Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabatYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/7
tarix28.04.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#15881
1   2   3   4   5   6   7

 

V.  İ.  Krılov  və

 

başqa  müəllifl

ə

rə

  gör


ə

 

(1990)  piy  toxumasında  pestisidlərin  (DDT  v

ə

  onun metabolitl

ə

ri, alfa- və

 qamma- 


heksaxlorsikloheksan) akkumulyasiyası yaşdan, cinsdə

n v


ə

 tutulma 

sah

ə

sindən  asılı  olaraq  toxuma  kütlə

sind


ə

  6.05-64.3  mq/kq 

ətrafında  də

y

işir.  Ş.  Tanabe  v

ə

  N.    Kajivaraya  gör

ə

  (ECOTOX  2002,  2008)  2000  və

  2001-ci  ill

ə

rd

ə  qeyri-adi  d

ə

rə

c

əd

ə

  tez-tez  baş 

ver


ə

n  kütl


əvi  ölüm  halları  ə

rzind


ə

  suyun  X

ə

z

ər  sahill

ə

rinə

 

çıxardığı  Xəz

ə

r  sutilə

rinin  qara  ciy

əpiyində

  polixlorbifenill

ə

r,  dibenzo-p-dioksinlə

r  v


ə

  dibenzofuranlar,  xlororqanik  pestisidl

ə

r  v


ə

 

qalaylı üzvi birl

əşmə


l

ər aşkar olunmuşdur.

    

 

Lipid  çə

ki  t


ədqiqatı  əsasında  tədqiq  olunmuş  üzvi  xlor  birləşmə

l

əri  arasında  3.1-d

ə

n  560  nq/q-ya q

ə

də

r  konsentrasiyalara  malik  DDT  çirkl

ə

ndiricil


ə

ri  üstünlük  t

əşkil  etmişdir.  Dalğaların  İran 

sahill


ə

rin


ə

 

çıxardığı  Xəz

ə

r  suitilə

rind


ə

  üzvi  xlor  birl

əşmə

l

ərinin  miqdarı  suların  digər  regionlarda 

sahil


ə

 

çıxardığı  suitilər

ə

  nisbə

t

ən  daha  az  olmuşdur.  Bununla  belə,  dalğaların  İran  sahillərin

ə

 çıxardığı  suitilə

rd

ə  pi

y  qatı  ə

h

ə

miyyə

tli  d


ə

r

əc

ə

də

 

daha  qalın  olmuş  və  X

ə

zə

r  suitil

ə

rind


ə

 

çirklə

ndiricil


ərin konsentrasiyası və

 

piy qatının qalınlığı arasında neqativ 

ə

laqə

 

müşahidə 

edilmişdir.

      

 

Bu piy qatı yemlənm

ə

 və

 tük tül


ə

m

ə mövsümünd

ə

n sonra nazikləşdiyinə

 gör


ə

 piy qa


tında mövsümi 

d

əyişiklik  aşkar  olmuşdur.  Nətic

ə

də

  suitil


ə

rin  üzvi  xlor  birl

əşmə

l

ərinin  t

ə

siri  ilə

 

əlaq

ə

dar  olaraq yazda  daha  yüks

ə

k  riskə

  m


əruz  qalmaq  ehtimalı  çox  olmuşdur.  2000  və

  2001-ci  ill

ə

rd

ə  X

ə

zə

suitilə

rind


ə

 

aşkar  edilmiş  üzvi  xlor  birləşməl

ə

rinin  sə

viyy


ə

l

əri  epizootik  x

ə

stə

likl


ə

r

ə 

tutulmuş  digə

d

əniz m

ə

məli heyvanlarındakı üzvi xlor birləşmə

l

ərinin s

ə

viyyə

l

ərin

ə

 oxşar olmuşdur.

 X

əst

ə

 Xə

z

əsuitil


ə

rind


ə

  dibenzo-p-dioksinl

ər  /dibenzofuranlar  konsentrasiyaları  digə

r  regionlardan  olan 

suitil

ə

rdə

ki  ko


nsentrasiyalardan  daha  aşağı  olmuşdur  və

  bu  o  dem

ə

kdir  ki,  bu  çirklə

ndiricil


ə

rin 


toksik  t

ə

sirlə

ri  daha  z

əif olmuş və

 

onların suitilərin  kütl

ə

vi  ölümü  ilə

 

əlaq

əsi olmamışdır. Suitilə

rd

ə

 toksik  ekvivalent  (TE)  s

ə

viyyə

sinin  nisb

ə

t

ən  aşağı  olmasına  baxmayaraq X

ə

zə

r  suitil

ə

rind


ə

 ə

yy

ənl

əşdirilmiş  polixlor  bifenillə

r  v

ə

  üzvi  xlorlu  pestisidlə

r  il


ə

  çirkl


ə

nm

ənin  cari  v

ə

ziyyə

ti 


immunitetin z

ə

iflə

m

əsi riskini yaradır. Suitilərin qara ciy

ə

rində

 butilin birl

əşmə

l

əri yaş çəki 

əsasında 

0.49-dan  17  nq/q-ya  q

ə

də

r  d


əyişmiş

  v


ə

 

analiz  olunmuş  bütün  nümunəl

ə

rdə

  oktiltin  (oktilqalay) 

birl

əşmə


l

ə

ri aşkarlanma  limitindən  aşağı  olmuş  və

  X


ə

z

ər  suitil

ə

rində

  üzvi  qalay  birl

əşmə

l

əri  il

ə

 çirkl

ə

nmənin daha az olduğunu göstərmişdir.

     


 

Ovlanma  v

ə

  çirkl


ə

nm

əy

ə

 ə

lav


ə

  olaraq  X

ə

z

ər  suitisi  başqa  faktorların  da  təsirin

ə

  məruz  qalır. 

Suitinin 

ə

sas  qida  mə

nb

əl

ə

rində

n  biri  uzun  müdd

ə

t  kiçik  və

  yüks


ə

k  d


ə

r

əc

ə

də

  bol  kilk

ə

 

balığı (Clupeonella)  olmuşdur.  Son  onillik  ə

rzind


ə

  kilk


ə

 

ehtiyatı  müxtəlif  s

ə

bə

bl

ər

ə

  görə

 

əh

ə

miyyə

tli 


d

ə

rə

c

əd

ə

 azalmışdır: 2001

-ci  ild


ə

  kütl


ə

vi  ölüm;  1990-2000-ci  ill

ə

rd

ə  ovlanma  h

əcminin çoxalması; 

ktenoforun (Mnemiopsis leidyi) müdaxil

ə

si.    Balalama v

ə

 balaya qulluq ə

rzind


ə

 

narahatlıq və h

ə

yə

can suitil

ə

r üçün digə

r bir t


ə

hlük


ə

y

ə 

çevrilmiş 

v

ə

 bu, yalnız son illə

rd

ə qiym

ə

tləndirilmişdir. 

  

Suitilərin  sayında  eyni  kə

skin  azalma  X

ə

z

ərin  Türkm

ənistan  sektorunda  da  baş  vermişdir.  Bizim 

h

əmkarlarımıza  görə  1980 

  1990-cı  illə

rd

ə 

V.  İ.  Krılov  bir  neçə

  t

ədqiqat  aparmış  (İstinad  25  – 

1982, 


İstinad  27  –

 

1983,  İstinad  26  –  1984,  1990)  v

ə

 Oqurçinski  adasında  12,000

-

ə  q

ə

də

r  suiti 

saymışdır,  amma  P.  Yeroxinə

  gör


ə

  son  4  v

ə

  ya  5  il ə

rzind


ə

  bolluq  2,000  nümun

ə

d

ən  çox 

olmamışdır,  yəni  aydındır  ki,  yataq  yerlə

rind

ə

  suitilərin  populyasiyası  6  də

f

ə  aza

lmışdır.


  T

ə

zə

 

doğulmuş küçüklərin sayında da  k

əskin azalma olmuşdur.

   

Qazaxstanda  da  oxşar  tendensiya  vardır,  amma  bizim  Qazax  həmkarlarımız  yataq  yerlərind

ə

 suitil

əri  yalnız  son  vaxtlar  tə

dqiq  etm

ə

yə

 

başlamışlar.  Odur  ki,  real  azalma  miqyası  aydın  deyil; amma 

ə

gə

əvv

ə

llər Qazaxıstannın adaları və

 

süni adalarında suitilərin 

bolluğu on minlə

rl

ə

 növ kimi t

əsvir  olunurdusa  hazırda  onların  sayı  daha  azdır.  İran  sektoruna  gə

ldikd

ə

  orada  heç  vaxt  yataq yerl

əri  olmamışdır  və

  orada  yataq  yerl

əri  yaratmaq  üçün  hazırda  süni  adalar  inşa  etmə

layih


ə

l

ərin

ə

 baxılır.  

 

1997-ci  ildə

n  2001-ci  il

ə

  q


ə

d

ər  X

ə

zə

r  suitil

ə

rinin  qeyri-adi  sayda  cə

s

ədl

ə

ri  Xə

z

ər  sahilind

ə

 müşahidə

 

olunmuşdur.  Halbuki  əvv

ə

llə

r  mü


ə

yy

ən  sayda  suiti  c

ə

sə

dl

ərinin  yalnız  Abşeron Yarımadasının  şimal  sahilində

 

tapılmasına  rəğmən  bu  ill

ə

rdə

  çoxlu  sayda  suiti  c

ə

s

ədl

ə

ri Qazaxsta

nın sahilyanı sahə

sind

ə

,  yə

ni  bir 


ə

sr 


ə

rzind


ə

  bel


ə

 

halların qeyd olunmadığı  yerdə  qeyd

ə

 alınmışdır. Xə

z

ərin q

ə

rb sahillə

rind


ə

 d

ə qeyri-adi d

ə

rə

c

əd

ə

 çoxlu suiti cə

s

ədl

əri olmuşdur.

 1997-ci 

ild


ə

  bu  r


ə

q

əm  yalnız  bir ay (iyul)  ərzind

ə

  tə

xmin


ə

n  10  min  t

əşkil etmiş və

 

onların təqrib

ə

n  6  mini Az

ə

rbaycan  sahillə

rind


ə

 

olmuşdur  (İstinad  32  –  T.  M.  Heyb

ə

tov,  1997).  2000-2001-ci  illə

rd

ə  suiti 

 

 

cə

s

ədl

ərinin sayı hə

tta daha qeyri-

adi olmuşdur.

 

Qısa müddəə

rzində

 Qazaxstan 

ə

razisind


ə

 

yalnız r

əsmi  şə


kild

ə

  qeydə

 

alınmış  ölmüş  suitilərin   

sayı  10  mində

n  çox  v

ə

  Xə

z

ərin  h

ə

r  tə

r

əfind

ə

  30 mind

ən  çox  olmuşdur  (İstinad  30  –

  Heyb

ə

tov,  2010).  Suitilə

rin  kütl

ə

vi  ölümünün ə

sas  s


ə

b

əbi  ilk 

önc


ə

  it  taun  virusunün  tör

ətdiyi  epidemiya  olmuşdur.  Mümkündür  ki,  bu  virus  Xə

z

ər  suitil

ə

rində

 

əvv

ə

llə

r  d


ə

 

olmuşdur,  amma  kütləvi  epidemiya  bir  neç

ə

  və

ziyy


ə

tin 


(balıq  ehtiyatlarının  kə

skin 


azalması,  Xə

z

əryanı  dövlətl

ə

rin  kə

nd  t


ə

s

ərrüfatında  geniş  şəkild

ə

  istifadə

  olunan  DDT  il

ə

  kütl


ə

vi 


z

ə

hə

rl

ənm

ə

,  aktiv  neft-qaz  kəşfiyyatı  və

 

hasilatı  ilə 

ə

laqə

dar  olaraq  h

ə

m  d


ə

nizd


ə

,  h


ə

m  d


ə

  yataq 


yerl

ə

rində

  suitil


ə

r  üçün  kütl

əvi  narahatlıqlar,  çoxlu  sayda  heyvanların  tora  düşdüyü  nə

zar


ə

olunmayan  balıq  ovu  və  s.)  üst-üst

ə

 düşmə

si  il


ə

 

bağlı  olaraq  bu  müddəə

rzində

 

baş  vermişdir.          

Şərq  sahilində  tapılmış  suiti  cəsədlərinə  gəldikdə  bu,  əvvəllər  orada  belə  tədqiqatların 

apar

ılmaması  faktı  ilə  izah  olunur. 

Belə  tədqiqatlar  Neft  Şirkətinin

 

suitilərə  marağı  yarandıqdan sonr

a aparılmışdır

 (

Əlavə 1


-

ə də bax


). Xəzər suitisinin ekologiyası 

 

2.1 

Ekoloji monitorinq

 

Az

ərbaycanda heç bir t

əşkilat suitilə

rin sistemli t

ədqiqatlarını aparmır. Bizim qrupumuz (mə

rhum D. 

V.  Hajiyev 

  dünyaca  məşhur  paleontoloq  və

  antropoloq)  v

ə

  T.  M.  Heybə

tov  öz


ə

l  t


əşə

bbüs 


əsasında (kompleks osteologiyanın inkişafı üçün) suitilə

ri  d


ə

niz  m


ə

m

əli  heyvanla

rının modeli kimi

 

t

ədqiq  etmişdir.  Bu  tədqiqatlar  heç  vaxt  dövl

ə

t  təşkilatları  tə

r

əfind

ə

n  maliyyə

l

əşdirilməmişdir.    

Dostluq 


ə

laq


ə

l

ərind

ə

n  istifadə

  edil


ə

r

ək  m

əlumatlar  balıqçılardan,  neftçilə

rd

ə

n  və

  vertolyot 

pilotlarından  ə

ld

ə 

olunmuşdur.  Bizim  qrupumuz  tə

r

ə

findən  toplanmış  böyük  skeletlər  kolleksiyası 

(600-d


ə

n  çox)  v

ə

  X


ə

z

ər  suitil

ə

rinin  çoxlu  sayda  kə

ll

ə  sümükl

ə

ri  Professor  Hacıyevin  bir  çox  illə

ərzind

ə

  Biologiya  və

 

Genetika  kafedrasının  müdiri  olduğu Az

ə

rbaycan  Tibbi  Universitetində

 

saxlanır. Biz suitil

ər haqqında havadan ə

sas m

əlumatları növbəl

ə

rə

 ged


ə

n neftçil

əri Çilov Adası və

 

Neft Daşlarına daşıyan  vertolyot pilotlarından əld

ə

 edirik.    

Bizim laboratoriyamızın ə

m

əkdaşları 1971-ci ild

ə

n bu günə

 q

əd

ər suların Xə

z

ə

r suitisi cə

s

ədl

ə

rinin Abşeron  Yarımadasının  şimal  sahilinə

 

çıxarılma  dinamikasının  monitorinqini  aparırlar.  Suiti c

ə

sə

dl

ərinin  nadir  basdırılma  yerinin  coğrafi  mövqeyi  ilə 

ə

laqə

dar  olaraq  bu  vaxt 

ə

rzind


ə

  X


ə

z

əsahill


ə

rind


ə

,  xüsus


ə

n  d


ə

 

Abşeron  Yarımadasının  şimal  sahilində  münt

ə

zə

m  t


ə

dqiqatlar 

aparılmışdır. 

Monitorinq

ə

  sahild


ə

  suitil


ərin  hesablanması,  məkana  yayılması,  cins

-

yaş  tərkibi  v

ə

 ölümün potensial s

ə

bə

bl

əri daxil olmuşdur. Daha münt

ə

zə

m v


ə

 müf


ə

ss

əl t

ədqiqatlar aparılmış ə

sas 

monitorinq  sahəsi  Şimal  Elektrik  Stansiyasının  yanındakı  Buzovna  yaşayış  qə

s

əb

ə

sində

 

çimə

rlikd


ən başlanan 10 km sahil zonasıdır. Uzunmüddətli müşahidə

l

ər göst

ərmişdir ki, bu zon

ada 

dalğaların sahilə 

çıxardığı  suiti cə

s

ə

dlərinin  dinamikası Şimali  Abşeronun bütöv 100 km sahilyanı 

zonasında ölmüş suiti cə

s

ə

dlə

ri il


ə

 

bağlı orta rəq

ə

mə

 

uyğun gəlir (bax: 

əsas monitorinq hesabatları: 

İstinad No: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 və

 eyni  zamanda  layih

ə

d

ə: X

ə

zə

r d


ə

nizinin  Az

ə

rbaycan 


sularında Xə

z

ər suitisi populyasiyasının vəziyy

əti haqqında milli hesabat. KaspEko layihə

si,  T.  M. 

Heyb


ə

tov, K. M. Rüst

ə

mova, 2010, sə

h. 14 


 

İstinad 17).      

17-19 sentyabr 2009-cu il tarixind

ə

 

Atrau şəh

ə

rində

 (Qazaxstan) X

ə

z

ər suitisinin qorunmasına həsr 

olunmuş  Beynəlxalq  Seminar  keçirilmişdir:

  "X

ə

zə

r  suitil

ərinin  mövcudluğu  üçün  tə

hlük


ə

l

ər. 

Ə

ldə

 

olunmuş göstəricil

ə

r, tə

l

əb olunan t

ə

dqiqatlar və

 t

əsirazaltma t

ə

dbirlə

ri". Seminar X

ə

z

ər Beyn

ə

lxalq Suiti T

ə

dqiqat qrupu (XBST), Darvin Xə

z

ər Suiti Layih

ə

sinin tədqiqat qrupları ilə

 birlikd


ə

 Agip KCO 

neft  şirkə

ti  v


ə

  eyni  zamanda  X

ə

z

ər  suitisinin  monitorinqin

ə

  cəlb  olunmuş  Xə

z

əryanı  dövlətl

ə

rin nümay

ə

ndə

l

əri  t

ə

rə

find


ə

n  t


əşkil  edilmişdi  (İstinad  20).    Xə

z

ərin  Az

ə

rbaycan suları  üçün

  Darvin 

T

əşə


bbüs layih

ə

si çə

rçiv


ə

sind


ə

 X

əz

ə

r Suitisinin tə

dqiqat qrupunun r

ə

hb

əri kimi m

ə

n Azə

rbaycanda 

X

ə

zə

r suitisinin monitorinq t

ədqiqatlarının nə

tic


ə

l

ərini t

ə

qdim etdim.   Darvin  T

əşə


bbüs  layih

ə

si  çə

rçiv


ə

sind


ə

  t


ə

dqiqatlar  1  iyul  2006-

cı  il 

tarixind


ə

 

başlanmış  və  1  iyul 

2010-cu  il  tarixind

ə

 

başa  çatmışdır.  Bu  layihənin  n

ə

ticə

l

əri  qism

ən  çap  olunmuşdur  (İstinad  36  –

 

Vilson S., Heybə

tov T. v


ə

 

başqaları, 2014)  və 

ya elmi jurnalların redaktorlarının ofislə

rind

ə

dir.   Ə

vv

əlki ill

ə

rdə

 

aparılmış tədqiqatlar aşağıdakıları müəyy

ə

nləşdirmişdir:  

 

1.  2005-ci  ildə

n  bu  gün

ə

  q


ə

d

ər  Şimali  Xəz

ə

rdə

 

qışda  suitilərin  buz  yataq  yerl

ə

rində

 

balaladığı müdd

əə

rzind


ə

 

aparılmış  aeroçəkilişlər  göst

ərmişdir  ki, 

hamil

ə

 dişi  suitilə

rin  v


ə

 

buna  uyğun küçükl

ərin ümumi bolluğu 1990

-

cı il ilə müqayis

ə

də

 4 d


ə

f

ə 

azalmışdır: hazırda onların sayı 20,000 

nümun

ə

dir.  Belə

likl


ə,  hazırda  Xə

z

ər  suitisi  populyasiyasının  bolluğu  100,000-110,000  nümun

ə

 civarındadır (XBST qrupunun hesabatı).   

   


2. 

Eyni zamanda, aşkar olunmuşdur ki, 2006

-

cı ildə


n 2009-cu il

ə

 qə

d

ər olan son üç ild

ə

 doğulmuş 

küçükl


ərin  sayı  60%  azalmışdır,  daha  də

qiq  des


ə

k  suitil

ər  populyasiyasının  ümumi  azalması  ilə

 

yanaşı, doğum faizi hətta daha çox aşağı düşmüşdür (İstinad 20 – 

XBST qrupunun hesabatı, 2009, 

Atrau);   

3.  O  da  mü

ə

yy

ən  edilmişdir  ki,  ümumi  buz  sahəsi  azalmağa  meyl  edir  və  bu  da  buzun  üstünd

ə

 balalayan  suitil

ərin bolluğuna tə

sir  edir  (2015-ci  ild

ə

  L.  Dmitriyeva  tə

r

əfind

ə

n  hesabat).  Moskvada görüş

.  12-13 mart 2015-ci  il "X

ə

z

ər suitisi: cari v

ə

ziyyə

t  v


ə

 qorunub saxlanma v

ə

  istifadə

 il


ə

 

bağlı probleml

ə

r" 4. 

Qanunsuz  balıq  ovu  (brakonyerlik)  ə

rzind

ə

  suitilə

rin  kütl

ə

vi  ölümünə

  v


ə

  profilaktik  t

ə

dbirl


ə

r

ə 

xüsusi diqq

ət yetirilir. Hazırda belə

 bir inam var ki, X

ə

z

ərd

ə

 suitilə

rin kütl


ə

vi ölümünün 

ə

sas s


ə

b

əbi  

balıqların  tor  ilə

 

ovlanmasıdır.  Torların  içərisind

ə

  ölüm  həmişə

  suitil


ə

rin  ölümünün 

ə

sas 


s

ə

bə

bl

ərind

ən  biri  hesab  olunmuşdur;  bu  mə

s

ə

lə

  faktiki  olaraq  bütün 

görüşlə

rd

ə  müzakir

ə

 edilmişdir,  amma  SSRİ  dağıldıqdan  sonra  balıq  ovuna  müvafiq  nə

zar


ətin  olmaması  nə

tic


ə

sind


ə

 

bütün Xə

z

əryanı dövlətl

ə

rdə

 

geniş miqyaslı qanunsuz balıq ovu müşahidə 

olunmuşdur (İstinad 17, 

21, 22, 30, 31, 32)   

 

5. Aşkar  olunmuşdur  ki,  ə

slind


ə

  bütün  X

ə

z

əryanı  dövlətl

ə

rdə

  suitil


ə

rin  qeyri-

qanuni  ovlanması 

mövcuddur. 

Görüşdə

  birinci  də

f

ə  m

əlumat  verilmişdir  ki,  Xə

z

ə

r  də

nizinin  Rusiya  sektorunda 

lisenziyalaşdırılmış kommersiya balıq ovu ilə

 

yanaşı Dağıstanda (İstinad 12 v

ə

 İstinad 19) suitilə

rin 


qanunsuz  ovlanması  və

 

kommersiya  emalı  da  

baş  vermişdir  (

A.  Kondakov  t

ə

rə

find


ə

n  r


ə

hb

ərlik 

edil


ə

n  Rusiya  t

ədqiqat  qrupunun  hesabatı,  2009;  2015

-ci  ild


ə

  bu  m


ə

lumat  t


əsdiq  olunmuşdur: 

     


İ

lya Yermolin v

ə

 Linas Svolkinas  Rusiyan


ın Dağıstan Respublikasında Xə

z

ər suitisinin ovlanması v

ə

 suiti məhsullarının istifadə

 

olunması). Eyni zamanda, Kondakovun qrupu Xəz

ə

r də

nizinin Rusiya 

sahilind

ə

 aşkarlanmış  ölmüş  suiti  cə

s

ədl

ərinin  monitorinqini  aparmağa  başlamışdır  və

  bu, 

ə

ldə

 

olunmuş göst

ə

ricilə

rin Az


ə

rbaycan v

ə

 

İranda ölmüş suiti cəs

ə

dlərinin sayı ilə

 g

əl

ə

cə

kd

ə müqayis

ə

 olunmasına imkan yaradacaqdır.   

   


6. 

İranlı həmkarların bir qrupu torların içə

risind

ə

 suitilə

rin ölümü il

ə

 mübariz


ə

 t

ədbirl

ə

ri, o cümlə

d

əprofilaktik  işlər  (balıqçıla

r  v

ə

  yerli əhali  arasında  maariflə

ndirm


ə

 

kampaniyaları,  İstinad  21) 

haqqında  məlumat  vermişlə

r.  Seminarda  suitil

ə

r  üçün  tə

hlük


ə

siz  torlar  layih

ə

l

əndirmiş  Avropa ölk

ə

lə

rind


ə

n olan h


əmkarların tə

crüb


ə

si d


ə

 müzakir


ə

 

olunmuşdur.   

Abşeron  yarımadasının 

sahilind

ə

  və

  X


ə

z

ər  d

ə

nizinin  Azərbaycan  sektorunda  Abşeron  adası  və

 

Bakı  arxipelaqında  aparılmış  monitorinq  2005-ci  ild

ə

n  sonra  daimi  yataq  yerlərinin  olmadığını 

mgöst


ərmişdir. 

Müv


ə

qq

əti  yataq  sah

ə

ləri  yalnız  şimaldan  cənuba  yaz  miqrasiyası  ə

rzind


ə

  (aprel 

ayından  may  ayına  qə

d

ər)  v

ə

  cənubdan  şimala  payız  miqrasiyası  ə

rzind


ə

  (oktyabr-dekabr 

aylarında) müşahidə

  olunur.  Bu  müv

ə

qq

əti  yataq  sah

ə

lə

rin


ə

 

yalnız Cənib  dili  v

ə

 Çilov adasındakı 

Urunosda, o cüml

ə

d

ən Pirallahı və 

Çilov adaları arasındakı kiçik adalarda 

(Malaya Plita, Bolshaya 

Plita,  Podplitochny  v

ə

  Dardanella,  Coltush,  Baklaniy  və

  s.)  rast  g

əlinir.  Şahdilidə

  daha  yataq 

sah

ə

lə

ri  v


ə

  ya  yataq  yerl

əri yoxdur. (İstinad 17. Xə

z

ər  d

ə

nizinin  Azərbaycan sularında Xə

z

ər  suiti 

populyasiyasının  və

ziyy

əti  haqqında  milli  hesabat.  KaspEko  layih

ə

si,  T.  M.  Heybə

tov,  K.  M. 

Rüst

ə

mova, 2010, sə

h: 14).     

Bu  hesabatda  suitil

ərin  baş  çə

kdiyi  suiti  yataq  yerl

ə

ri  və

  sah


ə

l

ərinin  koordinatları  və  el

ə

cə

  d


ə

 

Şahdilidə  suitil

ərin  olmamasının  sə

b

ə

blə

ri  verilir.  Az

ə

rbaycan 


ə

razisind


ə

  daimi  yataq  yerl

ə

rinin 


olmaması

  v


ə

 

hazırda  suitilərin  adalarda  müv

ə

qqə

ti  yataq  sah

ə

l

ərinin  azalması  tamamilə  m

ə

ntiqə

 

uyğundur.  Güclü  urbanizasiya  n

ə

ticə

sind


ə

  -


sahil  zonasında  geniş  miqyaslı  tikinti,  sahil  zonasında 

əhalinin artımı, kommersiya daşımaçılığına

 

qatılmış gəmil

ərin sayının kə

skin sur

ə

tdə

 

çoxalması və 

neft  şirkə

tl

ə

rinin  fə

aliyy


ə

ti,  o  cüml

ə

d

ənçoxlu  sayda  yaxtalar  v

ə

  güclü  mühə

rrikl


ə

ri  olan  motorlu 

qayıqların peyda olması

 n

ətic

ə

sində

 suitil


ə

r sahil


ə

 

çıxış sahəl

ərini itirmişlə

r.      

2009-cu ild

ə

 vert


olyot pilotları Xə

z

ər suitisinin X

ə

zə

rd

ə erk

ən miqrasiyasını aşkar etmişlə

r. Suitil

ə

rin birinci böyük qrupu (300-500 nümun

ə) aprel ayının 1

-d

ə

 Cə

nub dili sah

ə

sind


ə

 v

ə 

Pirallahı və

 Çilov 

adalarında  yerləşən  adalarda  (Malaya  Plita,  Bolshaya  Plita,  Podplitochny  v

ə

  Dardanella) aşkar 

olunmuşdur (İstinad 30  –

  T.  M. Heyb

ə

tov.  Xə

z

ər  suitisi  (Pusa  Caspica  Gmel.) 

  Xə

z

ərin  endemik 

növü. Az


ə

rbaycan Milli Elml

ər Akademiyasının Xə

b

ərl

ə

ri, Geoelmlə

r, No: 4, 2010s

ə

h: 151-169.    Son  35  ild

ə

  suitilə

rin  monitorinqi  g

ə

mil


ə

rd

ən  istifad

ə

 olunaraq  aparılmışdır;  müşahidə

l

ər  d

ə

niz platformalarının  işçilə

ri  v


ə

 

Çilov  adasının  sakinləri  t

ə

rə

find


ən  qeyd  olunmuşdur.  Bundan  başqa, 

Abşeron  yarımadasının  şimal  sahillə

rind

ə,  Şahdili  və 

Çilov  adasında  müşahidə

l

ə

r  də

  qeyd


ə

 

alınmışdır.  1997-ci  ild

ə

n  sonar  bu  göstə

ricil


ər  vertolyot  pilotları  tə

r

əfind

ən  aparılmış  xüsusi 

müşahidə

l

ərl

ə

  də

st

əkl

ənmişdir.  Bu  monitorinqin  nə

tic

ə

lə

rin


ə

 

əsas

ə

n  suitilərin  yaz  miqrasiyası  heç 

 

 

vaxt 2009-cu ildə

 

olduğu kimi erkən başlanmamışdır. Adət

ə

n suitilər Abşeron arxipelaqı sahə

sind


ə

 

aprelin  sonu  və

 

mayın  əvv

ə

lində

  v


ə

 

arabir  mayın  sonunda  görünmüş  və 

dalğaların  kütlə

vi  suiti 

c

əs

ə

dlərini  şimal  sahilinə

 

çıxarması  əsas

ə

n  may  və

 

iyun  aylarında  müşahidə 

olunmuşdur. 

          

Bununla  bel

ə

,  2009-cu  ildən  başlayaraq  bu 

tendensiya  d

əyişmiş  və

  son  vaxtlara  q

ə

d

ər  davam 

etmişdir. Mə

s:  2011  v

ə

  2014-cü  illə

rd

ə  suitil

ər Abşeron arxipelaqında aprelin 1

-d

ə

  və

  Az


ə

rbaycan 


sularında martın 20

-d

ə 

görünmüşlə

r. Bu müdd

ə

tlə

rd

ə 

ölmüş suiti cə

s

ə

dləri şimal sahilinda daha tez 

peyda  olmuşdu

r.  Kütl

ə

vi  ölümün  çoxlu  sə

b

əbl

əri  vardır.  Hər  şeydə

ə

vvəl  Abşeron  yarımadası 

X

əz

ə

r  suitilə

rinin  nadir  t

ə

bii  q


əbiristanıdır  –

  bu, 


Şə

rq

ə 

doğru  uzanır  və

 

Şimali  xəz

ə

rdən  axınların 

ə

sas  istiqamə

tl

əri  v

ə

  külə

kl

ər  gülü 

ölmüş  suiti  cə

s

ə

dlə

rini  onun 

azacıq  maili 

sahill


ə

rin


ə

  g


ə

tirir 


(İstinad  30  –

  Heyb


ə

tov,  2010).  Birinci  ölüml

ə

rin 


ə

sas  s


ə

b

əbl

əri  balıq  ovu  torlarıdır  və

 

ə

sasə

n  bir 


yaşlı  cavan  suitilə

r  v


ə

  yet


ə

rinc


ə

 

qidalandırıcı  maddə 

ə

ldə

  ed


ə

  bilm


ə

y

ən  küçükl

ə

r  bu  torlara düşürlə

r.     


Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə