Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixliYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/6
tarix22.04.2017
ölçüsü0,5 Mb.
#15301
1   2   3   4   5   6

Rəng kontrastı.

Əriş

 əsas


 —  ilməni 

saxlayan


 iplər

T

l yini  özündə  əks  etdirən,  evlərimizin  bəzəyi olan xalça əsasən, yun ipliklərdən toxunur. Toxuculuq sənə-

tində ipliyin hörülən düyünü — ilmə bu ilməni saxlayan əsas 

iplər isə ə

adlanır.


əbiətin  gözə liriş 

“Şəddə” xalçası9

“Ulduz”


“Buta”  

“İnsan”   “Сeyran”

“Dəvə”

“Əl-ələ”  “Əl-ələ” naxışı təkrarlananda  “Yallı” 

rəqsini oynayanları xatırladır.   

Azərbaycan xalçalarında istifadə olunan naxışlar

Tanış ol

Tanış olduğun naxış

və ornamentlər 

necə yerləşdirilib? 

xalçada 

• 

Xalçadakı naxışlar təbiətdə olan formalardan nə ilə fərqlənir? Forma və rəng ritmini, rəng kontrastını nəzərə alaraq yeni naxış və 

ornament nümunəsi düşün və çək. Verilmiş nümunədən də istifadə edə 

bilərsən.

A4 formatlı rəsm vərəqi, rəngli karandaşlar, flomasterlər, qələmlər

Naxış və ornamentin çəkilməsı

25

24

Ornament 

Naxışlar

“Karvan” ornamenti

“Su” ornamenti

Rəng ritmi.

Forma ritmi.

Yumaqlar — 

yun iplərİlmə  

h

üyünörülən d

  Xalça naxışlarının elementləri

İnsanlar təbiətdə gördüklərini ilmələrin köməyi ilə

 

k xalçaya


öçürürlər Rəngli ilmələr təkrarlanaraq naxış, naxışın ritmi 

isə  ornament  yaradır. Naxışın  forması,  ritmi  və  rəngi 

xalça bəzəyinin əsas elementləridir. 

 

— Çap üçün deyil

IV – mis

Tanış ol

• 

Qabın və balığın üzərindəki bəzək 

ritmin hansı formasıdır?10

EVİMİZDƏKİ QAB-QACAQ

Hər birimizin evində qab-qacaq var. On-

lar 


lik istifadə olunan 

lar  davamlı və  rahatdır. 

Belə dəst-

lərin materialı kövrək, forması daha incə 

və zərif olur. Onların qədrini bilir və qoru-

yurlar. 


müxtəlif olur. Gündə

qab


 

Zəngin  na-

xışlarla bəzədilmiş qab dəstləri isə bay-

ram günləri süfrəmizi bəzəyir. Yonma  üsulu  ilə  ağacdan 

ı

ı  in yaraşığıdır. Onların bə-

zədilməsində müxtəlif üsullardan istifa-

də  edirlər.  Bəzən  onları  rəngarəng  na-

xışlarla bəzəyir, bəzən də ağacın öz təbii 

bəzəyindən istifadə edirlər. 

haz rlanm ş

əşyalar mətbəx

Şüşə vazaların forma və  naxışları təbi-

ətin gözəlliyini özündə əks etdirir. Bu mö-

cüzəni yaradan şüşəüfürən sənətkardır. 

O, közərən şüşə damcısını üfürərək istə-

diyi formaya salır. Sonra üzərini cızma 

üsulu ilə bəzəyir. 

Bacarıqlı əllər 

bardağa 

və ya küpəyə çevirərək yapır

Sonra qabın 

naxışlanır və 

xüsusi şirə çəkilərək 

ası üçün sobada bişiri-

lir. 

dulus çarxında fırlanan gil parçasını 

üzəri 


onun möh-

kəm olm


Keçmişdə gil və mis qablardan 

istifadə edilirdi. İndi də biz 

onlarla bəzəyirik. 

evimizi 


27

26

Şüşə 


üzərində  

kəsmə 


və cızma 

üsulu


Metal 

üzərində 

döymə 

və cızma üsulu

Saxsı 


üzərində 

çəkmə 


və yapma 

üsulu


Taxta 

üzərində 

 oyma 

üsulu 


kəsmə 

Şüşə,  

ı və metal üzərində naxışın görünüşü və işləmə üsulları 

taxta, saxs  

I – şüşə


II – taxta

III – saxsı

Müxtəlif materiallardan hazırlanmış qabları ardıcıllığa əsasən çəkə bilərsən.

Bu qablar isə misdəndir. Mis yumşaq metal 

olduğu üçün onu lazım olan formaya sal-

maq asandır. Qabın üzərini döymə üsulu 

ilə naxışlayırlar.

Bu küplərdən 

indi də piti 

bişirərkən 

istifadə edilir. 

Gümüşdən 

hazırlanmış 

qabların qabart-ma üsulu ilə iş-

lənmiş naxışları əsil 

sənət nümunəsidir. 

Müxtəlif materiallardan hazırlanan qabların rəsmini naturadan çək və 

naxışlarla bəzə. Verilmiş nümunədən də istifadə edə bilərsən.

A4 formatlı rəsm vərəqi, quaş, rəngli karandaşlar

Qabların üzərindəki ritm və naxışlar 

haqqında nə deyə bilərsən?

 nə üçün müxtəlif 

materiallardan hazırlanır?

Qablar

 

Çap üçün deyilIV – mis

Tanış ol

• 

Qabın və balığın üzərindəki bəzək 

ritmin hansı formasıdır?10

EVİMİZDƏKİ QAB-QACAQ

Hər birimizin evində qab-qacaq var. On-

lar 


lik istifadə olunan 

lar  davamlı və  rahatdır. 

Belə dəst-

lərin materialı kövrək, forması daha incə 

və zərif olur. Onların qədrini bilir və qoru-

yurlar. 


müxtəlif olur. Gündə

qab


 

Zəngin  na-

xışlarla bəzədilmiş qab dəstləri isə bay-

ram günləri süfrəmizi bəzəyir. Yonma  üsulu  ilə  ağacdan 

ı

ı  in yaraşığıdır. Onların bə-

zədilməsində müxtəlif üsullardan istifa-

də  edirlər.  Bəzən  onları  rəngarəng  na-

xışlarla bəzəyir, bəzən də ağacın öz təbii 

bəzəyindən istifadə edirlər. 

haz rlanm ş

əşyalar mətbəx

Şüşə vazaların forma və  naxışları təbi-

ətin gözəlliyini özündə əks etdirir. Bu mö-

cüzəni yaradan şüşəüfürən sənətkardır. 

O, közərən şüşə damcısını üfürərək istə-

diyi formaya salır. Sonra üzərini cızma 

üsulu ilə bəzəyir. 

Bacarıqlı əllər 

bardağa 

və ya küpəyə çevirərək yapır

Sonra qabın 

naxışlanır və 

xüsusi şirə çəkilərək 

ası üçün sobada bişiri-

lir. 

dulus çarxında fırlanan gil parçasını 

üzəri 


onun möh-

kəm olm


Keçmişdə gil və mis qablardan 

istifadə edilirdi. İndi də biz 

onlarla bəzəyirik. 

evimizi 


27

26

Şüşə 


üzərində  

kəsmə 


və cızma 

üsulu


Metal 

üzərində 

döymə 

və cızma üsulu

Saxsı 


üzərində 

çəkmə 


və yapma 

üsulu


Taxta 

üzərində 

 oyma 

üsulu 


kəsmə 

Şüşə,  

ı və metal üzərində naxışın görünüşü və işləmə üsulları 

taxta, saxs  

I – şüşə


II – taxta

III – saxsı

Müxtəlif materiallardan hazırlanmış qabları ardıcıllığa əsasən çəkə bilərsən.

Bu qablar isə misdəndir. Mis yumşaq metal 

olduğu üçün onu lazım olan formaya sal-

maq asandır. Qabın üzərini döymə üsulu 

ilə naxışlayırlar.

Bu küplərdən 

indi də piti 

bişirərkən 

istifadə edilir. 

Gümüşdən 

hazırlanmış 

qabların qabart-ma üsulu ilə iş-

lənmiş naxışları əsil 

sənət nümunəsidir. 

Müxtəlif materiallardan hazırlanan qabların rəsmini naturadan çək və 

naxışlarla bəzə. Verilmiş nümunədən də istifadə edə bilərsən.

A4 formatlı rəsm vərəqi, quaş, rəngli karandaşlar

Qabların üzərindəki ritm və naxışlar 

haqqında nə deyə bilərsən?

 nə üçün müxtəlif 

materiallardan hazırlanır?

Qablar

 

Çap üçün deyilÖZÜNÜ YOXLA

28

1. Rəng, hərəkət və forma ritmini müəyyən et. 

3. Naxışlarda forma və rəng ritmini, rəng kontrastını göstər.

4. Qabların hansı materialdan hazırlandığını izah et.

5. Qabların işləmə üsulları barədə nə deyə bilərsən?

2. Bəzək əşyalarının hazırlanmasında hansı təbiət formalarından istifadə 

olunmuşdur?

Çap üçün deyil


Fırçadan necə istifadə etməklə təsvirə müxtəlif 

əhvali-ruhiyyə vermək olar: fırça tez, sürətlə 

hərəkət edərsə, təsvirdə sərtlik və hərəkətlilik 

hiss olunacaq.

Təsvirin incə və hamar olması üçün 

dan 


fırça


asta və təmkinlə istifadə olunur

Dərsliyin bu hissəsində ən vacib 

suala cavab tapacaqsan. 

Rəssamın yaratdığı əsərdə onun nə 

demək istədiyini başa düşəcək, 

öz fikirlərini

hisslərini ifadə etməyi öyrənəcəksən.

təsvirin köməyi ilə 

ƏNƏTKARIN

EMALATXANASINDA

3

Çap üçün deyil

Sadə və mürəkkəb formaya malik əşyalarla hər gün qarşılaşırıq. Bu əşyala-

rın quruluşunu müxtəlif 

əşkil edir

fiqurlar t

.

30

31

Həndəsi fiqura bənzəyən bu quruluş kon-struksiya adlanır. Əşyaların çoxu mürək-

kəb  konstruksiyaya  malikdir,  yəni  onun 

tərkibi bir neçə həndəsi fiqurdan ibarətdir.

Memarın yaratdığı bina, dizaynerin yarat-

dığı fənər, dulusçunun yaratdığı küpə də 

bu fiqurların birləşməsindən yaranır. 

B .   M i r z ə z a d ə .  

“ Mavi fonda natürmort”

Tablonun koloriti haqqında 

nə deyə bilərsən?

Natürmortun əsasını hansı həndəsi 

fiqurlar təşkil edir?11

FORMANIN MÜXTƏLİFLİYİ

Forma və həndəsi fiqurun köməyi 

ilə rəssam müxtəlif əsərlər yaradır.

Obyektlərin quruluşunda hansı 

həndəsi fiqurları görmək olar?

• 

İki və ya daha çox həndəsi fiqurlardan ibarət olan hansı əşyaları sadalaya   bilərsən?

12

YAXIN VƏ UZAQ

Ətrafda olanları diqqətlə müşahidə edərkən onların ölçülərinin dəyişdiyini hiss 

edirik. Biz obyektdən uzaqlaşdıqca onun ölçüsünün kiçildiyini görürük. 

Şosedə hərəkət edən yük avtomobillərinə diqqət yetirsək, uzaqdakının öl-

çüsünün yaxındakına nisbətən kiçik olduğunu görərik. 

 

Əsasını müxtəlif həcmli həndəsi fiqurlar təşkil edən rəsm çək.Rəngli karandaşlar, flomasterlər

MÜŞAHİDƏ ET

K a m i l  

X a n l a r o v. 

“Sahədə”


Məsafədən asılı olaraq, çay qırağındakı 

ağacların ölçüləri bir-birindən fərqlənir. 

Uzaqdakı ağaclar yaxında bitən ağaca 

nisbətən kiçik görünür. 

Rəsm çəkilərkən bu qaydaya riayət olu-

narsa, deməli, rəsm düzgün çəkilib. 

Rəssam K.Xanla-

rovun əsərində 

bu qaydaya 

uyğun olaraq, 

yaxındakı insan 

təsvirləri uzaqda 

olanlara nisbətən 

böyükdür.

• 

Nəyə görə r uzağı nəzərə almaq lazımdır?

əsm zamanı yaxın vəYadda saxla

Yaxındakı obyektləri daha aydın və olduğu kimi görürük. 

Uzaqdakıların isə kiçik ölçüdə və solğun olduğunu müşahidə edirik.  

Yaxın və uzağı nəzərə alaraq istədiyini təsvir et. 

Quaş, flomasterlər, pastel tabaşirlər

Çap üçün deyil


Sadə və mürəkkəb formaya malik əşyalarla hər gün qarşılaşırıq. Bu əşyala-

rın quruluşunu müxtəlif 

əşkil edir

fiqurlar t

.

30

31

Həndəsi fiqura bənzəyən bu quruluş kon-struksiya adlanır. Əşyaların çoxu mürək-

kəb  konstruksiyaya  malikdir,  yəni  onun 

tərkibi bir neçə həndəsi fiqurdan ibarətdir.

Memarın yaratdığı bina, dizaynerin yarat-

dığı fənər, dulusçunun yaratdığı küpə də 

bu fiqurların birləşməsindən yaranır. 

B .   M i r z ə z a d ə .  

“ Mavi fonda natürmort”

Tablonun koloriti haqqında 

nə deyə bilərsən?

Natürmortun əsasını hansı həndəsi 

fiqurlar təşkil edir?11

FORMANIN MÜXTƏLİFLİYİ

Forma və həndəsi fiqurun köməyi 

ilə rəssam müxtəlif əsərlər yaradır.

Obyektlərin quruluşunda hansı 

həndəsi fiqurları görmək olar?

• 

İki və ya daha çox həndəsi fiqurlardan ibarət olan hansı əşyaları sadalaya   bilərsən?

12

YAXIN VƏ UZAQ

Ətrafda olanları diqqətlə müşahidə edərkən onların ölçülərinin dəyişdiyini hiss 

edirik. Biz obyektdən uzaqlaşdıqca onun ölçüsünün kiçildiyini görürük. 

Şosedə hərəkət edən yük avtomobillərinə diqqət yetirsək, uzaqdakının öl-

çüsünün yaxındakına nisbətən kiçik olduğunu görərik. 

 

Əsasını müxtəlif həcmli həndəsi fiqurlar təşkil edən rəsm çək.Rəngli karandaşlar, flomasterlər

MÜŞAHİDƏ ET

K a m i l  

X a n l a r o v. 

“Sahədə”


Məsafədən asılı olaraq, çay qırağındakı 

ağacların ölçüləri bir-birindən fərqlənir. 

Uzaqdakı ağaclar yaxında bitən ağaca 

nisbətən kiçik görünür. 

Rəsm çəkilərkən bu qaydaya riayət olu-

narsa, deməli, rəsm düzgün çəkilib. 

Rəssam K.Xanla-

rovun əsərində 

bu qaydaya 

uyğun olaraq, 

yaxındakı insan 

təsvirləri uzaqda 

olanlara nisbətən 

böyükdür.

• 

Nəyə görə r uzağı nəzərə almaq lazımdır?

əsm zamanı yaxın vəYadda saxla

Yaxındakı obyektləri daha aydın və olduğu kimi görürük. 

Uzaqdakıların isə kiçik ölçüdə və solğun olduğunu müşahidə edirik.  

Yaxın və uzağı nəzərə alaraq istədiyini təsvir et. 

Quaş, flomasterlər, pastel tabaşirlər

Çap üçün deyil


33

32

13

TƏSVİRİ SƏNƏTDƏ KOMPOZİSİYA

Təsviri yaradıcılıqda hər bir rəsm onu vərəqdə düzgün yerləşdirməkdən baş-

layır.  Rəsmi  çəkərkən  elementləri  elə  yerləşdirmək  lazımdır  ki,  əsas  və 

köməkçi  elementlərin  birgə  əlaqəsi  əsərin  əsas  məzmununu  aydın  ifadə 

etsin. Əsəri seyr edən isə təsvirin gözəlliyini görə bilsin. Təsvirdəki element-

lərin bir-biri ilə belə əlaqəsi kompozisiya adlanır.  

Rəssam əsər yaradarkən əvvəlcə onun eskizini, etüdünü və ya qaralama 

rəsmini çəkir. Sonra əsərin necə yerləşəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirir.

Nəzərdə tutulmuş elementlərin 

etüdləri və ya eskizləri

Eskiz — əsərin 

ilkin qaralaması

Əsas kompozisiyanın karandaşla rəsmi

M .   H ü s e y n o v.  “Balaca rəssam”

Hazır əsərYadda saxla

• 

Eskiz — təsəvvür edilən əsərin ilkin qaralamasıdır.Etüd — naturadan çəkilir, təsviri sənət əsərinin ilkin nümunəsidir.

• 

· · 

Kompozisiya nədir?   

Eskizlər nə üçün lazımdır? 

Eskiz və etüd çəkərkən kompozisiya qaydalarına necə riayət olunur?

· 

Sənətkar məsləhəti

Düzgün yerləşdirilib.

Təsvir çox böyükdür.

Natürmortda kompozisiya

düzgün

 onun məzmunu və vərəqdə necə yerləşməsi ilə müəyyənləşir.

 

nın lüyü

Təsvir aşağı 

və sağa sürüşüb.

Tanış ol

Kompozisiya qaydalarını nəzərə alaraq istənilən mövzunun eskiz və yaxud

etüdünü çək. 

Flomasterlər, rəngli karandaşlar

Təsvir çox k

.

içikdir və yuxarıya sürüşüb

Çap üçün deyil

33

32

13

TƏSVİRİ SƏNƏTDƏ KOMPOZİSİYA

Təsviri yaradıcılıqda hər bir rəsm onu vərəqdə düzgün yerləşdirməkdən baş-

layır.  Rəsmi  çəkərkən  elementləri  elə  yerləşdirmək  lazımdır  ki,  əsas  və 

köməkçi  elementlərin  birgə  əlaqəsi  əsərin  əsas  məzmununu  aydın  ifadə 

etsin. Əsəri seyr edən isə təsvirin gözəlliyini görə bilsin. Təsvirdəki element-

lərin bir-biri ilə belə əlaqəsi kompozisiya adlanır.  

Rəssam əsər yaradarkən əvvəlcə onun eskizini, etüdünü və ya qaralama 

rəsmini çəkir. Sonra əsərin necə yerləşəcəyini əvvəlcədən müəyyənləşdirir.

Nəzərdə tutulmuş elementlərin 

etüdləri və ya eskizləri

Eskiz — əsərin 

ilkin qaralaması

Əsas kompozisiyanın karandaşla rəsmi

M .   H ü s e y n o v.  “Balaca rəssam”

Hazır əsərYadda saxla

• 

Eskiz — təsəvvür edilən əsərin ilkin qaralamasıdır.Etüd — naturadan çəkilir, təsviri sənət əsərinin ilkin nümunəsidir.

• 

· · 

Kompozisiya nədir?   

Eskizlər nə üçün lazımdır? 

Eskiz və etüd çəkərkən kompozisiya qaydalarına necə riayət olunur?

· 

Sənətkar məsləhəti

Düzgün yerləşdirilib.

Təsvir çox böyükdür.

Natürmortda kompozisiya

düzgün

 onun məzmunu və vərəqdə necə yerləşməsi ilə müəyyənləşir.

 

nın lüyü

Təsvir aşağı 

və sağa sürüşüb.

Tanış ol

Kompozisiya qaydalarını nəzərə alaraq istənilən mövzunun eskiz və yaxud

etüdünü çək. 

Flomasterlər, rəngli karandaşlar

Təsvir çox k

.

içikdir və yuxarıya sürüşüb

Çap üçün deyil

35

34

14

MİS QABLARLA NATÜRMORT

İnsan haqqında ona məxsus 

olar. Əşyalar öz sahibinin yaşadığı dövr haqqında çox şeylər söyləyə bilər. Natürmortda əsasən ə

əsvir olunur.  

əşyaların təsvirini seyr edərkən də danışmaq 

şyalar t


Əsərdə hansı əşyanın 

olunması çox vacibdir. Müxtəlif cür yerləş-

dirilən eyni əşyalar əlvan və ya sakit rəngli boyalarla çəkilməyindən asılı 

olaraq, bayram və ya kədər, xoşbəxtlik və ya tənhalığı ifadə edə bilər. 

necə təsvir 

M . O r u c o v .  “ Samovarlar”

• 

Natürmort —  fransızca “cansız təbiət”  mənasını bildirir.

Yadda saxla

·  


Mis qablardan ibarət natürmort çək. Verilmiş nümunələrdən istifadə edə 

bilərsən.

Quaş, akvarel, pastel tabaşirlər

Tanış ol

Azərbaycan misgərlərinin 

hazırladığı mis qablar

səhəng


həvəngdəstə

mis qazan

sərpuş

sərnic


1

2

34

· 

Natürmortlardakı əşyalar haqqında nə deyə bilərsən?· 

Gördüyün natürmortların əhvali-ruhiyyəsi, koloriti haqqında danış.Çap üçün deyil

35

34

14

MİS QABLARLA NATÜRMORT

İnsan haqqında ona məxsus 

olar. Əşyalar öz sahibinin yaşadığı dövr haqqında çox şeylər söyləyə bilər. Natürmortda əsasən ə

əsvir olunur.  

əşyaların təsvirini seyr edərkən də danışmaq 

şyalar t


Əsərdə hansı əşyanın 

olunması çox vacibdir. Müxtəlif cür yerləş-

dirilən eyni əşyalar əlvan və ya sakit rəngli boyalarla çəkilməyindən asılı 

olaraq, bayram və ya kədər, xoşbəxtlik və ya tənhalığı ifadə edə bilər. 

necə təsvir 

M . O r u c o v .  “ Samovarlar”

• 

Natürmort —  fransızca “cansız təbiət”  mənasını bildirir.

Yadda saxla

·  


Mis qablardan ibarət natürmort çək. Verilmiş nümunələrdən istifadə edə 

bilərsən.

Quaş, akvarel, pastel tabaşirlər

Tanış ol

Azərbaycan misgərlərinin 

hazırladığı mis qablar

səhəng


həvəngdəstə

mis qazan

sərpuş

sərnic


1

2

34

· 

Natürmortlardakı əşyalar haqqında nə deyə bilərsən?· 

Gördüyün natürmortların əhvali-ruhiyyəsi, koloriti haqqında danış.Çap üçün deyil

37

36

15

PORTRET


Rəssamlar öz əsərlərində insanları da təsvir edirlər. İncəsənət muzeyindəki 

portretlərə  baxarkən  müxtəlif  dövrlərdə  yaşayan  insanların  necə  görün-

düyünün şahidi olursan. 

Portretdə  insanın  surəti  əks  olunur.  Rəssam  portreti  çəkərkən  insanın 

daxili aləmini başa düşməyə, onun xarakterinin əsas xüsusiyyətlərini ifadə 

etməyə çalışır. 

Elə portretlər var ki, insan obrazı onu əhatə 

edən əşyalarla birlikdə yaradılır. Portretdəki 

detallar  —  geyim,  istifadə  olunan  əşyalar, 

insanın  duruşu  təsadüfi  deyil.  Rəssamın 

diqqətlə  seçdiyi  bu  əşyalar  təsvir  olunmuş 

insanın kimliyi, harada yaşadığı, hansı peşə 

sahibi olduğundan danışır.

• 

Portret — fransız sözüdür, “dəqiq cizgilər” deməkdir.

Yadda saxla

B .   M i r z ə z a d ə .  “

H eyvandar16

MƏİŞƏT MÖVZULARI

Rəssamı əhatə edən mühit 

mövzularda insanın adi günlərdə nə etməsi, hansı işlə məşğul olması və ya-

şayış tərzi haqqında söhbət açılır. 

Məişət adlanan bu süjetli əsərlər həyatımızın hər bir anının nə qədər ma-

raqlı və mühüm olmasından danışır. 

bütün dövrlərdə onun üçün maraqlı olub. Bu 

Q a f a r   S e y f u l l a y e v .  “ Dağlarda”

· 

Həyatında baş verən hansı r

əlamətdar hadisə yadında qalıb?

 Süjetli rəsmlə portretin fərqi nədədi ?

·

T.   S a l a h o v .  “Neftçi


· 

İndiyədək tanış olduğun hansı rəssamların təsvir etdiyi portretlər yadında qalıb?

İstədiyin insanın, peşə sahibinin portretini çək. 

Quaş, pastel tabaşirlər

R a s i m B a b a y e v .  

 

“Çayçı Məmməd”İnsanın gündəlik həyatını əks etdirən rəsm çək.

Quaş, pastel tabaşirlər, flomasterlər

• 

• 

Portretdə ilk diqqəti cəlb edən detallar 

haqqında danış.

Portretlərdə hansı 

kolorit müşahidə 

olunur?

Quaşla çəkilmiş şagird rəsmləri Çap üçün deyil


Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin