E. M. HacizadəYüklə 5,12 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/25
tarix05.05.2017
ölçüsü5,12 Kb.
#16787
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

ƏLAVƏLƏR 
 
Əlavə 1 
 
İQTİSADİYYAT SAHƏSİNDƏ NOBEL LAUREATLARI 
/1969-2004-cü illər/ 
 
1969 
/müştərək/ 
 
İqtisadi proseslərin təhlili üçün dinamik modellərin yaradılması və tətbiqi 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             İsveç iqtisadçısı      Holland iqtisadçısı 
                                 Raqnar                    Yan 
                                
FRİŞ            TİNBERQEN 
                                       /1885-1973/               /1903-1994/ 
 
1970 
 
Statik və dinamik iqtisadi nəzəriyyənin inkişafındakı və iqtisadiyyat elmi sahəsində ümumi təhlil 
səviyyəsinin yüksəlişinə tövhələr verdiyil elmi işlərə görə 
 
 
 
ABŞ iqtisadçısı 
Rol Entoni 
SAMUELSON 
    /1915/ 
 
1971 
 
İqtisadi artımın, sosial və iqtisadi strukturun, eləcə də inkişaf prosesinin yeni və daha dərin 
anlaşılmasına gətirmiş empirik əsaslandırılmış interpretasiyasına görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABŞ iqtisadçısı /Rus əssili
Saymon 
KUZNES 
/1901-1985/
 
 
 
 
1972 
 
171

 
 
/müştərək/ 
 
Ümumi iqtisadi tarazlıq və rifah nəzriyyələrini yenilikçi tövhələrlə zənginləşdirdiyinə
 
 
 
 
 
 
 İngilis iqtisadç
a
    Con Riçard        Kennet Cozef Yan 
        XİKS                     ERROU
 
      
/1904-1989/                         /1921/
 
 
1973 
 
 mühüm iqtisadi problemlərdə tətbiqinə görə 
 
 
 
ABŞ iqtisadç ı /Rus əsilli
Vasiliy 
LEYONTYEV 
/1906-19
 
197
/müştər
 
əyiş nəzəriyyələrinin, həmçinin iq
ai və institutisional hadisələrin 
qarşılıqlı rabitəli dərin təhlili üzrə
rin
 başlıca işlərə görə 
 
 
 
 
 
 
 
İsveç iqtisadçısı                   
                 İngilis iqtisadçısı  
                                                                                            /Avstriyalı
        
Qunar                                                                    Fridrix Fon 
    MYURDAL          
           XAYEK 
      /1898-1987/                                 
                              /1899-1992/
 
 görə 
 
 
 
  
ısı      Amerikaniqtis dçısı 
  
  
  
«Xərclər-buraxlış» metodunun inkişafı və onun
 
 
 
 
 
ıs
90/ 

ək/ 
tisadi. ictim
ə yetrilmiş
Pul və iqtisadi titr
 ye
 
 
                              
  
                                           
                    
 
 
 
 
1975 
/müştərək/ 
 
172

 
 
 
Resursların optimal bölgüsü nəzəriyyəsini 
 
 
 
 
 
 
 
  ABŞ iqtisadçısı 
 Tyallinq Çarliz 
             KUPMANS 
2-1986/                                           /1910-1986/
 
nailiyyətlərə
onetar nəzəriyyə i
inin iqtisadi stabilləşmə siyasətinin 
mürəkk
rdiyi üçün 
 
 
 
 
AB
ı 
FR
 
/müştərək/ 
 
Beyn lxalq ticar
ın beynəlmiləl hərəkəti nəzəriyyəsinə ilk keçid tövhələrinə görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          İsve
                    
Bertil Qottxard                    Ceymis Eduart 
                            OLİN                                      MİD
                             /1899-1979/                                        /1907-1995/
 
1978 
İqtisadi təşkilat çərçivə
əbuletmə prosesinin 
zənginləşdirdiklərinə görə 
 
 
 
 
                   Sovet-rus iqtisadçısı                    
                  Lionid Vitalyeviç                    
 
          KONTOROVİÇ         
         
  
/191
  
 
1976 
 
İstehlak analizi sahəsində və pul tədavülü tarixində 
, m
şlədiyinə, həmç
əbliyini göstə
 
 
 
 
 
 
Ş iqtisadçıs
Milton 
İDMEN
/1912/
 
 
1977 
ə
ət və kapital
ç iqtisadçısı                       İngilis iqtisadçısı 
 
 
sində qərar q
 
173

 
 
yenilikçi tədq atlarına görə 
 
iq
 
 
ABŞ iqtisadçısı 
İqtisadi inkişafın, xü
də tətbiq edilə bilən 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  ABŞ iqtisadçısı    İng
                             
Teodor Ulyam         
                                      ŞULS                 LYU
                                                 /1902/                   /1915-1991
1980 
İqtisadi modellərin y
 və onların iqtisadi 
titrəyişlərdə və iqtisa
əhlili tətbiqinə görə 
Qerbert 
SAYMON 
/1916/ 
 
1979 
/müştərək/ 
 
süsəndə inkişaf etməkdə olan ölkələrin problemlərin
pioner tədqiqatlara görə 
 
ilis iqtisadçısı 
  Artur  
İS 
/
 
 
 
aradılması
di siyasət t
 
 
 
ABŞ iqtisadçısı 
Lornes 
Maliyyə bazarlarının vəziyyətinin və onların xə lər, işsizlik, istehsal və qiymət sahəsində qərar 
KLEYN 
/1920/
 
 
1981 
 
rc
qəbul etmə siyasətinə təsirinin təhlilinə görə 
 
174

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABŞ iqtisadçısı
Ceyms 
1982 
Sənaye strukturlarının, bazarların funksio
lət tənzimlənməsinin səbəb və nəticələri 
üzrə yenili
tlara görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
dçısı 
Corc 
QLER 
 
 
83 
Ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi və onun bir sıra m ərrəd iqtisadiyyatlarda mövcudluq şərtlərinin 
anlaşılmasını zəngi
dqiqatlarına görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABŞ iqtisadçısı /Fransız əsilli
Cerard 
DEBRE 
1984 
Empirik iqtisadi analizin əsaslarını əhəmiyy
də yaxşılaşdıran dövlət hesabat sisteminin 
 
TOBİN 
/1918/
 
 
 
nallığı, döv
kçi tədqiqa
 
ABŞ iqtisa
STİ
/1911-1991/
 
19
 
üc
nləşdirən tə
 
/1921/
 
 
 
 
 
ətli dərəcə
inkişafındakı fundomental tövhələrə görə 
 
 
175

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İngilis iqtisadçısı 
STOUN 
/
Əmanətlərə münasibətlərdə insan rın davranışlarının təhlilinə görə 
 
ABŞ
n əsilli
Franko 
İqtisadi və siyasi qərar q buletmədə sazişçilik və 
konstitutsion təməlli nə
 əsaslarının işlənməsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1987 
İqtisadi artım nəzəriyy
əşdirdiyinə görə 
Riçard 
1913-1991/
 
 
1985 
 
la
 
 
 
 
 
 
 
 
 iqtisadçısı /İtalya
MODİLYANİ 
/1918/
 
 
1986 
 
ə
zəriyyənin
tədqiqatlarına görə 
 
ABŞ iqtisadçısı
Ceyms Makdcil 
BYUKİNEN 
/1919/
 
 
 
 
 
əsini zənginl
 
 
 
 
176

 
 
 
177
 
 
 
 
 
 
 
ABŞ iqtisadçısı 
1988 
Bazarlar nəzə
vhələrə görə 
Ekonometriyanın e
ların təhlilinə görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
 
 
 
 
Robert 
SOLOU 
/1924/
 
 
 
riyyəsi və resursların səmərəli utilizasiyası istiqamətində yenilikçi tö
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fran
çısı 
sız iqtisad
Moris 
ALLE 
/1911/
 
 
 
1989 
 
htimal əsaslarının sübutuna və müştərək iqtisadi struktur
 
orveç iqtisadçısı
Tryuqve 
XAVELMO 
/1911/
 
 
 
 
1990 
/müştərək/ 
 
Maliyyə nəzəriyyəsində yenilikçi tədqiqatlara görə 

 
 
 
178
 
 
 
 
 
 
               ABŞ iqtisadç ı       ABŞ iqtisadçısı          ABŞ iqtisadçısı 
                      Xarii                   Merton          
                MARKOVİS         MİLLER               
                           /1927/                      /1923-2000/                
1991 
Transaksiyon xərclərin, institusional struktu
ın funksionallığının hüquqi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABŞ iqtisadçısı 
1992 
İnsan münasibətləri, qeyri-bazar və insan davranışlarının geniş dairəvi məsələlərinin 
makroekonomik analiz sferasında yayılması tədqiqatlarına görə 
ABŞ iqtisadçısı 
Qari 
BEKKER 
 
1993 
İqtisadi nəzəriyyə və kəmiyyət metodlarının
tisadi və institusional dəyişiklikləri izah 
edən iqtisadi tarix t
ın dirçəlişinə görə 
ıs
         Uilyam 
   ŞARP
 
        /1934/
 
 
 
r n və iqtisadiyyat
u
mülkiyyətçiliyinin açlışı və əhəmiyyətlərinin izahına görə 
 
Ronald 
KOUZ 
/1910/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/1930/
 
 
 
 
 
 tətbiqi ilə iq
ədqiqatların
 

 
 
 
179
 
 
                      ABŞ iqtisadçısı                           ABŞ iqtisadçısı 
                    Rober Uilyam                         Duqlas Sesil 
                         FOQEL                                 NORT 
                                  /1926/                                              /1920/ 
Oyunlar n zəriyyəsinin əks ma
ığın yenilikçi təhlilinə görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ABŞ iqtisadçısı          ABŞ iqtisadçısı        A
sadçısı 
                 /Macar əsilli/        
                       Con                        Con                 R
rd 
                  XARŞANİ                 NEŞ                
                        /1920-2000/                       /1928/                  
 
dərin əşdirən rasional gözl
şlənməsi və tətbiqi görə 
 
 
A
ı 
Robert 
LUKAS 
/1937/
 
Assimetrik informasiya şəraitində stimulların iqtisadi nəzəriyyəsində fundomental tövhələrə görə 
 
 
 
 
1994 
/müştərək/ 
 
ə
raqlarında tarazl
 
lman iqti
eynxa
 SEL
       /1930/ 
TEN 
1995 
 
Makro analiz olunan və iqtisadi siyasət anlamını 
l
əmə hipotezinin i
 
 
 
 
 
 
BŞ iqtisadçıs
 
 
 
 
1996 
/müştərək/ 
 

 
 
 
180
 
 
 
 
 
 
 
             İngilis iqtisadçısı                         
sı 
 
Törəmə qi
ənməsinə 
görə 
 
isadçısı       ABŞ iqtisadçısı 
                    
 
 
 
Hin
ısı 
/1933/
 
1999 
Müxtəlif mübadilə kursları recimlərində pu
iyasətinin və optimal maliyyə sferalarının 
təhlili  görə 
    
  
 Kanada  iqtisadçı
                     Ceyms                                         Uilyam 
                  MİRRLİZ                                     VİKRİ 
6/
 
/1936/                                                  /1914-199
 
1997 
/müştərək/ 
 
ymətli kağızların /derivativlər/ gəlirlərinin yeni hesablama metodikasının işl
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ABŞ iqt
                                        Robert              Mayron 
                                    MERTON          ŞOULZ
 
                                                  /1944/                        /1941/                     
1998 
 
Əhalinin rifah halının iqtisadi təhlilinindəki 
apardığı tədqiqatlara görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
d iqtisadç
Amartya 
SEN 
 
 
 
l-maliyyə s

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kanada  iqtisadç
Robert 
ısı 
 
k/ 
Yeni ekonom
yyənin və
 
empirik iqtisadiyyatın 
di analiz metodlarının 
firmaların, ev təsərrüfatları ə fərdlərin davranışına aid 
 
 
 
 
 
 
 
 
         AB  iqtisadçısı   
 
                                             ABŞ iqtisadçısı 
niel 
ADDEN 
       /1937/  
Bazarlarda assimetrik in
əsi və tədqiqinə görə 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ABŞ iqtisadçısı                 ABŞ iqtisadçısı                  ABŞ iqtisadçısı
 
 
             Corc                            Maykl            
       AKRLOF                        SPENS            
 
            /1940/                                        /1943/                     
43/ 
 
2002 
şəraitində qərar qəbul etməyə /
D.Kanema
nalizin, məxsusi olaraq alternativ bazar 
mexanizmlərrinin öyrənilməsi /
V.Smit
/ üzrə tədqiqatlara görə 
MANDEL 

 
/1932
 
2000
/müş rə

 
etrik nəzəri
mikroiqtisa
 v
yaranışı və öyrənilməsi istiqamətindəki tədqiqatlarına görə 
 
  
Ş
                
Cemes                                                       Da
              HEKMAN                                               F
                     /1944/                                                                   
 
 
2001 
/müş rək/ 

 
formasiya probleminin işlənm
  
                 Cozef 
    
LES
         STİQ
      
/19
           
 
 
/müştərək/ 
 
İqtisad elmində psixoloci metodun tətbiqi, insan faktorunun tədqiqi və qeyri-müəyyənlik 
n
/ və iqtisadi a
 
 
 
181

 
 
 
 
 
 
 
 
          ABŞ və İsrail  iqtisadçısı                             AB
sı 
                      
Daniel                                        
                  KANEMAN                                        S
                                 /1934/                                                    
İqtisa
ə 
 
                              ABŞ iqtisadçısı          İngilits  iqtisadçısı 
                              
/müş rək/ 
İqtisadi siyasətin müvəqqəti tərkib hissələ
-tsikllər daxilində hərəkət edən qüvvələr 
zəminində dinamik makroiqtisad
ta verdiyi tövhələrə görə 
 
Ş  iqtisadçı
    Vernon  
MİT
 
    /1927/  
 
2003 
/müş rək/ 
 

diyyatda müvəqqəti sıralar təhlil metodunun işlənməsinə gör
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Robert                        Klayv 
               ENQEL                   QRENCER
 
                  
                                            /1942/                                 /1934/
 
 
2004 

 
s
ri və bizne
iyya
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Norveç iqtisadçısı ABŞ iqtisadçısı 
                        Finn             Edvard 
KİDLAND    PRESKOTT 
                                               /1944/                       /1941/ 
 
182

 
 
2005 
/müştərək/ 
 
əzəriyyəsinin köməkliyi ilə konfliktlərin yaxşı anlaşılması və əməkdaşlıqa görə 
 
Oyunlar n
 
 
      AUMAN        ŞELLİNQ 
/1930/                       /1921/ 
 
 
 
Norveç iqtisadçısı ABŞ iqtisadçısı 
Robert              Tomas 
 
183

 
 
Əlavə 2 
 
 
 
LAUREATLARIN SAY XARAKTERİSTİKASI 
 
 
Ümumi mükafat sayı 
  34 
ərdi 
alanlar 
   20 
İki nəfər arasında bölgü 
Üç nəfər arasında bölgü 
Cəmi laureat sayı 
 
 
 
LAUREATLARIN VƏTƏNDAŞLIĞI VƏ MİLLİYYƏTİ 
 
 
Amerikan 
   35 
Britaniyalı 
 
 
 

Kanadalı 
 
 
 

Norveçli    4 
İsveçli  
 
 
 

Fransalı 
 
 
 

Holland    1 
Hindistanlı 
 
 
 

Alman  
 
 
 

SSRİ - Rus 
 
 
 

İsrail   
 
 
 

 
 
İQTİSADİYYAT SAHƏSİNDƏ NOBEL LAUREATLARI STATİSTİKASI 
/1969-2005-cü illər/ 
 
F
 
14 
 

 57 
 
184

 
 
Əlavə 3 
 
AYRI-AYRI DÖ
MBAŞINA VƏ 
MÜVAFİQ ƏRAZİ VAHİDİNƏ DÜŞƏN 
NEFT HASİLATI 
/1901-1930-cu illər/ 
VLƏTLƏRDƏ ADA
Ərazi vahidinə düşən 
Adambaşına düşən neft hasilat 
neft hasilatı 
(ton) 
(min ton/min km

) 
ÖLKƏLƏR 
1901 
1920 
1930 
1901 
1920 
1930 
Azə
1,35  4,120 94,25 33,33 118,39 
rbaycan 
3,944 
ABŞ 
0,121 0,539  0,975  3,14 
6,09  12,78 
Meksika 

3,515 
0,423 
0,33 
13,08 
2,69 
Venesuella 

0,125 
6,815 

0,08 
20,18 
Kolumbiya 
0,498 
- - - - - 
Peru 
0,045 0,245  0,459  0,19 
0,06  1,25 
İndoneziya 
0,017 
0,076 
0,116 
0,17 
1,89 
3,41 
İran 

0,510 
0,813 

1,33 
3,64 
Polşa 
0,103 0,061  0,039  4,47 
2,24  1,92 
Ru
  0,06 
4,62  23,11 
mıniya 
0,085 0,158  0,585
Kanada 
0,038 
0,003 
0,019 


0,02 
Argentina 

0,024 
0,087 

0,008 
0,43 
E
 -  - 0,70 
kvador 
0 0 0,129
Misir 
0,3 0  0  0,026  -  0,25 
Yaponiya 
0,004 
0,005 
0,005 
0,01 
0,02 
0,81 
 
185

 
 
Əlavə 4 
Yüklə 5,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə