Sığorta fəaliyyəti haqqında azərbaycan respublikasinin q a n u n u


Sığortaçının təsisçiləri və səhmdarlarıYüklə 0,92 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/12
tarix06.05.2017
ölçüsü0,92 Mb.
#16989
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Sığortaçının təsisçiləri və səhmdarları 

 

Maddə 18. Sığortaçının təsisçilərinin və səhmdarlarının kateqoriyası 

 

18.1.

 

Bu  Qanunun  tələblərinə  cavab  verən  Azərbaycan  Respublikasının 

vətəndaşları,  yerli  hüquqi  şəxslər,  Azərbaycan  Respublikasının  üzv  olduğu 

beynəlxalq  maliyyə  təşkilatları  və  xarici  sığortaçılar  sığortaçının  təsisçisi  və  (və 

ya) səhmdarı ola bilərlər. 

18.2.

 

Aşağıdakı şəxslər sığortaçının təsisçisi və ya səhmdarı ola bilməz: 18.2.1.

 

xarici fiziki şəxslər;  18.2.2.

 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər; 18.2.3.

 

bu  Qanunun  19.3-cü  maddəsinin  tələblərinə  cavab  verən  xarici 

sığortaçılar istisna olmaqla, digər xarici hüquqi şəxslər; 

18.2.4.

 

xarici hüquqi şəxsin törəmə cəmiyyəti olan yerli hüquqi şəxslər; 18.2.5.

 

siyasi partiyalar; 18.2.6.

 

qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar); 18.2.7.

 

Azərbaycan  Respublikasının  üzv  olduğu  beynəlxalq  maliyyə 

təşkilatları istisna olmaqla, digər beynəlxalq təşkilatlar. 

 

Maddə 19. Sığortaçının təsisçisinə və ya səhmdarına dair tələblər  

19.1.

 

Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşı  sığortaçının  təsisçisi  və  ya 

səhmdarı olmaq üçün aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 


 

 

20 19.1.1.

 

müvafiq  səhmləri  almaq  üçün  kifayət  qədər  maliyyə  vəsaitinin 

olması; 

19.1.2.

 

mühüm  iştirak  payını  və  ya  əhəmiyyətli  nəzarəti  əldə  etmək 

niyyətində olduqda - vətəndaş qüsursuzluğu. 

19.2.

 

Yerli  hüquqi  şəxs  sığortaçının  təsisçisi  və  ya  səhmdarı  olmaq  üçün 

aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

19.2.1.

 

qanunvericiliklə tələb olunduğu halda fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə 

maliyyə sabitliyi normativlərinə uyğunluğu; 

19.2.2.

 

mühüm  iştirak  payını  və  ya  əhəmiyyətli  nəzarəti  əldə  etmək 

niyyətində olduqda - öz icra orqanının rəhbər işçilərinin vətəndaş qüsursuzluğu. 

19.3.

 

Xarici  sığortaçı  sığortaçının  təsisçisi  və  ya  səhmdarı  olmaq  üçün 

aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

19.3.1.

 

öz  ölkəsinin  qanunvericiliyinin  tələblərinə  müvafiq  olaraq  maliyyə 

sabitliyi və ödəmə qabiliyyəti normativlərinə uyğunluğu; 

19.3.2.

 

fəaliyyətində  qanun  pozuntusuna  yol  verməməsi  faktının  öz 

ölkəsinin sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən təsdiq edilməsi; 

19.3.3.

 

son  beş  il  ərzində  öz  ölkəsində  fasiləsiz  olaraq  sığorta  və  (və  ya) 

təkrarsığorta fəaliyyətini həyata keçirməsi; 

19.3.4.

 

beynəlxalq reytinq təşkilatları tərəfindən verilmiş və sığorta nəzarəti 

orqanının təsdiq etdiyi qaydalara uyğun olan müvafiq reytinqə malik olması. 

 

Maddə 20. Xarici sığortaçılara dair əlavə tələblər  

20.1.

 

Azərbaycan  Respublikasında  fəaliyyət  göstərən  bütün  sığortaçıların 

nizamnamə  kapitallarının  ümumi  məbləğində  xarici  sığortaçıların  payının  son 

həddi  və  bu  payın  hesablanması  qaydaları  sığorta  nəzarəti  orqanı  tərəfindən 

müəyyən edilir. 

20.2.

 

Xarici  sığortaçının  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində  filial 

açması qadağandır. 

 

Maddə  21.  Mühüm  iştirak  payının  əldə  edilməsinə  və  ya  əhəmiyyətli  nəzarətə razılıq 

 

21.1.  Heç  bir  şəxs,  o  cümlədən  sığortaçının  təsisçisi  və  səhmdarı  sığorta 

nəzarəti  orqanının  razılığı  olmadan  sığortaçının  adi  səhmlərini  almaqla,  onun 

nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına malik olması, həmçinin sığortaçının 

üzərində  əhəmiyyətli  nəzarəti  həyata  keçirməsi  ilə  nəticələnən  müqavilə  bağlaya 

bilməz. 

21.2. Şəxs sığortaçıda mühüm iştirak payını tam və ya qismən bu Qanunun 

tələblərini  pozmaqla  əldə  edərsə,  sığorta  nəzarəti  orqanı  həmin  payın  və  ya  onun 

müvafiq  hissəsinin  müəyyənləşdirdiyi  müddət  ərzində  ləğv  edilməsi  barədə  şəxsə 

yazılı göstəriş verir.  

 

 

21 Maddə  22.  Mühüm  iştirak  payının  əldə  edilməsinə  və  ya  əhəmiyyətli  nəzarətə 

razılıq üçün müraciət 

 

22.1.

 

Sığortaçıda  mühüm  iştirak  payına  və  ya  əhəmiyyətli  nəzarətə  malik 

olmaq  istəyən  şəxs  bu  Qanunun  tələblərinə  uyğunluğunu  təsdiq  edən  sənədləri 

ə

lavə  etməklə  niyyətini  sığorta  nəzarəti  orqanı  ilə  razılaşdırmaq  üçün  yazılı müraciət etməlidir. 

22.2.

 

Sığorta  nəzarəti  orqanı  bu  Qanunun  22.1-ci  maddəsində  nəzərdə 

tutulmuş  müraciətə  baxarkən  təqdim  olunmuş  sənədlərdə  və  ya  məlumatlarda 

çatışmazlıq  və  ya  bu  Qanuna  uyğunsuzluq  aşkar  edərsə,  müraciəti  aldığı  tarixdən 

etibarən 20 təqvim günü müddətində müraciət edəndən əlavə məlumatı, sənədi və 

ya izahatı yazılı şəkildə tələb edə bilər. 22.3.

 

Sığorta  nəzarəti  orqanı  bu  Qanunun  22.1-ci  maddəsində  nəzərdə 

tutulmuş müraciətə baxarkən sorğu əsasında müvafiq dövlət orqanlarından və digər 

şə

xslərdən müraciətdə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə qeyd olunan informasiyanın düzgünlüyü barədə məlumat ala bilər. 

22.4.

 

Dövlət  orqanları  və  digər  şəxslər  bu  Qanunun  22.3-cü  maddəsində 

nəzərdə  tutulmuş  sorğuya  onu  aldıqları  tarixdən  10  iş  günü  müddətində  cavab 

verməlidirlər. 22.5.

 

Müraciət edən bu Qanunun tələblərinə cavab verdikdə sığorta nəzarəti 

orqanı  onun  mühüm  iştirak  payına  və  ya  əhəmiyyətli  nəzarətə  malik  olmasına 

razılıq  verilməsi,  əks  halda  isə  belə  razılıq  verilməsindən  imtina  olunması  barədə 

ə

saslandırılmış (razılıq və ya bundan imtinanın əsasları və səbəbləri göstərilməklə) qərar qəbul edir. 

22.6.

 

Sığorta  nəzarəti  orqanı  bu  Qanunun  22.1-ci  maddəsində  nəzərdə 

tutulmuş  müraciəti  və  ya  müvafiq  halda  22.2-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş 

ə

lavə məlumatı, sənədi, izahatı aldığı tarixdən etibarən 30 iş günü müddətində bu Qanunun 22.5-ci maddəsində göstərilən qərarın surətini müraciət edənə göndərir. 

22.7.

 

Sığorta nəzarəti orqanının bu Qanunun 22.5-ci maddəsində göstərilən 

qərarın  surətini  bu  Qanunun  22.6-cı  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  müddətdə 

müraciət  edənə  göndərməməsi  qeyd  olunan  mühüm  iştirak  payına  və  ya 

ə

həmiyyətli nəzarətə malik olmağa bu orqanın razılığı kimi qiymətləndirilir.  

Maddə 23. Səhmdarın məlumat vermək vəzifəsi 

 

23.1.

 

Xarici sığortaçı olan səhmdar və ya sığortaçıda mühüm iştirak payına 

malik olan yerli hüquqi şəxs aşağıda göstərilən müvafiq halın baş verdiyi tarixdən 

etibarən  10  iş  günü  müddətində  bu  barədə  sığorta  nəzarəti  orqanına  məlumat 

verməlidir: 

23.1.1.

 

yerli  hüquqi  şəxsə  və  ya  xarici  sığortaçıya  əhəmiyyətli  nəzarətə 

malik olan şəxsin dəyişməsi; 

23.1.2.

 

yerli  hüquqi  şəxsə  və  ya  xarici  sığortaçıya  əhəmiyyətli  nəzarətə 

malik  olan  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxsin  müvafiq  olaraq  vətəndaş  qüsursuzluğuna, 

yaxud işgüzar nüfuzuna təsir göstərən halın yaranması;  

 

22 23.1.3.

 

yerli  hüquqi  şəxsin  və  ya  xarici  sığortaçının  rəhbər  işçisinin 

vətəndaş qüsursuzluğuna təsir göstərən halın yaranması; 

23.1.4.

 

yerli  hüquqi  şəxsə  və  ya  xarici  sığortaçıya  əhəmiyyətli  nəzarətə 

malik  olan  şəxsin  sığortaçının  nizamnamə  kapitalındakı  səhmlərinin  əhəmiyyətli 

nəzarətin itirilməsi ilə nəticələnən sayda azalması; 23.2.

 

Sığorta  nəzarəti  orqanı  bu  Qanuna  riayət  edilməsinə  nəzarəti  həyata 

keçirmək  məqsədi  ilə  sığortaçının  nizamnamə  kapitalında  mühüm  iştirak  payına 

malik  olan  və  ya  ona  əhəmiyyətli  nəzarəti  həyata  keçirən  səhmdarlardan,  yaxud 

digər  şəxslərdən  ildə  bir  dəfə  fiziki  şəxs  olan  həmin  səhmdarların  vətəndaş 

qüsursuzluğuna,  hüquqi  şəxs  olan  həmin  səhmdarların  isə  rəhbər  işçilərinin 

vətəndaş qüsursuzluğuna aid məlumatlar tələb edə bilər. 

 

Maddə 24. Səhmdarın səs hüququnun etibarsızlığı 

 

24.1.

 

Şə

xs  sığortaçıda  mühüm  iştirak  payını  bu  Qanunun  tələblərini pozmaqla  əldə  edərsə,  onun  bu  yolla  malik  olduğu  səhmlər  üzrə  səs  hüququ 

Səhmdarların Ümumi Yığıncağının iclaslarında nəzərə alınmır. 24.2.

 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  bu  Qanunun  24.1-ci  maddəsi  ilə 

qadağan  olunan  səs  hüququ  nəzərə  alınmaqla  qəbul  etdiyi  hər  hansı  qərar  hüquqi 

qüvvəyə malik deyil və qəbul edildiyi andan etibarsızdır.  

 

IV Fəsil 

Sığortaçılarda korporativ idarəetmə 

 

Maddə 25. Sığortaçının idarəetmə orqanları 

 

25.1.

 

Sığortaçılarda  korporativ  idarəetmə  Azərbaycan  Respublikasının 

Mülki  Məcəlləsinə  uyğun  olaraq,  həmçinin  bu  Qanunda  müəyyən  olunmuş  əlavə 

tələblər nəzərə alınmaqla formalaşdırılır və həyata keçirilir. 25.2.

 

Sığortaçı aşağıdakı orqanlar tərəfindən idarə olunur: 25.2.1.

 

ali idarəetmə orqanı olan Səhmdarların Ümumi Yığıncağı; 25.2.2.

 

ümumi rəhbərliyi və sığortaçının fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata 

keçirən Direktorlar Şurası; 

25.2.3.

 

icra orqanı olan İdarə Heyəti; 25.2.4.

 

sığortaçının  maliyyə  təsərrüfat  fəaliyyətinə  nəzarəti  həyata  keçirən 

Təftiş Komissiyası. 

 

Maddə 26. Sığortaçının Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı 

 

26.1.

 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  Azərbaycan  Respublikasının 

Mülki  Məcəlləsində  nəzərdə  tutulmuş  müstəsna  səlahiyyətlərindən  başqa 


 

 

23 sığortaçıların  Səhmdarlarının  Ümumi  Yığıncağının  aşağıdakı  əlavə  səlahiyyətləri 

var: 


26.1.1.

 

digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına investisiya qoyulması, 

o  cümlədən  başqa  sığortaçının  səhmlərinin  alınması,  sığortaçının  törəmə 

cəmiyyətlərinin  təsis  edilməsi  və  fəaliyyətlərinə  xitam  verilməsi  barədə  qərarlar 

qəbul etmək; 

26.1.2.

 

sığortaçının  qiymətli  kağızlarının,  o  cümlədən  səhmlərinin  

buraxılması  müddətlərini  və  şərtlərini  müəyyənləşdirmək,  sığortaçının  kapitalının 

artırılması və ya azaldılması, xalis mənfəət hesabına ehtiyatların formalaşdırılması 

barədə qərarlar qəbul etmək; 

26.1.3.

 

bu  Qanunun  VIII  Fəslində  nəzərdə  tutulmuş  əsaslı  dəyişikliklər 

barədə qərarlar qəbul etmək; 

26.1.4.

 

sığortaçının 

maliyyə, 

uçot, 


inzibati 

və 


kadr 

siyasətini 

müəyyənləşdirmək; 

26.1.5.

 

bu  Qanunun 10.7-ci maddəsi  nəzərə  alınmaqla sığortaçının  filial  və 

nümayəndəliklərinin  açılması  və  ya  ləğvi  barədə  qərarlar  qəbul  etmək,  onların 

ə

sasnamələrini təsdiq etmək; 26.1.6.

 

bu  Qanunun  75.3-cü  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  hal  istisna 

olmaqla, sığortaçının müstəqil auditorunu seçmək və təyinatını geri götürmək; 

26.1.7.

 

sığortaçının büdcəsini təsdiq və qəbul etmək; 26.1.8.

 

Direktorlar  Şurasının,  İdarə  Heyətinin  və  Təftiş  Komissiyasının 

ə

sasnamələrini təsdiq etmək; 26.1.9.

 

Direktorlar Şurasından və Təftiş Komissiyasından hesabatlar almaq; 26.1.10.

 

İ

darə  Heyətinin  üzvlərini,  o  cümlədən  sədrini  və  onun müavinlərini seçmək, onların səlahiyyətlərinə xitam vermək; 

26.1.11.

 

rəhbər  işçilərin  sığortaçının  adından  öhdəliklər  qəbul  etmək, 

səlahiyyətlərini  və  həmin  səlahiyyətlərin  sığortaçının  digər  əməkdaşlarına 

verilməsi hədlərini müəyyənləşdirmək; 26.1.12.

 

sığortaçının  müstəqil  auditor  tərəfindən  təsdiqlənmiş  və  Təftiş 

Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilmiş maliyyə hesabatlarını təsdiq etmək. 

26.2.

 

Bu  Qanunun  26.1.4-26.1.6-cı  və  26.1.10-cu  maddələrində  nəzərdə 

tutulmuş  səlahiyyətlər  nizamnamə  əsasında  və  ya  Səhmdarların  Ümumi 

Yığıncağının qərarı ilə sığortaçının Direktorlar Şurasına verilə bilər.  

Maddə 27. Sığortaçının Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının iclasları 

 

27.1. 

Sığortaçının  Səhmdarlarının  Ümumi  Yığıncağının  iclaslarında 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsində  nəzərdə  tutulanlardan  başqa, 

Direktorlar Şurası və İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə seçilməsi və vəzifədən azad 

edilməsi,  başqa  sığortaçının  səhmlərinin  alınması,  törəmə  cəmiyyətlərin  təsis 

edilməsi  məsələləri  üzrə  qərarlar  iclasda  təmsil  edilən  səhmdarların  üçdə  iki  səs 

çoxluğu ilə qəbul edilir. 


 

 

24 27.2.

 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının  növbəti  iclasları  Azərbaycan 

Respublikasının  Mülki  Məcəlləsində  nəzərdə  tutulmuş  qaydada,  lakin  maliyyə  ili 

bitdikdən sonra 2 aydan gec olmayan müddətdə çağırılmalıdır. 27.3.

 

Səhmdarların 

Ümumi 

Yığıncağının növbədənkənar 

iclasları 

Azərbaycan  Respublikasının  Mülki  Məcəlləsində  nəzərdə  tutulmuş  qaydada, 

həmçinin  müvafiq  hallarda  Təftiş  Komissiyasının  tələbi  ilə  Direktorlar  Şurası 

tərəfindən çağırılır. 

27.4.

 

Səsvermə  hüququna  malik  olan  səhmdarların  yekdil  razılığı  ilə 

Səhmdarlarının  Ümumi  Yığıncağının  iclası  gündəliyə  daxil  edilməmiş  məsələləri 

də müzakirə edə və onlara dair qərarlar qəbul edə bilər.  

Maddə 28. Sığortaçının Direktorlar Şurasının tərkibi və iclasları 

 

28.1.

 

Direktorlar  Şurası  üç  nəfərdən  az  olmayan  tək  sayda  fiziki  şəxs  olan 

üzvlərdən ibarətdir. Bu üzvlərdən ən azı biri bu Qanunun 28.3-cü maddəsinə uyğun 

olaraq seçilən müstəqil şəxs olmalıdır. 28.2.

 

Direktorlar  Şurasının  üzvləri  3  ildən  çox olmayan  müddətə  seçilirlər. 

Direktorlar Şurasının üzvləri növbəti müddətlərə yenidən seçilə bilərlər. 

28.3.

 

Sığortaçının  və  ya  onunla  əlaqəli  şəxsin  idarəetmə  orqanının  üzvü 

olmayan, həmçinin özü və ya arvadı (əri) sığortaçının və ya onunla əlaqəli şəxsin 

hər hansı səhminə malik olmayan şəxs Direktorlar Şurasının müstəqil üzvü seçilə 

bilər. 

28.4.

 

Direktorlar  Şurasının  sədri  sığortaçının  Səhmdarlarının  Ümumi 

Yığıncağı  tərəfindən  onun  üzvləri  sırasından  seçilir.  Direktorlar  Şurasının  sədri 

sığortaçının digər idarəetmə orqanında vəzifə tuta bilməz. 28.5.

 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Mülki 


Məcəlləsində 

nəzərdə 


tutulanlardan başqa, aşağıdakı şəxslər də Direktorlar Şurasının üzvü ola bilməzlər: 

28.5.1.

 

digər sığortaçının idarəetmə orqanının üzvləri; 28.5.2.

 

sığortaçı  olmayan  üç  və  ya  daha  çox  hüquqi  şəxsin  idarəetmə 

orqanının üzvü olan şəxslər. 

28.6.

 

Bu  Qanunun  28.5-ci  maddəsində  göstərilən  şəxslər  Səhmdarların 

Ümumi  Yığıncağının  qərarı  ilə  Direktorlar  Şurasının  üzvü  vəzifəsindən  azad 

edilməlidirlər. 28.7.

 

Direktorlar Şurası iclasında üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə 

səlahiyyətlidir.  İclasların  keçirilməsi  qaydası  sığortaçının  nizamnaməsi  və  ya 

Direktorlar Şurası haqqında əsasnamə ilə müəyyən edilir. 28.8.

 

Direktorlar  Şurasının  qərarları  iclasda  iştirak  edən  üzvlərin  sadə  səs 

çoxluğu  ilə  qəbul  edilir.  Hər  bir  üzv  bir  səs  hüququna  malikdir.  Direktorlar 

Ş

urasının iclaslarında üzvlərin səsvermə zamanı bitərəf qalmasına icazə verilmir. Maddə 29. Sığortaçının Direktorlar Şurasının səlahiyyətləri 

 

29.1.

 

Sığortaçının Direktorlar Şurasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:  

 

25 29.1.1.

 

sığortaçının  idarə  edilməsinə  və  fəaliyyətinə  nəzarəti  həyata 

keçirmək, o cümlədən sığortaçının İdarə Heyətindən hesabatlar almaq; 

29.1.2.

 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı  və  İdarə  Heyəti  üçün  tövsiyələr 

vermək; 

29.1.3.

 

bildirişlər  göndərmək  yolu  ilə  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağının 

iclaslarını  çağırmaq  və  səhmdarların,  İdarə  Heyətinin  və  Təftiş  Komissiyasının  

tələbi  ilə  keçirilən  növbədənkənar  iclaslar  istisna  olmaqla,  hər  bir  iclasın 

gündəliyini müəyyən etmək; 

29.1.4.

 

İ

darə Heyətinin və Təftiş Komissiyasının iclaslarını çağırmaq; 29.1.5.

 

sığortaçı  tərəfindən  qanunvericiliyə  əməl  edilməməsi  faktını 

müəyyən etdikdə pozuntunun aradan qaldırılmasını təmin edən tədbirlər görməklə 

Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağını,  İdarə  Heyətini  və  Təftiş  Komissiyasını    bu 

barədə xəbərdar etmək; 

29.1.6.

 

Direktorlar  Şurasının,  İdarə  Heyətinin  və  Təftiş  Komissiyasının 

üzvlərindən  başqa  digər  rəhbər  işçiləri  təyin  etmək  və  onların  əmək  haqlarının 

miqdarını müəyyən etmək; 29.1.7.

 

İ

darə Heyətinin hər hansı bir üzvünün fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab  etdikdə  onu  vəzifədən  kənarlaşdıraraq  Səhmdarların  Ümumi  Yığıncağı 

tərəfindən  İdarə  Heyətinin  yeni  üzvü  təsdiq  edilənədək  müvafiq  vəzifənin  icrası 

üçün bu Qanunun tələblərinə cavab verən digər şəxsi müvəqqəti seçmək; 

29.1.8.

 

öz  üzvləri  arasında,  öz  üzvləri  ilə  İdarə  Heyətinin  üzvləri  arasında, 

həmçinin  İdarə  Heyətinin  üzvlərinin  öz  aralarında  baş  verən  mənafe 

toqquşmalarının tənzimlənməsi üzrə qaydalar müəyyənləşdirmək və təsdiq etmək; 29.1.9.

 

sığortaçının biznes strategiyasını müəyyən etmək; 29.1.10.

 

sığortaçının  daxili  nəzarət  sistemini  təşkil  edən  qayda  və 

prosedurları aşağıdakı prinsiplər əsasında təsdiq etmək:  

29.1.10.1.

 

sığortaçının  fəaliyyətinin  Direktorlar  Şurasının  müəyyən  etdiyi 

strategiyaya və qaydalara uyğun həyata keçirilməsi; 

29.1.10.2.

 

sığorta  əməliyyatlarının  yalnız  lisenziyaya  müvafiq  qaydada 

aparılması; 

29.1.10.3.

 

sığortaçının aktivlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 29.1.10.4.

 

verilən  məlumatların  mühasibat  uçotunda  tam,  dəqiq,  dürüst, 

yoxlanıla bilən formada və vaxtında əks etdirilməsi; 

29.1.10.5.

 

rəhbər 


işçilərin 

sahibkarlıq 

risklərini 

müəyyən 


etmək, 

qiymətləndirmək,  tənzimləmək,  belə  risklər  üçün  kapitalın  müvafiq  səviyyəsini 

saxlamaq bacarığına malik olması; 

29.1.10.6.

 

sığortaçının  fəaliyyəti  zamanı  “Cinayət  yolu  ilə  əldə  edilmiş  pul 

vəsaitlərinin  və  ya  digər  əmlakın  leqallaşdırılmasına  və  terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə  qarşı  mübarizə  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası 

Qanununun tələblərinə əməl edilməsini təmin etmək;

6

 29.1.11.

 

sığortaçının kapital ehtiyatlarının formalaşdırılması haqqında qərar 

qəbul etmək; 

                                                           

6

 Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 iyun tarixli 856-IIIQD nömrəli Qanunu ilə əlavə edilmişdir.  

 

26 Yüklə 0,92 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin