n m
ə
hrum olurlar;  
2 - qida peristom hiss
ə
d
ə
n daxil olur;  

 
29 
3 - 
iki tip nüvə
y
ə
 malikdirl
ə
r;  
4 - h
əzm vakuolunun sayı qidanın miqdarından asılıdır
;  
5 - konyuqasiya yolu il
ə
 
çoxalır
;  
6 - h
ə
r
ə
k
ət orqanoidi qamçılardır
  
A) 3, 5, 6 
B) 1, 3, 5  
C) 2, 4, 5  
D) 2, 4, 6 
E) 1, 3, 6  
10. 
Kirpikli infuzorlara aid xüsusiyyə
tl
əri göstə
rin:  
1 - b
ə
d
ən ömrü boyu kirpiklə
rl
ə
 
örtülüdür
  
2 - ifrazat vakuolu yoxdur  
3 - kirpikl
ər qamçılıların qamçısına oxşardır
  
4 - h
ə
zm vakuolu yoxdur  
5 - ektoplazmada trixosistl
ər vardır
  
6 - sitosom v
ə
 
sitofarinks adlı orqanoidləri vardır
  
A) 2, 4, 5 
B) 2, 3, 5, 6  
C) 1, 2, 4, 5  
D) 2, 3, 4, 6  
E) 1, 3, 5, 6 
11. 
İnfuzorlar tipinə
 
aid düzgün ə
lam
ə
tl
əri göstə
rin:  
1 - h
ə
r
ə
k
ə
t orqanoidi kirpikl
ə
rdir;  
2 - 
çoxnüvə
lidirl
ə
r;  
3 - 
iki tip nüvə
y
ə
 malikdirl
ə
r;  
4 - yetkin halda kirpikl
ə
rd
ə
n m
ə
hrum olurlar;  
5 - qeyri - cinsi v
ə
 
cinsi yolla çoxalırlar
;  
6 - n
əsil növbə
l
əşmə
si il
ə
 
çoxalırlar
  

 
30 
A) 1, 3, 5  
B) 2, 4, 6  
C) 1, 3, 6  
D) 3, 4, 5  
E) 2, 5, 6  
12. Sarkomastiqoforlar tipin
ə
 
uyğun tə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ərini seçin:
  
1 - h
ə
r
ə
k
ə
t orqanoidl
əri yalançı ayaqlar və
 kirpikl
ə
rdir;  
2 - s
ə
rb
ə
st v
ə
 parazit h
ə
yat t
ərzi keçirirlə
r  
3 - h
ə
r
ə
k
ə
t orqanoidl
əri yalançı a
yaqlar v
ə
 
qamçılardır
;  
4 - 
cinsi çoxalma kopulyasiya və
 konyuqasiya yolu il
ə
 gedir;  
5 - orqanizml
əri bir hüceyrə
d
ə
n t
əşkil olunmuşdur
;  
6 - 
iki tip nüvə
y
ə
 malikdirl
ə
r  
A) 1, 3, 5 
B) 5, 3, 2 
C) 3, 4, 6  
D) 2, 4, 6  
E) 1, 3, 6  
13. 
Yaşıl evqlena və
 
adi amö
b
ə
 
aid xüsusiyyə
tl
əri seçin:
  
I - 
yaşıl evqlena
;  
II - 
adi amöb
  
1 - h
ə
r
ə
k
ət orqanoidi yalançı ayaqlardır;  
2 - b
ə
d
ə
ni pellikula il
ə
 
örtülmüşdür
;  
3 - sabit b
ə
d
ə
n formas
ına malik deyildir;  
4 - h
ə
r
ə
k
ət orqanoidi qamçılardır;  
5 - miksotrof orqanizmdir;  
6 - 
xarici örtüyü olmur
  
A) I - 3, 4, 6; II - 1, 2, 5; 
B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6;  

 
31 
C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6; 
D) I - 2, 3, 5; II - 3, 5, 6;  
E) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5  
14. Foraminiferl
ə
r v
ə
 
günəşkimilə
r
ə
 
uyğun variantı seçin:
  
I - foraminiferl
ə
r  
II - 
günəşkimilə
r  
1 - m
ə
rk
ə
zi kapsula yoxdur  
2 - 
ə
ks
ə
riyy
əti çoxkameralı
, az qismi is
ə
 
birkameralıdır
  
3 - sitoplazma bir v
ə
 
ya bir neçə
 
nüvə
d
ə
n ibar
ə
t olan d
ə
n
ə
v
ə
r endoplazmaya 
malikdir  
4 - 
bütün kameralar arakə
sm
ə
l
ə
r vasit
ə
sil
ə
 bir - biril
ə
 
ə
laq
ə
l
ə
nir  
5 - 
yalançı ayaqları endoplazmadan başlanğıc götürür
  
6 - 
ayaqlar qövqə
nin 
ətrafında mürə
kk
ə
b tor 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirirl
ə
r  
A) I - 3, 4, 5; II - 3, 4, 5; 
B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6;  
C) I - 2, 3, 4; II - 2, 3, 4;  
D) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5; 
E) I - 4, 5, 6; II - 4, 5, 6;  
15. Sporlular v
ə
 
Sarkomastiqoforlara aid mühüm tə
snifat 
ə
lam
əti hansılardır:
  
I - Sarkomastiqoforlar  
II - Sporlular  
1 - 
ə
ks
ər növlə
rind
ə
 h
ə
zm v
ə
 
ifrazat vakuolu vardır
  
2 - s
ə
ciyy
əvi xüsusiyyə
tl
ə
rd
ən biri onlarda mürə
kk
əb inkişaf mə
rh
ə
l
ə
sini
n olmasıdır
  
3 - s
ə
rb
ə
st v
ə
 parazit h
ə
yat t
ərzi keçirən birhüceyrə
lil
ə
rdir  
4 - parazitlikl
ə
 
ə
laq
ə
dar olaraq 
bir çox orqanoidləri ixtisar olunmuşdur
  
5 - 
bir sıra sarkodinlər qamçılar

bir çox qamçılılar isə
 
yalançı ayaqlar ə
m
ə
l
ə
 
g
ə
tirirl
ə
r  
6 - 
sırf paraz
it h
ə
yat t
ərzi keçirirlə
r  
A) I - 4, 5, 6; II - 4, 5, 6; 

 
32 
B) I - 1, 2, 3; II - 1, 2, 3;  
C) I - 2, 3, 4; II - 2, 3, 4;  
D) I - 3, 4, 5; II - 3, 4, 5;  
E) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6; 
16. Qansporlular v
ə
 qreqarinl
ə
rin t
ə
snifat 
ə
lam
ə
tl
ərini seçin:
  
I - qreqarinl
ə
r  
II - qansporlular  
1 - b
ə
d
ə
nl
əri üç hissə
d
ə
n ibar
ə
tdir  
2 - 
bir çox növlə
ri b
ə
d
ən boşluğunda parazitlik edirlə
r  
3 - 
ektoplazmasında
 b
ə
d
ə
n
ə
 sabit forma ver
ə
n morfoneml
ə
r adlanan lifl
ə

vardır
  
4 - 
apikompleksin hüceyrənin ön qütbündə
 yerl
əşmə
si 
ə
sas t
ə
snifat 
ə
lam
ə
ti hesab 
olunur  
5 - apikompleksin 
ə
sas orqanoidl
ə
ri konoid v
ə
 
mikroborulardır
  
6 - roptril
ə
rin ifraz etdiyi fermentl
ə
r parazitin sahib orqanizmin
ə
 
daxil olmasına 
xidm
ə
t edir  
A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6;  
B) I - 2, 3, 4; II - 2, 3, 4;  
C) I - 1, 3, 5; II - 1, 3, 5;  
D) I - 2, 4, 5; II - 2, 4, 5;  
E) I - 3, 5, 6; II - 3, 5, 6;  
##num= 5// level= 1// sumtest=30 // name= Bağırsaqboşluqlular və Yastı qurdlar tipi // 
 
1. 
Aşağıdakı siniflərin hansı yastı qurdlar tipinə
 daxildir:  
A) planaril
ə
r, sorucular, monogeneyl
ə
r, sestodlar 
B) kirpikli qurdlar, sorucular, monogeneyl
ə
r, 
lentşə
killi qurdlar 
C) planaril
ə
r, 
lent şə
killil
ə
r, monogeneyl
ə
r  
D) 
lentşə
killi qurdlar, planaril
ə
r, 
qan sorucuları
  
E) turbellaril
ə
r, planaril
ə
r, trematodlar, sestodlar  
2. Yas
tı qurdlar tipində
 
sinir sisteminin quruluşu hansı variantda düzgündür:
  
A) 
udlaqaltı sinir hə
lq
ə
si v
ə
 
qarın sinir zə
nciri 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə