Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabatYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/7
tarix28.04.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#15881
1   2   3   4   5   6   7

Brakonyerlik: 

ə

vvə

ll

ər  suitil

əqırma  tü

f

əngl

ə

rində

n  istifad

ə

  edilm


ə

kl

ə 

ovlanırdı  (bizim 

kolleksiyamızda 

güll


ə

  yerl


ə

ri  olan  onlarla  suiti  skeletl

əri  var).  Əldəqayırma  vasitə

l

ər  olan 

“kaladalar”dan  (böyük  qarmaq  də

stl

ə

ri)  istifadə

  olunmaqlan

ə

r

ə 

balıqlarının  qanunsuz  ovlanması.

 

(Bizim kolleksiyamızda sahild

ə

 tapılmış iyirmi ölmüş suitinin ağzında kalada qarmaqları olmuşdur

).      


Son  ill

ə

rdə

  kütl


ə

vi  brakonyerlik 

  torlardan  istifadə

  edil


ə

r

ək  n

ə

rə

 

balıqlarının qanunsuz ovlanması n

ə

ticə

sind


ə

  çoxlu  sayda  suitil

ə

r  ölür:  hə

r  bir  irigözlü  v

ə

 

narıngözlü  torda  orta  hesabla  5  suiti/il (fotoşə

kil 


№  15  və

 

fotoşəkil  №16  –  üç  suiti  torlardan  birinin  iç

ə

risinə

 

düşür  və  sular  onu  torla 

birlikd


ə

  yüks


ə

k  d


ə

r

əc

ə

də

 

islanmış  formada  sahilə 

çıxarmışdır.  Suitilə

rin  mü

ə

yyə

n  hiss


ə

si  Neft 

Daşlarında neftçilə

r v


ə

 

ayrı-

ayrı dəniz platformaları tə

r

ə

fində

n  öldürülür:  yaz-yay  kök

ə

lm

ə müdd

ə

ti ə

rzind


ə

  suitil


ə

r  tez-


tez  balıq  ovuna  müdaxilə

  edir  v

ə

  buna  görə

  d


ə

  neftçil

ər  onları  vurmağa 

çalışırlar. 

 

Bundan başqa, son vaxtlar yerli 

əhali torlarda tutulmuş suitilə

ri v

ə

 ə

sas


ə

n d


ə

 

onların qara ciy

ə

rini  və

  piyini  qida  üçün  istifad

ə

 

edir:  onların  dəril

ə

ri  bə

zi  insanlar  t

ə

r

əfind

ə

n  xə

z  papaqlar 

hazırlamaq  üçün  istifadə

  olunur.  Suitil

ə

rin  piyinə

  yerli 


ə

hali  t


ə

r

əfind

ə

n  xüsusi  də

y

ər  verilir  (o, 

müalic


ə

vi  piy  hesab  olunur  v

ə

  m


ə

lh

əm  kimi  istifad

ə

  edilir).  Suitilərin  ovlanması  xüsusi  hə

cmli 


adayada çatmışdır

: burda h

əmişə

 suitil


ə

rin piyini v

ə

qara ciy


ərini almaq mümkündür;  adadakı yerli 

sakinl


ə

rin  çoxu  suiti  d

ə

ril


ə

rind


ən  hazırlanmış  papaqlar  geyinirlə

r  v


ə

  bu,  Az

ərbaycan  sularında 

yalnız iki yataq yerinin –Şah dili və

 

Çilov adasıqalması faktına rəğmən baş verir.

 Suitil

ərin yalnız az hiss

ə

si arabir Malaya Plita  və

 

Podplitoçnı adalarında istirahət edir. T

ə

dqiqatlar göstərir ki, Bakı 

arxipelaqı adaları 1997

-ci  ild

ən başlayaraq bir daha  yataq yerlə

ri  kimi  istifad

ə

  olunmur.  Hə

tta  son 

vaxtlar c

ə

nub tə

r

əf

ə

 kütlə

vi yaz 


miqrasiyası ə

rzind


ə

 suitil


ə

r bu adalar qrupundan yan keçirl

ə

r (bizim fikrimizc

ə

  bu,  sözügedə

n  rayonda  daimi  müdaxil

ə

l

ər,  çirkli  su,  torla  intensiv  çoxsaylı  balıq  ovu n

ə

ticə

sind


ə

 

balıq populyasiyasının azalması ilə 

bağlıdır). 

         

Urbanizasiya 

  Son  illə

rd

ə  t

əşkil  olunan  çimə

rlikl

ərin  sayı  kəskin  sur

ə

tdə

 

çoxalmışdır  və  onlar 

Abşeron  sahilinin  hamısını  perimeter  boyunca  ə

hat

ə

  edir:  texniki  xidmə

t  obyektl

ə

ri  v


ə

 

personalı h

əmişə


  sahild

ə

  olur  və

  xüsus


ə

n  d


ə

 

yaz  miqrasiyası  ərzind

ə

  ac  heyvanların

əl

ə

lxüsus  da  cavan küçükl

ə

rin  sahilə

  g


ə

lm

əsin

ə

  ehtiyac  olan  zaman  suitiləri  qorxudub  uzaqlaşdırırlar

.  Eyni  m

ə

nz

ər

ə

 X

ə

zə

rin  h


ə

r  t


ə

r

əfind

ə

 müşahidə

  olunur.  Bu,  ilk  önc

ə

 

balıqçılara aiddir ə

vvə

ll

ər sahilyanı zonanın ə

ks

ər  hiss

ə

sində

  v


ə

  X


ə

z

ərd

ə

ki  adalarda  məskunlaşma  yo

x  idi  v

ə

  suitil


ə

r  kütl


ə

vi  miqrasiya 

müdd

ə

tlə

ri 


ə

rzind


ə

  sahild


ə

  v


ə

 

sahilyanı  qayaların  üstündə  dinc

ə

lə

  bilirdil

ər.  Hazırda  balıqçılıq 

kooperativi assosiasiyalarının hamısı kompakt şə

kild

ə

 sahil boyunca yerləşir.  

     


Bizim  uzunmüdd

ə

tli  tədqiqatlarımız 

v

ə  h

esabatlarımız  sayə

sind

ə

  70-80-ci  illə

rd

ən  v

ə

  90-cı  illə

rin 


başlanğıcında

n  suitil

ər  yaz  miqrasiyaları  ə

rzind


ə

  v


ə

  yayda  tez-tez  sahil

ə

 

yan  alaraq  Abşeron çim

ə

rliklə

rin


ə

  v


ə

 

sahilyanı  qayalara  gəl

mişlə


r.  Lap  son  ill

ə

rə

  (1997-2002)  g

ə

ldikd


ə

,  bel


ə

  hallar 

dem

əolar  ki,  müşahidə

 

olunmamışdırYalnız


  2000-

ci  ild  Sumqayıt  şə

h

ə

ri  sahə

sind


ə

  yerli 


v

ə

təndaşlar  sivar  (suiti  balası,  ilk  tükünü  tülə

dikd


ə

n  sonra


)  tutmuş  və

 

onu  batmış  gəmid

ə

 saxlamışlar.

 

Bundan  başqa,  hər  bir  k

əs  yalnız

 

arabir Abşeron akvatoriyasında  və 

ə

traf ə

razil


ə

rd

ə 

üz

ən suitil

ə

r görə

 bil


ə

r.    


Suitil

ə

rin  sahildə

  öldürülm

ə

si: 


yalnız  2001

-ci  ild


ə

  Buzovna-

Şimal  Elektrik  Stansiyası  monitorinq 

zonasında  biz  son  vaxtlar  insanlar  tə

r

ə

findən  öldürülmüş  və

  k


ə

ll

ə  sümükl

əri  sındırılmış  üç  suiti 

tapmışdıq.  Şahidlə

rin  sözl

ə

rin


ə

  gör


ə

  suitil


ə

rd

ən  biri  yerli  insanlar  t

ə

rə

find


ən  axşam  Şimal  Elektrik 

Stansiyasının  ə

razisind

ə

 tutulmuşdur.  Onlar  suitini  kə

ndirl


ə

 

bir  daşa  bağlamışlar.  Səh

ə

r  tezdə

çimə

rliy


ə

  ged


ə

n  m


ə

zuniyy


ə

td

ə 

olan  şə


xsl

ər  canlı  heyvanın  kə

ll

ə

  sümüyünü daş  ilə

 

sındırmışlar.     

Dig


ə

r rayonlarda da eyni münasib

ət müşahidə

 

olunur. Balıqçılar Xəz

ə

r suitilərini balıq də

st

əl

ə

rinin uzaqlara  qovulmasında  və

 

torların  içindəki  balıqların  yeyilməsind

ə

  rə

qib  v


ə

  günahkar  hesab 

etdikl

ə

rinə

 gör


ə

 

onlara qarşı mübarizə 

aparır


lar. Buna gör

ə

 də

 

imkan olan zaman balıqçılar suitil

ə

ri öldürürl

ə

r.  Suitilə

rin  insanlara  hücum  etm

əsi  halları  (yüksə

k  d


ə

r

əc

ə

də

 

şişirdilən)  sahil  zonalarının sakinl

ə

rini qorxudur və

 onlar da mümkün hallarda suitil

ə

ri öldürürlə

r.         

T

əbii  düşmənl

ə

r: vaxtaşırı  canavarlar,  tülkülə

r,  yenotab

ə

nz

ər  itl

ər,  ağquyruq  qartallar  və

 

ə

vvə

ll

əçox böyük 

ağbalıqlar.

   


XƏZƏR SUİTİSİNİN PARAZİTLƏRİ

  

X

ə

zə

r  suitisinin  orqanizmind

ə

  çoxlu  sayda bağırsaq  qurdları  aşkar  olunmuşdur

  (


hazırda  5 

kateqoriyaya  aid  28-d

ə

n  çox  növ  tə

svir  olunur:  sestodlar  (lentvari  qurdlar),  nematodlar  (gird

ə

 

qurdlar), trematodlar (yastı qurdlar

), akantosefallar (t

ikanbaşlı qurdlar

) v


ə

 

tikanbaşlı parazit qurdlar:   

X

əz

ər suitisinin bağırsaq qurdu faunası

:   

Trematodlar:  V.N.  Popov  və

  M.Taykovun  göst

ə

ricil


ə

rin


ə

  (1982,  1986,  1990

)  uyğun  olaraq  Xə

z

əsuitil


ə

rind


ə

 13 trematod növü qeyd

ə

 

alınmışdır:   

  

Bolbophorus cinfusus  

 

Hysteromorpha triloba   

Tylodelphys podicipina   

Mesorchis advena  

Cryptocotyle lingua   

Parascocotyle sinoecum   

Pigidiopsis genata   

Miritrema sobolevi  

Opishorchis felineus   

Pseudavphistomm truncatum   

Ciureana badamschini  

Cyatocotylidae gen. sp.   

Paracoenogonivus ovatus  Nematodlar: 

 Anisakis schupakovi Mosgovoy, 1951  

 Parafilaroides caspicus Kurotsckin et Zablozky, 1958 

 Eustrongylides excisus Jagerskiold, 1908  

 Nematoda gen sp. (Larva)  

 Dioctophyme sp. 

 Сontracoecum

 sp.  


 

Dioctophyme renale   

Sestodlar: 

 

Diphyllobothrium phocarum    

Cestoda gen. sp.  Tikanbaşlı parazit qurdlar

:  


 

Acantocephala Corynosoma strumosum (Rudolphi, 1802)  

Corynosoma caspicum Onların  bir  neçə

si  xüsusi  olaraq 

ə

sas  t


ə

sir  m


ə

nb

əl

əri  kimi  qeyd  olunmalıdır:

 

heyvanların orqanizml

ə

rində

 

bağırsaq  qurdları  ilə  çoxlu  infeksiya  v

ə

 onların  çoxlu  sayı  da  suitilə

rin  ölümü  il

ə

 

nə

tic


ə

l

ən

ə

  bilə

r. 


Bunlardan  yalnız  13

-ü  trematod  növü,  3-ü  nematode  növüdür:  Anisakis 

schupakovi,  suitinin  orqanizmind

ə

  təsadüfi  hallarda  (şə

rti)  nematodlar  -  Eustrongylides  excisus 

Jagerskiold  olur,  1908  (Y.V.  Kuroçkin,  1961). 

Tikanbaşlı  parazit  qurdlardan

  Corynosoma 

strumosum  qeyd

ə

 

alınmışdır.  X

ə

zə

r  suitil

ə

rind


ə

 

aşkar  edilmiş  nematodların  üçüncü  növü 

Parafilaroides caspicus-dur Kuroçkin v

ə

t Zablotski, 1958; dördüncü nematod (Kuroçkin, 1961) növ s

ə

viyyə

sind


ə

 mü


ə

yy

ənl

əşdirilməmişdir.  

  

X

əz

ə

r suitilə

rind


ə

 ektoparazitl

ə

r suiti biti (Echinophtirius  horridus) ilə

 t

əmsil olunur.    

Virus infeksiyalarından yalnız it taununa sə

b

ə

b olan qızılca

 

virusu aşkar olunmuşdur.   

Bakterial  infeksiyalardan  hazırda  yalnız  diplococcus Badamschini  caspii 

bakteriyasının  yaratdığı 

diplokokklu infensiya (Vile

anin), qırmızı 

stafilakokk v

ə

 salmonella təsdiq olunmuşdur. Bu göstə

rir 


ki,  X

ə

zə

r  suitisinin  virus  v

ə

 

bacterial  infeksiyaları  yetərinc

ə

  öyrə

nilm


əmişdir:  bunca  az  mikro

-

infeksiyalar ola bilməz.  Əvvə

lc

ə X

ə

zə

r suitisind

ə

 d

ə 

bağırsaq qurdlarının sayı 6 kimi

 

hesablanmış, amma sonralar 27 növ mü

ə

yyən edilmişdir. 

     


 

 

Belə

likl


ə

, X


ə

z

ər suitisind

ə

 bağırsaq qurdlarının 28 müxtəlif forması aşkar olunmuş və

 onlardan 18-I 

növ kimi mü

ə

yyə

nl

əşdirilmişdir.   

Eyni  zamanda,  qeyd  etm

ək lazımdır ki, bağırsaq qurdlarının hamısı eyni də

r

əc

ə

də

  t


ə

hlük


ə

li  deyil, 

onların çoxu Xə

z

ər suitisini keçid forması kimi istifadə edir v

ə

 sağlamlıq üçün o qə

d

ər d

ə

 tə

hlük


ə

li 


deyil.   

S.L Delamurun m

əlumatına (1961) uyğun olaraq 1961

-ci il


ə

 q

əd

ə

r üzgəcayaqlılar və

 balinakimil

ə

rin 


müxt

əlif orqanlarında parazitli

k ed

ən bağırsaq qurdlarının 174 növü təsvir olunmuşdur.    Delamur 

bu  haqda  mü

ə

yy

ən  m

ə

qsə

dl

ə 

yazmışdır:  də

niz  m

ə

məli  heyvanları  ilə

 

işləy

ə

n  bə

zi  t


ədqiqatçılar 

(helmintoloqlardan  başqa)  sə

hv

ə

n  göstərmişlər  ki,  bağırsaq  qurdları  yalnız  bu  heyvanların

 

bağırsaqlarının  içində  parazitlik  edir.  Amma  bu,  göst

ərildiyi  kimi  deyildi:  aşağıdakı  parazitlə

r  qan 

dövranı  sistemində 

aşkar  olunmuşdur:

  Tiktiokaulidl

ə

r,  Psevdoaliidlə

r,  Filariidl

ə

r,  Setariidlə

r   


(Nematodlar), 

ağ  ciyə


rl

ə

r  və

 

burun  boşluqlarında 

  Diktiokaulidlə

r,  Filarioididl

ə

r,  Psevdoaliidlə

r, 


eşitmə

 

orqanlarında 

 Psevdoaliidl

ə

r, bağırsaqlarda

  

Kampulidl

ə

r, 


Exinostomatidl

ə

r, Qalaktosamatidl

ə

r, Heterofidl

ə

r, Opistorxidl

ə

r, Brauniidl

ə

r, Notokotilidl

ə

r, Foletereidl

ə

r 

(Trematodlar), 

Tetrabotriidl

ə

r, Difillobotriidl

ə(Sestodlar), 

Anisakidl

ə

r, 


Ansilostomatidl

ə

r/ankilostoma  (Nematodlar),  Polimorfidlə

r  (


tikanbaşlı  qurdlar

),  qara  ciy

ə

rd

ə 

 Kampulidl

ə

r,  Opistorxozlar,  Radziidlə

r  (Trematodlar),  arabir  Difillobotriidl

ə

r,  sidik  sistemində

  - 


Krassikaudidl

ə

r  (Nematodlar),  də

ri  v


ə

  piyd


ə

  -  fillobotriidl

ə

rin  sürfə

l

əri  (Sestodlar).  Bel

ə

liklə

d

əniz 

m

əm

əli  heyvanlarında  bağırsaq  qurdlarının  yalnız  mə

d

ə

  və

 

bağırsaqları  yoluxdurması  fikri köhn

əlmişdir və

 q

əbul olunmamalıdır.   

X

ə

z

ə

r hövz

ə

sinin çirkl

ə

nm

ə

si 

Ağır  metallar

V.  İ.  Krılov  və 

başqaları  tə

r

ə

fində

əld

ə

 olunmuş  göstə

ricil


ə

r

ə  (1990)  gör

ə

  bu  ilki balaların və

 yetkinl


əşməmiş heyvanların qara ciyə

rin


ə

 

toplanmış civənin s

ə

viyyə

si 1.84-4.52 mq/kq 

civarında  dəyişir.  Civə

nin  yüks

ək  miqdarı  qısır  və

  hamil


ə

 

dişilərd

ə

  nadir  hallarda  baş  verə

n  bala 


salmış suitilə

rd

ə d

ə

 aşkar olunmuşdur. Xə

z

ər hövz

ə

sinin çox çirklə

m

əsi X

ə

zər suitisinin çoxalması 

v

ə 

populyasiyasına  mə

nfi  t

ə

sir  göstə

rir:  son  ill

ə

rd

ə 

dişilərin  qısırlığı  39.8

-

59.8%  arasında  dəyişir.          

Ekotoksiklik  proqramı

  ç

ə

rçivə

sind


ə

 

aparılmış  toksiklik tədqiqatları  (Ş.  Tanabe  və 

başqaları,  2002) 

X

ə

zə

r suitisinin qara ciy

ə

ri, böyr


ə

kl

əri v

ə

 ə

z

əl

ə

lə

rind


ə

 15 mikroelement (V, Mn, Fe, Cr, Co, Zn, As, 

Se, Mo, Ar,  Cd,  Tl,  Hg,  Pb)  v

ə

  üzvi  civə

 

(OrgHg)  konsentrasiyaları göstərmişdir.  Bu  elementl

ə

rin ə

n  yüks


ək  konsentrasiyaları  ə

vv

əlc

ə

  qara  ciyə

rd

ə,  sonra  böyr

ə

klə

r  v


ə

 

əz

ə

lə

l

ərd

ə

 müşahidə

 

olunmuşdur. 2000  v

ə

  2001-ci  illə

rd

ə  toksik  elementl

ə

rin  (As,  Ag,  Cd,  Tl,  Hg,  Pb  və

  üzvi  Hg) 

konsentrasiyaları  1993

-cü  ild


ə

  X


ə

z

ər  suitil

ə

rində

  v


ə

  dig


ə

r  regionlardan  olan  suitil

ə

rd

ə  eyni 

elementl


ərin  konsentrasiyalarına  bə

rab


ə

r  v


ə

 

ya  az  olmuşdur  və  bu  o  dem

ə

kdir  ki,  bu  elementlə

Xə

z

ər  suitil

ə

rinin  ölümünün  spesifik  sə

b

əbi  ola  bilm

ə

zlə

r.  Eyni  zamanda, 

infeksiyaya  yoluxmuş 

X

əz

ə

rsuitisində

  Zn  v


ə

  Fe  kons

entrasiyası  ehtimal  ki,  digə

r  regionlardan  olan  suitil

ə

rd

ə  qeyd

ə

 alınmış  konsentrasiyadan  daha  yüksək  olmuşdur.  Bu,  Xə

z

ər  suitisinin  qidasında  qomeostatik n

ə

zarə

tin v


ə

 h

əyat üçün vacib elementl

ərin miqdarının pozulduğunu göstə

rir.     

Üzvi  xlor  v

ə

  üzvi  fosforun  zə

h

ərli  birl

əşmə


l

əri.  V.  İ.  Krılov  və

 

başqalarına  görə  (1990)  suitinin  piy 

toxumasında toplanmış pestisidlə

r  (DDT  v

ə

  onun  metabolitlə

ri, 


α

  v


ə

 

γ-heksaxlorsikloheksan) 

yaş, 


cins  v

ə

  tutulma  yerindən  asılı  olaraq  toxuma  kütlə

sinin  6.05-64.3  mq/kq 

civarında  dəyişir.  Ş. 

Tanabe v


ə

 N. Kajivaraya gör

ə

  (Ekotoks, 2002, 2008), 2000 və

 2001-ci ild

ə

 tez-


tez baş verə

n qeyri-


adi kütl

əvi ölüm halları ə

rzind

ə

 Xə

z

ər sahill

ə

rində

 X

əz

ə

r suitilə

rinin qara ciy

ə

rind


ə

 polixlorbifenill

ə(PXB1

)  dibenzo-p-dioksinl

ə

r  (PXDD


1

)  v


ə

  dibenzofuranlar  (PXDF

1

),  xlorlu  üzvi  pestisidlə

r  v


ə

  üzvi 


qalay birl

əşmə


l

əri aşkar olunmuşdur. 

Lipid ç

ə

ki tədqiqatı göstərmişdir ki, DDT çirklə

ndiricil


ə

r t


ə

dqiq 


olunmuş  xlorlu  üzvi  birləşmə

l

ər  arasında  3.1-560  nq/q  konsentrasiya  il

ə

  üstünlük  təşkil  etmişdir. 

    


İran  sahillə

rind


ə

 

tapılmış  Xəz

ə

r  suitilə

rinin  orqanizml

ə

rind


ə

  xlorlu  üzvi  birl

əşmə

l

ərin  miqdarıdigəregionlar il

ə

 müqayis


ə

d

ə 

daha az olmuşdur. Bununla belə, İranda sahildə

 

tapılmış suitilərd

ə

 piy qatı 

ə

hə

miyy


ə

tli  d


ə

r

əc

ə

də

 

qalın  olmuş  və  X

ə

zə

r  suitil

ə

rind


ə

  çirkl


ə

ndiricil


ər  konsentrasiyası  və

 

piy  qatı arasında neqativ ə

laq


ə

 

müşahidə 

edilmişdir.  

   

Kök


ə

lm

ə  v

ə

  tükdəyişmə

  f


ə

slind


ə

n  sonr


a  piy qatı nazikləşdiyi üçün piy  qatında  mövsümi dəyişiklik 

açıq


-

aşkar nə


z

ə

rə

 

çarpırdı. Nətic

ə

də

 suitil


ə

r yazda üzvi xlor birl

əşmə

l

ərinin t

əsiri altında yüksə

k risk 

subyekti  ola  bilə

rdil


ə

r.  2000  v

ə

  2001-ci  illə

rd

ə  X

ə

zə

r  suitil

ə

rind


ə

  mü


ə

yy

ənl

əşdirilmiş 

üzvi  xlor 

birl


əşmə

l

ərinin  s

ə

viyyə

l

əri  epizootik  x

ə

stə

likl


ə

rd

əə

ziyyə

t  ç


ə

k

ən  dig

ə

r  mə

m

əli  heyvanlarda 

əyy

ə

nləşdirilmiş  üzvi  xlor  birləşmə

l

ərinin  s

ə

viyyə

l

əri  il

ə

  müqayisə

  oluna  bil

ə

rdi.  X


ə

st

ə  X

ə

zə

suitilə

rind


ə

  PXDD/F 

konsentrasiyaları  digə

r  regionlardan  olan  suitil

ə

rd

ə  bu  birl

əşmə


l

ə

rin konsentrasiyalarından aşağı idi və

 bu is


ə

 o dem


ə

kdir ki, çirkl

ə

ndiricil


ə

rin toksik t

ə

siri z


ə

ifdir v


ə

 onlar 


suitil

ə

rin  kütlə

vi  ölümü  üçün  m

ə

suliyy


ət  daşımırlar.   

Suitil


ə

rd

ə  TE  (toksik  ekvivalent)  s

ə

viyyə

sinin 


nisb

ə

tən  aşağı  olmasına  baxmayaraq  Xə

z

ər  suitil

ə

rində

 

aşkar  olunmuş  polixlorbifenillər  v

ə

  üzvi xlorlu  pektisidl

ə

r  ilə

  infek


siyanın  cari  və

ziyy


ə

ti 


immunodepressiya  baxımından  tə

hlük


ə

lidir.   

Suitil

ə

rin qara ciyə

rind


ə

 

botulin toksini konsentrasiyası yaş çəkinin 0.49 -17nq/q ci

varında dəyişir və

 

t

ədqiq  edilmiş  bütün  nümunəl

ə

rdə

  oktiltin  birl

əşmə

l

əri  aşkarlanma  səviyy

ə

sindən  aşağı  olmuşdur 

v

ə bu, X

ə

zə

r d


ə

nizind


ə

 üzvi qalay birl

əşmə

l

əri il

ə

 çirklə

nm

ənin aşağı səviyy

ə

də

 

olmasını göstərir.   

Suitil


ə

rin ölümün

ə

 t

əsir ed

ə

n faktorlar:  

Qazma mə

hlulu 


 

Lay suyu  

Korroziyanın qarşısını alan kimyəvi reagentl

ə

r   

Fekal sular  

Qazma ə

m

əliyyatlarında istifadə olunan radioaktiv elementl

ə

r    

Məişət tullantıları

  

X

əz

ərin şə


rq sahill

ərinin yuyulması ilə

 

bağlı radioaktiv çirklənm

ə

    

Qazaxstanda hydrogen sulfidin də

niz


ə

 

atılması   

 G

əliş


 

ktenoforun hücumu - Mnemiopsis leidyi-nin Xə

z

ər

ə

 müdaxilə

si  


 

Seysmik tə

dqiqat; seysmik at

əş metodları, miqyası və

 intensivliyi   

 

Qazma zamanı süxur sıçrantıları  

 Neft dağılmaları

   

Paraf


inli tullantılar

   

Etilenqlikol, 

şlam

   

Daimi müdaxil

ə

 (cavan heyvanlar üçün gə

rginlik)  

 

Kommersiya balıq ovu  

 Yaşla bağlı tə

bii ölüm: 

tapılmış ölü suitilərin ümumi sayında orta hesabla tə

xmin


ə

n 8%   


X

ə

z

ər suitisinin qorunması üçün tövsiyə

l

ə

r  

1.  X


ə

z

ər suitisinin ovlanmasına ümumi qadağa qoyulması.  

2.  N


ə

zar


ə

tin gücl


ə

ndirilm


ə

si v


ə

 n

ər

ə

 balığı və

 

kiçik balıqların qanunsuz ovlanmasının aradan qaldırılması.  

 

3.  Bütün  Xə

z

ər  akvatoriyasında  tədqiqatların  koordinasiya  edilməsinin  bütün  X

ə

zəryanı 

dövl


ə

tl

ə  Rusiya,  Qazaxstan,  Türkmənistan,  İran,  Azə

rbaycan  v

ə

  beyn


ə

lxalq  ekologiya 

t

əşkilatları ilə 

razılaşdırılması. 

  

4. 


Çilov  adasında  suitilə

rin  öldürülm

əsini  dayandırmaq  üçün  hüquq  mühafizə

 

orqanlarına müraci

ət olunması və

 

Neft Daşları və  dig

ə

r  neft  hasilat  sahə

l

ərind

ə

  suitilərin ovlanmasına 

gör


ə

 c

ərim

ə

lə

rin t


ətbiq olunması.  

 

5.  Suitilə

rin kütl


ə

vi miqrasiya v

ə

 toplanma sahə

l

ərind

ə

 balıq ovunun qadağan olunması.  

 

6.  Xə

z

ər  suitil

ə

rinin  mühafizə

 

olunması  və 

qorunub  saxlanması  ilə

 

bağlı  tədbirl

ə

rin stimullaşdırılması və

  t


əşviq edilməsi üçün TV verilişlə

rinin  t


əşkil olunması və

  dig


ə

r  kütl


ə

vi 


informasiya vasit

ə

lə

rinin, o cüml

ə

d

ən QHT-l

ə

r və

 t

əhsil t

əşkilatlarının cəlb olunması.  

  

7.  Müxt


ə

lif  toksik  kimy

ə

vi  madd


ə

l

ər  (

ə

sasə

n  DDT)  v

ə

 

toksik metalların  çaylara,  kanalizasiya sisteml

ə

ri və

 d

əniz

ə

 atılmasına nə

zar


ə

tin gücl


ə

ndirilm


ə

si.   


8. 

İnfeksiyalar,  hər  şeydə

ə

vvəqızılca

  virusu 

ə

leyhinə

  müxt


ə

lif  vaksinasiya  (peyv

ə

nd) 


planlarının hazırlanması.  

 

9.  Xə

z

ərd

ə

  neft  hasil  edən  şirkə

tl

ərin  seysmik  t

ə

dqiqat,  qazma  və

  istismar 

ə

m

əliyyatlarını suitil

ərin  miqrasiya  spesifikasını  nə

z

ə

rə

 

alaraq  aparması  üçün  onlara  Ekologiya  Nazirliyi vasit

ə

silə

 n

əzar

ətin yaxşılaşdırılması.  

 

 

  

 

Əlav

ə

 2 

Suitil

ərin bolluq zonaları

 

 

 


Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə