1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


239.

Yod ədədinin əliflər üçün nə kimi əhəmiyyəti var?

əlifin turşulara qarşı davamlılığını  bildirirəlifin axmasını bildirir

   əlifin rəngini  xarakterizə edirəlifin quruma qabiliyyətini xarakterizə edir

əlifin yoda qarşı davamlılığını bildirir240.

Əliflərin əsas keyfiyyət göstəricilərini nə xarakterizə edir?

qatılıq


turşuluq ədədi

yod ədədi və turşuluq ədədirəng


axıcılıq


241.

Əlif yağının tərkibində həlledicinin miqdarı neçə % olmalıdır?

40%-dən çox olmamalıdır30%-dən çox olmamalıdır

50%-dən çox olmamalıdır25%-dən çox olmamalıdır

35%-dən çox olmamalıdır242.

Oksidləşdirilmiş əliflər nədir?

tərkibinə hava və turşu qatılmış əliftərkibinə qələvi qatılmış əlif

tərkibinə hava və sikkativ qatılmış əliftərkibinə su qatılmış əlif

tərkibinə spirt və hava qatılmış hava243.

Modifikasiya edilmiş alkid və uayt-spirtdən hansı əlif növünü  hazırlamaq üçün  istifadə olunur?

təbii əliflərinalkid əliflərin

oksidləşdirilmiş oksid əliflərinsulfoksal əliflərin

süni əliflərin244.

Soyuq və qaynar suyun təsirinə qarşı yüksək davamlı yapışqanlar hansılardır?

Kazein  yapışqanlarıFenolformaldehid və epoksid qatranlarından alınan yapışqanlar

Sümük yapışqanları Nişasta


Mezdra yapışqanları245.

Təbii yapışqanlar sintetik yapışqanlardan əsasən  hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

Yapışdırma xarakterinə görəTəbii yapışqanların çoxu rütubətə davamsız olur və çürüyür

Qızdırmaya münasibətinə görəTərkibində uçucu maddələrin miqdarının çoxluğu ilə

Yapışdırılan cismin xarakterinə görə246.

Yapışqan istehsalında plastifikatorlardan nə üçün istifadə edirlər?

Yapışqanın istifadəsinin rahat olması üçünYapışma zamanı gərginliyi aşağı salmaq üçün

Yapışqanlı birləşmə almaq üçünElastiki yapışqanlı birləşmə almaq və yapışqan pərdəsinin kövrəkliyini azaltmaq

                  üçün

Yapışqan pərdəsinin tez bərkiməsi üçün247.

İstinin təsirinə qarşı davamsız olan yapışqanlar hansıdır?

Termoreaktiv əsaslıSüni qatran əsaslı

Sintetik qatran əsaslıTermoplastik əsaslı

Termoaktiv əsaslı248.

Polietilen və polipropilenin alovu nə rəngdədir?

Yaşıldır


Rəngsizdir

SarımtıldırGöyumtul


Açıqdır


249.

Poliamidlər yandırılarkən nə iyi verir?

kamfora


yanmış Tərəvəz

kəskin duz turşusubadam


fenol


250.

İonlu polimerləşmə reaksiyası nəyin iştirakı ilə davam edir?

stabilizatorların    oksidləşdiricilərin

     bərpaedicilərinoyandırıcıların

     katalizatorların251.

Radikal polimerləşmə nəyin iştirakı ilə davam edir?

    oksidləşdiricilərinbərpaedicilərin

oyandırıcılarınkatalizatorların

stabilizatorların252.

Zəncirvari polimerləşmə reaksiyası hansı üc mərhələdə baş verir?

Sərbəst radikalın yaranması,hidroqen atomlarının qopması və birləşməsiBərkimə,polimerin birləşməsi və sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

Fəal mərkəzin yaranması ,zəncirin böyüməsi və zəncirin qırılmasıMolekulun,zəncirin böyüməsi və hidrogen atomunun qopması cəhdi

Molekulun aktivliyi,qoşa əlaqənin qırılması və polimerin bərkiməsi253.

Hansı plastik kütlənin  alınmasında kompozisiyanın tərkibinə qaz əmələgətiricilər əlavə edilir?

təbəqəli plastiklərinporoplast və penoplastların

təbəqəli və lifli plastiklərinbərk plastik kütlə növlərinin

    lifli plastiklərin254.

Funksional qrupların sayı artdıqca polimer molekulunun quruluşu necə dəyişir?

şaxələnməsi artırheç bir dəyişiklik baş verilmir

hetero-quruluş alırhetero-silsiləli quruluş alır

düzxətli quruluş alır255.

Polimerləşmə  prosesində aktiv hissəciklərin artımı nə zaman baş verir?

Karbonun atomu ilə toqquşan zamanSərbəst vəziyyətdə olan oksigen atomları ilə toqquşma zamanı

Yalnız bir sərbəst valentliyi olan radikallarla toqquşma zamanıHidrogen atomu ilə toqquşan zaman .

İkiqat əlaqəsi olan hissəciklərlə toqquşan zaman256.

Hidrofil zəncirləri poliamid  liflərə calaq etməklə nəyi əldə etmək olar?

lifləri emal edərək məmulata çevirmək olarliflərin hiqroskopikliyini, yəni gigiyenikliyini yaxşılaşdırmaq olar

liflərin kimyəvi xassələrini yaxşılaşdırmaq olarliflərin bioloji xassələrini yaxşılaşdırmaq olar

liflərin elastikliyini yüksəltmək olar257.

Yan qrupların qaydalı (nizamlı)   yerləşməsi nəyi təmin edir?

polimerin amorfluğunu yüksəldirpolimerin kristallaşmasını, mexaniki xassələrini və istiyədavamlılığını yüksəldir

polimerin plastikliyini, yumşaqlığını və şaxtaya davamlığını yüksəldirpolimerin kimyəvi və bioloji davamlılığını yüksəldir

polimerin yumşaqlığını yüksəldir258.

Polimerin makromolekulunun uzunluğunu hansı amil təmin edir?

monomerdə hidrogen və karbon atomlarının nisbətimonomerdə karbon atomunun olması

polimerləşmə zamanı zəncirin artma  və qırılma sürətlərinin  nisbətipolimerləşmə reaksiyasının sabitliyi

hidrogen atomunun miqdarı259.

Rezol fenolformaldehid qatranlarının mexaniki təsirlərə qarşı müqaviməti necədir?

elektrik keçirəndir, termiki davamsızdırsürtünməyə davamsızdır, elektrik keçirməyəndir

mexaniki möhkəmdir, yaxşı dielektrikdir, termiki davamlıdırtermiki davamlıdır, zərbəyə davamsızdır

mexaniki təsirlərə davamsızdır, elektrik keçirəndir260.

Hansı doldurucular daha  keyfiyyətli  eloktroizolyatorların alınmasında istifadə edilir

mineral tozlar və liflərüzvi liflər

tozvari üzvi doldurucularınüzvi tərkibli tozlar və liflər

mineral və üzvi doldurucular261.

Hansı doldurucuları plastik kütləyə əlavə etdikdə onun zərbəyə davamlılığı yüksəlir və

        kövrəkliyi azalır.

üzvi dolduruculartəbəqəli doldurucular

lifli dolduruculartozvari doldurucular

mineral doldurucular262.

Polietilenin mexaniki xassələri daha çox hansı göstəricilərdən asılı olaraq dəyişilir?

molekul  kütləsindən və kristallaşma dərəcəsindənkatalizatorun iştirakından

karbon atomlarının sayının çoxalmasındankondensləşmə dərəcəsindən

ikiqat rabitələrin sayından263.

Poiletilen yandırıldıqda nə iyi verir?

qaynar parafin şamıətirşah


sirkə turşusu

yanmış kağızbadam


264.

Torşəkilli polimer nə zaman əmələ gəlir?

katalizatorun iştirakı zamanıfunksional qrupların sayı azaldıqca

funksional qrupların sayı artdıqcakarbon atomlarının sayı azaldıqda

ikiqat rabitələrin sayı çoxaldıqca265.

Plastik kütlələrin istilikkeçirmə əmsalı onun hansı göstəricisindən daha çox asılıdır?

emalındanrəngindən

həcmi çəkisindənxüsusi çəkisindən

 qatılığından266.

Aşağıda verilənlərdən hansılar yüksək termiki davamlılığa malik plastik külələrdir?

qalalit və poliakrilatlarsilisium qatranları və polietilenlər

poliakrilat və silisium qətranlarıfenoplast və polietilen

aminoplast və polivinilxlorid267.

Süni  əliflər  yarımtəbii əliflərdən  hansı əlamətinə görə fərqlənir?

süni  əliflərin  tərkibində bitki yağı olmur yaxud 35%-ə qədər olursüni   əliflərin tərkibində 50% bitki yağları

süni  əliflərin tərkibində 60% bitki yağı olurheç bir əlamətə görə fərqlənmirlər

yarım təbii əliflərin tərkibində bitki yağı olmur268.

Sabun istehsalında istifadə olunan yağ turşuları hansılardır?stearin, palmitin və olein

palnutin, xlorid turşusuolein, sulfat turşusu

palmitin və sulfid turşusustearin, karbonat turşusu269.

Bərk sabun hansı maddələrdən alınır?

maye yağlar və yağ turşularının Na qələvisi ilə qarşılıqlı təsirindənmaye yağlar və yağ turşusunun K qələvisi ilə qarşılıqlı təsirindən

yuyucu tozlardan və sudanbərk yağlar və onların yağ turşularının Na qələvisi ilə qarşılıqlı təsirindən

bərk yağlar və yağ turşusunun K qələvisi ilə qarşılıqlı təsirindən270.

Üzvi pərdə əmələ gətirici maddələrin üzvi həlledicilərdə məhlulu necə adlanır?

əliflər


laklar


yuycu vasitələr

yapışqanlarboyaqlar


271.

Polimerin şüşələşmə temperaturu yüksək olduqca:

istiyə davamlılıq yüksəlirdavamlılıq xassəsi yüksəlir

kimyəvi davamlılıq yüksəlirhəcmi çəkisi yüksəlir

şaxtaya davamlılıq azalır272.

Termoplastik polimerlərə hansılar aidir?

yalnız karbozəncirli polimerlərxətti polimerlər olub, qızdırdıqda sap kimi uzanma qabiliyyətli

qızdırma zamanı bərkimə qabiliyyətli polimerlərxətti və şaxələnmiş polimerlər olub qızdırdıqda yumşalır və əriyir

yalnız heterozəncirli polimerlər273.

Suyun təsirinə orta davamlı yapışqanlar hansılardır?

Fenolformaldehid və epoksid qatranlarından alınan yapışqanlarMezdra yapışqanları

Sümük yapışqanlarıNişasta


Karboaminformaldehid qatranlarından alınan yapışqanlar274.

Suya davamsız yapışqanlar hansılardır?

Fenolformaldehid və epoksid qatranlarından alınan yapışqanlarMezdra, sümük və nişasta yapışqanları

Sintetik yapışqanlarEpoksid  qatranından alınan yapışqan

Karboaminformaldehid qatranlarından alınan yapışqanlar275.

Polikondensləşmə üsulu ilə alınan plastik kütlələr hansılardır?

Sellüloid, poliamidlər, penopoliuretanPolistirol, asetilsellüloza, fenoplastlar

Polipropilen, sellüloid, penopoliuretanPenopoliuretan, polipropilen, polivinilxloridFenoplastlar, aminoplastlar, poliamidlər, penopoliuretan276.

Polimerləşmə üsulu ilə alınan plastik kütlələr hansılardır?

Polipropilen, polivinilxlorid, aminoplastlarPolietilen, polipropilen, polivinilxlorid,polistirol

Polipropilen, polistirol, asetilsellülozaPolivinilxlorid, penopoliuretan, polietilen

Polipropilen, polivinilxlorid, penopoliuretan277.

Hansı polimer monomerdən alınmır?

polietilenpolivinil spirti

polivinilasetatpoliuretan

polivinilxlorid278.

Plastik kütlə nümunələrinin istiliyə qarşı davamlılığı hansı metodlarla təyin edilir?

Brinnell və Rokvell üsulu iləMartens və Vik üsulu ilə

Martens və Brinnell üsulu iləRokvell və Vik üsulu ilə

Brinnell və  Martens üsulu ilə279.

Kazein yapışqanı nədən alınır?

Heyvanat sümüyündənHeyvan südündən

Heyvan damarındanAğac yapışqanından

Heyvanat qığırdağından280.

Mezdra yapışqanı nədən alınır?

Heyvanat sümüyündənÇətənədən

Süddən


Əhəngdən


Heyvanatın dəri qatından281.

Makromolekulun polyarlığı artdıqca polimerin hansı xassələri yüksəlir?

şaxtayadavamlılığı və dielektrik xassələrizərbə özlülüyü

bioloji davamlılığışaxtaya və bioloji davamlılığı

bərklik, möhkəmlik və istiyə davamlılığı282.

Molekularası qüvvənin intensivliyi ilk növbədə nə ilə əlaqədardır?

polimerin molekullarının  polyarlığı iləpolimer molekulunda karbon atomunun olması ilə

polimer molekulunda oksigen atomunun olması iləmonomerlərin quruluşuna  görə

polimerin molekul çəkisi ilə283.

Fəza quruluşlu yüksək molekulalı birləşmələr hansı halda ola bilər?yüksək elastik

yalnız bərkbərk və maye

maye və qazabənzərbərk, maye və qazabənzər284.

Nə üçün xətti polimerlər qızdırma zamanı özülü-axıcı vəziyyətə tədricən keçir?

molekulyar arası əlaqələr hesabınayüksək mexaniki xassələr hesabına

onların quruluşunda karbon atomunun olması hesabınaxətti polimerlərin tərkibində karbon və  hidrogen atomlarının çox  olması

yüksək molekulyar çəkiyə və molekullar arası qüvvələrin məcmusunun böyüklüyü hesabına285.

Aşağıda göstərilən polimerlərdən hansı karbozəncirlidir?

polietilenanid


lavsan


poliuretan

kapron


286.

Polimerlərdən plyonka və lifin əmələ gəlmə qabiliyyəti nə ilə izah edilir?

Onların kimyəvi tərkibi və molekulyar quruluşuPolimerləşmənin texnologiyasının xüsusiyyətləri

Polimer məmulatların tərtibat əməliyyatlarının xüsusiyyətləriPolimerləşmənin aparılmasında xammal və texnologiyanın xüsusiyyətləri

Xammal komponentlərinin spesifikliyi287.

Hansı polimerlər ərimir?

bütün polimerləryalnız qırılan polimerlər

yalnız fəza quruluşlu polimerləryalnız xətti yaxud şaxələnmiş quruluşlu polimerlər

yalnız xətti quruluşlu polimerlər288.

Sindiotaktik polimerlərdə:

makromolekulun oxu boyunca yan qruplar nisbətən qaydasız yerləşiryan qruplar makromolekulun oxu boyunca  qaydalı halda hər iki tərəfdə yerləşir

polimer fəza qəfəsi halındadırpolimer yan qruplara malik deyil

makromolekulun oxu boyunca yan qruplar nisbətən qaydalı yerləşir289.

İzotaktik polimerlərdə:

yan qruplar  makromolekulun oxu ətrafında  nisbətən dağınıq yerləşiryan qruplar makromolekulun oxu ətrafında  hər iki tərəfdə qaydalı halda yerləşir

polimer fəza qəfəsi formasındadırpolimer yan qruplara malik deyil

yan qruplar makromolekulun oxu ətrafında  bir tərəfdə qaydalı halda yerləşir290.

Ataktik polimerlərdə:

yan qruplar makromolekulun oxu üzrə  nisbətən qaydasız yerləşirmakromolekul oxunun yan qrupları hər iki tərəfdə qaydalı yerləşmişdir

polimer fəza qəfəsi quruluşundadırpolimer yan qruplara  malik deyilyan qruplar makromolekul oxunun bir tərəfi boyunca  qaydalı yerləşir291.

Polimerləşmə prosesində polimerin şaxələnməsinin az olmasına hansı üsulla  nail olmaq olar?

temperaturun  nisbətən  yüksəldilməsi iləkatalizatorun miqdarını artırmaqla

oyandırıcı  maddənin çox miqdarda olması iləqələvi məhlulunun təsiri ilə

temperaturun nisbətən aşağı olması ilə292.

Hansı maddələr oyandırıcılar   kimi  istifadə edilir?

 turşularoksidlər


üzvi birləşmələr

üzvi  peroksidlərqələvi


293.

Polimerləşmə reaksiyaları hərəkətəgətiricilərin iştirakından asılı olaraq hansı növlərə ayrılır?

radikal və ionlu polimerləşməatomlu və molekulyar polimerləşmə

molekulyar və molekulüstü polimerləşməelektronlu və atomlu polimerləşmə

ionlu və atomlu polimerləşmə294.

Təsir xarakterinə görə stabilizatorlar hansı növlərə bölünür?

Kimyəvi və bioloji stabilizatorlarKimyəvi və fiziki stabilizatorlar

Optiki və işıqstabilizatorlarTermostabilizatorlar və işıqstabilizatorlar

Biostabilizatorlar və fiziki stabilizatorlar295.

Plastik kütlələrin hansı növü yüksək kimyəvi davamlılığa malikdir?

 FenoplastlarPolimetilmetakrilat

PolipropilenFtoroplast

Poliamid


296.

Məsaməli plastiklər hansı xüsusi xassələrə malikdir?

Yüksək istilik saxlama və kimyəvi davamlılığayaxşı istilik və səs izoləedici xassələrinə

Yüksək dielektrik xassəsinə  və yanmaya davamlılığaYüksək sıxlığa və turşuya, qələviyə davamlılığa

Yüksək mexaniki möhkəmliyə  və yaxşı estetik xassələrə297.

Xüsusi növ məsaməli plastik kütlələrin həcmi kütləsi hansı minimal hüdudlarda qərarlaşır?

0,5-0,6 q/sm30,05-0,2 q/sm3

0,4-0,6 q/sm30,1-0,3 q/sm3

0,01-0,02 q/sm3298.

Məsaməsi olmayan plastik kütlələrin həcmi çəkisi hansı hüdudlarda dəyişir?0,9-1,5 q/sm3

1,5-2,0 q/sm33,0-6,0 q/sm3

0,5-3,0 q/sm30,5-1,0 q/sm3299.

Əksər plastik kütlələrin mühüm ümumi xassələri hansılardır?

Yüksək mexaniki davamlılığı, kimyəvi dayanıqlığı, orqanizm tərəfindən qəbul edilməsi, yüksək şəffaflığıYaxşı təkrarlanan olması, yaxşı elektrik keçirməsi, yüksək elastik xassələri

Az istilik keçirməsi, yüksək elektrik keçirməsi, lazımi qədər mexaniki davamlı olması, yaxşı xarici görünüşYüngüllüyü, kifayət qədər mexaniki davamlılığı, kimyəvi dayanıqlığı, az istilik keçirməsi, yüksək dielektrik xassəsi, yaxşı xarici

görünüşü

Yüksək dielektrik xassəsi, yaxşı xarici görünüşü, yanmaması, bioloji zərərsizliyi300.

Elastiklər yumşaq plastiklərdən nə ilə fərqlənir?

Bəzi oxşar xassələri var, lakin qayıdan deformasiyanın ölçüsü, yayılma və yoxolma sürətinə  görə fərqlənirlərDeformasiyanın  ölçüsünə  və bərkliyinə görə

Cırılma zamanı davamlılıq həddinə, mütləq və nisbi uzanmasına görəSıxlığına və istiliyə münasibətinə görə

Yalnız bərkliyinə görə301.

Əla sort ətriyyat  mallarının dayanıqlığı  neçə satdır ?

18 saat


22 saat


48 saat


24 saat


12 saat


302.

Keramikanın  istehsalında  istifadə olunan  odadavamlı  gilin ərimə  temperaturu neçə  dərəcədir ?

1440 dərəcə1280 dərəcə

1580 dərəcə1320 dərəcə

1250 dərəcə303.

Zərgərlikdə ən çox  istifadə edilən  hansı metal qızılın rənginə ağlılıq verir ?

PolladiumMis


Platin


Dəmir


Gümüş


304.

Ultrabənövşəyi şüaların təsirindən fəallaşmağa başlayan televizor modelləri hansıdır ?

Ağ-qara televizorlarLSD televizorları

LED televizorlarıPlazma televizorları

Rəngli televizorlar305.

Azərbaycanda televiziya verlişləri nəçənci ildə  yayımlanmağa başlanmışdı ?

1956


1950


1960


1964


1946


Yüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə