Gülşən Orucova, Nərminə Qaragözova, Rafiq İsmayılov, Zahid XəlilovYüklə 4,58 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/24
tarix24.04.2017
ölçüsü4,58 Kb.
#15709
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

ЩЕЙВАНЛАР ВЯ ГУШЛАР
125
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

II  qrup
Haçadır qulaqlarım,
Nazikdir ayaqlarım.
Qaçanda hoppanaram,
Kələmlə kökdür aram.
III qrup
Kolları gəzər pusa-pusa, 
Qıçları uzun, qolu qısa.
Təqdimatlar zamanı yeni məlumatlar lövhəyə yazılır.
Yazı. Tapmacalardan biri əzbərdən dəftərə yazılır. Əlamət bildirən sözlərin altından xətt
çəkilir.
Müəllim: – Bəs görəsən, dovşan düşmənlərindən necə qorunur?
Suala verilən cavablardan sonra  iş dəftərinin 76-cı səhifəsindəki  “Kələkbaz, yoxsa
qorxaq” mətni oxunur. Suallar verilir:
– Dovşanın izinə düşmək nə üçün çətin olur?
– Dovşanın başqa hansı xüsusiyyətləri var?
– Sizcə, dovşan kələkbazdır, yoxsa qorxaq?
– Nə üçün dovşanın izinə düşənlər çaşbaş qalır?
Cümlələri tamamlayın:
Dovşan eşitdiyi hər bir səsdən qorxduğu üçün ...
Gəzdiyi yerdə çoxlu qarışıq izlər saldığı üçün ...
İş dəftərinin 76-cı səhifəsindəki tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Ev tapşırığı:
– Dovşanla bağlı əldə etdiyiniz məlumatlar əsasında məruzə (təqdimat)
hazırlayın. 
Qiymətləndirmə.
Müəllimin təlim nəticələri üzrə hazırladığı meyarlar əsasında aparılır.
Dərs 52. KƏRTƏNKƏLƏ (2 saat)
Motivasiya.
Müəllim uşaqlara suallarla müraciət edir:
– Nələr uçur?
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında danışır.
Topladığı məlumatlar əsasında danışır.
2.1.4. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən
nit qində istifadə edir. 
Mətndən öyrəndiyi yeni ifadələrin mənasını
başa düşür, onları yaxınmənalı ifadələrlə
əvəz edir.
4.1.3. Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və
tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək
üçün lüğətdən istifadə edir.
İmla yazısındakı deyilişi və yazılışı
fərqlənən sözlərin düzgün yazılışını lüğətin
köməyi ilə müəyyənləşdirir.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Hərəkət bildirən sözləri müəyyənləşdirərək
nitqində istifadə edir.
ЫВ бюлмя
126
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

– Nələr üzür?
– Nələr sürünür? (ilan, timsah, tısbağa, kərtənkələ)
– Bu sürünənlərdən hansı quyruğunu qoyub qaça bilər?
Müəllim uşaqlardan “kərtənkələ” cavabını aldıqdan sonra növbəti sualını verir:  
– Kərtənkələ haqqında nə bilirik?
Yazı taxtasında BİBÖ cədvəli çəkilir. Şagirdlərin kərtənkələ haqqında bildikləri cədvəlin
1-ci sütununda yazılır. 
– Kərtənkələ haqqında daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Şagirdlərin kərtənkələ haqqında bilmək istədikləri cədvəlin 2-ci sütununda qeyd olunur.
Tədqiqat sualı:
– Kərtənkələ hansı məqsədlə quyruğunu atır?
Tədqiqatın aparılması.
Dərsliyin 107-ci səhifəsindəki mətn oxunur. Mətnə ad verilir
(“Kərtənkələ”) (2-ci tapşırıq). Mətnin təhlili aparılır.  
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili. 
Şagirdlərin kərtənkələ haqqında öyrən -
dikləri cədvəlin 3-cü sütununda yazılır. Əgər hər hansı bilmək istədikləri haqqında məlumatı
tapa bilməsələr, müəllim ev tapşırığı kimi verir.
1-ci tapşırıq yerinə yetirilir: 1 – C, 2 – A, 3 – Ç, 4 – B. 
Tapşırıq 3.
İt hürür.
Balıq üzür.
Kərtənkələ sürünür.
Canavar ulayır. 
Nəticə:
Kərtənkələ özünü qorumaq, diqqətdən yayınmaq məqsədilə quyruğunu atır.
Tətbiqetmə. 
İş dəftərinin 77-ci səhifəsindəki tapşırıq yerinə yetirilir.
Dil qaydaları. İmla mətni:
Ev tapşırığı: 
– Kərtənkələlər haqqında əlavə məlumat toplayın.
Qiymətləndirmə.
Müəllimin təlim nəticələri üzrə hazırladığı meyarlar əsasında aparılır.
Dərs 53. ÜMUMİLƏŞDİRİCİ TƏKRAR. Dərslik, səh. 108
Dərs 54. BÖLMƏ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ. İş dəftəri, səh. 78-79
Bilirəm
İstəyirəm bilim
Öyrəndim
NƏRGİZ (35 söz)
Nərgiz  bir boşqab sıyığı yedi.  Ancaq doymadı.  Anası  ona yenə  bir boş qab sıyıq
verdi. Nərgiz bunu da yedi. Atası gələndə anası ona dedi ki, qızımız iki qab sıyıq
yeyib. Beləcə, Nərgiz ikiyə qədər saymağı öyrəndi.
ЩЕЙВАНЛАР ВЯ ГУШЛАР
127
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

V bölmə
YAXŞI NƏDİR, PİS NƏDİR
Dərs

Mövzu
Məzmun standartları
Saat
sayı
Dərslik 
səh.
İş 
dəftəri
səh.
MMV
səh.
55.
Təzə il 
1.1.1, 1.2.2, 2.1.4, 2.2.3,
3.1.3, 3.1.6, 4.1.3, 4.1.5
4
110-111
78
129
56.
Rəhmli küçük
Mürəkkəb sözlər
1.2.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1,
2.2.3, 2.2.4, 3.1.1, 3.1.2,
4.1.3, 4.1.5
4
112-114
79
131
57.
Kim islandı yağışda
1.2.1, 2.2.3, 1.2.2, 2.2.4,
3.1.4, 4.1.5
4
115-116
81
133
58.
Yalançı tülkü
1.2.3, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1,
2.2.3. 2.2.5, 4.1.3, 4.1.5
2
117-118
135
59.
Şəhidlər xiyabanı
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.2.1,
3.1.3. 3.1.4, 4.1.2, 4.1.3
2
119
82
136
60.
Zarafat
1.1.1, 1.2.4, 2.2.1, 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.2,
4.1.3
6
120-122
84
139
61.
Xocalı faciəsi
1.1.1, 1.2.1. 2.1.1. 2.1.2,
2.2.1, 3.1.2
2
123
85
142
62.
Meşə kralı
2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 3.1.1,
3.1.2, 4.1.5
2
124-125
86
144
63.
İki gonbul və dovşan
1.2.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1,
2.2.4, 3.1.2, 4.1.3
2
126-127
88
146
64.
Nicat və Dəcəl
1.2.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 3.1.1, 3.1.4, 4.1.3
4
128-130
90
147
65
Kəpənək və qaranquş
2.2.1, 2.1.4, 2.2.4, 3.1.2,
3.1.4, 4.1.5
2
131
149
66
Kobud
1.1.2, 1.2.1, 2.2.1, 2.2.4,
3.1.6
2
132
89
150
67
Lovğa
1.2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1,
3.1.5, 4.1.5
2
133
89
152
68
Dostlar səfərdə
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
3.1.4, 4.1.5
2
134-135 92-93
153
69.
Ümumiləşdirici təkrar
1
136
94-95
154
70.
Bölmə üzrə
qiymətləndirmə
1
154
Yekun
42
saat
Çap üçün deyil

Dərs 55. TƏZƏ İL (4 saat)
Motivasiya.
Müəllim: – 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günüdür.
Bu tarix başqa nə ilə əlamətdardır? 
“Təqvimin, ilin  son günü” cavabını alandan sonra müəllim şagirdlərə aşağıdakı suallarla
müraciət edir:
– 1 Yanvar Yeni ilin, təzə ilin ilk günüdür. Bu bayram hansı fəslə təsadüf edir?
– Qışın əlamətlərini söyləyin.
– Yeni il bayramı nə ilə yadda qalır? (Şaxta baba, Qar qız, yolka, hədiyyə və s.)
– Bayramlarda hamı bir-birinə təbriklərini deyir. Yeni ildə də bir-birinizə arzularınızı
deyirsiniz. Dairəvi şəkildə dayanın və bir-birinizə Yeni il arzularınızı söyləyin. 
Şagirdlər müəllimin dediyi kimi dairəvi şəkildə dayanır və bir-birinə bayram təbriklərini
söyləyirlər. Bu zaman yaxşı olar ki, şagirdlər arzu etiketlərindən istifadə etsinlər. Sonda müəllim
də bütün şagirdlərə öz təbrikini deyə bilər: “Arzum budur ki, gələn Yeni ili işğaldan azad olun -
muş torpaqlarımızda qeyd edək”.
Dərslikdən şeirin hər bəndi bir qrup tərəfindən oxunur və başlıq verilir. Qruplara 2-ci tapşırıq
da verilir. Şagirdlər oxuduqları bəndə uyğun cümləni tapırlar. Tapdıqları cümləyə görə öz
əlavələrini etməklə kiçik mətn qururlar. Şeirin hər bəndinə aşağıdakı kimi  başlıq verilə bilər:
1. Bəyaz don geymiş təbiət
2. Laçına, Kəlbəcərə gedə bilməyən Şaxta baba və Qar qız
3. Hədiyyə ilə dolu heybə
4.Yenə qartopu oynıyırıq
5. Arzum Qarabağa getməkdir
6. Gələn il Şuşada bayram edək
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.1.1. Sual verməklə dinlədiyi fikrin ma 
-
hiyyətini aydınlaşdırır.
Sual verməklə dinlədiyi mətndəki əsas məlu -
matları mənimsədiyini nümayiş etdirir.
1.2.2. Dialoqlarda vəziyyətə uyğun nitq
etiketlərin dən istifadə edir. 
Bayram münasibətilə təbrik nitqində arzu
etiketlərindən istifadə edir.
2.1.4. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən
nit qində istifadə edir.
Mətndə rast gəldiyi yeni sözlərin mənasını
başa düşür və onları yaxınmənalı söz və
ifadələrlə əvəz edir.
2.2.3. Mətnin hissələrinə başlıqlar ver məklə
məzmununa aid sadə plan  tutur.
Şeirin bəndlərinə başlıqlar verir və mətnin 
planını tutmaqla məzmun ardıcıllığını
müəyyən edir.
3.1.3. Marağına uyğun seçdiyi nəzm nümu -
nə sini əzbərdən yazır.
Şeirdən seçdiyi hər hansı bəndi əzbərləyib
yazır.
3.1.6. Sinif səviyyəsinə uyğun olaraq müəy -
yən edilən sadə  əməli yazılar (mək 
tub,
açıq ca, elan, ərizə) yazır.
Mövzuya uyğun açıqca tərtib edir.
4.1.3. Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və
tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək
üçün lüğətdən istifadə edir. 
Lüğətdən istifadə edərək sözləri əlifba sırası
ilə düzür.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Əlamət bildirən sözləri müəyyənləşdirir, onların
nəyə aid olduqlarını bilir.
Dərslərin planlaşdırılması
YAXŞI NƏDİR, PİS NƏDİR
129
Çap üçün deyil

Şeirin məzmununa görə ardıcıllıq müəyyən edilir: D, B, A, E, Ç, C.  
Suallar: – Şeirdə işğal olunmuş hansı torpaqlarımızın adı çəkilir? 
– Daha hansı torpaqlarımız işğal altındadır?
1-ci tapşırıq yerinə yetirilir: ağ – bəyaz, dolanır – gəzir, heybə - torba, arzu – istək, təzə – yeni.
3-cü tapşırıq yerinə yetirilir. İşğal altında olan torpaqlarımızın adları şagirdlər tərəfindən bir
daha səsləndirilir və əlifba sırası ilə düzülür: Ağdam, Ağdərə, Cəbrayıl, Füzuli, Xankəndi,
Xocalı, Xocavənd, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Zəngilan.
4-cü tapşırıq yerinə yetirilir. Şeirdə işlənən qara bulud”, “boz külək” ifadələri ermənilərin
torpaqlarımızı işğal etməsini bildirərək “üstümüzü böyük təhlükə alması” mənasında işlənib. 
İş dəftərinin 80-ci səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Dinləmə mətni:
İŞĞAL OLUNMUŞ TORPAQLARIMIZ
Vətənimizin hər bir qarış torpağı bizim üçün əzizdir. Qarabağ Azərbaycanı n
dilbər guşəsi, dünyanın ən gözəl yerlərindən biridir. Hər bitkisi min dərdə dərman,
hər bulağının suyu bir möcüzədir. Onun gözəlliyi hamını heyran edir. Dünyanın
heç bir yerində olmayan bitkilər burada yetişir. Xarıbülbül kimi nadir çiçək yalnız
Qarabağ torpağında boy ataraq bu torpağın nə qədər möcüzəli və qeyri-adi
olduğunu sübut edir. 
Xalqımızın bir çox məşhur sənətkarlarını, müğənnilərini, bəstəkarlarını və
xanəndələrini bu torpaq yetişdirmişdir. Onlar xalqımızın musiqisini, mədəniyyətini
bütün dünyaya tanıtmışlar. Belə sənətkarların yetişməsinin səbəbi Qarabağın
möcüzəli havası, suyu və torpağıdır. İndi bu möcüzəli və bərəkətli torpaq mənfur
ermənilərin tapdağı altındadır. 1992-1993-cü illərdə erməni cəlladları torpaq la -
rımızın iyirmi faizini işğal etdilər. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda və onun
ətrafında  yerləşən torpaqları – Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Şuşa, Xocalı, Zəngilan düşmən tapdağı altındadır. Bu torpaqlar bizim
yolumuzu, düşmən tapdağından azad olunacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Biz
inanırıq ki, həmin gün uzaqda deyil. 
Mətni dinlədikdən sonra hər qrup digər qrupa mətndəki fikrin mahiyyətini aydınlaşdırmaq
məqsədilə suallarla müraciət edir:
– Qarabağ haqqında nə deyə bilərsiniz?
– Nə üçün Qarabağ  qeyri-adi torpaq hesab olunur?
– Qarabağdan məşhur sənətkarlar çıxmasının səbəbi nə idi?
– Hansı torpaqlarımız düşmən tapdağı altındadır?
Yazı. Sual: – “Təzə il” şeiri kimin dilindən yazılıb? (uşağın) 
Tapşırıq: – Onun arzularını ümumiləşdirib açıqca şəklində  yazın. 
5-ci tapşırıq yerinə yetirilir: ağappaq, bəyaz, ağ (qar); qara (bulud); boz (külək); təzə (il)
İş dəftərinin 80-ci səhifəsindəki dil qaydaları ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Ev tapşırığı: 
– Şeiri əzbərləyin, seçdiyiniz hər hansı iki bəndi əzbərdən yazın. 
Qiymətləndirmə.
Təqdimata, diskussiyaya və tətbiqetmənin nəticələrinə əsasən aparılır.
Arzu edirəm ki, gələn il Şaxta baba hər dağa qar yağdırsın. 
Bizi Qarabağa qonaq çağırsın. 
Gələn ilədək üstümüzdən qara bulud, boz külək çəkilsin. 
Təzə ili gələn il Şuşada bayram edək. 
Dərslərin planlaşdırılması
V bölmə
130
Çap üçün deyil

Dərs 56. RƏHMLİ KÜÇÜK (4 saat)
Motivasiya.
Müəllim belə bir süjet danışır:
– Yağışlı bir gündə avtobus dayanacağında çoxlu sərnişin dayanmışdır. Siz də onların
arasındasınız. Bir nəfər yaxınlaşır, yer olmadığın dan yağışın altında dayanmalı olur. Siz bu
halda nə edərdiniz?
Fərziyyələr dinlənilir. 
– Elə etmək olarmı, hamıya yaxşı olsun?
Dərsliklə iş. Mətn “Akvarium” üsulu ilə səsli oxunur (bu zaman müəllim tapşırır ki, mətni
oxuyanlar obrazların nitqini onların xarakterinə uyğun səsləndirməyə çalışsınlar) və təhlil olu -
nur. Mərkəzdəki qrupun mülahizələrini və nəticələrini II qrup davam etdirir və ümumi nəticə
çıxarılır. 
1-5-ci tapşırıqlar yerinə yetirilir.  
Sual: – Döymək” – “döyəcləmək”, “ev” – “evcik” sözləri arasındakı məna fərqlərini izah
edin. 
Tapşırıq 2. Küçüyün xarakterinə uyğun sözlər seçilir: həssas, mərhəmətli, xeyirxah,
qəribə, sadəlövh, cəsur, mehriban, təvazökar. 
Sual: – Bu sözlər əşyanın nəyini bildirir: adını, əlamətini, yaxud hərəkətini?
Tapşırıq 3. Yəqin ki, şagirdlər “C” variantını mətnə başlıq seçəcəklər. Onlar öz seçimini
əsaslandırmalıdırlar. Müəllim şagirdlərə təklif edə bilər ki, cavab variantlarında nəzərdə
tutulmamış başqa versiyalar da irəli sürsünlər; məsələn: “Hamıya yaxşılıq etmək istəyən küçük”.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında  danışır. 
Müşahidə etdiklərinə və öyrəndiklərinə
əsaslanaraq fikirlərini ifadə edir.
2.1.2. Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasını
izah edir.
Düzəltmə sözlə sözün kökü arasındakı
məna fərqini izah edir.
2.1.3. Öyrəndiyi yeni sözlərdən nitqində
istifadə edir.
Verilmiş sözlərdən mürəkkəb söz yaradaraq
cümlədə işlədir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətni oxuyarkən obrazların nitqini onların
xarakterinə uyğun səsləndirir.
2.2.3. Mətnin hissələrinə başlıqlar
verməklə məzmununa aid sadə plan  tutur.
Mətnin ideyasına uyğun olaraq yeni başlıq
seçir. 
2.2.4. Mətndəki  əsas  fikrə münasibətini
bildirir.
Mətndəki obrazları xarakterizə etməklə əsas
fikrə münasibət bildirir.
3.1.1. Yazısında sadə hüsnxət norma larına
riayət edir.
“Q” hərfini hüsnxət normalarına uyğun yazır
və digər hərflərlə birləşdirir.
3.1.2. Çap hərfləri ilə yazılmış mətni
üzündən köçürür.
Mətnin müəyyən hissələrini üzündən köçürür.
4.1.3. Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və
tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək
üçün lüğətdən istifadə edir. 
Mürəkkəb sözlərin defislə, yoxsa bitişik yazıl -
dığını lüğətin köməyi ilə müəyyənləşdirir.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Əlamət bildirən sözləri fərqləndirir. 
Dərslərin planlaşdırılması
YAXŞI NƏDİR, PİS NƏDİR
131
Çap üçün deyil

5-ci tapşırıq yerinə yetirilir.  Şifrlənmiş söz “mərhəmət” sözüdür. Sözün mənası açıqlanır:
rəhm, şəfqət, xeyirxahlıq, insaf.
Müəllim şagirdlərə müraciət edir:
– Sinif yoldaşlarınız arasında daha çox mərhəmətli olan kimdir?
– Nə üçün onu mərhəmətli sayırsınız?
Şagirdlər nümunələr göstərirlər. 
Yazı. Küçüyün rəhmli olduğunu bildirən hissələr mətndən seçilir  və dəftərə köçürülür.
İş dəftərinin 81-ci səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
DİL QAYDALARI
6-cı tapşırıq yerinə yetirilir.  A və B cümlələrində dolu sözü mətndəki mənası ilə eynidir,
nə? sualına cavab verir, ad bildirir. 3-cü cümlədə isə necə? sualına cavab verir, əlamət bildirir. 
Motivasiya.
 7-ci tapşırıq yerinə yetirilir.  Ev və eşik sözlərindən ev-eşiyinəağıl və batan
sözlərindən isə ağlabatan sözləri yaranmışdır.
Müəllim ayaqqab və ayaqqabı şəkilləri nümayiş etdirir (başqa şəkillər də göstərilə bilər:
dəvəquşdəvəquşuitburunitburnu) və soruşur:
– Bu şəkillərin bir-biri ilə nə əlaqəsi var?
Köməkçi sual
ayaq + qab = ?
dəvə + quş = ?
it + burun = ?
Tədqiqat sualı:
– Mürəkkəb sözlər necə yaranır?
Tədqiqatın aparılması.
Qruplarla iş. Şagirdlər verilmiş suallar əsasında öz fikirlərini işçi
vərəqlərinə qeyd edirlər.
I qrupVerilən sözlərdən (sözlərin siyahısını müəllim tərtib edir) quruluşca mürəkkəb
olanları seçin. Onlardan istifadə etməklə cümlə qurun.
II qrupSağ sütundakı sözlərdən sol sütundakı sözlərə uyğun gələni əlavə etməklə mü -
rək kəb sözlər düzəldin. 3 sözü cümlədə işlədin.
III qrup.  Mürəkkəb sözləri sadə sözlərə ayırın: qızılgül, ürəyiyumşaq, yastıdaban,
qısaqol, qaramal, ağbəniz, xoşbəxt, istiot, meşəbəyi, qaratoyuq, aşsüzən,
boşqab.
IV qrupSağ sütundakı sözlərdən sol sütundakı sözlərə uyğun gələni əlavə etməklə mü -
rək kəb sözlər düzəldin. Lüğətin köməyi ilə onlardan hansının bitişik, hansının
defislə yazıldığını müəyyənləşdirin.
I sütun
II sütun
it
çəp
qızıl
üç
şələ
göz
bucaq
quyruq
burun
gül
Mürəkkəb söz
I sadə söz
II sadə söz
Dərslərin planlaşdırılması
V bölmə
132
Çap üçün deyil

Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili. 
Qrupların təqdimatları dinlənilir və müzakirə
olunur. Dərsliklə iş. Dərsliyin 114-cü səhifəsindəki nəzəri hissə oxunur, izah olunur, 8-11-ci
tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Tapşırıq 9. Qara sözündən qaragözqarabənizmal-qara mürəkkəb sözləri yaranır.
Nəticə:
Mürəkkəb söz iki sözün birləşməsindən yaranır.
Tətbiqetmə.
İş dəftərinin 81-ci səhifəsindəki dil qaydaları ilə bağlı tapşırıqlar yerinə 
yetirilir.
Yazı. Hüsnxət. “Q” hərfi. İş dəftəri, səh. 82.
Ev tapşırığı:
– Dərsliyin 113-cü səhifəsindəki 4-cü tapşırığı yerinə yetirin. 
(Müəllim şagirdlərə dolunun kənd təsərrüfatına da böyük ziyan vurduğunu xatırladır.)
Qiymətləndirmə.
Təqdimata, diskussiyaya və tətbiqetmənin nəticələrinə əsasən aparılır.
Dərs 57. KİM İSLANDI YAĞIŞDA (4 saat)
Motivasiya.
Müəllim: – Elə təsəvvür edin ki, bu gün sizə çoxlu qonaq gələcək. Ananız
da çox narahatdır ki, görəcəyi işləri çatdırmaz. Bu halda siz nə edirsiniz? 
A) Anamın verəcəyi tapşırığı gözləyirəm.
B) Anamla birlikdə eyni işi yerinə yetirirəm.
I sütun
II sütun
boş
ağac
gül
kəklik
söz
çiçək
qab
otu 
söhbət
dələn
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında  danışır. 
Qazandığı bilikləri əvvəl bildikləri ilə müqa -
yisə edir. 
Oxuduğu şeirin məzmununu danışır.
2.2.3. Mətnin hissələrinə başlıqlar verməklə
məzmununa aid sadə plan  tutur.
Şeirin hissələrinə başlıqlar verir, mətnin
planını tutmaqla məzmun ardıcıllığını
müəyyən edir. 
1.2.2. Dialoqlarda vəziyyətə uyğun nitq
etiketlərin dən istifadə edir. 
Situasiyadan asılı olaraq nitqində müvafiq
təşəkkür etiketlərindən istifadə edir.
2.2.4. Mətndəki  əsas  fikrə münasibətini
bildirir.
Mətndəki əsas fikri izah edir və münasibət
bildirir. 
3.1.4. Müşahidə və təəssüratlar əsasında
kiçikhəcmli inşalar yazır. 
Müşahidə etdikləri əsasında esse yazır.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Ad, əlamət, hərəkət  bildirən sözləri fərqlən di -
rir və nitqində istifadə edir.
Dərslərin planlaşdırılması
YAXŞI NƏDİR, PİS NƏDİR
133
Çap üçün deyil

C) Köməyimi təklif edirəm.
Ç) Müraciət gözləmədən bacardığım işi yerinə yetirirəm.
Müəllim sualların cavablarına görə qruplaşma aparır.
Köməkçi sual: – Hansı qrupun uşaqlarını daha qayğıkeş hesab etmək olar?
Tədqiqat sualı:
– Qayğıkeşlik nə deməkdir?
Tədqiqatın aparılması.
Qruplarla iş. Şagirdlər verilmiş suallar əsasında öz fikirlərini iş
vərəqlərinə qeyd edirlər. Şeir bəndlərə əsasən 5 hissəyə bölünür. Hər hissə bir qrupa təqdim
olunur. Şagirdlər təqdim olunan hissəyə başlıq verir və həmin hissənin məzmununu danışırlar.
Başlıqlar təxminən belə ola bilər:
1. Yağışın yağması
2. Quzu islanmasın yağışda
3. Paltarlar  islanmasın yağışda
4. Cücələr  islanmasın yağışda
5. İslanan tək mən oldum
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili. 
Qrupların təqdimatı dinlənilir və müzakirə
olunur.
1-ci tapşırıq yerinə yetirilir.  Ardıcıllıq aşağıdakı  kimi olmalıdır: C, D, A, B, Ç
Şeirin məzmunu cümlələrin ardıcıllığına görə nəql olunur. 
2-ci tapşırıq yerinə yetirilir (məmnunluq, iftixar, sevinc).  
3-cü tapşırıqdakı suallar cavablandırılır. Hər iki mətnin qəhrəmanının başqalarına
təmənnasız yaxşılıq etməsi oxşar cəhət kimi seçilir.   
4-cü tapşırıq yerinə yetrilir. Cümlələrə güclü, hiss edirlər (duyurlar), quşlar, qara, canlanır
sözləri əlavə olunmaqla tamamlanır. Əlavə edilmiş sözlər qrammatik mənalarına görə
qruplaşdırılır.
Yüklə 4,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin