1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


537.

Dünya üzrə ümumi balıq ovunda miqdarca birinci yeri hansı balıq fəsiləsi tutur?

siyənəkkimilərçəkikimilər

durna balığıkimilərqızılbalıqkimilər

nərəkimilər538.

Qidalılıq dəyərinə görə qara kürünün hansı çeşidi daha üstün sayılır?

dənəvər kürütəmizlənmiş kürü

əzilmiş kürüsıxılmış kürü

duzlanıb qaxaclanmış kürü539.

Qırmızı kürü hansı balıqlardan alınır?

siyənək


skumbriya

qızıl balıqnərəkimilər

durna balığı540.

Qara kürü hansı balıqlardan alınır?

nərəkimilərsiyənək


qızıl balıq

çapaq


 durnabalığı541.

Hansı əmtəəlik göstəricisi bölgə balığına xas deyil?

zülal 16÷17%yağlıdır (11÷15%)

yağının rəngi tünd sarımtıldır100 qram ət 850 kc enerji verir

əti qeyri-zərifdir542.

Göstərilən məhsullardan hansı nərəkimilərdən alınmır?

duzlu balıqisti və soyuq hislənmiş balıq məmulatı

təbii balıq konservləriqara kürü

qaxac balıq543.

Hansı balıq yaşlaşdıqca ətinin qidalılıq dəyəri aşağı düşmür?

sudak


 navaş


durna balığı

kefal


qızılbalıq544.

Balığın bədəninin formalaşmasında hansı toxuma iştirak etmir?

əzələ


yağ


epitel


birləşdirici

 sümük


545.

Balıqlar yaşa dolduqca pulcuqlarda hansı dəyişikliklər baş verir?

pulcuqlar kövrəkləşirpulcuqlar sərtləşir

pulcuqların ölçüsü kiçilirpulcuqların üzərində ildə-bir halqa yaranır

pulcuqlar formalarını dəyişir546.

Balıq növləri bir-birindən hansı əlamətə görə fərqlənmirlər?

boyun nahiyəsinin olmadığınaquyruğunun ölçüsünə və formasına

üzgəclərinin ölçüsü və formasınabədən quruluşuna

başının ölçüsü və formasına547.

Diri balığın tərkibindəki ümumi suyun neçə faizi sərbəst sudur?

65÷70


50÷60


71÷85


10÷20


20÷30


548.

Hansı element balıq ətində olan ultramikroelementlər qrupuna aid deyil?

BrP

 İAgRa

549.

A vitamini balığın hansı orqanında daha çoxdur?

üzgəclərindəəzələlərində

qaraciyərindəsümüyündə

başında


550.

Hansı maddə balıq ətində olan quanidlərin və purinlərin törəmələri sayılmır?

quanin


sərbəst aminturşular

kreatininpurin hepoksantin

adenozin


551.

Balıq yağının heyvanat yağlarından başlıca fərqi nədir?

tərkibində 4-6 və daha çox ikiqat rabitəli doymamış yağ turşularının olmasıtərkibində olan yağ turşularının sayının daha çox olması

tərkibində doymuş və doymamış yağ turşularının bərabər miqdarda olmasıtərkibində daha az doymuş yağ turşularının olması

tərkibində daha çox doymuş yağ turşularının olması552.

Hansı zülal balıq ətinin tərkibində olan mürəkkəb zülal deyil?

xromoproteidlərqlobulinlər

nukleoproteidlər lipoproteidlər

qlükoproteidlər553.

Balığın kimyəvi tərkibi hansı amildən asılı deyildir?

su hövzəsinin orta illik temperaturundansu hövzəsinin yem zənginliyindən

cinsindən yaşından

köklüyündən554.

Kəsmik istehsalında hansı süddən istifadə olunur?

dondurulmuş süddənərgin süddən

pasterizə edilmiş süddən zülallı süddən

sterilizasiya olunmuş süddən555.

Kəndli kəsmiyində olan nəmlik və turşuluğun miqdarının düzgün cavabını göstərin:

nəmlik – 70%; turşuluq – 190 dərəcə Ternernəmlik – 60%; turşuluq – 210 dərəcə Terner

 nəmlik – 75%; turşuluq – 220 dərəcə Ternernəmlik – 80%; turşuluq – 220 dərəcə Terner

nəmlik – 75%; turşuluq – 200 dərəcə Terner556.

Fiziki-kimyəvi üsulla aparılan ekspertiza zamanı turşudulmuş süd  məhsullarında hansı keyfiyyət göstəriciləri təyin edilir ?

dadı, iyi, yağın, turşuluğun və şəkərin miqdarışəkərin, sıxlığın, yağın və quru qalığın miqdarı

konsistensiyası, sıxlığı, özlülüyü, dadı və iyiiyi, dadı, yağın şəkərin miqdarı, konsistensiyası

yağın, turşuluğun, yağsız quru qalığın şəkərin və etil spirtinin miqdarı təyin  edilir557.

Maye turşudulmuş süd məhsullarını göstərin?

kəsmik, kərə yağı, yoqurt, pendir, xama, qatıqyoqurt, kəsmik, kərə yağı, qımız, asidofilin

kəsmk, pendir, kərə yağı, qatıq, kefir, qımızqımız, kəsmik məmulatları, kərə yağı, pendir

qatıq, yoqurt, kefir, asidofilin, qımız , ayran558.

Qımız hansı süddən hazırlanır?

eşşək


camış


inək


 dəvə


at

559.

Kefir tərkibcə necə qida məhsuludur?

asidofil bakterial mayadan ibarət turş süd məhsuludur qarışıq spirtə qıcqırdılmış süd məhsuludur

süd turşusuna qıcqırdılmış süd məhsuludursüd turşusuna qıcqırdan streptokoklardan ibarət qida məhsuludur

qarışıq spirtə və süd turşusuna qıcqırdılmış pəhriz məhsuludur560.

Adi qatığın istehsalında hansı mayadan istifadə edilir?

termofil süd turşusunu qıcqırdan streptokoklardan  hazırlanmış mayadanpasterizə edilmiş süddən hazırlanmış mayadan

 bolqar çöplərindən ibarət olan mayadan streptokoklardan və bolqar çöplərindən ibarət olan mayadan

süd turşusunu qıcqırdan mezofil streptokok bakteriaylardan hazırlanmış mayadan561.

Hansı sırada yalnız süd turşusunun qıcqırmasından alınan məhsullar düzgün  olaraq göstərilmişdir?

kefir, süd, qatıq, yağsüd, qatıq, xama

yağ, qatıq, xamaxama, kəsmik, qatıq

qatıqlar, asidofilinlər, yoqurt562.

İstehsal olunan süd məhsullarının neçə faizini turşudulmuş süd məhsulları  təşkil edir?

50%-ə qədər60%-ə qədər

75%-ə qədər42%-ə qədər

40%-ə qədər563.

Fiziki-kimyəvi üsulla aparılan qiymətləndirmə zamanı xamada hansı göstəricilər təyin edilir?

xarici görünüşü, turşuluğu, konsistensiyasıdadı, iyi, kütlə payı, turşuluğu, quru maddə

 konsistensiyası, dadı, iyi, turşuluğu, sıxlığı dadı, iyi, yağın kütlə payı, xarici görünüşü

yağın kütlə payı, turşuluğu və bəzən isə quru maddəsi564.

Ticarət şəbəkəsinə ən çox hansı yağlılığa malik qaymaq verilir?

35%-li


20%-li


30%-li


40%-li


10%-li


565.

Südün homogenləşdirilməsi ne deməkdir?

süd yağının dondurulmasısüd yağının bir yerə toplanması

 süddə yağ kürrəciklərinin xırdalanması və südün hər tərəfinə bərabər yayılmasısüd yağının yığılması

süd yağının yüksək temperaturda əridilməsi566.

Fiziki-kimyəvi üsulla aparılan ekspertiza zamanı süddə hansı göstəricilər təyin olunur?

qələviliyi, turşuluğu və konsistensiyasıdadı, iyi, turşuluğu və konsistensiyası

xarici görünüşü, sıxlığı, rəngiturşuluğu, sıxlığı, dadı, iyi

sıxlığı, turşuluğu və yağın miqdarı567.

Südün sıxlığı aşağıda göstərilən hansı cihazla təyin edilir?

 refraktometr iləlaktodensimetr ilə

 spirtometr iləyağ ölçən ilə

aerometr ilə568.

Bütün süd məhsulları hansı süddən hazırlanır?

zülallı və yağlıqaynadılmış

bərpa edilmiş yağlı və ərgin

pasterizə edilmiş569.

Südün bakterisid fazası hansı amillərdən asılıdır?

heyvanların köklüyündən, südün saxlanma şəraitindən və bakteriyalarla çirklənmə dərəcəsindənbakteriayların növündən, saxlanma şəraitindən və heyvanların növündən

heyvanların növündən, bakteriyaların müxtəlifliyindən və saxlanmaşəraitindən

südün təzəliyindən, saxlanma şəraitindən və heyvanların köklüyündənbakteriyalarla çirklənmə dərəcəsindən, saxlanma temperaturundan və  heyvanın xüsusiyyətindən570.

Südün fiziki-kimyəvi xassələrini xarakterizə edən əsas göstəricilər  hansılardır?

sıxlığı, qələviliyi, yağlılığı, duzluluğu, özlülüyüyaxşı həzm olunması, qələviliyi, sıxlığı, özlülüyü

turşuluğu, istilik keçirmə, istilik əmsalı, sıxlığı istilik keçirmə, yağlılıq, özlülük, qələvilik, sıxlığı

turşuluğu, sıxlığı, özlülüyü və südün istilik tutumu571.

Südün tərkibində olan fermentləri göstərin?

amilaza, amilopektin, lipaza, reduktaza, laktazakazein, albumin, katalaza, fosfataza, lipaza

 albumin, qlobulin, katalaza, proteaza, lipazalaktaza, katalaza, redaktaza, amilaza, amilopektin

lipaza, reduktaza, proteaza, fosfataza, katalaza və laktaza572.

Süd yağının tərkibində olan doymuş və doymamış yağ turşularının sayını  göstərin?

60-dan çox80-dən çox

 90-a qədər75-ə qədər

40-a qədər573.

Mayonezin aşağıda verilən hansı keyfiyyət göstəriciləri fiziki-kimyəvi  metodlarla qiymətləndirilir?

rəngi, dadı, yağlılığı, nəmliyi, turşuluğunəmliyi, turşuluğu, konsistensiyası, rəngi

emulsiyanın davamlılığı, konsistensiyası, dadı, iyi, turşuluğunəmliyi, turşuluğu, yağın miqdarı, dadı, iyi

yağlılığı, nəmliyi, turşuluğu, emulsiyanın davamlılığı574.

Tərkibində doymamış yağ turşuları çoxluq təşkil edən yağlar hansı halda olur?

bərk


maye


elastik


 yağ kimi

 yumşaq


575.

Lezitin hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

absorbsiyaemulsiyaedici

birləşdiriciparçalayıcı

adsorbsiya576.

Tərkibində doymuş yağ turşuları çoxluq təşkil edən yağlar hansı halda olur?

maye


bərk


elastik


yağ kimi


yumşaq


577.

Mətbəx yağlarının ərimə temperaturunu göstərin?

15-20 dərəcə C35-45 dərəcə C

45-60 dərəcə C30-50 dərəcə C

28-36 dərəcə C578.

Kombinələşdirilmiş mətbəx yağı neçə tipdə hazırlanır və hansılardır?

 1 -  heyvanat mənşəli2 -  heyvanat və bitki mənşəli mətbəx yağı

3 -  heyvanat, bitki və kombinələşdirilmiş mətbəx yağı1 -  yalnız bitki mənşəli mətbəx yağı

4 - heyvanat yağı mənşəli – xüsusi kombinələşmiş – donuz piyi ilə     qarışdırılmış yağı – marqaqüselin

579.

Reyxert-Meysel ədədinin miqdarına əsasən heyvanat yağlarında hansı  maddələrin miqdarı təyin edilir?

suda həll olmayan iri molekulalı yağ turşuları miqdarı yağda həll olan vitaminlərin miqdarı

 suda həll olan yağların miqdarıyağın şüasıпdırma əmsalı

suda həll olan üçücu yağ turşuların miqdarı580.

Aşağıdakılardan hansı yağ süni yağlar qrupuna aiddir?

marqarin


kakao


palma


balıq


pambıq


581.

Aşağıda sadalananlardan hansı variant yağların xüsusiyyətlərinə aid deyil?

üzvi həlledicilərdə həllolmahidrogenləşmə

hidroliz


suda həllolma

oksidləşmə582.

Kərə yağının  en kəsiyində  su damcılarının  olması nöqsanının səbəbini göstərin:

kərə yağının kifayət qədər  yuyulması  və emal olunmasıduzlanmaq üçün keyfiyyətsiz  duzun işlənməsi

emal edəndə temperatur rejminin pozulması kərəni emal edəndə ona uzun müddət  mexaniki təsirin göstərilməsi

qatılan duzun normadan çox olması583.

Heyvanat yağlarının istehsalı üçün əsas xammaları göstərin?

süd və süd məhsullarısümük və qara ciyər

xam piy və süd məhsullarıət və ət məhsulları

xam piy və sümük584.

Yod ədədi vasitəsilə yağların tərkibində hansı maddələrin miqdarı təyin  olunur?

üzvü maddələrin miqdarıdoymuş yağ turşularının miqdarı

xırda molekulalı yağ turşularının miqdarızülalların miqdarı

doymamış yağ turşularının miqdarı585.

Hazırda “Bakı Yağ Zavodu” tərəfindən istehsal olunan mayonezləri göstərin?

“Südlü”, “Yağlı”, “Limonlu”“Darçınlı”, “Zirəli”, “Bahar”

“Bahar”, “Moruqlu”, “Limonlu”“Ətirli”, “Şokoladlı”, “Moruqlu”

“Provansal”, “Prinses”, “Bizim Süfrə”586.

Qəlyanaltı mayonezlərin tərkibində bitki yağının faizlə miqdarını göstərin?

40-70%


50-75%


60-80%


70-90%


30-68%


587.

Dezodorasiya prosesinin mahiyyəti hansı sırada düzgün göstərilmişdir?

yağları fosfatidlərdən və üzvü birləşmələrdən təmizləməkyağları doymuş yağ turşularından təmizləmək

yağları mümlardan və ətirli maddələrdən təmizləmək yağları sərbəst yağ turşularından təmizləmək

yağları kənar qoxu və dad verən maddələrdən təmizlənməsidir588.

Hansı sırada hidrotasiya prosesi düzgün olaraq göstərilmişdir?

doymuş yağ turşuların ayırmaq üçün aparılan proseslərqələviləri ayırmaq üçün yağların su ilə qızdırılıb emal edilməsinə deyilir

turşuları ayırmaq üçün yağları su ilə qızdırılıb emal edilməsinə deyilir əsasları ayırmaq üçün yağların su ilə qızdırılıb emal edilməsinə deyilir

fosfatidləri ayırmaq məqsədilə yağların su ilə qızdırılıb emal edilməsinə deyilir589.

Fiziki üsulla saflaşdırmaya aid olan prosesləri göstərin?

çökdürmə - ağardılma – hidrotasiyaçökdürmə - filtrasiya – mərkəzdənqaçma aparatından keçmə

dezodorasiya – hidrotasiya – filtrasiyahidrotasiya – çökdürmə - ağardılması

hidrotasiya – filtrasiya – neytallaşdırılma590.

Mayonezin istehsalında istifadə edilən əsas xammalları göstərin?

quru süd – qaymaq – qatıq –ayran - ətirli maddəsaflaşdırılmamış bitki yağı – yumurta adi – üzsüz süd-qaymaq-duz-su

ətirli maddələr-su-qaymaq-ədviyyələrədviyyələr-su-duz-qaymaq-yumurta tozu

saflaşdırılmış bitki yağı – yumurta tozu – quru süd- xardal-duz-sirkə - müxtəlif dad və ətirverici maddələr591.

Marqarinin turşuluğu hansı dərəcəyə görə hesablanır?

Kelvin


Terner


oksidləşmə

 Keldiş


Kettstorfer592.

Marqarin nədir?

yağla südün yüksək dispersli emulsiyasıdıryağla duzun birləşməsindən alınan salomasıdır

yağla bitki yağın emulsiyasından alınan salomasıdıryağla qaymağın birləşməsindən alınan qidalı məhsuldur

 yağda suyun yüksək dispersli emulsiyasıdır593.

Mətbəx yağlarının tərkib hissəsi hansı yağların qarışığından ibarətdir?

saflaşdırılmamış, hidratasiya edilmiş yağların qarışığındandezodorasiya, hidrotasiya edilmiş yağların sulu qarışığından

saflaşdırılmış və hidratasiya edilmiş yağların qarışığındansaflaşdırılmış və saflaşdırılmamış və hidratasiya edilmiş yağların

 qarışığından

saflaşdırılmış, hidrogenləşdirilmiş və pereeterifikasiya edilmiş yağların  susuz qarışığından594.

Hansı sırada heyvanat yağları düzgün olaraq göstərilmişdir?

kərə yağı – qaymaq – qatıq – süd – ayranqoyun – balıq – quş – ördək – qaz – donuz

 zeytun  - xardal – soya – günəbaxan – qazbalıq – pendir – süd – qaymaq – kərə yağı

mal –qoyun – donuz – sümük – yığma yağ595.

Fiziki-kimyəvi üsulla  bitki yağlarında hansı göstəricilər təyin edilir?

şüasındırma əmsalı, dadı, iyi, xarici görünüşü, yod ədədidadı, iyi, sıxlığı, sabunlaşma ədədi, yod ədədi

sıxlığı, xarici görünüşü, iyi, dadı, yod ədədi, turşuluq ədədiyod ədədi, sabunlaşma ədədi, şəffaflığı, dadı, iyi

sıxlığı, şüasındırma əmsalı, ərimə və dondurma temperaturu, sabunlaşma  ədədi, yod ədədi, turşuluq ədədi596.

Bitki yağlarının istehsalı neçə mərhələdən ibarətdir və hansılardır?

2 – yağlı toxumların tədarükü – istehsala hazırlanması3 – yağlı toxumların saxlanılması – yuyulması – istehsala hazırlanması

 5 – toxumun təmizlənməsi – qurudulması – xırdalanması – ekstraksiyası –  istehsala hazırlanması1 – yalnız ekstraksiya etməklə

4 – yağlı toxumların tədarükə və saxlanılmaya hazırlanması – istehsala hazırlanması – yağın ayrılması – alınmış yağın saflaşdırılması(rafinasiyası)

597.

Yağların qidalılıq dəyəri hansı maddələrin  miqdarından asılıdır?

tərkibində amin turşuların və yağda həll olan vitaminlərin çox olmasındanyağ turşularının kəmiyyət və keyfiyyətindən, vitaminlərin  və bioloji fəal  maddələrin  miqdarından

sərbəst yağ turşularının  və doymamış yağ turşularının daha yaxşı həzm olunmasındandoymamış yağ turşularının çoxluq təşkil etməsindən və karbohidratlarla daha zəngin olmasından

zülalların və karbohidratların  enerji dəyərliyindən və asan həzm olunmasından598.

Doymuş yağ turşularını göstərin:

laurin, miristin, araxidon, linolen. Limon turşusukapron, olein,  linol, steorin, araxin, laurin, yağ

 stearin,  linolen, olein, kapron, araxidon, linolkapril, laurin, linolen, olein, araxidon, stearin

yağ,  kapron,  kapril, kaprin,  laurin, miristin, palmitin, stearin,  araxin turşuları599.

Bitki yağlarının  bioloji  dəyərliliyi hansı maddələrin  miqdarından asılıdır?

yağların və zülalların  miqdarındandoymuş və doymamış yağ turşularının miqdarından

doymamış yağ turşularının  və yağların miqdarından vitaminlərin  və üzvi turşuların  miqdarından

fosfotidlərin və vitaminlərin miqdarından600.

Yağların tərkibində baş verən biokimyəvi proseslərin  səbəbini göstərin

doymuş yağ turşularının çox olmasıfermentlərin aktivləşməsi

 mumların əmələ gəlməsi fosfatidlərin parçalanmasıdoymamış yağ turşularının artmasıYüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə