«magistratura mərkəzi»


Kətan parçaların çeşid ekspertizasıYüklə 415,15 Kb.
səhifə5/5
tarix27.04.2017
ölçüsü415,15 Kb.
#15787
1   2   3   4   5

3.2. Kətan parçaların çeşid ekspertizası
Miqdar və keyfiyyət cəhətcə kətan parça istehsalında bizim ölkəmiz dünyada birinci yeri tutur.

Kətan parçalar 1,5-8 №-li quru əyirilmiş kətan plikdən, 5-55 №-li yaş əyirilmiş kətan iplikdən, 3-6 №-li quru əyrilmiş kilkə ipliyindən, 5,5-18 №-li yaş əyirilmiş kilkə ipliyindən istehsal edilir.

Kətan parçaların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bunların çoxu bərabər nömrəli əriş və arğacdan istehsal edilir. Əriş və arğacının sıxlığı bir-birinə yaxın olur.

Kətan parçalar cılxa kətan və qarışıq olur (ərişi pambıq, arğacı kətan). Bəzək əməliyyatı cəhətcə kətan parçalar xam, turşuya salınmış, yarımağ, ağ, saya boyanmış və əlvansaplı olur.

Məişət üçün olan kətan parçalar və xüsusən ədədi məmulat əhali tərəfindən çox tələb edilir. Kətan parçalar az gərilir, yaxşı hiqroskopik olur, çətin cırılır, asan yuyulur və görünüşü qəşəng olur.

Kətan parçaların çeşidi başlıca olaraq süfrələrdən, salfetkalardan, müxtəlif təyinatlı məhrəbalardan, çəki parçalarından və tiklərdən ibarətdir. Bu parçaların çoxu sadə (polotnolar) və jakkard (aşxana dəyişəyi) toxunuşu ilə istehsal edilir. Kətan istehsalında başqa toxunuşlar nisbətən az tətbiq edilir.

Məişət ehtiyacları üçün olan kətan parçaların və ədədi məmulatın çeşidi preyskurantda qruplara, yarımqruplara və artikullara bölünür.

Kətan parçaların qrupları aşağıdakılardan ibarətdir:

1-ci qrup – kamçat aşxana dəyişəyi və örtüklər.

2-ci qrup – məhrəbalar, məhrəbalıq kamçat, xolst, tiftikli məhrəbalar, tiftikli və krep toxunuşlu qətfələr, cib dəsmalları.

3-cü qrüp – saya xolst və məhrəbalar.

4-cü qrup – ensiz (80-102 sm) ağ polotno, kostyumluq-donluq parçalar və korset parçası.

5-ci qrup – mələfəlik ağ polotnolar.

6-cu qrup – nazik xam kətan polotnolar.

8-ci qrup – mebel parçası, tik, səki polotnosu (əlvansaplı) və ayaqaltı parçası.

9-cu qrup – xam bortovka.

10-cu qrup – ştapel iplikdən istehsal edilən kətan tipli parçalar və ədədi məmulat 1, 10.
1-ci qrup. Aşxana kamçat dəyişəyi və örtüklər
Bu qrupa mürəkkəb jakkard naxışlı enli parçalar və ədədi məmulat daxil olur və aşağıdakı yarımqruplardan ibarətdir:


 • ağ kətan kamçat aşxana süfrələri;

 • əlvan kətan çay süfrələri;

 • xam kətan çay süfrələri;

 • yarımkətan kamçat süfrələr;

 • salfetkalarla birlikdə (dəst) olan süfrələr;

 • süfrəlik kətan polotnolar;

 • çay və xörək salfetkaları;

 • örtüklər.

Ağ kətan kamçat aşxana süfrələri.

Bu süfrələr ictimai iaşə müəssisələrində (aşxanalarda, restoranlarda) və məişətdə işlənir. Süfrələr müxtəlif ölçüdə, naxışda və rəngdə istehsal edilir. Süfrələrin keyfiyyəti ipliyin nömrəsindən və parçanın sıxlığından asılıdır. Ipliyin nömrəsi və parçanın sıxlığı (qumaşlığı) yuxarı olduqca, parçanın keyfiyyəti də yaxşı olur və gülü aydın düşür.

Ağ kamçat süfrələrin toxunma jakkard naxışları olur. Bunlar əlvan haşiyəli möhkəm iplikdən və xüsusilə sabit boyanmış ola bilər 19.

Saçaqsız ağ kamçat süfrələr 14,5+14,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 216, arğacının sıxlığı 218, eni 135 və uzunluğu 135, 170, 208 sm olur.

Naxışlı ağ kamçat süfrələr 18+18 №-li ipliklərdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 262, arğacının sıxlığı 264, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Saçaqsız ağ kamçat əlvan haşiyəli süfrələr 14,5+14,5 №-li iplikdən istehsal edilir, ərişinin sıxlığı 196, arğacının sıxlığı 190, eni 135 və uzunluğu 135, 170, 218 sm olur.

Saçaqlı, sapla bəzək salınmış ağ kamçat əlvan haşiyəli süfrələr jakkard toxunuşla 18+18 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 268, arğacının sıxlığı 224, eni 140, uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Əlvan kətan çay süfrələri.

Əlvan çay süfrələri kamçat, saçaqlı və naxışlı ola bilər. Kamçat süfrələr mürəkkəb toxunma jakkard naxışlarla əlvan saplardan istehsal edilir. Əriş və arğacı əlvan olduqda süfrənin jakkard naxışı daha aydın çıxır.

Əlvan süfrələrdə naxışların görkəmi ipliyin nömrəsindən, parçanın sıxlığından və sapların rəngindən asılı olur.

Saçaqlı əlvan kamçat süfrələr 14,5+14,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 224, arğacının sıxlığı 238, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Naxışlı əlvan kamçat süfrələr 18+18 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 264, arğacının sıxlığı 264, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Maşınla naxış salınmış gülləri olan əlvan kamçat süfrələr 18+22 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 282, arğacının sıxlığı 252, eni 173 və uzunluğu 173, 208, 275 sm olur 9.

Damalı süfrələr kamçat süfrələrdən fərqli olaraq krep, yaxud sadə toxunuşla istehsal edilir və bunlara əlvan boyaqlı əriş və arğacla zolaqlar, yaxud damarlar salınır. Damalı süfrələr çoxməkikli toxucu dəzgahlarında istehsal edilir.

Damalı naxışlar əlvan əriş və əlvan arğac saplarının kəsişməsi nəticəsində əmələ gəlir. Süfrənin kənarlarındakı zolaqlar enli olub, haşiyə təşkil edir, ortasına isə əlvan əriş və arğacla seyrək və ensiz zolaqlar salınır. Damalı süfrələr zahiri görünüş və quruluş cəhətcə kamçat süfrələrdən xeyli sadə və ucuz olur.

Fasonlu bükdərilmiş iplikdən saçaqsız damalı kətan süfrələr sadə toxunuşla 18+18 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 212, arğacının sıxlığı 173, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Xam kətan çay süfrələri.

Bu süfrələr gündəlik məişətdə istifadə edilir. Bunların naxışlarının aydın olması üçün ərişi təbii rəngli (bişirilmiş) kətan lifindən, arğacı isə yarım ağardılmış kətan liflərindən istehsal edilir. Xam süfrələrin naxışı kamçat və ya göz-göz ola bilər.

Göz-göz süfrələr narın naxış toxunuşla, kamçat süfrələr isə jakkard toxunuşla istehsal edilir. Xam süfrələr ağ və əlvan süfrələrdən iri kölgəli naxışların olması ilə fərqlənir və nisbətən cod olur.

Saçaqlı xam kamçat süfrələr 14,5+12 №-li ipliklərdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 212, arğacının sıxlığı 208, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur 2.

Əlvan haşiyəli və saçaqlı göz-göz süfrələr 8,5+11 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 142, arğacının sıxlığı 136, eni 135 və uzunluğu 135, 170, 208 sm olur. Həmin süfrələrin 42-ci artikulu 11+11 №-li iplikdən istehsal edilir. Bunların əriş və arğacının sıxlığı 152, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Yarımkətan kamçat süfrələr.

Təyinatına, ölçüsünə və toxunma naxışlarına görə bu süfrələr kətan süfrələrdən heç bir şeylə fərqlənmir. Yarımkətan süfrələrin ərişi pambıqdan olduğuna görə, bunların üzü o qədər də hamar olmur.

Bəzək saplı və saçaqlı əlvan haşiyəli ağ kamçat süfrələr 40/2 (pambıq)+18 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 252, arğacının sıxlığı 248, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Əlvan kamçat süfrələr jakkard toxunuşu ilə 34 (pambıq)+12 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 286, arğacının sıxlığı 212, eni 140 və uzunluğu 140, 170, 208 sm olur.

Naxışlı əlvan kamçat süfrələr 40/2 (ambıq)+24 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 304, arğacının sıxlığı 300, eni 173 və uzunluğu 173, 208, 250, 280 sm olur.

Naxışlı qobelen əlvan kamçat süfrələr 16, 40/2 (pambıq)+18 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 380, arğacının sıxlığı 196, eni 170 və uzunluğu 170, 208, 250, 280 sm olur.

Bu süfrələr əksərən yaraşıq üçün işlədilir. Iki əriş işlədildiyinə görə bunlarda əlvan kamçat süfrələrinkindən gözəl olan çoxrəngli qəşəng jakkard toxunuşlu naxışlar (qobelen naxışları) əmələ gəlir 3.

Salfetka ilə birlikdə (dəst) olan süfrələr.

Salfetkalarla birlikdə olan süfrələr eyni nömrəli iplikdən, eyni sıxlıqda və eyni naxışlı istehsal edilir və dəstlə satılır.

Bunlar saçaqlı, ağ, kamçat, əlvan haşiyəli, əlvan naxışlı, kamçat, sadə toxunuşlu və damalı ola bilər. Bundan başqa yarım kətan dəstlər də olur. Dəst 6 nəfərlik və ya 12 nəfərlik və xörək, yaxud çay süfrəsi üçün olur.

6 nəfərlik süfrələr kvadrat və düzbucaqlı istehsal edilir və uzunluğu 140, 150, 170 və 208 sm olur. 12 nəfərlik süfrələrin boyu 250 və 280 sm olur.Xörək və çay salfetkaları.

Xörək salfetkaları 36x36, 46x46, 51x51, 62x62, 70x80, 65x80 sm, çay salfetkaları 32x32, 35x35, 36x36 sm olur.

Salfetkalar ağ kamçat və əlvan kamçat istehsal edilir. Kamçat xörək salfetkaları ağ, saçaqlı və naxışlı, kamçat çay salfetkaları yeri ağ, əlvan haşiyəli, saçaqlı, yeri əlvan və naxışlı, əlvan haşiyəli, naxışlı buraxılır.

Süfrəlik kamçat polotnolar.

Bu polotnolar ağ olur və mürəkkəb naxışlı jakkard toxunuşu ilə istehsal edilir. Bunlar metrlə süfrəlik üçün satılır, bunların köndələn haşiyələri olmur.Örtüklər.

Ağ və əlvan yarımkətan örtüklər, həm yay adyalları kimi, həm də çarpayıların üstünə salınmaq üçün istifadə edilir. Örtüklər ağ, yaxud əlvan qabarıq (jakkard) naxışlı toxunuşla istehsal edilir.

Örtük jakkard toxunuşu ilə 40J2 №-li əriş və 7,5 №-li arğacdan istehsal edilir. Bunlar 142x200 sm olur. 88-ci artikul örtüklər 87-ci artikuldan onunla fərqlənir ki, eni 173 sm olur 1.

2-ci qrup. Məhrəbalar, məhrəbalıq kamçat xolst parçaları, tiftikli məhrəbalar, tiftikli və krep toxunuşlu qətfələr, cib dəsmalları
Bu qrupa ədədi kətan məmulatları və ensiz parçalar daxil olur. Bu qrup aşağıdakı yarımqruplara bölünür:


 • kətan kanel naxışlı və fasonlu məhrəbalar, kətan və yarımkətan krep toxunuşlu məhrəbalar, yarımkətan tiftikli məhrəbalar;

 • tiftikli və krep toxunuşlu qətfələr;

 • tiftikli parçalar;

 • kətan və yarımkətan kamçat naxışlı, kanel naxışlı, krep toxunuşlu məhrəbalıq xolst, cib dəsmalları.

Kətan kamçat məhrəbalar.

Kamçat jakkard məhrəbalar toxunuşlarına, iplik nömrələrinə və naxışlarına görə, demək olar ki, kamçat süfrə və salfetkalar kimidir. Bunlar naxışlı ağ, o baş-bu başı əlvan haşiyəli və tamamlanmış şəkildə istehsal edilir.

Saçaqsız kamçat məhrəbalar 16+4,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 234, arğacının sıxlığı 206, eni 46 və uzunluğu 82, 150, 172 sm olur.

Naxışlı kamçat məhrəbaları jakkard toxunuşla 18+18 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 280, arğacının sıxlığı 226, eni 50 və uzunluğu 150 və 175 sm olur 1, 10.Kətan və yarımkətan kapell naxışlı, fasonlu və krep toxunuşlu məhrəbalar.

Bu məhrəbalar narın naxışlı (krep) toxunuşla ağardılmış və yarımağardılmış, əlvan haşiyəli, yaxud əlvan bəzək saplı, saçaqsız, naxışlı və ya saçaqlı istehsal edilir.

Yarımağardılmış krep toxunuşlu əlvan haşiyəli və saçaqlı məhrəbalar krep toxunuşu ilə 8,5+8,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 184, arğacının sıxlığı 140, eni 45 və uzunluğu 150 və 175 sm olur.

Əlvan haşiyəli saçaqsız məhrəbalar krep toxunuşu ilə 12+12 №-li ipliklərdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 172, arğacının sıxlığı 164, eni 50 və uzunluğu 150 və 175 sm olur.

Tiftikli məhrəbalar xüsusi toxunuşla istehsal edilir, üzündə ilgəklər əmələ gətirilir. Bunlar əlvan zolaqlı, əlvan haşiyəli, saçaqsız və saçaqlı buraxılır və kətandan, yaxud yarımkətandan da hazırlana bilir.

Tiftikli və krep toxunuşlu qətfələr və tiftikli parçalar.

Bunlar da tiftikli məhrəbalar kimi istehsal edilir. Krep qətfələr narın naxışlı krep toxunuşu ilə toxunur və kənarlarından (haşiyə), yaxud ortasından əlvan zolaqlarla bəzəkləndirilir.

Qətfələrin quruluşu onların yaxşı nəm çəkməsini təmin edir ki, bu da əsas keyfiyyət şərti sayılır.

Haşiyəli tiftikli qətfələr tiftikli ilgəkli toxunuşla 14,5, 40/2 (pambıq)+ 14,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 274, arğacının sıxlığı 190, eni 138 və uzunluğu 176 sm olur.

Haşiyəli tiftikli əlvan qətfələr, tiftikli-ilgəkli toxunuşla 16, 40/2 (pambıq)+16 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 252, arğacının sıxlığı 188, eni 4147 və uzunluğu 187 sm olur.

Yarımağardılmış, əlvan haşiyəli, tikili saçaqlı krep toxunuşlu qətfələr 8,5+8,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 152, arğacının sıxlığı 136, eni 137 və uzunluğu 185 sm olur 13.

Krep toxunuşlu qətfələr keyfiyyətcə tiftikli qətfələrdən aşağı olmaqla qiymətcə də təqribən iki dəfə onlardan ucuzdur.

Hazır tiftikli qətfələrdən başqa, satışa xalatlıq və qətfəlik parçalar da buraxılır.

159-cu artikul tiftikli parçalar da 156-cı artikul tiftikli qətfələr kimi eyni texniki göstəricilərlə istehsal olunur. Lakin bunlar əlvan iplikdən olub, xalat və qətfə üçün metrlə satılır.

Məhrəbalıq xolst.

Xolst parçaları kamçat naxışlı və krep toxunuşlu olaraq kətandan və yarımkətandan istehsal edilir. Material və quruluşları cəhətcə bunlar ədədi məhrəbalardan fərqlənmir. Məhrəbalıq xolstdan tikilən məhrəbaların o baş-bu başındakı naxışlar tamamlanmış olmur.Kətan cib dəsmalları.

Cib dəsmalları kətandan sadə toxunuşla 30, 36, 42 №-li yaş əyirilmiş əriş və arğacdan istehsal edilir. Bunlar 45x45, 48x48 sm ölçüdə olub, yoğun saplarla toxunmuş qabarıq haşiyəli buraxılır. Kətan cib dəsmalları yaxşı hiqroskopik və dümağ olur 15.


3-cü qrup. Hamar xolst və məhrəbalar
Bu qrup – kətan və yarımkətan xolst və məhrəbaları əhatə edir. Bu qrupa daxil olan məhrəbalıq xolst və ədədi məhrəbalar təsərrüfat ehtiyacları üçündür.

Məhrəbalıq xolst və hazır məhrəbalar sadə toxunuşla istehsal edilir. Bunların kətandan olanları 8,5, 9,5 və 12-14 №-li kilkə ipliyindən hazırlanır və hər kvadrat metrii 190-280 q gəlir. Yarımkətanların isə ərişi 34/2, 28/2 və 12 №-li pambıq iplikdən olur.

Məhrəbalıq xolst və hazır məhrəbalar xam, yarımağardılmış, saya, zolaqlı və qıraqları boyunca əlvan haşiyəli buraxılır. Bunların tipik artikulları 189, 190 və 192-dir.

189-cu artikul məhrəbalar yarımağardılmış və əlvan haşiyəli olaraq 8,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 130, arğacının sıxlığı 116, eni 45 və uzunluğu 75, 86, 150, 175 sm olur.

190-cı artikul məhrəbalar əlvan haşiyəli olaraq 9,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 138, arğacının sıxlığı 126, eni 45 və uzunluğu 86 və 150 sm olur.

192-ci artikul məhrəbalar saya olaraq 12 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir. Əriş və arğacının sıxlığı 154, eni 46 və uzunluğu 150 və 175 sm olur.

Hazır məhrəbalar saçaqsız buraxılır. Bu parçalardan olan məmulat yaxşı hiqroskopik olur və tez quruyur 1, 15.

4-cü qrup. Ensiz (80-102 sm) ağ polotnolar, kostyumluq-donluq parçalar və korsetlik parçalar
Bu qrup – polotnoları, kostyumluq-donluq parçaları və korsetlik parçaları əhatə edir. Polotnolarla kostyumluq-donluq parçalar ya cılxa kətandan, yaxud yarımkətan olur. Bunlar kişi və qadın yay kostyumlarına, kişi üst köynəklərinə, qadın donlarına və i.a. işlənir. Bu parçaların çoxunun eni az (70-103 sm) olur.

Pambığa nisbətən kətan kostyumluq parçalar xeyli möhkəm olur. Bunlar istini və havanı yaxşı keçirir və yuyulur, dəyişəklik kətan parçalar isə yaxşı hiqroskopik hamar və dümağ olur.

Ağ məhrəba və kostyumluq-donluq parçaların tipik artikulları haqqında aşağıdakı cədvəldə məlumat verilmişdir.
Cədvəl 4.

Parçaların adı

Artikul №-si

Eni (sm ilə)

Iplik nömrəsi

Sıxlığı (5 sm-də olan sapların sayı)

Toxunuşu

əriş

arğac

əriş

arğac
Dəyişəklik polotnolar:

ağ kətandan

ağ yarımkətandan

rəngli kətandan202


216

219


80

8078

14,5


40

40


14,5


18

18


196


222

226


182


209

200


sadə


sadə

sadə


Kostyumluq-donluq parçalar:

kətandan xam kolometka

ağ roqojka

yarımkətan roqojka

xam kolometka


228
243


248

239


70
71


70

74


22
24/2


28/2

22


18
24/2


22/2

34/2


370
282


284

370


224
276


210

200


atlas
damalı


damalı

atlas

Kolomenko parçası həm xalis kətandan, həm də yarımkətandan istehsal edilir. Bu yeganə atlas toxunuşlu kostyumluq parçadır.

Korset parçası.

Kətandan və yarımkətandan ola bilər. Kətan korset parçası jakkard toxunuşu ilə 30+24/2 №-li iplikdən hazırlanıb, sıxlığı 400+230 sap olur. Yarımkətan korset parçasının kətan korset parçasından fərqi ondadır ki, bunun arğacı 34/2 №-li pambıq iplikdən olur 14.


5-ci qrup. Mələfəlik ağ polotnolar
Bu qrup ağ enli kətan və yarımkətan polotnoları əhatə edir. Bunlardan mələfə və adyalaltı tikilir. Quruluş cəhətcə bu parçalar, demək olar ki, 4-cü qrup dəyişəklik polotnolardan fərqlənmir, lakin onlardan enli (138-220 sm) olur.

Ağ kətan polotnolar.

Bu yarımqrup aşağıdakı tipik artikullardan ibarətdir.

262-ci qrup ağ kətan polotno 14,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir, eni 138 sm olur.

263-cü artikul ağ kətan polotno 18 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir, eni 138 sm olur.Yarımkətan ağ polotnolar.

282-ci artikul polotno 34 №-li pambıq əriş və 14,5 №-li kətan arğac istehsal edilir.

284-cü artikul polotno 282-ci artikula nisbətən enli (173 sm) olur.

288-ci artikul 838-ci artikul polotnodan əlvan haşiyəsi olmaqla fərqlənir 1.


6-cı qrup. Yarımağ kətan polotnolar
Bu qrup parçaların çoxu kilkə ipliyindən istehsal edilir. Bu parçalar yarımçıq ağardılır və ona görə də sarımtıl (krem) rəngə çalır. Bu parçalar başlıca olaraq yay kostyumluğu üçün istifadə edilir.

Yarımağ kətan polotnolar aşağıdakı 291, 292 və 295 №-li tipik artikullardan ibarətdir.

Polotno (291-ci artikul) sadə toxunuşla 9,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir. Əriş və arğacının sıxlığı 144, eni 92 sm olur.

Yarımağ polotno (292-ci artikul) 291-ci artikuldan onunla fərqlənir ki, bunun əriş və arğacı 12 №-li iplikdən olub, hər ikisinin sıxlığı 154 sap, eni isə 95 sm olur.

Ağ polotno (295-ci artikul) yaş əyirilmiş 14,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir, ərişinin sıxlığı 176, arğacının sıxlığı 166, eni 80 sm olur 3.
7-ci qrup. Nazik xam kətan polotnolar
Bu qrup parçalar əsas etibarilə yaş əyirilmiş, 12-dən 30 nömrəyə qədər kətan iplikdən istehsal edilir. Toxunmazdan qabaq iplik qaynadılır, parça özü isə turşu məhlulundan keçirilir. Bu əməliyyatlardan sonra parça öz liflərinin təbii rəngini saxlayır, bir qədər yumşalır və elastik olur. Xam polotnolara tələbat çox olur və bunlardan yay paltarı (don, üst köynəyi) tikilir.

307-ci artikul polotno 14,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir, eni 80 sm olur.

308-ci artikul polotno iplik nömrəsilə 307-ci artikuldan fərqlənir. Bu polotno 18 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir.

1131-ci artikul yarımkətan polotno 34 №-li pambıq əriş və 14,5 №-li kətan arğacdan istehsal edilir, eni 80 sm olur 20.


8-ci qrup. Mebel parçası, tik, eyvan polotnosu (əlvansaplı)

və ya ayaqaltı parça
Mebel parçaları.

Mebel parçaları jakkard toxunuşla əlvan ipliklərdən istehsal edilir. Bunlar həm kətan, həm də yarımkətan olur və mebellərin üzünə çəkilir.

Əlvan kamçat mebel parça (89-cu artikul) jakkard toxunuşla 18+14,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 272, arğacının sıxlığı 220, eni 138 sm olur.

Eyvan polotnosu.

Bu polotnolar əlvan, yaxud birrəngli zolaqlı və bəzək saplı olur. Bunlar kətandan və yarımkətandan istehsal olunur. Eyvanlarda, maqazin pəncərələrində pərdəliyə və s. üçün sərf edilir.

Əlvan zolaqlı eyvan polotnosu (325-ci artikul) sadə toxunuşla 9,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir, əriş və arğacının sıxlığı 132 sap, eni 102 sm olur.

Yarımkətan eyvan polotnosu (850-ci artikul) sadə toxunuşla 28 №-li (pambıq) əriş və 9,5 №-li kətan arğacdan istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 152, arğacının sıxlığı 130, eni 102 sm olur 1, 20.Tik.

Tik parçalarının əlvan və birrəngli zolaqları və bəzək sapları olur. Bu parçalar başlıca olaraq döşək üzünə çəkilir.

Zolaqlı tik (326-cı artikul) sadə toxunuşla 8,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 132, arğacının sıxlığı 124, eni 68 sm olur.

Sarja toxunuşlu əlvan zolaqlı tik (327-ci artikul) 9/5+9,5 №-li iplikdən istehsal edilir. Ərişinin sıxlığı 194, arğacının sıxlığı 136, eni 106 sm olur.

Bu qrupa, habelə döşəküzü və ayaqaltı parçaları daxildir. Döşəküzü parçaları zolaqlı olur və turşu məhlulundan keçirilir.

Döşəküzü polotno (330-cu artikul) 9,5 №-li əriş və arğacdan istehsal edilir, eni 71 sm olur. 331-ci artikul polotnonun 330-cu artikuldan fərqi ondan ibarətdir ki, bunun ipliyi nisbətən yüksək nömrəli (14,5) olur. Bu parçalar çətin cırılır. Bunlardan çamadanlara çexol tikilir.

340-cı artikul ayaqaltı parçası əlvan haşiyəli olur. Ərişi 8,5 №-li kətandan və 28№-li pambıq ipliyindən, arğacı isə 8,5 №-li iplikdən olur. 1 kvadrat metrinin çəkisi 350 q, eni 80 sm olur.

849-cu artikul ayaqaltı parçası əlvansaplı olur və 6,2 №-li iplikdən istehsal edilir, eni 68 sm olur.

852-ci artikul ayaqaltı parçası – 70 sm, 853-cü artikul – 58 sm və 854-cü artikul – 96 sm enində istehsal edilir. Bunlar əlvansaplı olaraq 3,5/2 №-li iplikdən hazırlanır və 1 kvadrat metrinin çəkisi 750 q olur 12, 20.

9-cu qrup. Xam bortovka parçası
Bortovka kətandan və yarımkətandan istehsal edilir. Kətan bortovka 5, 7,5, 8,5 və 12 №-li əriş və arğacdan hazırlanır, sıxlığı nisbətən az olur. 12 №-li iplikdən hazırlanan bortovkanın sıxlığı 142-144 sap, 7,5-8,5 №-li iplikdən hazırlanan bortovkanın sıxlığı 90-118 sap olur. Bortovkaların çoxunun eni 70-71, bəzi artikulların eni isə 108-110 sm olur.

Istehlakçıların sifarişilə bortovka cod nişastalanaraq buraxıla bilər. Lakin cod nişastalanmış bortovkanın eni nişastalanmamış bortovkanın enindən 2-4 sm əskik olur.

Bortovka kostyumların və paltoların içərisinə (yaxasına, döşünə və i.a.) qoyulur 2, 20.
10-cu qrup. Ştapel iplikdən istehsal edilən kətan tipli parçalar

və ədədi məmulat
Bu qrupa ştapel iplikdən istehsal edilən ədədi məmulat və parçalar daxildir. Bunlar zahiri cəhətcə kətana bənzəyir və kətan parçalar toxunduğu həmin nömrəli ipliklərdən, həmin toxunuşla və həmin ölçülərdə olur.
Nəticə və təkliflər
Dissertasiya işini yekunlaşdıraraq aşağıdakı nəticə və təklifləri vermək olar:


 1. Bitki lifləri başqa liflərə nisbətən xeyli davamlıdır. Ona görə su ilə təmasda olan işlərdə bitki əsaslı parçalardan geniş istifadə edilməsi yaxşı olardı.

 2. Bitki lifləri yaxşı istilik saxlama xassəsinə malik olduğu üçün, qış parçalar qrupunda sitifadəsini təklif edirik.

 3. Bitki liflərindən olan parçalar kimyəvi reaktivlərə qarşı davamlıdırlar. Ona görə onların kimyəvi təmas olan yerlərdə tətbiqi məsləhətdir.

 4. Bitki liflərindən olan parçalar yüksək texnoloji xassələrə malikdir. Ona görə onların bu xassəsinin texnoloji proseslərdə tətbiqi yüksək səmərə verə bilər.


Ə D Ə B I Y Y A T
1.П.А.Красновский, А.М.Ковалев, С.Г.Стрижков «Товар и его экспертиза»-М: Центр экономики и маркетинга-1999-240с

2.С.П.Валицкий, Е.Е.Заресенец и др. «Экспертиза потребительских свойств новых товаров»-М: «Экономика»-1981-173

3.«Коммерческое товароведение и экспертиза» проф.Г.А.Васильева и проф.Н.А.Нагапетьянца – М: «ЮНИПИ»-1997

4.Сертификация происхождения товаров (методические пособие-М: МВШЭ, МП001-96, 1996)

5.Общие правила проведения экспертизы качества и количества товаров-М: МВВЭ ПР-002-96, 1996

6.Правила проведения независимой экологической экспертизы-М: МВШЭ пр-002-96, 1996

7.Порядок проведения экспертизы потребительских свойств новых видов товаров народного потребления М-госиздательство стандартов, 1977.

8.Э.П.Райхман, Г.Г.Азгальдов «Экспертные методы оценки качества товаров» М: «Экономика»-1974-149

9.Ю.Сомов, М.Федоров «Потребительские качества промышленных изделий» М: Издательство стандартов, 1969

10.О.Гомлина, И.Малевинская «Экспертиза потребительских свойств изделий, атестуемых на высшую категорию качетсва труды». Техническая эстетика. М. 1978

11.Методическое пособие по проведению экспертизы качества и количества импортных изделий-М:-1985

12.Экспертиза качества товаров-М. «Экономика»-1984

13.М.А.Николаева. Товарная экспертиза. Учебник для вуза-М: Деловая литература-1998-288 с

14.Д.Федеренко. Пособие по товароведческим экспертизам-М. «Внешторгиздат.-1963»

15.М.А.Николаева. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы. М: Норма, 1997-283с

16.Инструкция о порядке проведения экспертизы товаров экспертными организациями системы торгово-промышленной палаты.

17.О.А.Семин. «Организация контроля качества товаров в торговле» М: «Экономика» 1972

18.Э.П.Райхман, Г.Г.Азгальдов «Экспертные методы в оценке качества товаров» «Экономика», М.: 1974

19. Э.П.Райхман, Г.Г.Азгальдов «Комплексная оценка качества продукции» М, издат-во стандартов, 1971

20.Н.И.Ковалев «Органолептическая оценка готовой продукции» М, изд. «Экономика», 1968

21.ГОСТ 16431-70 «Термины и определение качества продукции, показатели качества и методы оценки уровня качества продукции»

22.Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları- Biznesmenin Bülleteni, №47-1999

23.Ciddi hesabat blankları və forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları. Azərb.respub.qanunları-Biznesmenin bülleteni №22, B:-1999

24.Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması, №19, Az.Res.qanunu - Biznesmenin bülleteni №19, B:-199825.Yoxlanmalar haqqında normativ sənədlər Az.Res.Qanunu -- Biznesmenin bülleteni №32, B:-2000

26.Ticarət, məişət və digər növ xidmət qaydaları, Az.res.qanunu -- Biznesmenin bülleteni №11, B:-1998

Yüklə 415,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə