Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixliYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix22.04.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#15301
1   2   3   4   5   6

37

36

15

PORTRET


Rəssamlar öz əsərlərində insanları da təsvir edirlər. İncəsənət muzeyindəki 

portretlərə  baxarkən  müxtəlif  dövrlərdə  yaşayan  insanların  necə  görün-

düyünün şahidi olursan. 

Portretdə  insanın  surəti  əks  olunur.  Rəssam  portreti  çəkərkən  insanın 

daxili aləmini başa düşməyə, onun xarakterinin əsas xüsusiyyətlərini ifadə 

etməyə çalışır. 

Elə portretlər var ki, insan obrazı onu əhatə 

edən əşyalarla birlikdə yaradılır. Portretdəki 

detallar  —  geyim,  istifadə  olunan  əşyalar, 

insanın  duruşu  təsadüfi  deyil.  Rəssamın 

diqqətlə  seçdiyi  bu  əşyalar  təsvir  olunmuş 

insanın kimliyi, harada yaşadığı, hansı peşə 

sahibi olduğundan danışır.

• 

Portret — fransız sözüdür, “dəqiq cizgilər” deməkdir.

Yadda saxla

B .   M i r z ə z a d ə .  “

H eyvandar16

MƏİŞƏT MÖVZULARI

Rəssamı əhatə edən mühit 

mövzularda insanın adi günlərdə nə etməsi, hansı işlə məşğul olması və ya-

şayış tərzi haqqında söhbət açılır. 

Məişət adlanan bu süjetli əsərlər həyatımızın hər bir anının nə qədər ma-

raqlı və mühüm olmasından danışır. 

bütün dövrlərdə onun üçün maraqlı olub. Bu 

Q a f a r   S e y f u l l a y e v .  “ Dağlarda”

· 

Həyatında baş verən hansı r

əlamətdar hadisə yadında qalıb?

 Süjetli rəsmlə portretin fərqi nədədi ?

·

T.   S a l a h o v .  “Neftçi


· 

İndiyədək tanış olduğun hansı rəssamların təsvir etdiyi portretlər yadında qalıb?

İstədiyin insanın, peşə sahibinin portretini çək. 

Quaş, pastel tabaşirlər

R a s i m B a b a y e v .  

 

“Çayçı Məmməd”İnsanın gündəlik həyatını əks etdirən rəsm çək.

Quaş, pastel tabaşirlər, flomasterlər

• 

• 

Portretdə ilk diqqəti cəlb edən detallar 

haqqında danış.

Portretlərdə hansı 

kolorit müşahidə 

olunur?

Quaşla çəkilmiş şagird rəsmləri Çap üçün deyil

trasiyalar çəkmışdir. “Kirpi” 

jurnalı ilə yaxından əməkdaşlıq etmişdir. 

“Azərbaycan”, “Şuşa”, “Şamaxı”, “Bakı” və s. adlı miniatür 

əsərlər yaratmış, ornamental və süjetli xalçalara eskizlər vermişdir. 

satirik 

Əmir Hacıyev 

“Şuşa”

Əmir  Səhliəli oğlu  Hacıyev (1899 – 1972)

Azərbaycan rəssamlıq məktəbini yaradanlardan biri, 

  

N.Gəncəvinin  “Yeddi  gözəl”,  M.F.Axundovun  “Molla  İbra-him Xəlil kimyagər”, S.S.Axundovun “Qaraca qız”, Y.V.Çə-

mənzəminlinin “Qızlar bulağı” əsərlərinə yaddaqalan illüs-

Azər-

baycanın Əməkdar incəsənət xadimi Ə.Hacıyev qrafika üz-rə rəssamdır. 

17

AZƏRBAYCAN SƏNƏTKARLARIBöyükağa Məşədi oğlu Mirzəzadə (1921 – 2007)

Böyükağa Mirzəzadə Azərbaycanın Xalq rəssamıdır. Tarixi, 

portret,  natürmort,  mənzərə,  məişət  janrlarında  əsərlər 

yaradıb. O, həm də teatr tamaşaları üçün dekorasiya, kos-

tyum  eskizləri  çəkmişdir.  Buna  görə  onu  həm  də  teatr 

rəssamı da adlandırmaq olar. 

Milli  rəssamlıq  sənətimizin  inkişafında  xüsusi  xidmətləri 

olan bu istedadlı sənətkarın əsərləri indi nəinki Azərbay-

canın, eləcə də dünyanın məşhur muzeylərində qoru-

nub saxlanır. 

“Neft mədənlərində”, “Pambıq yığımı”, “Günorta çağı”,

“Xəzər neftçiləri” kimi kompozisiyalarda ölkəmizin və 

insanlarımızın rəngarəng obrazları  təsvir olunub.

Mənzərə janrında yaratdığı “Neft çənləri”, “Bakıda ax-

şam”,  “Lənkəran  mənzərəsi”  əsərləri  ölkəmizi  tərən-

nüm edən sənət nümunələridir. 

“Dirijor  Niyazi”,  “Rəqqasə  R.Axundova”,  “Aşıq  Ələs-

gər” portretlərində, tanınmış sənətkarların öz sənətinə 

olan vurğunluğunu rəssam məharətlə göstərmişdir.

 

 “Sağıcı"

i” Dirijor Niyaz

“Günorta çağı”39

38

Rəssamların yaradıcılığına aid əlavə məlumat topla və təqdim et.

• 

Təsvirlərdə əhvali-ruhiyyəni müəyyən et.Şəkildə gördüklərini təhlil et.

“Köhnə məişət səhnəsi”

“Kirpi" satirik jurnalına illüstrasiya

Çap üçün deyil


trasiyalar çəkmışdir. “Kirpi” 

jurnalı ilə yaxından əməkdaşlıq etmişdir. 

“Azərbaycan”, “Şuşa”, “Şamaxı”, “Bakı” və s. adlı miniatür 

əsərlər yaratmış, ornamental və süjetli xalçalara eskizlər vermişdir. 

satirik 

Əmir Hacıyev 

“Şuşa”

Əmir  Səhliəli oğlu  Hacıyev (1899 – 1972)

Azərbaycan rəssamlıq məktəbini yaradanlardan biri, 

  

N.Gəncəvinin  “Yeddi  gözəl”,  M.F.Axundovun  “Molla  İbra-him Xəlil kimyagər”, S.S.Axundovun “Qaraca qız”, Y.V.Çə-

mənzəminlinin “Qızlar bulağı” əsərlərinə yaddaqalan illüs-

Azər-

baycanın Əməkdar incəsənət xadimi Ə.Hacıyev qrafika üz-rə rəssamdır. 

17

AZƏRBAYCAN SƏNƏTKARLARIBöyükağa Məşədi oğlu Mirzəzadə (1921 – 2007)

Böyükağa Mirzəzadə Azərbaycanın Xalq rəssamıdır. Tarixi, 

portret,  natürmort,  mənzərə,  məişət  janrlarında  əsərlər 

yaradıb. O, həm də teatr tamaşaları üçün dekorasiya, kos-

tyum  eskizləri  çəkmişdir.  Buna  görə  onu  həm  də  teatr 

rəssamı da adlandırmaq olar. 

Milli  rəssamlıq  sənətimizin  inkişafında  xüsusi  xidmətləri 

olan bu istedadlı sənətkarın əsərləri indi nəinki Azərbay-

canın, eləcə də dünyanın məşhur muzeylərində qoru-

nub saxlanır. 

“Neft mədənlərində”, “Pambıq yığımı”, “Günorta çağı”,

“Xəzər neftçiləri” kimi kompozisiyalarda ölkəmizin və 

insanlarımızın rəngarəng obrazları  təsvir olunub.

Mənzərə janrında yaratdığı “Neft çənləri”, “Bakıda ax-

şam”,  “Lənkəran  mənzərəsi”  əsərləri  ölkəmizi  tərən-

nüm edən sənət nümunələridir. 

“Dirijor  Niyazi”,  “Rəqqasə  R.Axundova”,  “Aşıq  Ələs-

gər” portretlərində, tanınmış sənətkarların öz sənətinə 

olan vurğunluğunu rəssam məharətlə göstərmişdir.

 

 “Sağıcı"

i” Dirijor Niyaz

“Günorta çağı”39

38

Rəssamların yaradıcılığına aid əlavə məlumat topla və təqdim et.

• 

Təsvirlərdə əhvali-ruhiyyəni müəyyən et.Şəkildə gördüklərini təhlil et.

“Köhnə məişət səhnəsi”

“Kirpi" satirik jurnalına illüstrasiya

Çap üçün deyil


41

40

18

RƏNGKARLIQ 

Təbiətdə hər bir varlığın öz rəngi var. Bu zəngin rəng çalarlarını boyaların 

köməyi ilə bizə çatdıran təsviri sənət növü rəngkarlıq adlanır. Rəngkarlıq-

da əsas ifadə vasitəsi — rəng və 

dir.

Rəngkarlıq  əsərləri  kağızda,  kartonda,  kətan  və  divar  üzərində  yaradıla 

bilər. Rəsm zamanı quaş və akvarel boyalarından istifadə olunur.

ləkə

Boyaların müxtəlif xüsusiyyətləri olduğu haqqında düşünmək lazımdır. Sulu 

boya — akvarel və quaşın fərqini yada sal. 

· 

· Rəsmlərdə 

 müəyyənləşdir. Onları işləmə üsuluna görə müqayisə et.

Təsvirlərdə rəng hansı əhvali-ruhiyyəni bildirir?

koloriti


Təsviri sənət rəssamların yaratdığı möcüzəli aləmdir. Bu aləmdə 

rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq və dekorativ-tətbiqi sənət növ-

ləri hər zaman gördüyümüzü, düşündüyümüzü və duyduğumuzu 

əks etdirir.  Sənətkar məsləhəti

ÖZÜNÜ YOXLA

Akvarel və ya quaşdan istifadə edərək istədiyin rəsmi çək.

Akvarel, quaş 

• 

Akvarellə işləyərkən ağ boyadan istifadə olunmur. Ağ rəng vərəqin 

rəngidir. İş zamanı sudan çox 

istifadə etmək lazımdır.

• 

Quaşla iş zamanı isə sudan az istifadə olunur. Təsvir quruduqdan 

sonra üzərinə istənilən

 çəkmək olar.

hətta ağ 

rəng

Akvarellə çəkilmiş təsvirQuaşla çəkilmiş təsvir

1. Verilmiş əşyaların əsasını hansı həcmli  fiqurların təşkil etdiyini müəyyən et. 

2. Ağacların, təpə və dağların ölçülərinə diqqətlə bax. 

Yaxında və uzaqda olanlar arasında hansı fərqi müşahidə edirsən?

3. Əmir Hacıyev və Böyükağa Mirzəzadəyə 

məxsus əsəri göstər və adını söylə. 

Onların təsviri sənətin hansı janrına aid olduğunu müəyyən et.

4. Əsərlərdə natürmort, portret janrlarını və məişət mövzularını ardıcıllığa əsasən 

qeyd et. 

5. Əsərlərin kompozisiyası haqqında nə demək olar? Rəssamlar kompozisiyanı 

necə göstərmişlər?

1

23

Natürmort

Portret

Məişət


Çap üçün deyil

41

40

18

RƏNGKARLIQ 

Təbiətdə hər bir varlığın öz rəngi var. Bu zəngin rəng çalarlarını boyaların 

köməyi ilə bizə çatdıran təsviri sənət növü rəngkarlıq adlanır. Rəngkarlıq-

da əsas ifadə vasitəsi — rəng və 

dir.

Rəngkarlıq  əsərləri  kağızda,  kartonda,  kətan  və  divar  üzərində  yaradıla 

bilər. Rəsm zamanı quaş və akvarel boyalarından istifadə olunur.

ləkə

Boyaların müxtəlif xüsusiyyətləri olduğu haqqında düşünmək lazımdır. Sulu 

boya — akvarel və quaşın fərqini yada sal. 

· 

· Rəsmlərdə 

 müəyyənləşdir. Onları işləmə üsuluna görə müqayisə et.

Təsvirlərdə rəng hansı əhvali-ruhiyyəni bildirir?

koloriti


Təsviri sənət rəssamların yaratdığı möcüzəli aləmdir. Bu aləmdə 

rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq və dekorativ-tətbiqi sənət növ-

ləri hər zaman gördüyümüzü, düşündüyümüzü və duyduğumuzu 

əks etdirir.  Sənətkar məsləhəti

ÖZÜNÜ YOXLA

Akvarel və ya quaşdan istifadə edərək istədiyin rəsmi çək.

Akvarel, quaş 

• 

Akvarellə işləyərkən ağ boyadan istifadə olunmur. Ağ rəng vərəqin 

rəngidir. İş zamanı sudan çox 

istifadə etmək lazımdır.

• 

Quaşla iş zamanı isə sudan az istifadə olunur. Təsvir quruduqdan 

sonra üzərinə istənilən, 

 çəkmək olar.

hətta ağ 

rəng

Akvarellə çəkilmiş təsvirQuaşla çəkilmiş təsvir

1. Verilmiş əşyaların əsasını hansı həcmli  fiqurların təşkil etdiyini müəyyən et. 

2. Ağacların, təpə və dağların ölçülərinə diqqətlə bax. 

Yaxında və uzaqda olanlar arasında hansı fərqi müşahidə edirsən?

3. Əmir Hacıyev və Böyükağa Mirzəzadəyə 

məxsus əsəri göstər və adını söylə. 

Onların təsviri sənətin hansı janrına aid olduğunu müəyyən et.

4. Əsərlərdə natürmort, portret janrlarını və məişət mövzularını ardıcıllığa əsasən 

qeyd et. 

5. Əsərlərin kompozisiyası haqqında nə demək olar? Rəssamlar kompozisiyanı 

necə göstərmişlər?

1

23

Natürmort

Portret

Məişət


Çap üçün deyil

qrifel

43

42

Rəssamın kağız və ya karton üzərində

rəsmlər 

adlanır. Xətt, ştrix, ton — qrafikanın ə

 vasitələridir. 

 karandaş, kömür və qələmlə çəkdiyi qrafika  

sas təsvir19

QRAFİKA


• 

Qrafikanın əsas təsvir vasitələri: xətt, ştrix, ton     

  

Yadda saxla

Xətt

Xəttin köməyi ilə ifadəli obrazlar yaratmaq mümkündür. Əşyaların həcmini, 

işıq və kölgəni ştrix və tonun köməyi ilə göstərmək olar. 

Ştrix

Ştrix — qısa  xətdir. Ştrix uzun və gödək, qalın və nazik, düz və maili, əyri 

və çarpaz olur.

Tuşla çəkilmiş təsvirlər

Rəngkarlığın qrafikadan fərqi nədir?

Ştrixin köməyi ilə rəssam forma və həcmi, işığı, kölgəni və 

məkanı çəkir. Bunun üçün rəsm əvvəlcə zəif ştrixlərlə çəkilir 

ki, onun üzərində zəruri düzəlişlər etmək mümkün olsun.

Sənətkar məsləhəti

Karandaşla işləmək bacarığı — ştrixləmə, tona çevirmə, yayma üsulunu öyrəndikdən 

sonra yaranır.   

Ştrixləmə — ştrixlərin sıra ilə və ya çarpaz çəkilməsidir. 

Tona çevirmə —  ştrixlərin 

 bir neçə dəfə çəkilməsidir.

üst-üstə

Yayma — 


ı

qədər 


 

.

ən tünddən ən aç ğa olan ton keçididir

Ton

Sadə karandaşın qrifelini kağız üzərinə müəyyən təzyiqlə 

basmaqla 

ı

ı ılar. Yəni 

təzyiq artarsa, tünd, 

qara xəttin laz m olan çalar n  almaq o

az olarsa, açıq ton alınar. Tonu daha 

da gücləndirmək üçün ilk ştrixin üzərinə növbəti  ştrix layı 

çəkmək olar. 

• 

Ştrixləmə zamanı ən açıq ton kağızın ağ rəngidir.Yadda saxla

Xətt, ştrix və tonun köməyi ilə istədiyin təsviri çək. 

Sadə karandaş, qara tuş qələm, flomaster, pastel tabaşir

Tanış ol

Çap üçün deyil


qrifel

43

42

Rəssamın kağız və ya karton üzərində

rəsmlər 

adlanır. Xətt, ştrix, ton — qrafikanın ə

 vasitələridir. 

 karandaş, kömür və qələmlə çəkdiyi qrafika  

sas təsvir19

QRAFİKA


• 

Qrafikanın əsas təsvir vasitələri: xətt, ştrix, ton     

  

Yadda saxla

Xətt

Xəttin köməyi ilə ifadəli obrazlar yaratmaq mümkündür. Əşyaların həcmini, 

işıq və kölgəni ştrix və tonun köməyi ilə göstərmək olar. 

Ştrix

Ştrix — qısa  xətdir. Ştrix uzun və gödək, qalın və nazik, düz və maili, əyri 

və çarpaz olur.

Tuşla çəkilmiş təsvirlər

Rəngkarlığın qrafikadan fərqi nədir?

Ştrixin köməyi ilə rəssam forma və həcmi, işığı, kölgəni və 

məkanı çəkir. Bunun üçün rəsm əvvəlcə zəif ştrixlərlə çəkilir 

ki, onun üzərində zəruri düzəlişlər etmək mümkün olsun.

Sənətkar məsləhəti

Karandaşla işləmək bacarığı — ştrixləmə, tona çevirmə, yayma üsulunu öyrəndikdən 

sonra yaranır.   

Ştrixləmə — ştrixlərin sıra ilə və ya çarpaz çəkilməsidir. 

Tona çevirmə —  ştrixlərin 

 bir neçə dəfə çəkilməsidir.

üst-üstə

Yayma — 


ı

qədər 


 

.

ən tünddən ən aç ğa olan ton keçididir

Ton

Sadə karandaşın qrifelini kağız üzərinə müəyyən təzyiqlə 

basmaqla 

ı

ı ılar. Yəni 

təzyiq artarsa, tünd, 

qara xəttin laz m olan çalar n  almaq o

az olarsa, açıq ton alınar. Tonu daha 

da gücləndirmək üçün ilk ştrixin üzərinə növbəti  ştrix layı 

çəkmək olar. 

• 

Ştrixləmə zamanı ən açıq ton kağızın ağ rəngidir.Yadda saxla

Xətt, ştrix və tonun köməyi ilə istədiyin təsviri çək. 

Sadə karandaş, qara tuş qələm, flomaster, pastel tabaşir

Tanış ol

Çap üçün deyil


Tanış ol

Bu, maraqlıdır

Tanış ol

20

DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT

Qab-qacaq,  mebel,  parçalar,  geyim,  zinət  əşyaları  —  insanın  məişətdə 

istifadə  etdiyi  əşyalardır.  Onlar  dekorativ-tətbiqi  sənət  növünə  aiddir.  Bu 

sənətdə istənilən obyekt naxışa çevrilə bilər. 

Dekorativ-tətbiqi sənətin müxtəlif növləri mövcuddur: məsələn,  m o z a i k a 

(ala-bəzək saxsı parçalarından quraşdırılmış təsvir),  o y m a (ağac, daş, sü-

mük üzərində oyularaq həkk olunmuş naxış), v i t r a j (şüşə üzərində çəkilmiş 

və ya şüşədən quraşdırılmış təsvir və ya naxış),   ş ə b ə k ə (ağacdan və ala-

bəzək şüşələrdən düzəldilmiş təsvir).

Fincanın bəzədilməsində 

kəhrəba və gümüşdən 

istifadə olunmuşdur.

Mozaika


Vitraj 

Ağacoyma


Metaldan

düzəldilmiş

hasar

Şəbəkə


Dekorda kontrast rənglər

İki rəngdən istifadə edərək

 çəkmək mümkündür. 

gözəl dekor

Bu dekorun çəkilməsində isə 

üç kontrast rəngdən istifadə edilib.

Dörd rəngdən istifadə etsək, dekorun çeşidi daha çox olar. Dekoru tərtib edərkən 

fiqurların kəsişən yerlərini başqa rənglə boyasan, daha maraqlı olar.

Belə dekorla salfet kağızını, qovluğu, pərdəni və digər əşyaları bəzəmək mümkündür. 

• 

Dekorativ-tətbiqi sənətin insan üçün əhəmiyyəti nədir?Evimizdəki divar kağızları, pəncərə pərdələri, çarpayı üzlükləri, süfrələr və 

salfet kağızları da dekorativ-tətbiqi sənətə aiddir. 

İki və ya üç 

 rəngin çalarlarından istifadə edərək  

sonsuz sayda 

yaratmaq mümkündür.

kontrast

cəlbedici nümunələr 45

44

Dekorativ-tətbiqi sənətin növlərindən birinə aid nümunə çək.

Quaş, rəngli qələmlər, flomasterlər

Çap üçün deyil


Tanış ol

Bu, maraqlıdır

Tanış ol

20

DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏT

Qab-qacaq,  mebel,  parçalar,  geyim,  zinət  əşyaları  —  insanın  məişətdə 

istifadə  etdiyi  əşyalardır.  Onlar  dekorativ-tətbiqi  sənət  növünə  aiddir.  Bu 

sənətdə istənilən obyekt naxışa çevrilə bilər. 

Dekorativ-tətbiqi sənətin müxtəlif növləri mövcuddur: məsələn,  m o z a i k a 

(ala-bəzək saxsı parçalarından quraşdırılmış təsvir),  o y m a (ağac, daş, sü-

mük üzərində oyularaq həkk olunmuş naxış), v i t r a j (şüşə üzərində çəkilmiş 

və ya şüşədən quraşdırılmış təsvir və ya naxış),   ş ə b ə k ə (ağacdan və ala-

bəzək şüşələrdən düzəldilmiş təsvir).

Fincanın bəzədilməsində 

kəhrəba və gümüşdən 

istifadə olunmuşdur.

Mozaika


Vitraj 

Ağacoyma


Metaldan

düzəldilmiş

hasar

Şəbəkə


Dekorda kontrast rənglər

İki rəngdən istifadə edərək

 çəkmək mümkündür. 

gözəl dekor

Bu dekorun çəkilməsində isə 

üç kontrast rəngdən istifadə edilib.

Dörd rəngdən istifadə etsək, dekorun çeşidi daha çox olar. Dekoru tərtib edərkən 

fiqurların kəsişən yerlərini başqa rənglə boyasan, daha maraqlı olar.

Belə dekorla salfet kağızını, qovluğu, pərdəni və digər əşyaları bəzəmək mümkündür. 

• 

Dekorativ-tətbiqi sənətin insan üçün əhəmiyyəti nədir?Evimizdəki divar kağızları, pəncərə pərdələri, çarpayı üzlükləri, süfrələr və 

salfet kağızları da dekorativ-tətbiqi sənətə aiddir. 

İki və ya üç 

 rəngin çalarlarından istifadə edərək  

sonsuz sayda 

yaratmaq mümkündür.

kontrast

cəlbedici nümunələr 45

44

Dekorativ-tətbiqi sənətin növlərindən birinə aid nümunə çək.

Quaş, rəngli qələmlər, flomasterlər

Çap üçün deyil


46

47

RƏSSAM-İLLÜSTRATOR21

Rəssam əli ilə yaradılan əşyalardan biri də hər gün istifadə etdiyin kitab-

lardır. Kitab rəfinə nəzər salsan, orada dərslik, nağıllar, müxtəlif ölçülü nazik 

və qalın kitablar görərsən. 

Kitab üz qabığından başlayır. O, qalın və yumşaq ola bilər. Kitaba baxarkən 

nəyə aid olduğunu 

bilmək olar. 

Rəssam  kitabın  üz  qabığını  işləyərkən  onun  adı  üçün  xüsusi  yer  ayırır, 

müxtəlif forma, ölçü və rənglərdə olan hərflər seçir. 

dərhal 


Bilirsənmi?

Qədim  Şərqdə  saray  əyanları  dəbdəbəli  və  bəzəkli 

 Onların oxuduğu kitab-

lar da cəlbedici illüstrasiyalarla zəngin idi. Bu kitablardakı 

təsvirlər miniatür adlanır.

Kitabın vərəqinə birbaşa çəkilən bu incə rəsmlər rəssamdan 

böyük səbir və ustalıq tələb edirdi. 

ın 


.

əşya-


lardan istifadə etməyi xoşlayırdılar.

Azərbaycan

miniatür 

nümunələri bu gün də dünyada məşhurdur

Miniatür fraqmenti

Yadda saxla

• 

 

• 

 

İllüstrasiya

 

Mətnin rəsm vasitəsi ilə ifadə-sidir.

Miniatür

italyan 


qədim əlyazmalarda çəkilən kiçik ölçülü rəngli təsvir.— 

latın sözüdür, əyani görünüş deməkdir. 

sözüdür, 

· 

Evdəki kitablarına nəzər sal. Hansı illüstrasiyalar daha çox xoşuna gəlir? Həmin kitablara illüstrasiya çəkən rəssamları yadında saxla.

 

Nağıl, sərgüzəştlər, yaxud dərslik kitabı üzərində işləyən rəssam fikirləşir ki,kitabın nədən danışdığı ilk baxışdan bilinsin. Çünki onların illüstrasiyası tam 

fərqlidir. Nağıl kitabında həm illüstrasiya, həm də naxışlı hərflər yerinə düşər. 

Dərslikdəki sadə illüstrasiya isə dərsin yaxşı qavranılmasına kömək edir.

 

 Oxumağı bacarmayan kiçikyaşlı uşaqlar üçün “oyuncaq-kitablar” yaradırlar. 

Onlar elə möcüzəlidir ki!.. Qalın vərəqli 

, qatlanıb-açılan 

təsvirlər elə bil ki canlanaraq həcmli fiqurlara çevrilir. Onlara hər tərəfdən 

baxmaq mümkündür.

səhifələr açılanda

Nağıl seç və ya fikirləş. Sonra öz kitabçanı düzəlt. Kitab üçün qeyri-adi 

forma fikirləşə bilərsən. Unutma ki, hər bir kitab üz qabığından başlayır.

Quaş, rəngli qələmlər, flomasterlər, rəngli kağız, karton, PVA yapışqanı

Kitabda mətnlə yanaşı, rəssamın çəkdiyi şəkilləri 

də  görürük.  Bu  təsvirlər  kitabda  yazılan  hadi-

sənin təsviridir, o, illüstrasiya adlanır. 

siyalar kitab qəhrəmanlarını və hadisələrin baş 

verdiyi məkanı əks etdirir.  

İllüstra-

R

en

g

le

r

is

ir

r

iÇap üçün deyil

46

47

RƏSSAM-İLLÜSTRATOR21

Rəssam əli ilə yaradılan əşyalardan biri də hər gün istifadə etdiyin kitab-

lardır. Kitab rəfinə nəzər salsan, orada dərslik, nağıllar, müxtəlif ölçülü nazik 

və qalın kitablar görərsən. 

Kitab üz qabığından başlayır. O, qalın və yumşaq ola bilər. Kitaba baxarkən 

nəyə aid olduğunu 

bilmək olar. 

Rəssam  kitabın  üz  qabığını  işləyərkən  onun  adı  üçün  xüsusi  yer  ayırır, 

müxtəlif forma, ölçü və rənglərdə olan hərflər seçir. 

dərhal 


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin