1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


165.

Aşağıdakı hansı göstəriciləri trikotaj mallarının istismara davamlılığını xarakterizə edir?

sürtünməyə davamlılıqelektrikləşmə

hava keçirməistilik saxlama

su keçirməsi166.

Kişi corablarında lastik hissəsinin uzunluğunu  neçə santimetr təşkil edir?

12-13 sm


9-10 sm


4-5 sm


6-7 sm


15-16 sm


167.

Corabın yuxarısındakı ikiqat hissəyə nə deyilir?

bort


burun


orta hissə

baldır


daban


168.

Nəyə əsasən trikotaj məmulatları kulir, uzununa saya, naxışlı olmaqla qruplara ayrılır?

hörülmə  növünətəyinatına

formasınasıxlığına

rənginə


169.

Trikotaj məmulatlarının üst, dəyişək, corab-noski, əlcəklər, baş geyimləri, şərflər kimi qruplaşdırılması hansı əlamətinə görə

aparılmışdır?

təyinatınahörmənin növünə

bəzəy inəistehsalına

 xammalına170.

Corablar, reytuzlar istehsal üsuluna görə hansı trikotaj mallarına aiddir?

yarım hazırhazır


tiftikli


pres


biçili


171.

Trikotaj palatnosunu hamarlamaq, eni və ilmələrini daimi dəyişməz vəziyyətinə gətirmək üçün hansı əməliyyat tətbiq olunur?

tiftikləməboyama


gözəmə


naxışlama

kalandır, pres172.

Eninə hörülən trikotajdan hazırlanan məmulatların sökülməsinin qarşısını almaq üçün nə tətbiq olunur?

kənarlar tikilir və ya köbə qoyulurheç nə edilmir

kənarları tiftikləndiriliruzununa və eninə dartılır

xüsusi maşında sıxılır173.

Birüzlü, lastik, ikiastarlı trikotaj hansı hörülmə növünə aiddir?

eninə


elastik


sıxlaşdırılmış

növbəli


uzununa


174.

Mürəkkəb əlvan naxışlı trikotaj necə adlanır?

jakkard


ikiqat


astarlı


lastik


örtüklü


175.

Tikili mallarda olan nöqsanlar ölçüsünə görə neçə qrupa bölünür?

görünən, xırdairi, xırda

görünməyəngörünən, görünməyən

görünən, iri176.

Geyimlərin tam keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir?

alət


kompleks


analitik


seçmə


sosial


177.

Geyimlərin sürtünməyə qarşı davamlılığı kimi göstəriciləri hansı tələbi formalaşdırır?

istismar


texnoloji

estetik


erqonomik

gigiyenik178.

Geyimlərin insan bədədninin  rahatlığını təmin edən tələb hansıdır?

erqonomiktexnoloji

gigiyenikestetik


xidmət müddəti179.

İstismar müddətində xidmət müddətini başa vuraraq, keyfiyyətini itirən köhnəlmə necə adlanır?

bioloji


fiziki


mexaniki


texniki


mənəvi


180.

Mövsümi paltolar adi qış paltolarından əsas hansı əlamətinə görə fərqlənir?

xəz astarlığının olmasına görəaralıq materialının olmaması ilə

ciblərinin olmaması iləkəmərinin olmaması ilə

köməkçi materialının olmaması181.

Tikili malların keyfiyyətini formalaşdıran amillər hansılardır?

xammal, istehsal texnologiyasıdaşınma


qablaşdırma

markalanmasaxlanma prosesi182.

Geyimlərə mal görünüşü vermək üçün hansı əməliyyat tətbiq olunur?

biçilmə prosesiquraşdırma

tikiş


layihələndirmə

son bəzək əməliyyatı183.

Detallardan geyimin ayrı-ayrı hissələrinin yığılması əməliyyatı necə adlanır?

formalar


toplama


normalaşdırma

konstruksiyaquraşdırma184.

Tikili malların forması nəyə əsasən təyin olunur?

konstruksiyasiluetə


tipə


növə


etalon


185.

İstehlakçıların sifarişləri əsasında atelyelərdə aparılan istehsal necə adlanır?

növbəli


sistemli


fərdi


kütləvi


ardıcıl


186.

Tikili malların böyük miqdarda fabriklər tərəfindən istehsalı necə adlanır?

fərdi


kütləvi


sifarişlə

növbəli


sistemli


187.

Parçaların naxışlı boyanmasında hansı üsullardan istifadə edilir?

boyaqla qaynatma üsuluçap və silmə üsulu

quru boyanma üsulukömürlə boyanma üsulu

rütubətli boyanma üsulu188.

Keyfiyyəti qiymətləndirilən parçanın xassələr məcmusunun baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisə edilməsi prosesi necə adlanır?

Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsiKeyfiyyətə nəzarət

İstismar xassələrinin yoxlanılmasıEstetik xassələrin qiymətləndirilməsi

Gigyenik xassələrin qiymətləndirilməsi189.

Sürtünməyə, cırılmaya qarşı davamlılıq kimi xassələr parçanın hansı istehlak xassəsini formalaşdırır?

estetik


erqonomik

xidmət müddətinigigiyenik

texnoloji190.

Parçaların müəyyən sahələrində təsadüf olunan nöqsanlar qrupu hansılardır?

istehsal


yayılmış


yerli


aradabir


müşahidə


191.

Pambıq parçaların ağardılmasında hansı kimyəvi maddələr tətbiq olunur?

hidrogen peroksidmineral turşularda

kanifol


turşu məhlulu

spirt


192.

Bəzəndirilmə əməliyyatı parçaların hansı xassələrinə təsir edir?

bioloji xassəsinəestetik xassəsinə

kimyəvi xassəsinəqablaşdırılmasına

istehlak xassələrinə193.

Əriş saplarını toxunma zamanı qaldırıb-endirən toxuculuq dəzgahının hissəsi necə adlanır?

famel


remiz


daraq


məkik


əsnək


194.

Pambıq lifi daranma prosesində hansı formaya salınır?

hörmə


sap


lif


lent


iplik


195.

Əyriciliyin hansı mərhələsinə xüsusi emaldan keçmiş pambıq giş materialı verilir?

sıxlaşdırma əməliyyatınahopdurulma əməliyyatına

darama əməliyyatınahamarlama əməliyyatına

təpitmə əməliyyatına196.

Aşağıdakılardan hansı yüksək mexaniki xassəyə, gözəl xarici görünüşə, asan boyanmasına görə qiymətli toxuculuq lifi sırasındadır?

yun


təbii ipək

cut


kətan


pambıq


197.

Viskoz ipəyi ilə müqayisədə asetat ipəyinin su udma qabiliyyəti necə dəyişir?

tətbiqi şəraitinə bağlıdırviskoza nisbətən çoxdur

viskoza nisbətən aşağıdırviskoza nisbətən dəyişmir

viskozla eynidir198.

Hansı süni liflər sellülozanın kimyəvi maddələrlə emalından əldə olunur?

kozein


kazein, lavsan

kazein, nitronviskoz, asetat

kazein, enant199.

İpəyin tərkibində olan fibrion zülalının kimyəvi quruluşu necədir?

C12H23N5O6C12H12N5O6

 C6H12N5O6C12H12N12O6

C12H12N6O6200.

Hansı toxuculuq lifinin tərkib hissəsi keratin maddəsindən  ibarətdir?

təbii ipəyinsüni ipəyin

kətanın


pambığın


yun lifinin201.

Sintez prosesində xətti yaxuda şaxələnmiş qurluşdan tozvari qruluşa keçərək,qayıtmadan bərkiyən polemerlər hansılardı?

reaktoplastlarsopolimerlərhetrozəncirl ipolemerlər

karbozəncirli polemerlərtermoplastlar202.

Polimerlər  hansı əlamətlərinə görə qruplara ayrılır?

quruluş tipinə görətəyinatına görə

xassələrinə görəmolekul zəncirinin quruluş xarakterinə görə

kimyəvi təbiətinə görə203.

Termoreaktiv polimerlərə hansılar aiddir?

  sintez prosesində dönmədən bərkiyən polimerləryalnız karbozəncirli polimerlər

bu polimerlər qızdırıldıqda sap kimi uzanırqeyri-şəffaf polimerlər

yalnız heterozəncirli polimerlər204.

Polietlin aşağıdakı kimyəvi maddələrdən  hansıların təsirinə qarşı dözümlüdür?

sulfat ,turşusu, sirkə turşusu ,Na 2 CO3. sodalı suyusulfat turşusu və duzları

sodalı- sabunlusuyu,asetat turşusunaQatı Na qələvisi,kalium qələvisi və suyu

sulfat turşusu ,sirkə turşusu və qatı Na qələvisi205.

Sulu-əhəngli boyaların tərkibinə nəmliyi yaxşı saxlamaq üçün hansı maddələr əlavə

           olunur?

kalsium-xıorid və natrium karbonatxörək duzu və əhəng

heç biri maddə əlavə olunmurxörək duzu və kalsium-xlorid

soda və natrium-xıorid206.

Sopolimerizasiya nə zaman baş verir?

polimerləşmə reaksiyasında iki yaxud bir neçə molekul birləşməsi iştirak etdikdəpilləli polimerləşmədir

reaksiyaya monomerin molekulu və katalizatorun  daxil edilməsidirzəncirvari polimerləşmədir

reaksiya yüksək təzyiq altında davam edirsə207.

Polikondensləşmə prosesinə hansı amil böyük təsir göstərir?

temperaturun artmasıfunksional qruplar arasındakı ikiqat rabitələr

funksional qruplar arasındakı hidrogen atomlarının  sayıfunksional qruplar arasında olan karbon atomlarının  sayı

atmosfer təzyiqi208.

Qaba və çox çirklənmiş parçaları yumaq üçün olan vasitələrin tərkibində daha çox hansı maddə olmalıdır ?

alkilolamidlərNatrium -nitrat

OP-10


OP-7


qələvi duzlar209.

Sintetik lif qarışığı olan parçaları yumaq üçün olan yuyucu vasitələrin tərkibində daha çox hansı maddə olur ?

OP-7


alkilarilsulfonatlar

alkilolaminlərOP-10


natrium -nitrat210.

Aşağıdakı verilən plastik kütlədən hansılartəzyiq altında tökmə üsulu ilə istehsal edilir.

btekstrovinit,polistrol,fenoplastpollüloid,fenoplast,qalalit

sellüloid,fenoplast, polietilenpolivinilxıorid,qalalit,poliamid

polipropilien,anilin,sellüloid211.

Əksər plastik kütlələrin əsas çatışmayan xüsusiyyəti nədir?

karroziyaya uğraması, yanması, suya davamsızlığışaxtaya davamsızlıq, kimyəvi davamlılıq və yanmayadavamlılıq

suyun və kimyəvi reogentlərintəsirinə davamsızlılığıhiqroskopiklik, hidrofillik və şişməsi

istiyə  davamsızlığı, istidəngenişlənmə əmsalının böyüklüyü, qocalması212.

Yağlı sabunlarla sintetik yuyucu vasitələrin fərqli cəhətləridən  biri hansıdır ?

mürəkkəb  efirli maddələrin olmasıbirində üzvi turşular və digərində kükürd turşulu  efirlərin olması

sulfatlı birləşmələrin olmasıqələvi tərkibli  birləşmələrin olması

qatran tərkibli maddələrin olması213.

Sabun istehsalında  istifadə edilən  üzvi xamallar  hansılardı ?

naften  turşuları , süni yağlar bərk yağlar

 təbii bərk  yağlar ,duru  bitki  və balıq  yağları ,kanifolsüni yağlar ,hidrogenləşmiş yağlar

 piy ,hidrogenləşmiş yağlar214.

Polimerlərdə molekulyar qarşılıqlı əlaqənin intensivliyi nəyə təsir edə bilər?

molekuldaxili quruluşunamolekul üstü quruluşun xarakterinə

karbon atomlarının quruluşunakarbon-oksigen əlaqələrinə

kimyəvi tərkibinə215.

Monomerin molekulunun cəhdi nə deməkdir?

monomerin tərkibindən hydrogen atomununqopması.    doymuş əlaqənin əmələ gəlməsi.

Üc qat əlaqənin əmələ gəlməsi.Qoşa əlaqənin əmələ gəlməsi.

Sərbəst valentli əlaqələri olan aktiv hissələrin əmələ gəlməsi.216.

Hansı komponent məsaməli plastik kütlələrin alınmasına imkan verir?polimer qətranı

antistatiklər tənzimləyicilər

qaz əmələgətiricilərbərkidici217.

Plastik kütlələrin sürətli qocalmasını hansı yollarla aradan götürmək olar?

onların tərkibinə doldurucu əlavə etməkləonların tərkibinə boyaqlar əlavə etməklə

onların tərkibinə bərkidicilər əlavə etməkləonların tərkibinə tənzimləyici  əlavə etməklə

onların tərkibinə plastifikator əlavə etməklə218.

Plastik kütləyə daxil edilən hansı doldurucu ona  istikeçirmə və elektrikeçirmə xassəsi verir?

tozvari, təbəqəli və lifli dolduruculartalk, kaolin, təbaşir

hidrofil və hidrofob təbaşirslyuda, ağac və koks unu

qrafit, metal tozu və qurum219.

Plastik kütlə məmulatlarında əyilmə ,yəni formadəyişmə  nöqsanı nə zaman yaranır ?

pres-formadan düzgün çıxarılmama və ya soyudulduqda qeyri bərabər qısalma zamanıplastik kütlədə az özlülük nəticəsində

tam soyumamış məmulatın formadan şıxarlması zamanırütubətlənmiş və müxtəlif cinsli material əlavə edildikdə

tərkibində uçuçu maddələrin artması və yüksək temperaturda polemerin parçalanması nəticəsində220.

perekossidlərin`tərkibindəki hansı element parçanı aöartmaq qabliyyətinə malikdir ?

bor


hidrogen


natrium


oksegen


karbon


221.

Su yumuşaldıcı vasitələr hansı məqsədlə tətbiq edilir ?

aktiv yuyucu vasitələrə qənaət və yuma vaxtını qısaltmaq məqsədiləsuyu rəngləmək məqsədilə

suyu durulaşdırmaq məqsədiləköpük yaratmaq məqsədilə

suyu təmizləmək məqsədilə222.

Yüksək elastik quruluşa malik olan polimer cisimlər hansı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur?

deformasiyaya uğramırdeformasiya olunur

yüksək upruqluğa malik olurlaraxıcı olurlar

güclü deformasiya olunurlar, lakin axıcılıq əldə edə bilmirlər223.

Polimerlərdə molekulyar qarşılıqlı əlaqənin intensivliyi nəyə təsir edə bilər?

karbon-oksigen əlaqələrinəkarbon atomlarının quruluşuna

molekul üstü quruluşun xarakterinəkimyəvi tərkibinəmolekuldaxili quruluşuna224.

Ərpin aradan götürülməsi üçün istifadə edilən vasitələrin tərkibinə bir qayda olaraq hansı birləşmələr daxildir?

kükürd və azot birləşmələrisulfomin turşusu və sulfonal

sulfamin turşusu və sulfatlarsulfatlar və sulfitlər

sulfatlar və fosfatlar225.

Aminoplastların yanma xarakteri necədir?

asanlıqla yanır, damcı halında tökülürdərhal yanmır, alovdan uzaqlaşdırdıqda sönür

yanır, sürətlə əriyir və damcı halında tökülürçətinliklə yanır, alovdan uzaqlaşdıqda sönür

çətinliklə yanır, kənarı ağ örtük bağlamaqla  kömürləşir,226.

Hansı hallarda polikondensasiyanın məhsulu (makromolekul)  xətti yaxud qismən şaxəli quruluşa malik olur?

aşağımolekulalı ilkin birləşmələrdə ikidən artıq reaksiya qabiliyyətli qrupun olmasıaşağımolekulalı ilkin birləşmələrdə bir reaksiya qabiliyyətli qrupun olması

aşağımolekulalı ilkin birləşmələrdə yalnız iki reaksiya qabiliyyətli qrupun olmasıaşağımolekulalı ilkin birləşmələrdə dörddən artıq reaksiya qabiliyyətli qrupun olması

aşağımolekulalı ilkin birləşmələrdə üçdən artıq reaksiya qabiliyyətli qrupun olması227.

Yandırma zamanı yanmış kağız və sirkə turşusunun iyini verən plastik kütlə hansıdır?

sellüloidqalalid


polietilen

asetilsellülozapolistirol228.

Sellüloidin yanma xarakteri necədir?

yanır, sürətlə əriyir və damcı halında tökülürçətinliklə yanır, damcı halına keçir

dərhal yanmır, alovdan uzaqlaşdırdıqda sönürağ buxar ayrılaraq asanlıqla alovlanır, çox sürətlə yanır.

çətinliklə yanır, kənarı ağ örtüklə kömürləşir229.

Qazan və tavaların içərisinə yanma qabiliyyətini azaldan teflon təbəqəni hansı plastik

  kütlədən   istifadə      edərək çəkirlər?

polimetilmetakrilat polistirol

polietilenftoroplast

efiroplast230.

Təbii polimerlər hansılardır?

təbii kauçuk, mis, kvars qumukvars qumu, çöl şpatı

mezdra, kazein, nişasta, keratinbenzin, parafin, neft

təbii kauçuk, sellüloz, zülal, nişasta231.

Suudma xassəsi aşağıda verilən hansı plastik kütlələr üçün daha əhəmiyyətlidir?polikarbomid və polinuidlər üçün

ştamplama üsulu ilə alınan plastik kütlələr üçünkarbomid qatranlı plastik kütlələr üçün

sintetik qatranlı plastik kütlələr üçünfenolformaldehid və karbamid qatranlı plastik kütlələr üçün232.

Çirk  hissəciklərini   hansı kimyəvi  birləşmə  adsorbsiya  edir?

pelarqon


heksa-meta-fosfat

karboksimetilsellüloza   alkiloamidlər

sabunnaft233.

Sabun  bişirmədə  sabunnaftın  əvəzinə  hansı  kimyəvi xammal tətbiq edilir?

stearin


qliserin


 asidol


olein


  kanifol234.

Qatran turşuları  sabun bişirmədə hansı kimyəvi  birləşmə halında  tətbiq  edilir?

iynəyarpaqlı ağacların  şirəsindən alınan kanifol  halındanull


bərk  bitki  piyləri halında

qliserin və qələvi  halındaüzvi yağ turşuları halında235.

Sabunun tərkibində  piy xammalının doymuş olması nəyə səbəb olur?

sabunda  qaxsıma yaradıronun  daha keyfiyyətli olmasına

dərini  aşındırırxoş ətir  yaradır

rəngini tündləşdirir236.

Bəzi mineral piqmentlər boyayıcı rolundan başqa hansı vəzifəni yerinə yetirir?(sink oksidi,qurum )

 stabilizator antistatik

doldurucu    plastifikator

bərkidici237.

Titan ağ boyağını  azot və sirkə turşusunda həll edən zaman çöküntünün alınması

         hansı qarışığın     olduğunu göstərir?

ağır şpatınSiO2-nin


gilin


Na qələvisinin

dəmir surikinin238.

Yağlı boyanın keyfiyyəti tərkibindəki hansı maddələrin miqdarı ilə müəyyən olunur?

doldurucunun və piqmentinheç birininlakın və spirtin

suyun və əlif yağınınpiqmentin və əlif yağınınYüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə