Nsan hüquqları v


Milli seçkili orqanların üzvlYüklə 1,82 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/12
tarix04.12.2016
ölçüsü1,82 Mb.
#791
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Milli seçkili orqanların üzvl

ə

rinin rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alınması (ETS 173 madd

ə

 4) 

24. 


Milli  seçkili  orqanların  üzvl

ə

rinin  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınması  s

ə

lahiyyə

tli 


şə

xsl


ə

rin 


izahına 

ə

sasə

n  milli  qanunvericilikl

ə

  cinay


ə

əm

ə

li  sayılır.  Belə

  ki,  Az

ə

rbaycan 


Respublikası  Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  308-ci  maddə

sinin  qeyd  hiss

ə

sin


ə

 

əsas

ə

n  milli seçkili  orqanların  üzvl

ə

ri  də

,  milli  v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin  rü


ş

v

ətl

ə

  aktiv  və

  ya  passiv 

ə

l

ə 

alınmasına  gör

ə

  n


ə

z

ərd

ə

  tutulmuş

  m


ə

suliyy


ə

ti  eyni  qaydada  da

ş

ıyırlar.  Belə

  ki, 


“Korrupsiyaya  qar

ş

ı  mübarizə

”  haqqında  qanunun  2-ci  madd

ə

sin


ə

 

əsas

ə“Az

ə

rbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası  və

  qanunları  il

ə

  mü


ə

yy

ən  olunmu

ş

 qaydada  dövl

ə

t  orqanlarına  seçilmiş

  v


ə

  ya  t


ə

yin  edilmi

ş

 

şəxsl

ə

r”,  “xüsusi  sə

lahiyy


ə

əsasında  dövl

ə

t  orqanlarını  tə

msil  ed


ə

şəxsl

ə

r”  və

  “Az


ə

rbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyi il

ə

 müə

yy

ən edilmi

ş

 qaydada yerli özünüidarə

etm


ə

 orqanlarına seçilmi

ş

 

şəxsl

ə

r”  və

zif


ə

li 


şə

xs  anlayı

ş

ına  daxildirlə

r.  Milli  seçkili  orqanların  üzvl

ə

rinin  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınması  milli  v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rin  rü


ş

v

ətl

ə

  aktiv  və

  ya  passiv 

ə

l

ə  alınmasına  gör

ə

 n

ə

zə

rd

ə tutulmu

ş

 mə

suliyy


ə

ti eyni qaydada da

ş

ıyırlar. Milli seçkili orqanların üzvlə

rinin 


ş

və

tl

ə 

ə

lə

 alınması il

ə

 

əlaq

ə

dar mə

hk

əm

ə

 hökmü və

 ya presedent hüququ yoxdur.  Xarici v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rin rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alınması (ETS 173 madd

ə

 5) 

25. 


Xarici  v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rin  n


ə

  aktiv,  n

ə

  d


ə

  passiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınması  milli 

qanunvericilikl

ə

  cinay


ə

əm

ə

li  sayılmır  və

  Az


ə

rbaycan  Respublikası  yuxarıda  qeyd 

edil

ə

n maddə

y

ə Konvensiyanın 37-ci madd

ə

sində

 n

əz

ə

rdə

 tutuldu


ğ

u kimi xarici v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin rü


ş

v

ətl

ə

 passiv ə

l

ə alınması il

ə

 ə

laq


ə

dar qeyd-

şə

rt etmi


ş

dir. 


 

Xarici  dövl

ə

tl

ə

rin  seçkili  orqanları  üzvl

ə

rinin  rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

  alınması  (ETS  173 

madd

ə

 6) 

26. 


Xarici  dövl

ə

tlə

rin  seçkili  orqanları  üzvl

ə

rinin  n


ə

  aktiv,  n

ə

  d


ə

  passiv  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə 

alınması milli qanunvericilikl

ə

 cinay


ə

əm

ə

li sayılmır və

 Az


ə

rbaycan Respublikası xarici 

v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rin rü


ş

v

ətl

ə

 passiv ə

l

ə alınması il

ə

 ə

laq


ə

dar qeyd-

şə

rt etmi


ş

dir. 


Öz

ə

l sektorda rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alma (ETS 173 madd

ə

 7 v

ə

 8) 

27. 


2006-cı ild

ə

 edilmiş

 d

əyi

ş

ikliyə

 

əsas

ə

n Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 308-ci maddə

sinin 


qeyd hiss

ə

sində

 mü


ə

yy

ən edilmi

ş

 “və

zif


ə

li 


şə

xs” anlayı

ş

ı “daimi, müvə

qq

əti olaraq v

ə

 ya  xüsusi  s

ə

lahiyyə

t  üzr


ə

  hakimiyy

ə

t  nümay


ə

nd

əsi  funksiyalarını  h

ə

yata  keçirə

n, 


yaxud  dövl

ə

t  orqanlarında,  yerli  özünüidarə

  orqanlarında,  dövl

ə

t  v


ə

  b


ə

l

ədiyy

ə

 ə

ssisə

,  idar


ə

  v


ə

  t


əş

kilatlarında,  habel

ə

  dig


ə

r  kommersiya  v

ə

  qeyri-kommersiya t

əş

kilatlarında  təş

kilati-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  ya  inzibati-tə

s

ərrüfat  funksiyalarını  yerin

ə

 yetir

əşə

xsl


ə

r”i d


ə

 

əhat

ə

 edir. Sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

rin izahına 

ə

sas


ə

n ona gör

ə

 d

ə öz

əsektor  t

əş

kilatlarının  adından  çıxış

  ed


ə

şəxsl

ə

r  Cinayə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  311  və

  312-ci madd

ə

lə

rin


ə

 

əsas

ə

n  rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya  gör

ə

  mə

hkum  edil

ə

  bil


ə

rl

ər.  Onlar  öz

əsektorun  v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rinin  Cinay

ə

t  M


ə

c

əll

ə

sinin  33-cü  fə

slinin  müdd

ə

alarında  tə

sbit 


edilmi

ş

  cinayə

əm

ə

llə

rin


ə

  gör


ə

  ittiham  edilm

ə

si  üzr


ə

  statistikaya  istinad  edirl

ə(mə

s

əl

ə

n  2009-cu  ildə

  öz


ə

l  sektordan  55 

şə

xs  ittiham  edilmiş

dir); bu  cinay

əəm

ə

llə

ri 


v

ə

zifə

  s


ə

lahiyy


ə

tl

ərind

ə

n  sui-istifadə

  etm


ə

  v


ə

  ya  a


ş

ma,  qulluq  mövqeyind

ə

n  istifadə

 

etmə

kl

ə m

ə

nimsə

m

ə v

ə

 bir halda passiv rüş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma. 

Cinay


ə

tin elementl

ə

ri 


28. 

S

əlahiyy

ə

tli şə

xsl


ə

rin  izahına 

ə

sas


ə

n  milli  v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə 

alınmasında  n

ə

z

ərd

ə

  tutulan  elementlə

r  habel


ə

  öz


ə

l  sektorda  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  almaya 

t

ətbiq edilir. 

“Öz

ə

l  sektorun  mü

ə

ssis

ə

l

ə

rin

ə

  r

ə

hb

ə

rlik  ed

ə

n  v

ə

  ya  onlarda  bu  v

ə

  ya  dig

ə

r  v

ə

zif

ə

d

ə

 

i

ş

l

ə

y

ə

n h

ə

r hansı bir 

şə

xsl

ə

r” 

29. 


Cinay

ə

t  Mə

c

əll

ə

sinin  308-ci  maddə

sinin  qeyd  hiss

ə

si  “kommersiya  və

  qeyri-


kommersiya 

t

əşkilatlarında 

t

əşkilati-s

ə

rə

ncamverici 

v

ə

 ya 

inzibati-t

ə

s

ərrüfat 

funksiyalarını  yerin

ə

  yetir


ə

şəxsl

ə

r”  anlayış

ından  istifad

ə

  edir.  Sə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

izah  edirlə

r  ki,  “t

əş

kilati-s


ə

r

əncamverici  v

ə

  ya  inzibati-tə

s

ərrüfat  funksiyaları”  dedikd

ə

 ancaq  o 

şə

xslə

r  ba


ş

a  dü


ş

ülür  ki,  “h

ə

min 


şə

xsl


ə

r  müxt


ə

lif  t


əş

kilati  strukturlarda  i

ş

çi 


qruplarda  idar

ə

etmə

  funksiyalarını  h

ə

yata  keçirirlə

r  v


ə

  habel


ə

  istehsal  f

ə

aliyy


ə

ti  v


ə

 

iqtisadi  sahə

l

əri  idar

ə

  edirlə

r”.  S


ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  qeyd  edirl

ə

r  ki,  bu  funksiyalar i

ş

çilə

rin  seçilm

ə

si,  t


ə

yin  edilm

ə

si  v


ə

  v


ə

zif


ə

d

ən  azad  edilm

ə

si,  fə

aliyy


ə

tin 


planla

ş

dırılması,  intizama  nə

zar


ə

t  v


ə

  sair  kimi  tipik  funksiyaları  ehtiva  edir.  Bundan 

ə

lav


ə

 qeyd edilir ki, Cinay

ə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 308-ci maddə

sinin qeyd hiss

ə

si hüquqi şə

xs 


olmayan t

əş

kilatları ə

hat


ə

 etmir. 
İş

güzar aktivliyin gedi

ş

ind

ə

”; “qulluq mövqeyin

ə

 zidd olaraq...” 

 

30. 


Öz

ə

l  sektora  tə

tbiq  edil

ə

  bil


ə

n  müdd


ə

alar  “i


ş

güzar  aktivliyin  gedi

ş

ind


ə

”  v


ə

 

“qulluq  mövqeyinə

  zidd  olaraq”  anlayı

ş

larından  istifadə

  etmir.  Qeyd  edilm

ə

lidir  ki, qanunsuz  h

ə

rə

k

ətsizlik  v

ə

  ya  hə

r

ək

ə

t  zamanı  və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

r  üçün  sanksiyalar 

artırılmı

ş

dır.  

Sanksiyalar 

 

31.  


Milli v

ə

zifə

li 


şə

xsl


ə

rin rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alınmasına gör

ə

 nə

z

ərd

ə

 tutulmuş

 sanksiyalar 

habel

ə

 özə

l sektorda tör

ə

dilmi


ş

 rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alma cinay

əə

m

əll

ə

rinə

 t

ətbiq edilir. 

 

Beynə

lxalq t

əş

kilatların v

ə

zif

ə

li 

şə

xsl

ə

rinin rü

ş

v

ə

tl

ə

 

ə

l

ə

 alınması (ETS 173 madd

ə

 

9) 

 

32. 


 2006-cı ild

ə

 edilmiş

 d

əyi

ş

ikliyə

 

əsas

ə

n Cinayə

t M


ə

c

əll

ə

sinin 308-ci maddə

sinin 


qeyd  hiss

ə

sində

  mü


ə

yy

ən  edilmi

ş

  “və

zif


ə

li 


şə

xs”  anlayı

ş

ı  “beyn


ə

lxalq  t


əş

kilatların 

nümay

ə

ndə

l

əri”  anlayı

ş

ını  da ə

hat


ə

  etdiyin

ə

  gör


ə

  beyn


ə

lxalq  t


əş

kilatların  v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə alınması zamanı Cinay

ə

t Mə

c

əll

ə

sinin 311 və

 312-ci madd

ə

l

əri 

t

ər

ə

fində

n  ehtiva  olunur.  S

ə

lahiyy


ə

tli 


şə

xsl


ə

r  t


ə

sdiq  edirl

ə

r  ki,  bu  anlayış

  müqavil

ə

 

əsasında  i

ş

çilə

ri,  ezam  edilmi

ş

  personalı  və

  v


ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

r  t


ə

r

əfind

ə

n  icra  edilə

müvafiq  funksiyaları  icra  edə

şəxsl

ə

ri  də

 

əhat

ə

  etmə

k  üçün  kifay

ə

t  q


ə

d

ər  geni

ş

 anlayı

ş

dır.  Milli  və

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rin  rü


ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınmasına  gör

ə

  nə

z

ərd

ə

  tutulmuş

 

cinayə

tin elementl

ə

ri v


ə

 sanksiyalar habel

ə

 beyn


ə

lxalq t


əş

kilatların v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin 


ş

və

tl

ə 

ə

lə

  alınması  cinay

əəm

ə

llə

rin


ə

  t


ə

tbiq  edilir.  Beyn

ə

lxalq  t


əş

kilatların  v

ə

zif


ə

li 


şə

xsl


ə

rinin  rü

ş

v

ətl

ə

 ə

l

ə  alınması  il

ə

 ə

laq


ə

dar  m


ə

hk

əm

ə

  hökmü  və

  ya  presedent 

hüququ yoxdur. 

 


Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin