1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


471.

Təbii balı süni baldan fərqləndirən əlamətləri göstərin?

fermentlərin, çüçək tozcuqlarının və oksimetilfurfurol olmamasıfermentlərin, çüçək tozcuqlarının olması və oksimetilfurfurolun olmaması

üzvi turşuların, vitaminlərin və fermentlərin olması fermentlərin, çüçək tozcuqlarının və saxarozanın olması

qlükozanın, saxarozanın və fermentlərin olmaması472.

Toz-şəkərin nəmliyinin faizlə miqdarını göstərin?0,24%-dən çox olmamalı

0,14%-dən çox olmamalı 0,1%-dən çox olmamalı

0,3%-dən çox olmamalı0,12%-dən çox olmamalı473.

Şəkərdə saxarozanın miqdarı hansı üsulla təyin edilir?

 kalorimetriya fiziki- kimyəvi

polyarimetriyafitometriya

orqanoleptiki474.

Nişastanın  orqanoleptiki üsulla ekspertizası zamanı  hansı keyfiyyət göstəriciləri təyin edilir?

xarici görünüşü, iyi,dadı, rəngi, parlaqlığı,kulinar nümünəsındə xırçıltıparlaqlığı, rəngi, iyi, çeşidi, turşuluğu

iyi, dadı, rəngi, külün miqdarı,  xarici görünüşüxarici görünüşü, dadı, iyi, turşuluğu, parlaqlığı

rəngi, iyi, xarici görünüşü, sortu, xırçıltısı475.

Hansı sırada nişastadan itehsal edilən məhsullar düzgün göstərilmişdir?

saqo yarması, fosfatlı nişasta, pudinq, patkaqlükoza, saqo yarması, arpa yarması,  patka

patka, saqo yarması, buğda yarması, qlükozamodifikasiya edilmiş nişasta, düyü nişastası, qlükoza,  saqo yarması

patka,  saqo yarması, qlükoza, modifikasiya edilmiş nişasta476.

Makaron məmulatının normadan artıq qurudulması hansı qüsurlara səbəb olur

çatların olmasına, rəngin eyni cinsli və kəsik hissədə şüşəvariliyin olmamasınanəmlənmə və xarab olmaya

ovulma və nəmlənmyərəngin tündəşməsi və nəmlənməyə

turşuma və xarab olmaya477.

Makaron məmulatının istehsalı zamanı istifadə olunan un buğdanın  hansı sortundan hazırlanır?

karbohidrat və endospermlə zəngin olan qılcıqlı buğdadankarbohidratla  zəngin olan qılcıqlı buğdadan

bərk və yüksəkşüşəvari buğdadanbərk və şüşəvariliyi az olan buğdadan

zülalla zəngin olan qılcıqlı buğdadan478.

Hansı variantda suxari məmulatının növləri düzgün olaraq göstərilmişdir?

baranki, yağlı-şəkərli suxari, ordu suxarisi, narınlaşmış və urvalanmış məmulatxırçıldayan çörəkcik,  yağlı-şəkərli suxari, ordu suxarisi, narınlaşmış məmulat

bublik, ordu suxarisi narınlaşmış və urvalanmış məmulatçörək barmaqları, xırçıldayan çörəkcik, salomka, yağlı-şəkərli suxari, ordu suxarisi

suşki, yağlı-şəkərli suxari və xırçıldayan çörəkcik479.

Baranki məmulatının suda sişmə əmsalının  təyini zamanı kütləsi ən azı neçə dəfə artmalıdır?ən azı 1 dəfə artmalıdır

ən azı 3 dəfə artmalıdırən azı 3,5 dəfə artmalıdır

ən azı 4 dəfə artmalıdırən azı 2,5 dəfə artmalıdır480.

Qüvvədə olan dövlət standartına əsasən suxari məmulatının nəmliyi neçə faizdən çox olmamalıdır?

20%-dən çox olmamalıdır22%-dən çox olmamalıdır

18%-dən çox olmamalıdır10%-dən çox olmamalıdır

25%-dən çox olmamalıdır481.

Aşağıdakı hansı sırada çörək- bulka məmulatının orqonoleptiki üsulla keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi  düzgün olaraq

göstərilmişdir?

Xarici görünüşü, dadı, iyi, konsistensiyası, xörək duzunun miqdarıXarici görünüşü, içinin vəziyyəti, iyi, dadı və xəstəliyi

iyi, dadı, konsistensiyası,rütubəti, məsaməliyi və yaxşı bişməsixarici görünüşü, xəstəliyi,  içinin vəziyyəti, iyi, yağın və şəkərin miqdarı

dadı, iyi, konsistensiyası, turşuluğu və məsaməliyi482.

Hazır çörəyin fiziki- kimyəvi keyfiyyət göstəriciləri üzrə analizi sobadan çıxdıqdan neçə saatdan sonra edilməlidir?

815

24163

483.

Ədəd və çəki ilə  satılan və kütləsi 100- 200q-a qədər olmayan çörək- bulka məmulatından laboratoriya müayinəsi üçün neçə ədəd orta

nümunə götürülməlidir?

5 ədəd2 ədəd


1 ədəd


4 ədəd


3 ədəd


484.

Sadə çörəyin hazırlanmasında əsas hansı  xammallardan istifadə olunur?

Un, su, duz, şəkərdənUn, su, duz, maya, acıxəmirdən

Duz, su, un, maya, şirinxəmirdənUn, duz, su, acıxəmirdən, qaymaqdan

Su, un, duz, şəkər, süd məhsullarından485.

Çörəkbişirmədə istifadə olunan buğda unun sortları hansı varıantda düzgün qeyd olunmuşdur ?

dənəvər, əla, 1-ci, 2-ci və kəpəkli buğda unuəla və 1-ci sort buğda unu

dənəvər və 1-ci sort buğda unu1-ci, 2-ci və kəpəkli buğda unu

 kəpəkli və 1-ci sort buğda unu486.

Unun öz maddəsinin (xam yapışqanlığı) keyfiyyəti hansı göstəricilərə görə təyin edilir?Yağın, zülalın və karbohidratların miqdarına görə

Rənginə, uzanmasına və elastikliyinə görəDadına, sellüloza və nişastanın  miqdarına görə

Rənginə, nişasta və zülalın  miqdarına görəYağın, turşuluğun  və külün miqdarına görə487.

Unun orqonoleptiki keyfiyyət göstəricilərinin  ekspertizası zamanı  hansı göstəricilər təyin edilir?

Xarici görünüşü, dadı, nəmliyi, rəngiDadı, iyi, turşuluğu, rəngi, ətri

ətri, iyi, dadı, qələviliyi, xarici görünüşüiyi, dadı, rəngi. ətri, konsistensiyası

Xarici görünüşü, dadı,  rəngi, xırcıldaması488.

Unun çörəkbişirmə qabiiyyəti  hansı göstəricilərin təyin edilməsinə əsaslanır?

Endosperm və zülalla zəngin olmasıUnun “gücü” və qaz əmələgətirmə qabiliyyəti

 Unun “gücü” və kündəyəgəlmə müddətiQıcqırma və kündəyə gəlmə müddəti

Zülal və yağ əmələgətirmə qabiliyyəti489.

Hansı buğdanın üyüdülməsindən makaron unu  alınır ?

  güclü


yumşaq


 zəif


 qarışıq


 bərk


490.

Yarmanın keyfiyyətini müəyən etmək üçün aparılan ekspertiza zamanı daxil olunmuş mal partiyası 80 kisədən ibarətdirsə, onda nümunə

neçə kisədən götürülməlidir?

152017

1318

491.

Yarmaların sortu və nömrəsi  dənlərin hansı göstəricilərinə görə təyin edilir?

Dəndə külün və endospermin miqdarına görəTam keyfiyyətli dənlərin miqdarınavə iriliyinə görə

Dəndə külün və karbohidratların miqdarına görəDəndə yağın və mineral maddələrin miqdarına görə

Dəndə yağ və zülalın miqdarına görə492.

Yarmanın fiziki- kimyəvi üsulla ekspertizası zamanı  hansı keyfiyyət göstəriciləri təyin edilir?

zərərvericilərlə zədələnməsi, kənar qarışıqların miqdarı, külün və nəmliyin miqdarı, xarici görünüşünəmliyi, turşuluğu,  yağın və zülalaın miqdarı, zərərvericilərlə zədələnməsi,iyi

dadı, iyi, kənar qarışıqların miqdarı, sortu və  nömrəsi, külün miqdarıkənar qarışıqların miqdarı, kül, nəmlik, turşuluq

Xarici görünüşü, dad, kənar qarışıqların miqdarı, sortu və  nömrəsi,493.

Dənin xüsusi keyfiyyət göstəricilərini göstərin?Şüşəvarilik, xam yapışqanlılıq, rütubət, zibillilik

Dadı, iyi, yapışqanlı maddəŞüşəvarilik, natura kütləsi, qələvilik

Natura kütləsi, şüşəvarilik və turşuluqXarici görünüşü, rəngi, dadı, iyi494.

Əsl çörəkçilik üçün yararlı  olan  taxıl dənlərini göstərin?

düyü, noxud, soyaçovdar, soya, mərci

vələmir, qarğıdalı, lobyayulaf, darı, noxud

buğda, çovdar, arpa, vələmir495.

Dənli bitkilərin təhlükəsizliyinin ekspertizası zamanı hansı göstəricilər təyin edilir?

Pestisidlərin, toksiki elementlərin miqdarı, dadı, iyi, və ammonyakın miqdarıAzot əsaslı uçucu  maddələrin, pestisidlərin  mikrotoksinlərin miqdarı, DDT və onun  metobolitləri

Mikroelementlər, ammonyakın, toksiki  elementlərin miqdarı, DDT və onun  metobolitləri  radionuklərin, ammonyak, pestisidlərin  miqdarı və azot əsaslı  uçucu maddələrin  miqdarı

Toksiki elementlər  mikotoksinlər, radionuklərin, pestisidlərin miqdarı, DDT- və onun  metobolitləri496.

Dənin natura kütləsi nədir və hansı cihazla təyin edir?

2 l həcmdə olan dənin qramla kütləsinə və Farinatom cihazla1 l həcmdə olan dənin qramla kütləsinə və Purka cihazla

10 l həcmdə olan dənin qramla kütləsinə və Purka cihazla15 l həcmdə olan dənin qramla kütləsinə və Areometrlə

5 l həcmdə olan dənin qramla kütləsinə və Diafanaskop cihazla497.

Aşağıdakılardan hansıları dənli-paxlalı bitkilərə aiddir?

noxud, lərgə, buğda, düyü, paxlanoxud,  lobya, lərgə, mərci, soya, nut, paxla

nut, lobya, yulaf, düyü, çovdarsoya, qarğıdalı, buğda, nut

lobya, qarabaşaq, mərci, buğda498.

DÖST-na görə yumşaq buğda neçə sinfə bölünür?

107

869

499.

Dənli bitkilər kimyəvi  tərkibinə və botaniki xüsusiyyətlərinə görə neçə qrupa ayrılır?

65

348

500.

Hansı dənli bitkilərdə nişastanın miqdarı çoxluq təşkil edir?buğda


noxud


arpa


düyüdə


 covdar


501.

Nə üçün balıq preservlərinin saxlanılma müddəti balıq konservləri ilə müqayisədə nisbətən qısadır?

kiçik kütlədə qablaşdırıldığıtərkibinə konservantlar qatılmadığı

sterilizasiya edilmədiyitənəkə taraya qablaşdırıldığı

narın doğranıldığı502.

Soyudulmuş, duzlanmış, qaxaclanmış, qurudulmuş, hislənmiş balıq nəql edilən dəmiryolu vaqonlarında temperatur neçə  dərəcə C

olmalıdır?

20 dərəcə Cmənfi 10 dərəcə C

mənfi 40 dərəcə Cmənfi 3 dərəcə C

0 dərəcə C-dən 5 dərəcə C-dək503.

Balığın eninəzolaqlı əzələ toxumasının liflərini formalaşdırmayan zülal hansıdır?

sarkolemma (qisa) nüvə


hemoqlobin

sarkoplazma (maye faza)miofibrillər504.

Qida üçün şərti yararlı sayılan ət və subməhsulları üçün hansı tədbirlər  görülür?

pərakəndə satışa veriliristifadəsi qəti qadağandır

müəyyən olunmuş qaydada (sterilizasiya, duzlama, dondurma və s.)  işləndikdən sonra ət məhsulları və xörəklər istehsalına veriliryandırılır

məhv edilir505.

Hansı göstərici heyvanın ətlik məhsuldarlıq xüsusiyyətini səciyyələndirmir?

yelinin ölçüsüiriliyi


ət çıxarı

diri kütləsi cəmdəyin kütləsi506.

Yumurtanın saxlanılması dövründə gedən hansı proses nəticəsində pH yüksəlir, ammonyakın, karbon qazının miqdarı artır, hava

kamerası yerini dəyişir və s.?

biokimyəvimikrobioloji

mexaniki


fiziki


fiziki-kimyəvi507.

Hansı sırada ev xamasının yağlılığı və turşuluğu düzgün olaraq göstərilmişdir?

65% və 20%; turşuluğu – 60-100 dərəcə T-dır25-30%; turşuluğu 65-75 dərəcə T-dır

5% və 15%; turşuluğu – 80-95 dərəcə T-dır10% və 25%; turşuluğu – 70-90 dərəcə T-dır

23% və 25%; turşuluğu – 65-110 dərəcə T-dır508.

Qaymağın yağlılığından asılı olaraq turşuluğun miqdarı hansı sırada düzgün olaraq göstərilmişdir?

8 və 10%-li qaymaqda -22 dərəcə T, 20%-də 28 dərəcə T və 35%-30 dərəcə T8 və 10%-li qaymaqda -10 dərəcə T, 20%-də 11 dərəcə T və 35%-9 dərəcə T

8 və 10%-li qaymaqda -21 dərəcə T, 20%-də 25 dərəcə T və 35%-25 dərəcə T8 və 10%-li qaymaqda -11 dərəcə T, 20%-də 13 dərəcə T və 35%-10 dərəcə T

8 və 10%-li qaymaqda-19 dərəcə T, 20%-də 18 dərəcə T və 35%-də -16 dərəcə T-də509.

Hansı sırada südün sıxlığı düzgün olaraq göstərilmişdir?

20 dərəcə C-də; 1,027-1,032q/ kub.sm10 dərəcə C-də; 2,036-3,037 q/kub.sm

15 dərəcə C-də; 1,506-2,103 q/ kub.sm15 dərəcə C-də; 1,507-2,105 q/ kub.sm

30 dərəcə C-də; 2,035-2,036 q/ kub.sm510.

Nə üçün su quşlarının yumurtalarının pərakəndə ticarət obyektlərində satılmasına icazə verilmir?

az olduğundandondurulduqda qabığının çatlamasına

saxlanmaya davamsızlığınasalmonella qrup bakteriyalarına tez yoluxduğuna

qablaşdırılmasının çətinliyinə511.

Saxlanma zamanı, xüsusilə saxlanılma rejiminə əməl edilmədikdə yumurta ağının qatlarında hansı dəyişiklik baş verir?

orta bərk qatın miqdarı azalırhəm xarici, həm də daxili qatların miqdarı azalır

orta bərk qatın miqdarı artırdaxili qatın miqdarı azalır

xarici duru qatın miqdarı azalır512.

Hansı göstərici yumurta qabığının səthindəki mikroorqanizmlərin daxilə keçməsinə mane olan amillər sırasına aid deyil?

qabıq altı pərdəantibiotik lizosim maddəsi

qabıgın  tərkibindəki Ca kimyəvi elementin miqdarıqabıq üstü pərdə

qabıq


513.

Yumurta tozunda mikroorqanizmlərin az olması üçün istehsal zamanı hansı əməliyyatın aparılması məsləhət görülür?

yumurtanın dondurulmasıyumurtanın dezinfeksiya edilməsi

yumurtanın suda saxlanılmasıyumurtanın soyudulması

yumurtanın pasterizə edilməsi514.

Temperaturu mənfi 2÷ mənfi 2,5 dərəcə C olan soyuducu kameralarda toyuq yumurtasını neçə müddətə saxlamaq olar?

2 ay


48 gün


48 saat


7 ay


15 gün


515.

Normal yumurtanın formasının indeksini göstərin?

3,1÷4,1


0,9÷1,1


2,2÷2,8


1,8÷2,1


1,16÷1,67516.

Yumurta ağının kimyəvi tərkibindəki hansı maddənin faizlə miqdarı düzgün göstərilmir?

kül-5


zülallar-12,7

karbohidratlar-0,7lipidlər-0,03

su-85,7


517.

Hansı kimyəvi element yumurta sarısında üstünlük təşkil edir?

PC

CaFeJ

518.

Yumurta saxlanılarkən xüsusi kütləsinin azalması nə ilə izah edilir?

tərkibindəki yağın oksidləşməsiqabığındakı kutikul pərdəsinin getməsi

sarısının yerini dəyişməsizülallarda baş verən dəyişikliklə

tərkibindəki suyun buxarlanması519.

Təzə kəsilmiş heyvanın ətində keyləşmə mərhələsinin başlama və davam etmə müddətinə hansı göstərici təsir göstərmir?

əzələlər arasında olan yağın miqdarımühitin temperaturu

ətdə ATF-nin miqdarıətdə süd turşusunun ilkin miqdarı

 ətdə PH-ın səviyyəsi520.

Ətin əmtəəlik və texnoloji göstəriciləri hansı mərhələdə daha yüksək olur?

ətin qızışmasıətin kiflənməsi

ətin keyləşmə mərhələsiətin yetişmə mərhələsi

avtoliz mərhələsi521.

Qeyri-standart və sənaye emalına verilən ət cəmdəklərinə vurulan damğa hansı rəngdə olmalıdır?

göy


bənövşəyi

qırmızı


sarı


qara


522.

Satılması və ya saxlanılması nəzərdə tutulan ət cəmdəklərinə vurulan damğa hansı rəngdə olmalıdır?

qırmızı


qara


bənövşəyi

 göy


sarı


523.

Camış əti hansı göstəricisinə görə mal ətindən fərqlənmir?

ətinin rənginəəzələlərinin daxilində qan, limfa damarları və sinir liflərinin olmasına

sümük toxumasının yoğunluğunaqabırğalarının eni və qalınlığına

yağ toxumasının rənginə524.

Ətin morfologiyası və qidalılıq dəyərinə hansı amil təsir göstərmir?

ətin saqqalanması üsuluətin saxlanılma müddəti

heyvanın növü, cinsiyyətiheyvanın yaşı, köklüyü

ətin termiki vəziyyəti525.

Tədarük zamanı xəstə heyvan aşkar edildikdə hansı tədbir görülür?

 karantinə verilirgeri qaytarılır

 təcili kəsilirizolyatora yerləşdirilir

müalicə edilir526.

Hansı obyekt ət emalı müəssisəsi tipinə aid deyil?

ət kombinatımal-qara kəsilən məntəqə

soyuduculu sallaqxanaət emalı zavodu

ət bazarı527.

Yaxşı bəslənmiş donuzların diri kütləsi 12÷15 ayında nə qədər ola bilər?

50 kq


200 kq


250 kq


150 kq


100 kq


528.

Ət emalı zavodu ət kombinatından hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

ət konservləri sexinin olmamasımal-qaranın qəbulu, saxlanması və kəsmə sexinin olmaması

 ət yarımfabrikatı sexinin olmaması kolbasa sexinin olmaması

hislənmiş ət məhsulları sexinin olmaması529.

Ət çıxarı nədir və hansı vahidlə ifadə olunur?

içalatdan azad edilmiş cəmdəyin kütləsi, kq-lakəllə-paçadan azad edilmiş cəmdəyin kütləsi, kq-la

içalat və kəllə-paçadan azad edilmiş cəmdəyin kütləsi, kq-laheyvanın emalı nəticəsində alınan cəmdək, kq-la

buğlu-isti cəmdəyin kütləsinin heyvanın diri kütləsinə olan nisbəti, %-lə530.

Ətin xarab olmasına səbəb olan mikrobioloji proseslərin sürəti və istiqaməti hansı amildən asılı deyil?

 ətraf mühitin havasının parametrimikrobların növü

sanitariya-gigiyena şəraitimikroblarla yoluxma dərəcəsi

ətin növü, yaşı, cinsiyyəti531.

Hansı ət saxlanma dövründə tez iylənir?

xəstə və yorğun heyvandan alınanrabitəli suyu çox, sərbəst suyu az olan

sağlam heyvandan alınankök heyvandan alınan

yaşlı heyvandan alınan532.

Ətlik, yumurtalıq və qarışıq istiqamətli toyuqların əmtəəşünaslıq qiymətləndirilməsi zamanı hansı göstəricisi nəzərə alınmır?

yumurtlamasıiçalatının qidalılıq dəyəri

zahiri görünüşü diri kütləsi

ət çıxarı533.

Hansı göstərici ətlik istiqamətli toyuq cinslərinə xas deyildir?

gec böyüməsiayaqları gödək və ətli

boynu qısa və sinəsi enli iri ölçülü, ağır kütləli, dolu bədənli

sakit və az hərəkətli534.

Hansı göstərici yumurtalıq istiqamətli toyuq cinslərinə xas deyildir?

 cəld və hərəkətlidirayaqları uzun və ətsizdir

yumurtlaması yüksəkdirboynu qısadır kiçik ölçülü, yüngül kütləli535.

Aşağıdakı hansı amil heyvanların ətlik məhsuldarlığını səciyyələndirən göstəricilərə təsir etmir?

 köklük dərəcəsiheyvanın cinsi

dərisinin rəngiemalı texnologiyası

 heyvanın yaşı536.

Aşağıdaki toyuq cinslərinin hansının əti daha zərifdir?

Lanqşan


Nyu-hempşir

Leqqorn


Rod-aylend

 Brama


Yüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə