1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


79.

Əmtəə haqqında informasiya vasitələrinə aşagıdakılardan hansılar aiddir

Şərtlər


Sənədlər,ədəbiyyatlar

Ölçü cihazlarıMebellə


Laboratoriya avadanlıqları80.

Ekspertizanın aparılması üçün tətbiq olunan vasitələr neçə qrupa bölünür

23

456

81.

Fiziki şəxslər ekspert olmamışdan əvvəl hansı statusu almalıdırlar

Ekspertin müaviniEkspertliyə namizəd

Heç bir cavab düz deyilEkspertin müşaviri

ekspertin köməkçisi82.

Əmtəə ekspertizsının subyekti olan fiziki şəxslər kim ola bilər

Milli setifikasiya sistemiTicarət palatası

EkspertlərTexnoloqlar

Nəzarətçilər83.

Əmtəə ekspertizasınnı subyekti aşagıdakılardan hansılardır

fiziki və hüquqi şəxslərBütün sənədlər

Texniki vəsaitlərXammal


Əmtəələr


84.

Ekspertizanın əsas prinsipləri aşagıdakılardan hansılardır

Sənədlər


Maddi baza

Texniki vasitələrAvadanlıqlar

Obyektivlik,müstəqillilik85.

Əmtəə ekspertizasının əsas obyektləri aşagıdakılaradan hansılardır

Hüquqi şəxslərEmal mərhələsi

İstehlak mallarıEkspertlər

Fiziki şəxslər86.

Obyektivlik, müstəqillik ,səriştəlilik, sistemli yanaşma   ekspertizanın nəyi hesab olunur

Ekspertizanın vasitəsiEkspertizannı bazası

Eksperizanın obyektiEksperizanın əsas prinsipləri

 Ekspertizannı subyekti87.

İlkin, əlavə və təkrar ekspertizaların düzgün və əsaslı aparılmasına nəzarət etmək məqsədi ilə həyata keçirilən ekspertiza  necə adlanır

Nəzarət


kompleks


Təkrar


Əlavə


 İlkin


88.

Maraqlı tərflərin ilkin ekspertizanın nəticələrindən narazı olduqları halda həyata keçirilən  ekspertiza keçirilmə xarakterinə görə  necə

adlanırTəkrarƏlavə


Nəzarət


Kompleks


 İlkin


89.

Əlava ekspertizani  ilkin ekspertizada iştirak edən ekspert qrupası həyata keçirə bilərmi

Keçirə bilərİcazə vrerilmir

Mümkün deyilCavablar səhvdir

Keçirə bilməz90.

Ekspertiza zamanı sonuncu nəticənin çixarılması üçün çatışmayan informasiyanə əldə etmək üçün aparılan ekspertiza keçirilmə

xarakterinə görə necə adlanir

ƏlavəTəkrar


Nəzarət


Kompleks


İlkin


91.

Maraqlı sifarişçi təşkilatın sifarişi əsasında həhyata keçirilən birinci iekspertiza keçirilmə xarakterinə görə necə adlanır

İlkin


Təkrar


Nəzarət


Kompleks


Əlavə


92.

Əmtəə ekspertizasının neçə növü var

42

365

93.

İstehasal və istismar zamanı əmtəələrin ətraf mühit üçün yaratdıgı təhlükəsizliyi təyin edən ekspertiza növü hansıdır

Ekoloji


Baytarlıq

Əmtəə


İqtisadi


Sanitar-gigiyeni94.

Ekspertlər tərəfindən malların xassələrinin gigiyenik cəhətdən təhlükəsiz oldugunu həyata keçirən ekspertiza növü hansıdir

Sanitar-gigiyenikEkoloji


İqtisadi


Əmtəə


Baytarlıq95.

Əmtəəşünas ekspertizası əmtəəlrin qiymətləndirilməsini hansı istiqamətdə həyata keçirir

Kəmiyyət və keyfiyyətTəkcə kəmiyyət

Miqdarca


Sosoloji istiqamətdə

Təkcə keyfiyyət96.

Malların keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillərə  hansılar aiddir

Daşınma,saxlanmaQablaşdırma,emal

Xammal,emalSaxlanma,xammalDaşınma,emal97.

İstehkakçıların saglamliliginı təmin edən göstərici hansıdır

Təhlükəsizlilikİqtisadi göstərici

sosial


Sıgorta


Məhsulun emalı98.

Müəyyən hadisələrlə əlaqədar  dəymiş ziyan hansı ekspertlər tərəfindən hesablanıb qiymətləndirilir

Sıgorta


 Müqavilə

Bank


Məsləhət


Gömrük


99.

Keçirilmə xarakterinə görə ekspertizanın neçə növü var

53

67 4

100.

Hər hansı bir məsələnin həlli üçün xüsusi bilik tələb edən və əsaslandrılmış nəticəyə gələn tədqiqat necə adlanır

Ekspetizatexnologiya

MarketinqMenecment

Əmtəəşünaslıq101.

Hansı  sintetik liflərin makromolekulunda karbon atomlarından başqa digər elementin atomları iştirak edir?

komplesilsiləvimonosilsiləvi

heterosilsiləvikükürdosilsiləvi

karbosilsiləvi102.

Hansı növ sellüloza viskoz ipəyinin istehsalında tətbiq olunur?

ağac sellilozasıcut sellilozası

rami sellilozasıkənaf sellilozası

kətan sellilozası103.

Kətan islandıqdan sonra necə adlanır?

treska


lenta


giş


şlixt


kvesta


104.

Serilloza  əsaslı xam parçanın yeyici natrium məhlulunda emal əməliyyatı necə adlanır?bişirmə


ağartma


boyama


merserizasiya

ütülmə


105.

Modelə uyğun olaraq materialların seçilməsi mərhələsi necə adlanır?

tikilmə


quraşdırma

biçmə


layihələndirmə

dəstləşdirmə106.

İstismar zamanı geyimlərin müəyyən hissəsi sıradan çıxarsa belə köhnəlmə necə adlanır?

stabil fiziki köhnəlməümumi fiziki köhnəlmə

fiziki köhnəlməstrateji fiziki köhnəlmə

xüsusi fiziki köhnəlmə107.

Trikotajın istilik saxlma qabiliyyətini artırmaq üçün hansı əməliyyat tətbiq olunur?

boyama


ağartma


tiftikləşdirmə

gözəmə


presləmə


108.

Üst trikotaj məmulatlarının forma saxlama qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün nədən istifadə olunur?

müqavadanlampadan


ölçü lentasından

lupadan


masadan


109.

Dərinin yumşaldılması və məsaməli olması üçün pigel əməliyyatının müddəti nə qədər olmalıdır?

10-15 gün10 gün


20 gün


25 gün


30 gün


110.

250 dərəcə bucaq altında ayaqqabının barmaq dəsti hissəsində qatlanması zamanı hansı göstərici təyin edilir?

əyilməni


bərkliyi


elastikliyi

uzanmanı


qabalığı


111.

Xəzin bud nahiyyəsində istiqamətləndirici tüklərin mkm-lə qalınlığı nə qədər olur?

124 mkm


110 mkm


100 mkm


90 mkm


136 mkm


112.

Qaragülçə nədir?

doğulmamış düşük quzu dərisikeçi dərisi

cavan qoyun dərisiboyanmış dəri

yaşlı qoyun dərisi113.

Qoyun dərisinin tük təbəqəsinin hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

200 mm -ə qədər50-200 mm

100-120 mm50-100 mm

210-220 mm114.

Kişilər üçün qoyun kürkü məmulatları hansı ölçülərdə hazırlanır?

48-dən 56 ya qədər46-dan 52 yə qədər

48-dən 58-ə qədər48-dən 60-a qədər

44-dən 50-yə qədər115.

Qaragül cinsli quzu dərisi neçə günlük qoyun balasıdır?

1-3 günlükdoğulmanın sonrakı inkişaf mərhələsində

bir aylıqbir aydan dörd aya qədər

doğulmamış116.

Hansı xəz yeraltı şəraitdə yaşayan heyvan növünün xəzidir?

çöl siçanıdovşan


samur


qunduz


dələ


117.

Xəz dərilərinin tük təbəqəsinin arayışlandırılmasında hansı proseslərdən istifadə olunur?

çırpılmadan, daranmadan, qırxılmadanaşılanmadan, boyadılmadan, övkələnmədən

cilalanmadan, diyirləndirmədən, bölünmədənneytrallaşdırmadan, aşılanmadan

isladılmadan, mezdralaşdırmadan, yağsızlaşdırmadan118.

A kateqoriyasına daxil olan əksəriyyət yarımfabrikatların bal qiymətləri nə qədər olmalıdır?

11 dən 20 yə20 dən 25 ə

15 dən -45 ə40 dan yuxarı

26 dan 32 yə119.

Müəyyən coğrafi rayonlardan əldə edilən xəz dərilərin əmtəə xassələrini yaradan hansı göstəricidir?kryaj


sıxlıq


hündürlük

rəng piqmentidəyişkənlik120.

Vaxtdan asılı olaraq vəhşi heyvanların tük qatının dəyişməsi hansı amillərdən asılıdır?

mövsümü dəyişkənlikcoğrafi dəyişkənlik

fərdi dəyişkənlikyaş-cins dəyişkənliyi

yemlənmə şəraiti121.

Xəz-dərilərin bioloji sortlaşdırılmasında aşağıda göstərilənlərdən hansıları aiddir?

konserviləşdirmərəng koteqoriyası

dərilərin ölçüləritük örtüyünün sıxlığı

kryajlara bölünməsi122.

Heyvanın hansı hissəsində vibris tükləri olur?

çənəsinin altında və üstündəbelində


ətək hissəsində

boyun ardındaqarınının altında123.

Xəz-dəridə hansı tük növü rəng kateqoriyasına bölünmür?

istiqamətləndiriciost


hissiyyat

 keçid


tiftik


124.

Yun keçəyə və şinel üçün olan mahud parçasına sürtülərkən xəz təbəqəsinin hansı göstəricisini yoxlayırlar?

sürtünməyə qarşı davamlılığıuzanma dərəcəsini

təbəqəsinin qalınlığınısıxlığını

upruqluq dərəcəsini125.

Ən nazik tük növü necə adlanır?

kutikul


kollogen


özək


keçə


keratin


126.

Xəzin rütubətlənməsi hansı xassəyə mənfi təsir göstərir?

xəzin qabalığınaxəzin sıxlığına

xəzin rənginəxəzin tökülməsinəxəzin yumşaqlığına127.

Hansı növ tük, xəz dərilərində rəng kateqoriyasına görə bölünür?

istiqamətləndiricihissiyat


ost


tiftik


keçici


128.

Xəz qatını hansı növ tük dəsti təşkil edir?

ost


hssiyat


istiqamətləndirici

tiftik


vibris


129.

Əgər tük təbəqəsində piqment növü yoxdursa xəzin rəngi hansı rəngdə olur?

qara
sarı

qəhvəyişabalıdı


130.

Kişilər üçün keçədən olan çəkmələrin tərkibində qoyun yunu neçə % təşkil edir?

70 %


65 %


55 %


50 %


60  %


131.

Keçə ayaqqabıları neçə sorta ayrılır?

əla, 1-ci və 2-ciəla və aşağı

1-ci və 2-ci1-ci, 2-ci və 3-cü

əla və 1-ci132.

Keçə ayaqqabıları istehsalında bərpa edilmiş yun lifi neçə % təşkil edir?

8-15 %


5-13 %


17-20 %


20-25 %


10-17 %


133.

Keçə ayaqqabıların istehsalında hansı lif növlərindən istifadə olunur?

keçi yunuinək yunu

at tükü


qoyun yunu

dəvə yunu134.

Ştaplanmış qaloşların geyilməsi üzrə zəmanət müddəti neçə gün olmalıdır?50 gün


80 gün


90 gün


65 gün


75 gün


135.

Yapışdırma üsulu ilə hazırlanan rezin qaloşlarda detallar neçə ədəd olmalıdır?

8-12 ədəd13-17 ədəd

15-20 ədəd10-15 ədəd

4-8 ədəd


136.

Rezin ayaqqabı istehsalında hansı növ lakdan istifadə edilir?

parafindənyağlı lakdan

 nitrosellülozadankazeindən

əlifdən


137.

Yapışdırma üsulu ilə kişilər üşün olan qaloşlar hansı nömrələrdə istehsal olunur?

10-16


7-17


2-8


10-15


6-10


138.

Gön ayaqqabılarının rütubət keçirməsini təyin edən zaman neçə cüt ayaqqabı nümunəsi götürülməlidir?

6 cüt


5 cüt


2 cüt


4 cüt


3 cüt


139.

Artikulun hansı rəqəmləri ayaqqabının növ müxtəlifliyini göstərir?

5-ci və 6-cı3-cü və 4-cü

1-ci və 2-ci1-ci


2-ci


140.

Hansı yaşda məktəbli qızlar üçün ayaqqabılar nəzərdə tutulur?

8-10 yaş


7-10 yaş


13-16 yaş

9-12 yaş


10-12 yaş141.

Yuft gönlərində pH-ın miqdarı nə qədər olmalıdır?

6,0


4,0


4,5


5,5


5,0


142.

İdman təyinatlı ayaqqabılarına qarşı hansı əsas tələblər qoyulmalıdır?

yumşaqlıqyüksək dözümlülük

istiliyi mühafizə etməsigeynilib soynulmasının yüngüllüyü

az çəkili olması143.

Fabrikdə ayaqqabının xarici görkəmcə yoxlanması zamanı daxil olan mal partiyasından neçə % nümunə seçilməlidir?

98%


100%


94%


96%


95%


144.

Gönlərin istiliyi mühafizəetmə xassəsi kim tərəfindən tədqiq edilmişdir?

Q.V.SerqeyevaY.V.Kedrov

A.V.PavlinE.A.Kedrin

M.Q.Lyubiç145.

Qranitol adlı süni gön materialından ayaqqabının hansı hissələri hazırlanır?

burun altıaralıq detalı

daban üçündaxili detallar üçün

astarlıq


146.

Gön ayaqqabının tədqiqatdan əvvəl hansı standart şəraiti lazımdır?

φ=70±5%  və  t=30±30φ=65±5%  və  t=20±30

φ=55±4%  və  t=15±30φ=40±3%  və  t=5±20

φ=85±5%  və  t=45±20147.

Azərbaycan respublikasında yaşlı insanın pəncəsinin uzunluğunun  orta göstəricisi neçə mm-dir?

266 mm


285 mm


275 mm


270 mm


267 mm


148.

Gön ayaqqabılarda səndəl birləşdirilməsi yarımsəndələ birləşdirilməsindən nə ilə fərqlənir?

geyilməyə qarşı davamlılığına görəağırlığına görə

gigiyenik xassələrinə görəfasonuna görə

içliyi yoxdur149.

İnsan pəncəsindən daha çox tər ayrılması nə adlanır?mazollaşma

sürtünmə


hiperhidroz

yastı pəncəlikbaş barmağın çəkicə oxşarlığı150.

İnsanın daban skleti neçə ədəd sümükdən ibarətdir?

54

768

151.

Ayaqqabının formaya salınması məqsədilə nədən istifadə olunur?

tikiş saplarındanayaqqabı qəlibindən

boyaq növlərindənlentlərdən

yapışqandan152.

Təbii yuf gönünü əvəz etmək üçün hansı süni gön növləri istehsal olunur?

kirqolin


ayaqqabı kirzası

yuftin


şarqolin


ayaqqabı kirzası, şarqolin və yuftin153.

Çepraqlaşdırma prosesi nə deməkdir?

epidermisin təmizlənməsidərilərin yumşaldılması

dərilərin topoqrafik sahələrə bölünməsiyağlı birləşmədən təmizlənməsi

isladılma154.

Göndə rast gələn nöqsanlar hansılardır?

qeyri bərabər xovluluqörtük təbəqəsinin tökülməsi

yara  yeriqeyri bərabər boyanma

tam aşılanmama155.

Yağlı üsulla hansı gön yarımfabrikatları emal edilir?

şevro


nubuk


zamşa


yuft


lak


156.

İribuynuzlu heyvan qrupuna daxil olan yalovka hansı yaş kateqoriyasına  daxildir?

inək dərisiaxtalanmamış öküz dərisi

bir yaşlı buzov dərisisüdəmər buzov dərisi1 yaş yarımlıq buzov və cöngə dərisi157.

Ev heyvanı dərisində epidermis təbəqəsi neçə % təşkil edir?

2 %


3-3,5 %


4-4,5 %


5 %


2-2,5 %


158.

Qurudulmuş dəridə kollogen liflərinin miqdar ıneçə % təşkil edir?

40-50 %


60-65 %


84-87 %


30-35 %


70-75 %


159.

Parçaların nisbi sıxlığı hansı faiz arasında fərqlənə bilir?

25-lə 150 %10-la 80%

5-lə75%


45-lə 90%

30-la 140 %160.

Trikotaj mallarının iqtisadi göstəricisi hansı hallarda müəyyənləşdirilir?

Ticarət birliyinin bu haqda xahişi olduqdaIstehsal və qeyri istehsal xarakter nöqsanlarına görə

Keyfiyyət ekspertizası aparılarkənKonteynerdə gəlmiş malların sayının yoxlanılması zamanı

Kəmiyyət ekspertizası aparılarkən161.

Geyimlərdə olan antropometrik göstəricilər nəyə uyğun qiymətləndirilir?

Ölçü standartlarınaMarkaya uyğun olaraq

Tələblərə uyğun olaraqKataloqa uyğun olaraq

Keyfiyyətə uyğun olaraq162.

Ekspertiza zamanı trikotajın polotnosunun 1 kvadrat metrinin çəkisini müəyyən etmək üçün hansı ölçüdə nümunə götürülür?

50 * 100 mm10 *20 mm

5 * 35 mm30 * 200 mm

 25 * 40 mm163.

Xüsusi metod və avadanlıqların köməyi ilə trikotaj malların hər hansı xassə göstəricisinin qiymətləndirilməsi hansı metoda əsaslanır?

sorğu


laboratoriya

orqanoleptikdiferensial

sosioloji164.

Trikotajdan olan məmulatlarının keyfiyyətinin hansı üsulla qiymətləndirilməsi zamanı vahid keyfiyyət göstəricisi baza göstəricisi ilə

müqayisə olunur?


diferensial

laboratoriyaekspert


orqanoleptik

qarışıq


Yüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə