“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/125
tarix02.01.2022
ölçüsü42,94 Mb.
#1003
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   125
– Arif müəllim, elmin inkişafı və yük sək -

ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması elmin

qanunverici bazasından əhəmiyyətli dərə cədə

asılıdır. Bu barədə və bu sahədə AAK ilə bağlı

vəziyyət haqda yığcam məlumat verməyinizi

istərdik.

Şübhəsiz, hər hansı islahatı uğurla həyata

keçirmək, səmərəli nəticələr əldə etmək üçün,

ilk növbədə, onun qanunverici bazasını forma -

laş dırmaq  lazımdır.  Azər baycan  Respub lika sının

Prezidenti  İlham Əliyev 10 aprel 2008-ci il tarixdə

«Azər baycan elmində islahatların aparılması ilə

bağlı Dövlət Komissiyasının yaradıl ması haq -

qında» Sərəncam imzalamışdır. Həmin sənəd

əsasında hazırlanaraq imzalanmış 4 may 2009-cu

il tarixli «Azərbaycan Respublikasında 2009–

2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Stra te -

giya»nın və «Azərbaycan Respublikasında

2009–2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli

Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət

Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında», habelə

22 may 2009-cu il tarixli «2009–2013-cü illərdə

Azərbaycan Res publikasının ali təhsil siste mində

islahatlar üzrə Dövlət Proqramı»nın təsdiq

edilməsi haqqında», 11 iyun 2011-ci il tarixli

«2011–2013-cü  illərdə  Azərbaycan  təhsi li nin

inkişafı üzrə Milli Strategiyanın hazır lanması

haqqında», 21 oktyabr 2009-cu il tarixli «Azər -

bay 


can Respublikasının Prezi 

denti yanında

Elmin İnkişafı Fondu nun yaradılması haqqında»

Sərəncamlar növbəti illərdə elm və ali təhsil

sahəsində qarşıda duran vəzifələri dəqiq şəkildə

müəyyən ləşdirmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin 2010-cu il 9 fevral

tarixli  «Azərbaycan  Milli  Elmlər  Aka demiya sı -

nın gənc alimlərinin Avropa nın elmi mərkəzlə -

rində doktorantura təhsi li nin maliyyələşdirilməsi

haqqında» Sərən  camı respublikada elmi tədqiqat -

ların müasir standartlar səviyyəsində aparılma -

sına,  ölkə nin  elmi  kadr  potensialının  artı   rıl    ma sına,

Azərbaycan elminin dünya elm məkanına inteq -

rasiyasının təmin olunmasının sü rətlən dirilməsinə

xidmət edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci

il 5 iyun tarixli 769 nömrəli Sərən 

camı ilə

«Azər bay can  Respublika sı nın  Prezi  denti  yanında

Ali Attestasiya Komis siyası haqqında Əsasnamə»yə

və «Alimlik dərəcələrinin və elmi adların veril -

məsi qay daları haqqında Əsasnamə»yə edilən

əlavə və dəyişikliklər həm yüksək ixtisaslı elmi

və elmi-pedaqoji kadrların attesta si yası sahə -

sində, həm də Azərbaycan elminin beynəlxalq

aləmdə səviyyəsinin və nüfu zunun yüksəlməsi

istiqamətində çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bütün bu sənədlər AAK-nın fəaliyyətinə hüquqi

əsas yaradır və bu dövlət quru munun səmərəli

fəaliyyətinin tənzimlən məsinə imkan verir.


Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə