E. M. Hacizadə


QLOBAL NEFT SİVİLİZASİYASININ ƏN MÜHÜM TARİXİ MƏQAMLARYüklə 5,12 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/25
tarix05.05.2017
ölçüsü5,12 Kb.
#16787
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

 
QLOBAL NEFT SİVİLİZASİYASININ ƏN MÜHÜM TARİXİ MƏQAMLAR 
 
Bizim eradan əvvəl IV-II miilliklər: 

ntü və istehlak
 
Bizim eradan əvvəl III miillik: 
Asfaltdan Mesopotamiya və Misirdə inşaat materialı kimi istifadə; 
 
Bizim eradan əvvəl V-I
atların antik
odotun, 
Plu
ə və Bibliya yazı
a əks sədası; 
 
Bizim eradan əvvəl 
:
  Makidoniyalı  İs
rin  Şə
şündə
 Azə

əraz
 yanan
n ona t
 olunm
 
Bizim
vvəl IV-II 
ər:
 Çi
ı
lakı; 
 
Bizi
əvvəl III- əsrlər:
 döyüş
«yunan a
i» adlanan neftli mə

istif
 
Bizim eradan  vvəl II
əşp
rin təb
ar qazla
erin tək
 özbaşın
ış 
area
canda 
oğrafi kontekstli toponium yaranı
 
X-XII 
 Ərəb və f
imləri 
 Həsən
di, İbn 
əveyh, Ə
ulaf əsə
də 
Azər
zisində
üsullı 
an
nsiv mö
uğu qey
 
 
XIII 
an səyy
Mark
a, İosa
rbaronun ərq səyahə rində Ab
da 
neftç
 mövcudl
 bir da
iqi və x
ması; 
 
XIII-
ər:
  Azərbaycanda  neft quyularının qazılması 
tismarının peşə  səvi
nə 
yüks
ən geniş
aterial ə fiskal m
ə; 
 
1594-cü il:
 Balaxanılı usta Allahyar Məhəmmədnur oğlunun inşa etdiyi quyunun 64 metrlik 
dəyrinliyə malikliyi faktı; 
 
1629-cu il:
 misyoner Delya Roşdalonun Azərbaycanda təbii neft fontanı haqqında qeydləri; 
 
1719-cu il:
 Rus çarı I Pyotrun Bakı və Şirvan neft mədənlərinin ələ keçirilməsinin məqsədlərinin 
Şərq yürüşü planlarına daxil etməsi; 
 
1723-cü il:
  Bakı  mədənlərinin Rusiyanın  ələ keçirməsi ilə dünyada ilk neft uğrunda dövləti 
mübarizə; 
 
1729-cu il:
 Bakı neftinin geniş çeşiddə Peterburq apteklərində satışı; 
 
1729-cu il:
 Abşeronda neft quyularının xəritəsinin tərtib olunması; 
 
1733-cü il:
 Peterburq EA-nın akademiki S.Q.Qemelin qeydlərində Bakıda 52 neft quyusunun 
mövcudluq təəssüratları;  
 
1804-cü il:
 Xəzərin Bibi-Heybət sahilində neft quyusunun inşaa edilməsi; 
 
1806-cı il:
 Bakıda neftçıxarmanın intensivləşməsi və onun hasilatının uçot-hesabat göstəricisinə 
çevrilməsi; 
 
XRONOLOGİYASI 
rat çayı ətrafında görü
II əsrlər:
 neft haqqında ilk xatir
 yunan tarixçiləri Her
traxın əsərlərind
larınd
IV əsr
gəndə
rq yürü
  qədim
rbayca
isində neftlə
 çırağı
əqdim
ası; 
 eradan ə
əsrl
ndə təbii qaz n isteh
m eradan 
II 
  Hərbi
lərdə 
təş
hsulda
adə; 
ə
lı - Azərbay
I əsr:
 At
ərəstlə
ii yan
rın y
indən
a çıx
ərazi-c
şı; 
əsrlər:
ars al
Əbdül
 Məsu
Misq
bu D
rlərin
baycan əra
 quyu 
neftçıxarm ın inte
vcudl
dləri;
əsr:
  İtaly
ahları 
o Pol
fat Ba
 Ş
tlə
şeron
ıxarmanın
uğu
ha təsd
atırlan
X
l
VI  əsr
və is
i
yyəsi
əlişi, neftd
 tikinti m
ı v
exaniz kim  istifad
 
186

 
 
1826-cı il:
 ABŞ-da düz axtarışı görə qazılan quyudan neft tapıntısı; 
1831-c
 
848-ci il:
 Bakıda dünyada ilk neft quyusunun mexaniki üsulla qazılışı; 
linal strukturlardan 
örünməsi; 
 aşkarlaması ilə ilk dünyəvi neft həyəcanının başlanğıcı; 
ıda 1879-cu ildə dünya neft tarixinə ilk şaquli inteqrasiyalı  şirkət 
ını tərənnüm edən ilk ÜmumRusiya sərgisinin açılışı; 
veyş kanalını keçərək 
usiyanın maliyyə naziri İ.Vitte rəhbərliyi zamanında imperiya bubcəsinin mədaxil 
issəsinə neft gəlirlərini daxil etmişdir. 
 
i il:
 ABŞ-da Kanaua manufakturasında təbii qazdan ilk istifadə hadisəsi; 
1
 
1848-ci il:
 Kanada Geoloji Xidmətinin direktoru Ser Uilyam Loqanın antik
neftin təbii çıxışına təsadüf etməsi ilə neft-qaz yataqlarının axtarış  və  kəşfiyyatının nəzəri 
sasının qoyulması; 
ə
 
1854-cü il:
 Rumuniyada neft hasilatının intensiv başlanğıcı; 
 
1854-cü il:
 Qalsiyada kerosin sənayesinin təşəkkülü; 
 
854-cü il:
 Şüşə kolbalı məşhur «Vyana lampası»nın g
1
 
857-cı il:
 Rumuniyada iri neft yatağının aşkarlanması; 
1
 
1859-cü il:
 ABŞ-da Qərbi Pensilvaniyada polkovnik Dreykin artezan üsullu qazmada nəhəng neft 
atağının
y
 
1865-ci il:
 ABŞ-da ilk neftnəqletmə kəmərinin inşaası; 
 
1870-ci il:
 Amerikalı Con Rokfellerin dünyada ilk neft kompaniyası «Standart Oil»u yaradılması 
 
1871-ci il:
 ABŞ-da Pensilvaniyada ilk neft bircasının açılışı; 
 
1871-ci il:
 Azərbaycanda neft sənaye epoxasının başlanğıcı; 
 
1872-ci il:
 Neftin qiymətlərində ilk titrəyişlər, «Standart Oil» kompaniyasının neft industriyasının 
strateci seqmentləri emal və nəqliyyatın əlinə keçirməsi; 
 
1873-cü il:
 Norveçli iş adamları Nobellərin Bakıda neft işinin təşkilinə başlamaları; 
 
1879-cı il:
 Nobellərin Bak
«Nobel qardaşları» kompaniyasının təsisi;  
 
1886-cı il:
 Rusiyada ilk dövrü neft nəşriyyatının /«Trudı Bakinskoqo Otdeleniə İmperatorskoqo 
Russkoqo Texniçeskoqo Obhestva» / təşəkkülü; 
 
1887-ci il:
 Meksikada neft hasilatının başlanğıcı; 
 
1888-ci il:
 Sankt-Peterburqda neft istehsal
 
1890-cı il:
 «Royal Datç» kompaniyasının təsis edilməsi; 
 
1890-cı il:
 Bakı tərsanələrində ilk neft tankerinin inşaası; 
 
1892-ci il: «Şell» neft kompaniyasının təsis edilməsi ilə kerosin bazarının oliqopolizasiyasının 
başlanması; 
 
1892-ci il:
 «Mureks» kompaniyasına mənsub tankerin Bakı benzini ilə Su
Sinqapur və Bankonq limanlarına göndərişi; 
 
1892-cı il:
 R
h
 
187

 
 
 
893-cı il:
 İndoneziyada neft hasilatının başlanğıcı; 
1
 
898-cı il:
 Bakıda neft hasilatı həcminin ABŞ-ı ötməsi; 
1
 
897-1906 cı illər:
  limanlar arası  ən uzun magistral «Bakı-Batumi» neft k
1
əmərinin inşaası  və 
 Britaniya donanmasının daş kömürdən neft yanacaqlı sistemə keçidi;. 
907-ci il:
 ABŞ-ın Missuri ştatında ilk avto yanacaq doldurma stansiyasının açılışı; 
 İranda neft hasilatının başlanğıcı; 
 İraqda neft hasilatının başlanğıcı; 
909-cü il:
 Bibi-Heybət buxtasında ilk dəniz mədənin yaranışı; 
itriş Petrolium»/; 
 Oil» kompaniyasının Standart Oil New 
ersy  /hazırda Exxon/, Standart Oil New York /hazırda Mobil/, Standart Oil Californiya 
 
şirkətlərinə parçalanması; 
 İlk dəfə benzin tələbinin kerosini üstələməsi; 
 ABŞ-da Pensilvaniyada ilk dəfə su vurumu metodu ilə layveriminin artırılmasının 
Rusiyada dünyada ilk dəfə olaraq neft sənayesinin milliləşdirilməsi və bu səbəblə də 
İlk dəfə dünya neft ehtiyatlarının tükənməsi haqqında proqnozların dövriyəyə çıxışı; 
paniyalarının prezidentlərinin neft qiymətlərini 
mək məqsədi ilə bir araya gəlməsi; 
:
 Azərbaycan Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat İnstitutunun təsisi; 
930-cı il:
  Şərqi Texasda açılan nəhəng neft yatağı izafi istehsal yaradaraq neftin qiymətinin 
nməsinə rəvac vermişdir. 
un açılışı; 
şdirilməsi; 
açılışı;  
1904-cü il:
 Pirallahı adası sahilində neft hasilatına başlanğıc; 
 
904-cü il:
1
 
1
 
908-ci il:
1
 
909-cü il:
1
 
1
 
1909-cü il:
 İngilis-Fars neft kompaniyasının təsisi /1954-cü ildə «B
 
1911-ci il:
  ABŞ Ali Məhkməsinin qərarı ilə  «Standart
C
/hazırda Chevron/, Standart Oil Indiana /hazırda Amoco/, Standart Oil Ohio /hazırda BP
America/ 
 
1911-ci il:
 
1911-ci il:
tətbiqi; 
 
1920-ci il:
 
Qərbin rus neftinin alınmasını boykot etməsi; 
 
1920-ci il:
 İlk tam dövlət mülkiyyətli «Azərineft» neft şirkətinin təsisi; 
 
1926-cı il:
 
 
1928-ci il:
  Dünyanın aparıcı  nəhəng neft kom
sabitləşdir
 
1929-cü il
 
1
aşağı düşməsi ilə müşayiət olunaraq qiymətlərin tənzimlə
 
1930-cı il:
 Moskvada İ.M.Qubkin adına neft-qaz institutun
 
1934-cü il:
 Küveytdə neft hasilatının başlanğıcı; 
 
1938-ci il:
 Səudiyyə Ərəbistanında neft hasilatının başlanğıcı; 
 
1938-ci il:
 Meksikada neft sənayesinin millilə
1939-cu il:
 Pirallahı adası sahilində açıq dənizdə metal dirəklər üzərində ilk qazma qurğusunun 
inşaası; 
 
 
188

 
 
1941-ci il:
 Bakıda İliç buxtasında dünyada ilk maili trubin
 
li quyu inşaası; 
ası 
l:
 ABŞ-ın neft idxalçısına çevrilməsi; 
  Ərəb-Amerikan neft şirkəti «Aramko» Səudiyyə  Ərəbistanıından Aralıq dənizinin 
ykot etməsi, 
ən sonrakı ilk neft böhranı; 
  Səudiyyə  Ərəbistanı ilə  İraqın neft sənayesinin vəziyyəti haqqında informasiya 
ərarası ilk saziş/; 
ağlanması, İkinci neft böhranı; 
ı; 
l:
 Şimal dənizində kəşfiyyat işlərinin başlanması; 
Britaniyaya neft satışına 
ası, Üçüncü neft böhranı; 
 Qərbi Sibirdə nəhəng «Samotlar» yatağının açılışı; 
969-cu il:
 Liviyada neft sənayesinin milliləşdirilməsi; 
973-cü il:
 20 ildən sonra ilk dəfə yenidən neft tələbinin təklifi üstələməsi; 
ədə Misir və 
əstəkləməsi, Dördüncü neft böhranı; 
973-cü il:
 İxracat potensialı ildə 22 milyard m olmaqla Qərbi Sibir qazının Avropaya nəqlini 
ləli olaraq milliləşdirilməsi; 
irilməsi; 
  Venesuelanın «Shell», «Exxon» və başqa xarici kompaniyaların konsessiyasını 
illiləşdirməklə onların milli «Petroleos de Venesuela» şirkətinə qatması;. 
1947-ci il:
 Meksika körfəzi şelfində neft yatağının aşkarlanm
 
1948-ci il:
 Neft daşlarında neft-qaz yataqlarının açılışı; 
 
1948-ci i
 
950-ci il:
1
Suriya və Livan sahillərinə yetişən nəhəng neft kəmərinin inşaası; 
 
1950-ci il:
  İngilis-İran kompaniyasını milliləşdirilməsi, Britaniyanın  İran neftini bo
müharibəd
 
1953-cü il:
mübadiləsi. /Neft tarixində bu qəbildən dövlətl
 
1956-cı il:
 Neft daşımaları mühüm arteriyası Suveyş kanalının b
 
1956-cı il:
 Əlcəzair və Nigeriyada neft hasilatının başlanğıcı; 
 
1959-cu il:
 Liviyada neft hasilatının başlanğıcı; 
 
1959-cu il:
 Avropa qaz sənayesinin təməlini qoyan dünya qaz nəhəngi «Qroningen» /Niderland/ 
yatağının açılışı; 
 
1960-cı il:
 Qərbi Sibirdə ilk neft yatağı «Şaimsk»in açılış
 
1960-cı il:
 OPEK-in təsis edilməsi; 
 
964-ci i
1
 
1964-cı il:
 Sıxılmış təbii qazın kontinentlərarası təchizatının müntəzəmləşməsi; 
 
1967-cı il:
  Ərəb-İzrail müharibəsi ilə «Aramco»nın ABŞ  və Böyük 
mbarqo qoym
e
 
969-cu il:
1
1969-cu il:
 Şimal dənizində neft hasilatının başlanğıcı; 
 
1
 
1
 
1973-cü il:
  OPEK hasilatı azaldıb, neftin 70% qiymətini artıraraq İzraillə müharib
Suriyanı d
 

1
reallaşdıran nəhəng qaz kəmərinin inşaası; 
 
1974-1976 cı illər:
 Səudiyyə Ərəbistanının «Aramco»nu mərhə
 
1975-ci il:
 Küveytin «Gulf-BP» konsessiyasının milliləşd
 
1976-cı il:
m
 
189

 
 
 
1979-1981c
neft rezervləri yaradılması praktikasına keçid, neft qiymətinin
ı illər:
  İran inqilabı,  İran-İraq müharibəsi, ABŞ-da, Qərbi Avropada və Yaponiyada 
 bir barrelinin 40$-a yüksəlişi, 
ətbiq etməsi; 
ərinin birgə  səyləri ilə neft 
ə başlanğıc; 
eyasının yaranışı
məsi; 
rə beynəlxalq deklorasiyanın imzalanması; 
i, kiçik neft kompaniyalarının iflası, 
ə OPEK-in müstəqil neft ixracatçıları ilə hasilatın 
ləşmələrə girməsi; 
5$-a yüksəlişi, Avropa qaz və enerji 
rgensiyası, Latın 
əsində özəlləşmə 
ndən işağalı neft qiymətlərinin yüksəlişinin rekord 
məsi 
Beşinci neft böhranı; 
 
1982-ci il:
 OPEK-in ilk dəfə hasilata kvotalar t
 
1986-cı il:
 Neftin bir barrelinin 10$-a qədər enişi; 
 
1987-ci il:
  Başlıca Səudiyyə  Ərəbistanı olmaqla OPEK ölkəl
qiymətlərinin bərpası; 
1990-1991-ci illər:
 İraqın Kuveytə intervensiyası, BMT-nin İraqa sanksiyalar tətbiq etməsi; 
 
1991-ci il:
 SSRİ-nin süqutu; 
 
1993-1994-cü illər:
 Rusiyada neft kompleksinin özəlləşdirilməsin
 
1993-cü il:
 Xəzər neft həyacanının başlanğıcı; 
 
1994-ci il:
 «Əsrin müqaviləsinin» bağlanması, Bakı-Ceyhan id
 
1995-ci il: 
«Petro-Canada» şirkətinin özəlləşdiril
 
1997-ci il:
  Kiotoda CO2 emissiyasının azaldılması  və neft-qaz istehsalına ekoloji pressinqin 
gücləndirilməsi üz
 
1998-ci il:
  Neftin bir barrelinin yenidən 10$-a qədər eniş
nəhənglərin birləşməsi, ilk dəf
əhdudlaşdırılmasına rəğmən sövdə
m
 
1999-cü il:
  İqtisadiyyatın dirçəlisi, neftin bir barrelinin 2
bazarlarının geniş liberallaşma, ABŞ-da elektrik və qaz kompaniyalarının konve
merikası, Yaxın  Şərq və Afrikada xarici investorlar üçün neft-qaz sah
A
tendensiyalarının güclənməsi. 
 
003-2004-cü illər:
  İrakın ABŞ  tərəfi
2
səviyyədə qeydə alınması. 
 
005-ci il:
 Neftin bir barelinin rekord 70$ həcminə yetiş
2
 
190

 
 
Əlavə 5 
ENERGETİK  RESURSLAR 
 
PLANETİN RESURSLAR BAZASI 
 
1.Neft 
Perspektivlik imkanları 40-50
Ehtiyatlar - 270-300 milyard ton. İllik məsrəf 3 milyard ton. 
 il. 
2.Təbii qaz 
perspektiv. 
Ehtiyatlar - 151 trilyon m .  İllik məsrəf 2,2 trilyon m
3
. 30-50 illik 
3
3.Daş kömür 
imkanlığı 100 ildən çox. 
Ehtiyatlar 10 trilyon ton. İllik məsrəf 5 milyard ton. Mənimsəmə 
4.Yanar şistlər 
Ehtiyatlar 40 trilyondan çox. Zəif istifadə olunur. Yüksək  əmək 
tutumludur. Tullantılıq bolluğuna ğörə məhdud perspektivlidir. 
5.Torf 
hdud 
perspektivlidir. 
Ehtiyatlar 150 milyard ton. Ekoloji pozuntuluğuna  ğörə  mə
6.Çayların 
hidroenerjisi 
istifadə olunur və perspektivliyini itirilməmişdir. 
Ehtiyatlar 150 milyard ton. Ekoloji problemliyə baxmayaraq aktiv 
7.Atomun parçalanması 
Fiziki olaraq ehtiyatlar tükənməzdir. Ekoloji t
və nüvə sintezi enerjisi 
baxmayaraq s
əhlükəli olmasına 
on illərdə bu sahədə mühafizəldi keçid əldə edilmişdir. 
8.Qeotermal enerji 
Yetərli ehtiyatlıdır. Zəif istifadə olunur. Perspektivlidir. 
9.Dənizlərin 
qabarma və  çəkilmələri, okean 
Yetərli ehtiyatlıdır. Zəif istifadə olunur. Perspektivlid
axınları enerjisi. 
ir. 
10.Günəş radiasiyaı. 
Praktiki tükənməzdir. Məhdud istifadə olunur. Perspektivlidir. 
11.Külək enerjisi 
Çoxdan istifadə olunur. Yerli əhəmiyyətlidir və dokal keyfiyyətdə də 
perspektivlidir. 
SU  RESURSLARI 
1.Okean və dəniz suları 
Keyfiyyət miqdarı mahiyyətcə dəyişməsə  də bir qədər dayazlıqlarda 
turşulaşma gedmişdir. Qlobal olaraq agır metallarının həcmi 
artmışdıir. Hesağb olunur ki, çirklənmə mümkün normaları aşmışdır. 
2.Göllər və su anbarları 
Ehtiyatlar 5000 m
3
 su həcmindədir. Turşulaşma və çirkləşmə 
müşahidə olunur. 
3.Axar sular -çaylar 
Çox hallarda dərin antropoqen transpormasiya olunmuş.  İntensiv 
istifadə edilir. 
TORPAQ  RESURSLARI 
1.Torpaqlar 
Qlobal olaraq pozuntuludur, əkin sahələrinin 20% duzlaşmışdır. 
Ekstrimal tənzimləmə tələb olunur. 
2.Relyefin qeomorfoloji 
strukturu 
Faydalı qazıntıların hasilatı və insanın təsərufat fəaliyyəti nəticəsində 
lokal dəyişmişdir. Diqqət tələb edir. 
3.Geomorfoloci dərin 
Yeraltı su sorumları su hövzələrinin doldurulması  nəticəsində lokal 
 
strukturlar 
dəyişmişdir. Diqqət tələb edir.
MİNERAL  RESURSLAR 
1.Metal filizlər qeyri-metal 
faydalı qazıntılar 
Müntəzəm olaraq tükənir. Tənzimləmə tələb edir. 
BİTKİ  VƏ  HEYVANAT 
DÜNYASININ RESURSLARI
 
1.Bitki biokütləsi 
Qlobal azalmışdır. Diqqət və tənzimləmə tələb edir. 
2.Bitki örtüyünün təsərrufat 
istehsalı 
Yalnız məhdud miqyaslarda artım mümkündür. 
3.Bitki aləminin qenetik növ 
quruluşu 
10% bitkilərin məhv olması təhlükəsi vardır. Qorunma tələb edir. 
4.Heyvanat aləminin biokütləsi 
Ümumiyyətlə stabildir. Diqqət və tənzimləmə tələb edir. 
5.Heyvanat aləminin 
təsərrufatarlıq istehsalı 
İstənilən səviyyədən bir qədər azdır. Artım imkanlıdır /xüsüsən lokal 
olaraq/. Perspektivlidir. 
6.Heyvanat aləminin qenetik 
növ quruluşu 
1000-dən çox iri heyvanların və naməlum sayda kiçikləin də itməsi 
təhlükəsi. Labüd qorunma və himayətçilik ehtiyasındadır. 
İQLİM  VƏ  REKREASİYA-TƏNƏFFÜS  RESURSLARI 
 
191

 
 
1.Təbii iqlim resursları 
Antropoloji faktorların təsiri altında kəskin dəyişmə  təhl
mövsudluğu. Zəruri tənzimləmə ehtiyaslıdır. 
ükəsinin 
2.Ümumi ekooci bal
resursları 
önməz dəyişkənlik təhlükəsi 
vardır. Zəruri diqqət və  tənzimləmə üzrə  təcili tədbirlər  ğörülməsi 
ans 
Tükənməyə yaxındır. Geomühitin d
ehtiyaclıdır. 
3.Rekreasion resurslar 
Tükənmə və itmə sürəti yüksəkdir. Diqqət tələb edir. 
MƏKAN  VƏ  ZAMAN R
SU
E
RSLARI 
1.Ərazi, su, kosmik məkan 
resursları 
Qeyri-qənaətçilik, qeyri-səmərəlik və çirklənmə müşahidə olunur. 
Artıq məskunlaşma və tullantıların yüksək konsentrasiyası 
mövcüddur. Diqqət və tənzimləmə tələb olunur. 
2.Zaman resursları 
Ən defisit resurslardan biridir. Bəşəriyyət hələ ki, sistemli resurs 
düşüncəsinə keçid etməmişdir. Hər an və zaman zaman 
çatışmamazlıqı mövcüddur. 
 
192

 
 
Əlavə 6 
 
 
 
L MÜDA
 
 
SOSİA
FİƏNİN OBYEKT VƏ SUBYEKTLƏRİ 
SXEMİ 
ЯЩАЛИНИН 
СОСИАЛ  
МЦДАФИЯСИ
 
 
СУБЙЕКТЛЯР 
 
 
ОБЙЕКТЛЯР 
ВЯТЯНДАШЛАР 
ХИДМЯТЛЯР 
МАДДИ НЕМЯТЛЯР
ДЮВЛЯТ 
 
193

 
 
Əlavə 7 
 
DÜNYANIN TANINMIŞ OFOŞOR ZONALARI 
Sıra 
№ 
OFOŞOR ZONA 
 
 
OFOŞORLUĞUN GÖSTƏRİCİLƏRİ
1. 
Seyşel adaları 
Ofoşorluğu
 məkanları  sırasındadır. Burada qeydiyyat 
prosesi sadəliyi ilə  fərqlənir. Verci və hesab sistemi yoxdur. 
Konfedisiallıq tam təmin olunmuşdur. 
n  ən münbit
2. 
Cəbəllüdtariq 
Böyük Britaniya. Güzəştli vergi. 
3. 
Dominika 
İnkişaf edən o
ergilərdən tam azad. 
foşor mərkəz. V
4. 
Panama 
Vergilərdən tam azad. 
5. 
Beliz 
Vergilərdən tam azad. 
6. 
Virqin adaları 
Böyük Britaniya. Vergilərdən tam azad. 
7. 
Men adası 
Böyük Britaniya. Avropa biznesi üçün maraql uristiksiya. Vergilərdən 
tam azad. 
ı y
8. 
Mavriki 
Hind okeanında ofoşor zona. Vergilərdən tam azad. 
9. 
Baham adaları 
Vergilərdən tam azad. 
10.  Sent-Kits və Nevis 
Karib hövzəsində ofoşor zona. Elastik və aydın qanunvericilik 
Vergilərdən tam azad. 
11.  Cersi və Qrensi adaları 
Böyük Britaniya Vergilərdən tam azad. 
12.  Terksi və Kaikos adaları 
Böyük Britaniya. Vergilərdən tam azad. 
13.  Qonkonq 
alq Respublikasının prefekturas
ad. 
Çin X
ında. Vergilərdən tam az
14.  Kayman adaları 
Böyük Britaniya. Ofoşor maliyyə  mərkəzi. Valyuta nəzarəti yoxdur. 
ilərdən tam azad. 
Verg
15.  Bəxreyn 
Vergilərdən tam azad. 
16.  Sinqapur 
Vergilərdən tam azad. 
17.  Panama 
Vergilərdən tam azad. 
18  Atil adaları 
Hollandiyaya məxsudur. 
Vergilərdən tam azad. 
19.  Lixtenşteyn 
Güzəştli vergi. 
20.  Luksenburq 
Güzəştli vergi. 
21.  Kipr 
Güzəştli vergi. 
22.  İsveçrə 
Güzəştli vergi. 
23.  ABŞ, Delever ştatı 
Güzəştli vergi sistemi və asan qeydiyyat prosseduru. ABŞ-dan kənarda 
biznes fəaliyyətinidə kompaniya vergilərdən tam azad olunur. 
24.  ABŞ, Nevada ştatı 
Güzəştli vergi. 
25  Böyük Britaniya 
Ofşor və onşor sxem üzrə biznes fəaliyyətinin qeydiyyat məkanı. 
Yüklə 5,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin