1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
  1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


    050644_Az_Y19_Əyani_Yekun Dövlət Attestasiyasi testinin sualları  Fənn : 050644 İstehlak mallarının eskpertizası və marketinqi

1.

Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır?

Keyfiyyət və ölçülərə görəTexniki şərtə görə

Ölçülərə görəStandarta görə

Keyfiyyətə görə2.

Keyfiyyətin inteqral göstəricisi nəyi ifadə edir?

Dəyər və dəyəri təyin edən göstəricilərin nisbətini bildirirİstismar xərcini bildirir

İstehlak dəyərini bildirirİstehlak xərcini göstərir

İstehlak xərcini bildirir3.

Nisbi keyfiyyət göstəricisi nədir?

istehlak xassəsidirfaktiki nümunənin keyfiyyətinin baza göstəricisinə olan nisbətidir

dəyərdir


keyfiyyət səviyyəsini bildirir

qiyməti göstərir4.

Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi nə deməkdir?

göstəricilərin seçimimalın bütün xassə göstəricilərinin yoxlanılması

göstəricilərin toplanmasıgöstəricilərin tərkibi

göstəricilərin məcmusu5.

Kompleks göstərici nədir

Malın bir neçə xassəsini ifadə edirMalın saxlanılmasını göstərir

Malın daşınmasını ifadə edirMalın markasını bildirir

Malın istehsalını göstərir6.

Malların keyfiyyətini təşkil edən bir və ya bir-neçə xassənin miqdarca xarakteristikası necə adlanır?

Əlamət


Parametr


Keyfiyyət göstəricisi

XüsusiyyətXassə


7.

Ekspertle sifarişcinin münasibəti hansı mərhələdə təyin olunur?

nəticə


hazırlıq mərhələsi

əsas mərhələyekun mərhələ

qərar


8.

Texniki vasitələrin köməyilə keyfiyyətin təyini  hansı metod hesab olunursensor


vizual


alət metodu

sosialojiaudit


9.

Fiziki -Kimyəvi  göstəricilər lazım olduqda ekkspert ne edir ?

protokol tərtib  edirnəticə verir

nümunənI sınaq labaratoriyasına göndəriraktı yazır

qərar verir10.

Axromatik rənglərə hansı rənglər aiddir.

Ag və qaraqara və qəhvəyi

göy və qirmızıyaşıl  və sarə

ag və yaşıl11.

Rənglərin ayırd etmək qabiliyyətinin tam itirilməsi necə adlanır

DixromatikDixramatizim

DaltonizmXromatik


Axromatik12.

Rənglərin yalnız bir hissəsinin itirilməsi  necə adlanır

Axromotizimcavablar sehvdir

DixramatizimDaltonizm

Xromotizim13.

Məhsulun ona verilmiş texniki göstəricilərlə tutuşdurulması əməliyyatı necə adlanır?

standartlaşdırmaeyniləşdirmə

təsdiq etməsaxtalaşdırma

sertifikatlaşdırma14.

Sanitar-gigiyenik ekspertizanın subyektləri  kimlərdi ?

əmtəəşünaslarekspertlər

baytarlıq üzrə mütəxəsislərsanitar- epidemiloji işçilər,labaratoriya mütəxəsisləri

mühasiblər15.

Gigeynik ekspertizanın normativ bazasına nələr daxildir ?

xidmətlərtəhlükəsizlik amilləri

istehsal rejimlərisanitar qaydalar, normalar

proseslər16.

Ekaloji ekspertizasının məqsədi nədir ?

ətraf mühiti öyrənməkinsanlar üçün mühitin təhlükəsizliyini təmin etmək

ətraf mühitin çirklənməsiətraf mühitlə qarşılıqlı münasibət

ətraf mühitə təsirlərinin öyrənilməsi17.

Sifarişçi müəssisə ilə razılaşdırılmış və istehlakçı müəssisə tərfindən təsdiq edilmiş konkret məhsula aid olan normativ sənəd necə

adlanırTexniki şərtFərdi şətrt

Norma


Ümumi


konkret şərt18.

Azərbaycan Respublikasında ilk standartlaşdırma  komitəsi neçənci ildə yaradılmışdır

1923


1935


1928


1932


1930


19.

Dövlət standartları hansı anda qüvvəyə minir

Dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonraİşlənib qurtardıqdan sonra

Son redakdedən sonraheç birinən

Tərtib olunduqdan sonra20.

Dövlət standartlarında nəzərdə tutulan tələblər necə hissəyə bölünür

məcburi və tövsiyyə olunanCtövsiyyə olunan və sifarişlərlə

Müəyyən məhdudiyyətliSəmərəli


məcburi və sifarişlərlə21.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət standartı necə işarələnir

AZS


ATŞ


TŞZ


NTS


BZS


22.

Əmtəələrin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçüm hansı sənədlərdən istifadə olunur

standartlardanVəsiqələrdən

sorgu kitabçasıpereskurantlardan

Aktlardan23.

Məhsullar,işlər,xidmətlər üçün norma, qayda ,xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət növü necə adlanır

 StandartlaşdırmaEyniləşdirmə

Sistemləşdirmasaxtalaşdırma

Keyfiyyətləşdirmə24.

Zəmanət müddəti nədir ?

malın istehsalının təqvim müddətimalın fiziki köhnəlməsi

malın zahiri köhnəlməsimalın daxili köhnəlməsi

malın mənəvi köhnəlməsi25.

Malların iqtisadi göstəriciləri nədir ?

malın istehsalına çəkilən xərctəmirə çəkilən xərc

enerji sərfiyanacaq xərci

malın topdan satış qiyməti26.

Zahiri köhnəlmə nədir?

zahiri köhnəlmədə məmulatın səthi dağılırfiziki könəlmə

mənəvi köhnəlmədüz köhnəlmə

malın xassələri dəyişir27.

Mənəvi köhnəlmə nədir ?

malın modaya uyğun olmamasımalın tərkibinin deyişməsi

malın mexaniki təsirə uğramasımalın günəş şüasöndan dağılması

malın tam dağılması28.

Daxili köhnəlmə nədir?

malın plastik xassəsi artırmal kövrək olur

malın quruluşunun dəyişməsilə müşahidə olunurdeformasiya olur

elastik xassə azalır29.

Malların saxlanma müddətini uzadan maddə necə adlanır?

komponentlərbiotika


konservant

oksidləçdiricirəngləyici30.

İstehlakcıların rəyinə əsaslanan metod hansıdır?

taktil


audio


sosialoji

vizual


lamisə


31.

Mal partiyaı ilə ekspertlər hansı mərhələdə tanış olur ?

qərar


nəticə


hazırlıq mərhələsi

əsas mərhələyekun mərhələsi32.

Eymur nəzəriyyəsinə görə neçe ilkin qoxu mövcuddur?

57

896

33.

İybilmənin  4- nəzəriyyəsi  necə adlanir

  Tsvaadermarker nəzəriyyəsiVibrasion nəzəriyyəsi

Kvant nəzəriyyəsikollegen nəzəriyəsi

Terpen nəzəriyyəsi34.

Əmtəə ekspertizasınnı son nəticəsi nə hesab olunur

ekspertiza aktiEkspertiza metodu

Ekspertiza subyektiEkspertiza obyekti

ekspertiza blankı35.

Malların keyfiyyəti yüngül nöqsanlarla aşağı enərsə, bu mallar necə adlanır?

şərti yararlımiqdarın dəyişilməsi

satışdan çıxarılır keyfiyyətsiz

təhlükəli36.

Dequstasiya hansı növ ekspertizada təyin olunur?

keyfiyyət ekspertizasındaqablaşdırma zamanı

nöqsanların təyinindətibbi ekspertizada

sortlaşma zamanı37.

Yeni malların ekspertizası hansı ekspertiza növündə təyin olunur?

keyfiyyət ekspertizasındaçeşid ekspertizasında

kompleks ekspertizadakəmiyyət ekspertizasında

sənəd ekspertizasında38.

Qablaşdırılmış halda olan malların çəkisinin təyini zamanı ekspert nəyə daha çox diqqət yetirməlidir?

qablaşdırılmış materialın vəziyyətinəmarkalanmanın vəziyyətinə

malın çəkisinəsənədlərə

malın vəziyyətinə39.

Malların miqdar göstəricilərinin təyinində hansı metodlardan istifadə olunur?

birbaşa və dolayıheç bir


dolayı


kompleks


birbaşa


40.

Netto çəkisi nədir?

malın tarasız xalis çəkisitaranın çəkisi

mal və taranın çəkisixarab malın çəkisi

malın tara ilə birlikdə çəkisi41.

Brutto çəkisi nədir?

malın kütləsimalın xalis çəkisi

tarasız malın çəkisitara ilə birlikdə çəki

taranın çəkisi42.

Ekspert kəmiyyət ekspertizasında əvvəlcə hansı materiallarla tanış olmalıdır?

bütün zəruri sənədlərləmüqavilələrlə

standartlarlaərizə ilə

ancaq normativ sənədlərlə43.

Kombinələşmiş metodun çatışmayan cəhətləri hansılardır?

çox əməliyyatlılıqprinsipiallıq

çeviklik


sorğu mürəkkəbliyi

düzgünlük44.

Ekspert qiymətləndirilməsində işçi qrup hansı mərhələdə formalaşır?

hazırlıq


yekun


qrup qiymətləndirilməsi mərhələsində

fərdi qiymətləndirmə mərhələsində tədqiqat45.

PATTERN metodu Delfi metodundan nə ilə fərqlənir?

ekspert sorğusunun sadəliyi iləmütəxəssislərin seçilməsinin olmaması iləməqsədinin quruluşunun sadəliyi ilə

heç bir şeyləemalın mürəkkəbliyi ilə46.

PATTERN metodu nə vaxt hazırlanmışdır?

1962-19641970


1980


1990


1965


47.

Gündəlik tələbat malları satılan mağazalardakı mal çeşidi necə adlanır?

Sadə çeşidMürəkkəb çeşid

Markalı çeşidQrup çeşidi

Çeşid quruluşu48.

Ticarət müəssisələrində istehsal çeşidi hansı çeşidə çevrilir?

Ticarət çeşidinəIstehsalat çeşidinə

Qrup çeşidinə Markalı çeşidə

Sənaye çeşidinə49.

Istaehsalat çeşidi başqa sözlə necə adlanır?

Sənaye çeşidiMarkalı çeşid

Qrup çeşidiGeniş çeşid

Ticarət çeşidi50.

Malların növlərinin və növ müxtəlifliklərinin müəyyən əlamətlərə görə siyahısı necə adlanır?

Çeşid


 Təsnifat

Kodlaşdırma Standartlaşdırma

Nomenklatura51.

Əmtəəşünaslıqda əsas təsnifat obyekti nədir?

Istehlak mallarıKeyfiyyət göstəriciləri

Istehlak xasələriMarkalanma və qablaşdırma

Istehsal üsulları52.

Istənilən çoxluğun (material, əmtəə, xassələr və s.) nisbətən ümumi xarakterik nişanələrinə görə müxtəlif səviyyəli ayrı-ayrı

kateqoriyalara və ya qruplara məntiqi qaydada bölünməsi necə adlanır?

 TəsnifatStandartlaşdırma

 EyniləşdirməSertifikatlaşdırma

 Kodlaşdırma53.

Sertifikatlaşdırma təşkilatları fəaliyyətə başlamazdan əvvəl hansı proseduradan keçməlidirlər?

 AkkreditasiyaSertifikatlaşdırma

 İnspeksiya Nəzarət


 Ekspertiza54.

Məhsulun müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunun təsdiq olunması üzrə göstərilən fəaliyyət növü necə adlanır?

SertifikatlaşdırmaTəsnifatlaşdırma

 KodlaşdırmaUnifikasiya

 Standartlaşdırma55.

Hansı işarə beynəlxalq standart işarəsidir?

 İSO


CSA


UNE


EURO


 ГОСТ


56.

Müəssisə səviyyəsində məhsulun keyfiyyətinin kompleks idarə olunmasının texniki əsasını müəyyənləşdirən sənədlər necə adlanır?

Müəssisə standartıSahə standartı

Xüsusi standartTexniki standart

Beynəlxalq standart57.

Müəyyən sahədə fəaliyyəti qaydaya salmaq məqsədilə bütün maraqlı tərəflərin mənafeyini nəzərə almaqla və onların iştirakı ilə

qaydaların müəyyən edilməsi və tətbiqi necə adlanır?

Standartlaşdırma Kodlaşdırma

Sertifikatlaşdırma Unifikasiya

 Təsnifatlaşdırma58.

Malların keyfiyyətinin formalaşmasına təsir edən proseslərin və onların nəticələrinin müəyyən olunmuş texniki tələblərə uyğunluğunun

yoxlanılması prosesi necə adlanır?

Texniki nəzarət Standartlaşdırma

 Eyniləşdirmə Sertifikatlaşdırma

 Sortlaşdırma59.

Malların normativ-texniki sənədlərdə müəyyənləşdirilən bir və ya bir-neçə keyfiyyət göstəricilərinə görə kateqoriyalara bölünməsi necə

adlanır?

Sortlaşdırma Eyniləşdirmə

Sertifikatlaşdırma Saxtalaşdırma

 Standartlaşdırma60.

Keyfiyəti qiymətləndirilən materialın göstəricilərinin qiymətinin baza göstəricilərinin qiymətinə olan nisbətilə xarakterizə edilən

keyfiyyət göstəricisi hansıdır?

Nisbi keyfiyyət göstəricisiStandart keyfiyyət göstəricisi

Inteqral keyfiyyət göstəricisiKompleks keyfiyyət göstəricisi

Vahid keyfiyyət göstəricisi61.

Müqayisəli qiymətləndirmə üçün əsas götürülən malların keyfiyyət göstəriciləri necə adlanır?

Erqanometrik göstercilerBaza göstəriciləri

Standart göstəriciləriİqtisadi göstəricilər

Funksional göstəricilər62.

Malların maya dəyərini, qiymətini, istehsalının rentabelliyini və s. xarakterizə edən göstəricilər necə adlanır?

Baza göstəriciləriIqtisadi səmərəlilik göstəriciləri

Patent-hüququ göstəriciləriÜmumiləşdirici göstəricilər

Standartlaşdırma və unifikasiya göstəriciləri63.

Malların dünya bazarında patent təmizliyini və rəqabət qabliyyətini xarakterizə edən göstəricilər necə adlanır?

Standartlaşdırma və unifikasiya göstəriciləriÜmumiləşdirici göstəricilər

Patent-hüququ göstəriciləriİqtisadi səmərəlilik göstəriciləri

Baza göstəriciləri64.

Estetik xassələr hansı materiallar üçün daha vacib hesab edilir?

Inşaatda tətbiq edilən materiallar üçünElektrotexnikada tətbiq edilən materiallar üçün

Toxuculuq sənayesində tətbiq edilən materiallar üçünMaşınqayırma sənayesində tətbiq edilən materiallar üçün

Bəzək və qablaşdırıcı materiallar üçün65.

Malların xarici görünüşünün harmonikliyini, ifadəliliyini, orjinallığını və s. kimi xüsusiyyətlərini xarakterizə edən  göstərici necə

adlanır?

İqtisadi səmərəlilikEstetiklik

UzunömürlülükEtibarlılıq

Təhlükəsizlik66.

Materialların ekoloji, gigyenik, fizioloji təsirlərini xarakterizə edən göstəricilər necə adlanır?

Etibarlılıq göstəriciləriFunksional göstəricilər

Uzunömürlülük göstəriciləriErqonomik göstəricilər

Estetiklik göstəriciləri67.

Standartlaşdırılmış materialların istifadəsini, eyniləşdirilməsini, standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyini və s. xarakterizə edən

əmsallar necə adlanır?


Standartlaşdırma və unifikasiya göstəriciləri

Iqtisadi səmərəlilik göstəriciləriTəhlükəsizlik vəekoloji göstəricilər

Funksionfunksional və erqonomik göstəricilərUzunömürlülük və etibarlılıq göstəriciləri68.

Məmulatın istismarı prosesində materialın iş qabliyyətini uzun müddət qoruyub saxlaması xassəsi necə adlanır?

TəhlükəsizlikEstetiklik

FunksionalEtibarlılıq

Uzunömürlülük69.

Malların öz istismar xassələrini qoruyub saxlamaqla verilən funksiyanı yerinə yetirmə xassəsi necə adlanır?

EtibarlılıqUzunömürlülük

TəhlükəsizlikEstetiklik

Funksional70.

Verilən material növünün ümumi istehsalında yüksək səmərəli materialın payını xarakterizə edən göstərici necə adlanır?

Sadə keyfiyət göstəricisiMürəkkəb keyfiyət göstəricisi

Ümumiləşdirici göstəriciKompleks keyfiyyət göstəricisi

Vahid keyfiyyət göstəricisi71.

İstehlak mallarının bir-neçə xassəsini xarakterizə edən göstərici necə adlanır?

Ümumiləşdirici keyfiyyət göstəricisiKompleks keyfiyyət göstəricisi

Vahid keyfiyyət göstəricisiMürəkkəb keyfiyət göstəricisi

Sadə keyfiyət göstəricisi72.

İstehlak mallarının yalnız bir xassəsini xarakterizə edən göstərici necə adlanır?

Vahid keyfiyyət göstəricisiÜmumiləşdirici keyfiyyət göstəricisi

Kompleks keyfiyyət göstəricisiMürəkkəb keyfiyət göstəricisi

Sadə keyfiyət göstəricisi73.

İstehlak mallarının keyfiyyətini təşkil edən bir və ya bir-neçə xassənin miqdarca xarakteristikası necə adlanır?

XüsusiyyətXassə


Əlamət


Keyfiyyət göstəricisi

Parametr


74.

Məmulatın konstruksiysasının insan orqanizminin xüsusiyyətinə uygunlulugunu xarakterizə edən xassə aşagıdakılardan hansıdır

 GigiyenikEstetik


EtibarlılıqFunksional

 Erqonomik75.

Məmulatın öz təyinatına  uygun olmasını ortaya çıxaran xassə necə adlanir

 FunksionalEtibarlılıq

Estetik


 Erqonomik

Gigiyenik76.

Əmtəələrin obyektiv xüsusiyyətlərinə,onların yararlıgından aslı olaraq istismar prosesində aşkara çıxan və insan tələbatını odəmək

qabiliyyəti necə adlanır

Kimyəvi xassələrMexaniki xassələr

Termiki xassələrİstehlak xassələri

Fiziki xassələr77.

Laboratoriyalarda olan  ölçü vasitələri əmtəə ekspertizasının hansı vasitəsini təşkil edir

Maddı-texniki bazasınıTexniki göstəricilər

Bütün sənədlərMarkalanma

 İnformasiya78.

Sənədlər,markalanma, ədəbiyyatlar əmtəə eksperizasının hansı vasitəsini təşkil edir

Texniki


 Sistemli

TexnolojiMaddi


İnformasiyaYüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin