“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/125
tarix02.01.2022
ölçüsü42,94 Mb.
#1003
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни  тяърцбя иля бир-

ляшдирян, фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эютцря

билян,  ъямий йятя, юлкяйя, халга  конкрет файда эятирян инсанлар

алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”.

Цмуммилли лидер ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ


Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı

əsasında Azərbaycan Tibb Universitetinin

500 çarpayılıq Tədris-Cərrahiyyə Klinika -

sının müasir səviyyədə inşası dövlətimizin bu

nüfuzlu ali təhsil ocağının inkişafına, onun

maddi-texniki bazasının möhkəmləndiril mə -

sinə diqqət və qayğısının əyani göstəricisidir.

Klinikada tədrislə yanaşı, əhaliyə yüksək

diaqnostik və cərrahi müalicə-tibbi yardım da

göstəriləcəkdir. Klinikada ümumi cərrahiyyə,

uşaq cərrahiyyəsi, döş qəfəsi cərrahiyyəsi,

oftalmologiya, travmatologiya, neyrocər rahiyyə

və digər şöbələr fəaliyyət göstərəcəkdir. Tibb

müəssisəsində müxtəlif cərrahi əməliyyatlar

aparmaq da mümkün olacaqdır. Tibb ocağı ən

müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.

Azərbaycan  Tibb  Universi teti -

nin rektoru, akademik Əhliman

Əmiraslanov  dövlə timizin  başçı -

sına klinika barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, tibb ocağının inşaat

işləri “Azərinşaat Qranit” MMC

tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Ümumi ərazisi 45 min kvadrat -

metr olan klinikanın binası oriji nal

memarlıq üslubunda inşa edil miş -

dir. On üç mərtəbəli binanın həyə -

tində geniş abadlıq işləri görül müşdür.

Azərbaycan Prezidentinə klini -

ka dakı kafed ralar və şöbələr haq -

qında məlumat verildi. Bildirildi

ki, burada cərrahi və diaqnostik istiqa mət -

lərdə 18 ka fedra, 20 şöbə fəaliyyət göstərə cək.

İl ərzində burada 2800 tələbənin, 400-dən

çox rezidentin, 20-dən artıq dokto 

ran 


tın

cərrahi ixtisaslı fənlər üzrə təhsili ilə 40

professor, 80 dosent, 120 tibb üzrə fəlsəfə

doktoru məşğul olacaqdır.

Diqqətə çatdırıldı ki, klinikada imtahan və

kompyuter zalları da müasir avadanlıqla təchiz

edilmişdir. Burada kursların və dövlət

imtahanlarının keçirilməsi üçün kompyuterlə

təchiz olunmuş zallar da vardır.

Yüksək zövqlə inşa edilən binanın foye -

sində Heydər Əliyev guşəsi yaradılmışdır.

Guşədə Ümummilli Liderin Azərbaycan

səhiyyəsinin inkişafı və universitetin həya -


Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə