1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


391.

Billur şüşə məmulatlarının ekspertizası zamanı hansı ardıcıllıq gözlənilməlidir?

yoxlanılmış məmulatların ümumi sayı, dəstlərin sayı, məmulatların sayıməmulatların sayı, dəstlərin sayı

qüsurlu məmulatların sayı və konteynerlərin vəziyyətiqüsurlu məmulatların sayı, qüsurun əmələgəlmə səbəbi

müxtəlif məmulatların sayı392.

Hal-hazırda şüşənin quruluşunun ümumi qəbul olunmuş nəzəriyyəsi:

Lebedyevin kristallitAppinin ion

kombinələşmişBotvinkinin aqreqativ

yoxdur


393.

Kobalt oksidi şüşəyə hansı rəngi verir?

göy


sarı


qırmızı


yaşıl


mavi


394.

Məmulatın üzərinə kimyəvi üsulla naxışlanma hansı turşu ilə vurulur?

sirkə turşusubor turşusu

flüorid turşususulfat turşusu

duz turşusu395.

Azərbaycanda ilk şüşə zavodu neçənci ildə tikilmişdir?1927


 1925


1920


1912


1922


396.

Hansı şüşə növü ən aşağı istilikkeçiriciliyə və həcmi kütləyə malikdir?

səs və istilik izolyasiyalıborlu


kvars


 armaturlanmış

billur


397.

Qalınlığı 2-3 mm olan və qatları arasında polimer qatı olan şüşə necə adlanır?

kvars


armaturlanmış

sital


billur


tripleks


398.

Şüşənin tərkibinə hansı metalın oksidi qatıldıqda onun istilik tutumu azalar?

kalsium, maqneziumqurğuşun, barium

silikat, bornatrium, kalium

natrium, kalsium399.

Kalium-əhəngli şüşənin tərkibinə qurğuşun oksidi qatıldıqda hansı şüşə alınır?

odadavamlıkimyəvi dayanıqlı

optik


billur


kvars


400.

Şüşə məmulatlarının tərkibində SiO2 miqdarı neçə faizdir?

4595

857555

401.

Ədəd və çəki ilə  satılan və kütləsi 100- 200q-a qədər olmayan çörək- bulka məmulatından laboratoriya müayinəsi üçün neçə ədəd orta

nümunə götürülməlidir?

3 ədəd2 ədəd


1 ədəd


4 ədəd


5 ədəd


402.

Aşağıdakılardan hansıları dənli-paxlalı bitkilərdirə aiddir?

 noxud,  lobya, lərgə, mərci, soya, nut, paxlanut, lobya, yulaf, düyü, çovdar

soya, qarğıdalı, buğda, nutnoxud, lərgə, buğda, düyü, paxla

lobya, qarabaşaq, mərci, buğda403.

I dərəcəli diplom almış şərab nə qədər cərimə alarsa böyük qızıl medala layiq görülür?

 0- 6 cərimə xalı9- 12 cərimə xalı

9- 10 cərimə xalı8- 9 cərimə xalı

7- 9 cərimə xalı404.

Aşağıdakı şərab qruplarından hansı desert şərablar qrupuna aid deyildir?

Madera


Tokay şərabları

Malaqa


Kaqor


Muskat şərablar405.

Kaqor şərabı ilk dəfə harada istehsal olunmuşdur?

İtaliya


Macarıstan

PortuqaliyaFransa


İspaniya


406.

M.A.Gerasimova görə şərabın yetişməsi neçə mərhələyə ayrılır?

25

346

407.

Şampan şərabları neçə üsulla istehsal olunur?

3 üsulla


 fasiləsiz rezervuar üsulu ilə

4 üsulla


fasiləli rezervuar üsulu ilə

2 üsulla


408.

Şərabların orqanoleptiki göstəriciləri neçə balla qiymətləndirilir?

100


5030

2510

409.

Üzüm şərablarının istehsal texnologiyası neçə texnoloji əməliyyatla başa çatır?

106


812

4410.

Şampan şərabları tərkibindəki şəkərin miqdarına görə neçə qrupa bölünür?

65

8103

411.

Qazlaşdırılmış suları almaq üçün istiliyi  4 dərəcə C olan su neçə faiz karbon qazı ilə doydurulur?

0,1- 0,2%0,3- 0,4%

0,4- 0,5%0,5- 0,6%

0,2- 0,3%412.

Qurudulmuş tərəvəzlərin tərkibində rütubət neçə faiz olur?

5- 10


11- 12


11- 13


11- 14


10- 11


413.

Meyvələrdə rast gələn bu xəstəliklərdən hansı fitopotogen xəstəliyidir?

köpmə


qəhvəyi ləkəlik

qabıqaltı ləkəmeyvə çürüməsi

sulanma


414.

Hansı subtropik meyvədə aşı maddəsi daha çoxdur?

 iydədə


innabda


tutda


feyxoada


narda


415.

Bu subtropik meyvələrdən hansında vitamin C-nin miqdarı çoxdur?

iydə


tut


feyxoa


xurma


 innab


416.

Qərzəkli meyvələrdən hansında amiqdalin qlükozidi vardır?

püstədə


qozda


fındıqda


badamda


fıstıqda


417.

Qərzəkli meyvələr içərisində zülalla zəngin olan hansıdır?

qoz


fındıq


püstə


fıstıqda


badam


418.

Hansı sırada gavalının homoloji sortlarını bir-birindən fərqləndirən əlamətlər tam olaraq göstərilmişdir?

 forması, qabığının rəngiyetişmə müddəti, lətli hissəsi, texnoloji xüsusiyyəti

dadı, lətli hissəsinin rəngi, qabığının rəngiforması, ölçüsü, qabığının rəngi, lətli hissəsi, dadı, yetişmə müddəti, texnoloji xüsusiyyətləri

dadı, qabığının rəngi, lətli hissəsi, ölçüsü419.

Təzə meyvələr quruluşuna, bioloji xüsusiyyətinə görə neçə qrupa bölünür?

54

673

420.

Ölçüsünə görə saplaqlı istiot neçə yerə bölünür?

32

451

421.

Kal pomidorun tərkibində hansı qlükozid vardır?

amiqdalingesperidin

siniqrin


 kapsaisin

solanin


422.

Təyinatına görə kartof hansı sortlara bölünür?

aşxana,texniki yem üçün, aşxana, universal

universal, aşxana,texnukiaşxana,texniki, yem üçün, universal

texniki, yem üçün, universal423.

Araq, likör-araq və şərab istehsalında təmizlənmə dərəcəsinə görə hansı sort etil spirtindən istifadə olunur?

ekstra və 1-ciəla və 1-ci və 2-ciyalnız ekstra

 yalnız əla ekstra və əla424.

Pivədəki ekstraktlı maddələrin miqdarına səbəb olan maddə hansıdır?

arpanın tərkibindəki nişastanın miqdarıpivənin tərkibindəki spirtin miqdarı

pivənin tərkibindəki şəkərlərin miqdarı pivənin tərkibindəki karbon qazının miqdarı

arpanın tərkibindəki zülalın miqdarı425.

Pivənin əsas xammalı nədir?

pivə mayası və su su və arpa

dənli toxumlar və şəkər melassasıarpa, nişasta və maya otu

arpa, maya otu, su, pivə mayası426.

Spirtsiz içkilərin orqanoleptiki göstəriciləri neçə balla qiymətləndirilir?

100


5080

6040

427.

Spirtli içkilər neçə qrupa bölünür?

41012

37

428.

Azərbaycanda daş duz hansı bölgədə çıxır?

NaxçıvandaAbşeronda

ZaqataladaGədəbəydə

 Mingəçevirdə429.

Xörək duzlarından hansı, mədənlərdən çıxarılır?

daş duz


hövzə duzu

buxarlandırılmış duzçökdürülmüş duz

yodlaşdırılmış duz430.

Xörək duzu hansı əmtəə sortlarında buraxılır?

I, II və III sortekstra, əla, I və II sortəla, I və II sort

ekstra və I sortekstra və əla sort431.

Ədviyyələrin əsas təsiredici maddəsi hansıdır?

alkaloidlər və üzvi  turşularefir yağları, alkaloidlər və boya maddələri

boya maddələri və efir yağlarıətirli maddələr və boya maddələri

efir yağları, alkaloidlər432.

Zəfəranda nəmliyin və külün faizlə miqdarını göstərin?

12% nəmlik – 7% kül20% nəmlik – 9% kül

18% nəmlik – 12% kül 17% nəmlik – 10% kül

14% nəmlik – 6% kül433.

Hilin vətəni hansı ölkə hesab olunur?

HindistanTürkiyə


Misir


 Suriya


 İran


434.

Ədviyyələri hansı temperaturda və nisbi rütubətdə saxlanılır?

4- 8 dərəcə C-də; 55- 60% nisbi rütubətdə12- 16 dərəcə C-də; 60- 65% nisbi rütubətdə

10- 15 dərəcə C-də; 65- 70% nisbi rütubətdə20- 25 dərəcə C-də; 80% nisbi rütubətdə

7- 10 dərəcə C-də; 55- 70% nisbi rütubətdə435.

Mixəkdə efir yağının faizlə miqdarını göstərin?

12- 15%


10- 16%


 16-20%


6- 16%


3- 5%


436.

Xardala acılıq verən hansı qlikoziddir?

anetol


piperin


siniqrin


krosetin


xlorofil


437.

Zəfəranın boya maddələri hansı qrup boya maddələrinə aiddir?

flavanoidlərantosianlarteofilin


karotinoidlər

xlorofil


438.

Aşağıdakı ədviyyələrdən hansı bitkinin kökündən alınır?

zəfəran


kərəviz


cəfəri


zəncəfil


darçın


439.

Qəhvənin keyfiyyəti qiymətləndirilərkən aşağıdakı hansı göstəricilərdən təyin olunmur?

 tanin


şəkər


ekstraktlı maddələr

kofein


kül


440.

Qəhvə içkiləri reseptindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

37

456

441.

Hansı halda təbii qəhvə ticarət şəbəkəsinə  daxil olunmur?

çiy üyüdülmüş qəhvə qovrulmuş təbii qəhvə

qovrulub üyüdülmüş qəhvə kasnı  kökü əlavəli üyüdülmüş qəhvə

həll olan qəhvə442.

Qəhvənin orqanoleptiki üsulla keyfiyyət göstəricilərinə aid deyil?

markalanmaqablaşdırma

dəmlənmiş qəhvənin çöküntüsüətri


rəngi


443.

Yaşıl məxməri çayın istehsalı neçə texnoloji əməliyyatla başa çatır?

62

12510

444.

Eşilmiş çay yarpaqları neçə faiz nisbi rütubətdə fermentasiya olunur?

75- 85


85- 95


70- 80


80- 85


95- 98


445.

Laboratoriya şəraitində çayın keyfiyyəti qiymətləndirilərkən hansı göstərici təyin olunmur?

ekstraklı maddələrrəng


tanin


quru maddənin miqdarı

 kofein


446.

Qara məxməri çayın istehsalı neçə texnoloji əməliyyatdan ibarətdir?

97

283

447.

Çayın hansı maddəsi orqanizmə daha çox fizioloji təsir göstərir?

tanin


kafein


teofilin


üzvi turşular

efir yağı448.

Aşağıdakı çayların növ müxtəlifliklərindən hansı Hindistan çayı qrupuna aid deyil?

Şan


Luçay


Yapon


Manipur


Berqamot


449.

Bitkinin qabığından alınan ədviyyələri göstərin?

 darçın


dəfnə yarpağı

zəncəfil


qıtıqotu


 mixək


450.

Həll olan qəhvədə kofeinin miqdarı nə qədərdir?

 2,6%


3,4%


3,0%


2,5%


2,8%


451.

Çiy qəhvə dənləri neçə dərəcə temperaturda  qovrulur?130- 150 dərəcə C

125- 155 dərəcə C100- 120 dərəcə C

160- 220 dərəcə C110- 130 dərəcə C452.

Qəhvənin insan orqanizminə əsas təsiredici maddəsi hansıdır?

 tanin


katexin


xlorogen turşusu

kofein


efir yağı453.

Çay dəminin soyuduqdan sonra bulanıqlaşma səbəbini göstərin?

çayın düzgün dəmlənməməsiçaya boyaq maddələrinin qatılması

çay dəminə soda qatılmasıçayın cod suda dəmlənməsi

 çay tanininin doymuş məhlulunun kristallaşması454.

Aşağıdakı  hansı göstərici çayın orqanoleptiki göstəricilərinə aid deyil?

dəmlənmiş çayın ətridəmlənmiş çayın dadı

dəmlənmiş çayın buketidəmlənmiş çay yarpağının konsistensiyası

quru çayın ətri455.

Qırmızı məxməri çayın istehsalı başqa çaylardan hansı texnoloji əməliyyata görə fərqlənir?

yarpaqlar solduruluryarpaqlar eşilir

yarpaqlar qurudulureşilmiş yarpaqlar qovrulur

yarpaqlar fermenləşdirilir456.

Qara məxməri çayın istehsalında hansı texnoloji əməliyyatdan istifadə olunmur?

çay yarpağının soldurulmasıçay yarpağının eşilməsi

fermentasiyaçayın qurudulması

çay yarpağının fiksasiyası457.

Xaricdən alınan qara məxməri çaylardan hansı yüksək keyfiyyətli hesab olunur?

 High


Medium


Low Medium

Common


Good Medium458.

Peçenyenin resepturasından və hazırlanma xüsusiyyətindən asılı olaraq peçenye aşağıdakı qruplara bölünürşəkərli, dartılmış, yağlı-şəkərli xəmirdən peçenyelər

yağlı-şəkərli və şəkərli xəmirdən peçenyelərşəkərli və  dartılmış xəmirdən peçenyelər

dartılmış və  yağlı-şəkərli xəmirdən peçenyelərşəkərli, dartılmış, biskvit xəmirdən peçenyelər459.

Hansı sırada unlu-qənnadı  məmulatı düzgün göstərilmişdir?

peçenye, qalet, pryanik, vafli, tort, pirojna, unlu-şərq şirniyyatı, kakao tozupeçenye, qalet, pryanik, vafli, tort, pirojna, rulet, keks, unlu-şərq şirniyyatı

iris, draje, halva, pryanik, vafli, tort, pirojna, rulet, keks, unlu-şərq şirniyyatıhalva, rulet, vafli, tort, pirojna, unlu-şərq şirniyyatı, kakao tozu

konfet, karamel, pryanik, vafli, tort, pirojna, rulet, keks, unlu-şərq şirniyyatı460.

Şokolad istehsalında istifadə olunan  xammal hansıdır?

 kakao yağışəkər


 bütün variantlar düzdür

kakao paxlasıkakao tozu461.

Hansı saxlanma rejiminə düzgün əməl etmədikdə,  şokoladın üzərində şəkərli ağ örtük qatı yaranır?

kəskin temperatur dəyişkənliyi, günəş şüasının birbaşa təsiri zamanıyüksək temperatur və günəş şüasının birbaşa təsiri zamanı

yüksək nisbi rütubət zamanı0 dərəcə C-dən  aşağı temperaturda

soyuq şokoladın isti nəm hava ilə təması zamanı462.

Hansı sırada şəkərli-qənnadı məmulatı düzgün göstərilmişdir?

meyvə giləmeyvə məmulatı, şokolad və kakao tozu, karamel, konfet, iris, draje, halva, şərq şirniyyatımeyvə giləmeyvə məmulatı, konfet, iris, draje, halva, şərq şirniyyatı, unlu şərq şirniyyatı

 şokolad və kakao tozu, karamel, konfet, iris, peçenye, tortkeks, rulet, meyvə giləmeyvə məmulatı, konfet, iris, draje, halva, şərq şirniyyatı

 meyvə giləmeyvə məmulatı, vafli və kakao tozu, karamel, konfet, iris, draje, halva, bal463.

Şokolad məmultının hansı göstəriciləri orqanoleptiki üsulla təyin edilir?

 xarici görünüşü, rəngi, dadı, forması, konsistensiyası və quruluşudadı ətri, quruluşu, yağın, zülalın və mineral maddələrin miqdarı

 forması, konsistensiyası və yağlılığı konsistensiyası, ətri, dadı, yağlılığı, içliyin və zülalın miqdarı

rəngi, dadı, ətri, içliyin miqdarı, konsistensiyası və şəffaflığı464.

Şokaladın digər qənnadı məmulatlarından fərqləndirən  xüsusiyyətlər hansılardır?

 zülal, yağ və karbohidratın miqdarının çox olmasıbioloji, qidlaılıq  enerji dəyərliyi və suda yaxşı həll olması

yüksək energi dəyərliyi , tonus qaldırıcı qabiliyyəti, xoşagələn ətri, dadı, zərif konsistensiyası, ağızda asan əriməsi tonus qaldırıcı qabiliyyəti ,energi dəyərliyi ,xoşagələn ətri, dadı

mineral maddələrin, vitaminlərin və fermentlərin miqdarının çox olması465.

Tədris təcrübəsinə görə tamlı mallar necə qupa bölünür?57

896

466.

Marmeladın keyfiyyətinin təyini zamanı hansı göstəricilər standartla normallaşdırılır?

şəkərin, yağın, nəmliyin miqdarı, ölçüləri (eni, uzunu, və ya diametri, qalınlığı)nəmlik, turşuluq, kül və məsaməlik

nəmlik, turşuluq, külnəmlik, reduksiyaedici maddələrin miqdarı, kül, sıxlığı

şəkərin, nəmliyin, turşuluğun külün miqdarı ölçüləri (eni, uzunu, və ya diametri, qalınlığı)467.

Nəqliyyat tarasında daxıl olmuş karamel partiyası 51-150 ədəd təşkil edərsə ondan neçə ədəd ilk nümunə götürmək lazımdır?

23

10125

468.

Karamelin qidalılıq dəyəri hansı maddələrin tərkib hissələrinin miqdarı ilə təyin edilir?

 fruktoza, karbohidrt və mineral maddələrmineral maddələr, karbohidratlar və yağlar

karbohidratlar, yağlar və zülallar vitaminlər, duzlar, fermentlər və yağlar

qlükoza, maltoza və saxaroza469.

Mürəbbəni cem və pavidlodan fərqləndirən xüsusiyyətlər hansılardır?

tərkibindəki  zülalın, yağın şəkərin çox olması tərkibindəki  meyvə-giləmeyvə və şəkərin çox olması

tərkibindəki şəkərin çox olması və şərbətin bulanıq olmasımineral maddələrin və özlü şərbətin olması

meyvə-giləmeyvənin öz əvvəki formasını saxlaması, şərbətin şəffaf və özlü olması470.

Bunlardan hansıları meyvə-giləmeyvə qənnadı  məmulatıdır?

pastila, marmelad, sukat, quru meyvə, tort, pirojna zefir, sukat, marmelad, vafli, jele, keks,rulet

marmelad, pastila, povidlo, pryanik, tort, keks, sukatmarmelad, pastila, pavidlo, mürəbbə, cem, sukat, jele

pavidlo, sukat, jele, meyvəli konfet, tort, cemYüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə