Nsan hüquqları vYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

 

İnsan hüquqları v

ə

 hüquqi mə

s

əl

ə

lə

r Bas Direktoratı   

 

 

Də

y

ərl

ə

ndirmə

 direktoratı 

 

 

  

Strasburq, 01 oktyabr 2010 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

GRECO III round d

ə

y

ə

rl

ə

ndirm

ə

 m

ə

ruz

ə

si 

 

 

 

 

Az

ə

rbaycan üzr

ə

 cinay

ə

t m

ə

suliyy

ə

ti üzr

ə

 

d

ə

y

ə

rl

ə

ndirm

ə

 m

ə

ruz

ə

si (ETS 173 v

ə

 191, GPC2) 

mövzu I 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

48-ci plenar iclasında GRECO t

ə

rə

find


ə

n q


ə

bul edilmi

ş

dir. 


(Strasburq, 27 sentyabr-01 oktyabr 2010) 

 

I. GIRI

Ş

 

1. Az

ə

rbaycan Respublikası Korrupsiyaya  qarsı Dövlə

tl

ər qrupuna (bundan sonra 

GRECO  adlanacaq)  birinci  d

ə

y

ərl

ə

ndirmə

  raundu  bitdikd

ə

n  sonra  1  iyun  2004-cü  il tarixd

ə

  üzv  olmuş

dur.  Bunun  n

ə

tic


ə

si  olaraq,  Az

ə

rbaycanda  Birinci  və

 

İkinci 

D

əy

ə

rlə

ndirm


ə

  raundlarının  mövzularını 

ə

hat


ə

  ed


ə

n  birg


ə

  d


ə

y

ərl

ə

ndirmə

nin  h


ə

yata 


keçirilm

ə

si  nə

z

ərd

ə

  tutulmuş

dur.  Müvafiq  olaraq  Az

ə

rbaycan  Respublikası  üzrə

  Birg


ə

 

də

y

ərl

ə

ndirmə

 M

əruz

ə

si (GRECO Də

y

ərl

ə

ndirmə

 hesabatı I/II 2005) GRECO-nun 29-

cu  Plenar 

İ

clasında  (23  iyun  2006)  tə

sdiq  edilmi

ş

dir  v


ə

  GRECO-nun  internet 

s

ə

hifə

sind


ə

 yerl


əş

dirilmi


ş

dir. (www.coe.int/greco). 

2. 

GRECO-nun  cari  III  də

y

ərl

ə

ndirmə

  raundu  (1  yanvar  2007-ci  il  tarixd

ə

 

baş

lamı


ş

dır) a


ş

a

ğıdakı mövzuları 

ə

hatə

 edir: 


  Mövzu  I  –  Cinay

ə

t  m


ə

suliyy


ə

ti:  Korrupsiyaya  il

ə

 

əlaq

ə

dar  cinayə

t  m


ə

suliyy


ə

ti 


bar

ə

də

  Konvensiyanın  (ETS  173)  1a  v

ə

  1b  maddə

l

əri,  2-12,  15-17,  19-cu 

paraqrafın 1-ci hiss

ə

si, 


Ə

lav


ə

 Protokolun (ETS 191) 1-6-cı madd

ə

l

əri v

ə

 Rə

hb

əPrinsipl


ə

r 2 (korrupsiyanın kriminalla

ş

dırılması).   Mövzu II – Siyasi partiyaların maliyy

ə

l

əşm

ə

sinin şə

ffaflı


ğ

ı: Siyasi partiyaların v

ə

 

Seçki  kompaniyaların  maliyyə

l

əşm

ə

sində

  Korrupsiyaya  qar

ş

ı  mübarizə

nin 


ümumi  qaydaları  haqqında Tövsiy

ə

lə

rin  (Rec2003)  8, 11,  12,  13b, 14  v

ə

  16-cı 


madd

ə

lə

ri  v


ə

  daha 


ə

sas  R


ə

hb

ər  prinsipl

ə

r  (siyasi  partiyaların  və

  seçki 


kompaniyaların maliyy

ə

ləş

m

əsi). 

3. 


GRECO  D

ə

yə

rl

əndirm

ə

  qrupu  26-30  aprel  2010-cu  il  tarixdə

  Az


ə

rbaycan 


Respublikasına  d

ə

yə

rl

əndirm

ə

  sə

f

əri  h

ə

yata  keçirmiş

l

ər.  I  Mövzu  üçün  GRECO 

D

əy

ə

rlə

ndirm


ə

  qrupunun  t

ə

rkibin


ə

  Fabrizio  GAND

İ

N

İ,  Alyona  SM

İ

RNOVA  daxil olmu

ş

lar.  Qrupa  GRECO  katibliyində

n  Maykl  YANSEN  ba

ş

çılıq  etmiş

dir.  S


ə

f

ərd

əə

vv

əl  GRECO  D

ə

yə

rl

əndirm

ə

  qrupunun  ekspertlə

ri  D


ə

y

ərl

ə

ndirmə

  Suallar  Toplusuna 

cavabla t

ə

min edilmiş

l

ər. (s

ə

nə

d GRECO D

ə

y

ərl

ə

ndirmə

 III (2010)2E, Mövzu I). 

4. 

S

əf

ə

r  müddə

tind


ə

  Qrup  qeyd  olunmu

ş

  dövl


ə

t  qurumlarının  r

ə

smil


ə

ri  il


ə

 

görüş

şdür: 

Ə

dliyyə

  Nazirliyi,  Ba

ş

  prokuror  yanında  Korrupsiyaya  qarş

ı  mübariz

ə

 

idarə

si,  Korrupsiyaya  qar

ş

ı  mübarizə

  üzr


ə

  Komissiya,  Daxili 

İş

l

ər  Nazirliyi  (polis),  Ali 

M

əhk

ə

mə

,  Bakı  Apelyasiya  M

ə

hk

əm

ə

si  və

  birinci  instansiya  m

ə

hk

əm

ə

lə

ri.  Qrup 

habel

ə

  qeyri-hökumə

t  t


əş

kilatları  (QHT-l

ə

rin  Antikorrupsiya Şə

b

ək

ə

si,  Azə

rbaycan 


G

ə

nc  Hüquqş

ünaslar  Assosiasiyası,  Az

ə

rbaycan  Hüquqş

ünaslar  Konfederasiyası, 

Konstitusiya  t

ə

dqiqatlar  Fondu,  Və

t

ənda

ş

  hüquqlarının  müdafiə

si  liqası,  Beyn

ə

lxalq 


şə

ffaflıq) v

ə

 hüquq


ş

ünaslarla da görü

ş

l

ər keçirmi

ş

dir. 5.  

Cari hesabat suallar toplusuna cavablar v

ə

 s

əf

ə

r zamanı ə

ld

ə edilmi

ş

 mə

lumat 


ə

sasında  hazırlanmı

ş

dır.  Bu  hesabatın ə

sas  qay


ə

si  paraqraf  2-d

ə

  göst


ə

rilmi


ş

 

normalardan  irə

li  g


ə

l

ən  t

ə

lə

bl

ərl

ə

  Azə

rbaycan  s

ə

lahiyy


ə

tli  orqanları  t

ə

r

əfind

ə

n  hə

yata 


keçirilmi

ş

  tə

dbirl


ə

rin  uy


ğ

unlu


ğ

un  d


ə

y

ərl

ə

ndirilmə

sidir.  Hesabat  v

ə

ziyy


ə

tin  t


ə

sviri  v


ə

 

tə

nqidi  t


ə

hlild


ə

n  ibar


ə

tdir.  N


ə

tic


ə

  GRECO  t

ə

r

əfind

ə

n  Azə

rbaycan  Respublikasına 

n

ə

zə

rd

ən  keçiril

ə

n  mə

s

əl

ə

lə

r  üzr


ə

  uy


ğ

unlu


ğ

un  inki


ş

af  etdirilm

ə

si  üçün  tövsiyə

l

əsiyahısını ehtiva edir. 

6. 

Mövzu II – Siyasi partiyaların maliyyə

l

əşm

ə

si barə

d

ə Hesabat GRECO III raund 

D

əy

ə

rlə

ndirm


ə

 Hesabatı (2010) 2E, Mövzu II d

ə

 n

əz

ə

rdə

 tutulmu


ş

dur. 


 

II KRIMINALLA

Ş

DIRMA  

V

ə

ziyy

ə

tin t

ə

sviri  

7.  Az


ə

rbaycan  Korrupsiya  il

ə

 

əlaq

ə

dar  cinayə

t  m


ə

suliyy


ə

ti  haqqında  Konvensiyanı 

(ETS  173)  11  fevral  2004-cü  il  tarixd

ə

  ratifikasiya  etmiş

dir  v


ə

  Az


ə

rbaycan  üzr

ə

 

Konvensiya  1  iyun  2004-cü  il  tarixdə

  qüvv


ə

y

ə  minmi

ş

dir.  Azə

rbaycan  Respublikası 

Konvensiyanın  5-ci  (xarici  v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rin  passiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınması),  6-cı  (xarici 

dövl


ə

tl

ərin seçkili orqanlarının üzvl

ə

rinin aktiv və

 ya passiv rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alınması), 10-

cu  (beyn

ə

lxalq  parlament  assambleyası  üzvlə

rinin  aktiv  v

ə

  ya  passiv  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə 

alınması)  v

ə

  12-ci  (aktiv  və

  ya  passiv  nüfuz  alveri)  madd

ə

l

ərin

ə

  qeyd-şə

rt  ir


ə

li 


sürmü

ş

dür1

. Bu qeyd-

şə

rtl


ə

r 2004-cü ilin iyun ayında 3 il müdd

ə

tin


ə

 edilmi


ş

 v

ə 

ə

n son 2010-cu  ilin  1  iyun  tarixind

ə

  2013-cü  ilin  1  iyun  tarixinə

  kim


ə

  uzadılmı

ş

dır. 


Konvensiyanın 

ə

razi  tə

tbiqin


ə

  münasib

ə

td

ə  Az

ə

rbaycan  Respublikası  bə

yan  etmi

ş

dir 


ki,  Erm

ə

nistan  Respublikası  tə

r

əfind

ə

n  işğ

al  edilmi

ş

 

ərazil

ə

r  azad  edilmə

y

ən

ə

  qə

d

əh

əmin 

ə

razilə

rd

ə Konvensiyanın t

ə

tbiqi mümkün deyildir. Konvensiyaya Ə

lav


ə

 Protokol 

(ETS 191) Az

ə

rbaycan Respublikası tə

r

əfind

ə

n hə

l

ə imzalanmamı

ş

dır. 8.  Az

ə

rbaycan  Respublikasının  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

si  (bundan  sonra  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

si) 2000-ci  ilin  1  sentyabr  tarixind

ə

  qüvvə

y

ə  minmi

ş

dir.  Korrupsiya  ilə

 

əlaq

ə

dar  normalar 2006-cı  ilin  hüquqi  d

ə

yiş

ikl


ə

rin


ə

  s


ə

b

əb  olmu

ş

dur  ki2

,  bu  da  qanunvericiliyin 

Korrupsiyaya 

il

ə 

cinay


ə

mə

suliyy


ə

ti 


haqqında 

Konvensiyanın 

t

ə

lə

bl

ərin

ə

 uy

ğ

unlaş

dırılması  il

ə

 

əlaq

ə

dar  olmuş

dur.  Bu  d

ə

yi

şiklikl

ə

r  aktiv  və

  passiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə 

almanın  yenid

ə

n  mü


ə

yy

ən  edilm

ə

si,  və

zif


ə

li 


şə

xs  anlayı

ş

ına  d


ə

yi

şiklikl

ə

r,  aktiv  və

 

passiv  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya  gör

ə

  cə

zaların  artırılması  v

ə

  nüfuz  alverinin kriminalla

ş

dırılması ilə

 

əlaq

ə

dar olmuş

dur. 


Milli v

ə

zif

ə

li 

şə

xsin rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alınması (ETS 173-ün 1-3 v

ə

 19-cu madd

ə

l

ə

ri) 

9. Cinay


ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 311-ci maddə

si passiv rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə almaya, 312-ci madd

ə

si isə

 

aktiv  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya  gör

ə

  cinayə

t  m


ə

suliyy


ə

ti  mü


ə

yy

ən  etmi

ş

dir.  Hə

r  iki  madd

ə

 

və

zif


ə

li 


şə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  qanunsuz  hə

r

ək

ə

tlə

r

ə  v

ə

  ya  digə

r  a


ğ

ırla


ş

dırıcı  hallara  gör

ə

 

cə

zaları artırır.  

1.1.1. Madd

ə

 311. Rü

ş

v

ə

t alma (passiv rü

ş

v

ə

txorluq) 

311.1. Rü

ş

v

ət alma, y

ə

ni və

zif


ə

li 


şə

xsin xidm

ə

ti v


ə

zif


ə

sinin (s


ə

lahiyy


ə

tl

ərinin) icrası il

ə

 ə

laq


ə

dar  h


ə

r  hansı  h

ə

r

ək

ə

tə

  (h


ə

r

ək

ə

tsizliyə

)  gör


ə

,  el


ə

c

ə  d

ə

  xidmə

t  üzr


ə

  ümumi 


himay

ə

darlıq  və

  ya laqeydlik müqabilind

ə

 özü  v


ə

  yaxud üçüncü 

şə

xsl


ə

r üçün birba

şvə

  ya  dolayı  yolla, 

şə

xs

ən  v

ə

  ya  vasitə

çid


ə

n  istifad

ə

  etm


ə

kl

ə  maddi  v

ə

  sair  nemə

ti, 


imtiyazı v

ə

 ya güzəş

ti ist


ə

m

əsi v

ə

 ya alması —  

üç  il


ə

d

ək  müdd

ə

tə

  mü


ə

yy

ən  v

ə

zifə

  tutma  v

ə

  ya  mü


ə

yy

ən  f

ə

aliyyə

tl

ə 

m

əşğul  olma  hüququndan  m

ə

hrum  edilmə

kl

əə

mlakı  müsadirə

 

                                           1

 Bax Əlavə A. – Əlavə olaraq Azərbaycan 26-cı maddənin 1-ci bəndinə münasibətdə qeyd-şərt etmişdir (qarşılıqlı 

hüquqi yardım).  

2

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Qanun  2  aprel  2006-cı  ildə  qəbul  edilmiş  və  31  may  2006-cı  ildə  qüvvəyə 

minmişdir.  olunmaqla dörd ild

ə

n sə

kkiz il


ə

d

ək müdd

ə

tə

 azadlıqdan m

ə

hrum etm


ə

 il


ə

 

cə

zalandırılır.  

311.2.  V

ə

zifə

li 


şə

xs  t


ə

r

əfind

ə

n  qanunsuz  hə

r

ək

ə

tlə

r

ə  (h

ə

rə

k

ətsizliy

ə

)  görə

  rü


ş

v

əalma— 


 

üç  il


ə

d

ək  müdd

ə

tə

  mü


ə

yy

ən  v

ə

zifə

  tutma  v

ə

  ya  mü


ə

yy

ən  f

ə

aliyyə

tl

ə 

m

əşğul  olma  hüququndan  m

ə

hrum  edilmə

kl

əə

mlakı  müsadirə

 

olunmaqla  beş

  ild


ə

n  on  il

ə

d

ək  müdd

ə

tə

  azadlıqdan  m

ə

hrum  etmə

  il


ə

 

cə

zalandırılır.  

311.3. Bu M

ə

cə

ll

ənin 311.1 v

ə

 ya 311.2-ci maddə

l

əri il

ə

 nə

z

ərd

ə

 tutulmuş

 

əm

ə

llə

r: 


311.3.1. qabaqcadan 

ə

lbir olan bir qrup şə

xs v


ə

 ya müt


əşə

kkil d


ə

st

ə t

ə

rə

find


ə

n; 


3.11.3.2. t

ə

krar törə

dildikd


ə

 311.3.3. külli miqdarda tör

ə

dildikdə

311.3.4. hə

d

ə-qorxu t

ə

tbiq olunmaqla törə

dildikd


ə

— 

 ə

mlakı  müsadir

ə

  olunmaqla  sə

kkiz  ild

ə

n  on  iki  ilə

d

ək  müdd

ə

tə

 

azadlıqdan mə

hrum etm


ə

 il


ə

 c

əzalandırılır.  

Qeyd:  Bu  m

ə

c

ə

ll

ə

nin  311.3.3-cü  madd

ə

sind

ə

  «külli  miqdar»  dedikd

ə

,  be

ş

  min 

manatdan artıq olan m

ə

bl

əğ

 ba

ş

a dü

ş

ülür. 


Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə