Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri


) Pulpanın müdafiə funksiyası nəyin hesabına həyata keçirilir?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə2/15
tarix24.11.2016
ölçüsü1,41 Mb.
#10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

76) Pulpanın müdafiə funksiyası nəyin hesabına həyata keçirilir?

A) Hüceyrələrin faqositar aktivliyi hesabına

B) Odontoblastların ikincili dentin əmələ gətirməsi

C) Lifli strukturların pulpanın pH-nı nizamlaması

D) Fibroblastik sıradakı hüceyrələrin iltihabi prosesi məhdudlaşdırmaq xüsusiyyəti

E) Toxuma immuniteti (yuxarıda sadalanan hüceyrə elementlərinin, həmçinin orqanizmin neyro-reflektor və humoral tənzimlənmə sistemlərinin müştərək fəaliyyəti sayəsində formalaşır)


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
77) Kəskin hissəvi pulpitin diaqnostikasında nə həlledici hesab olunur?

A) Elektrometriya

B) Termometriya

C) Ağrıların xarakteri

D) Vaxt faktoru və ağrıların ilkinliyi

E) Perkussiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
78) Kəskin ümumi pulpitin diaqnozu hansı əlamətlərə əsasən qoyulur?

A) Termometriyaya kəskin reaksiya

B) İşıqlı fasilələrin azalması

C) Perkutor reaksiyanın əmələ gəlməsi

D) Pulpanın elektrik qıcıqlanması həddinin artması

E) Ağrıların intensivliyinin artması və tutmaların tezliyi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
79) Kəskin hissəvi və ümumi pulpitlərin differensial diaqnostikasında nə həllediji hesab olunur?

A) Ağrıların xarakteri

B) Perkussiya

C) Elektrometriya

D) Termometriya

E) Vaxt faktoru


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
80) Kəskin ümumi pulpitlə üçlü sinirin nevralqiyasının differensial diaqnostikasında nə həlledici rol oynayır?

A) Perkussiya

B) Zondlama

C) Termometriya

D) Ağrıların xarakteri

E) Elektrometriya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
81) Kəskin diffuz pulpitin müalicəsi üçün hansı metod daha rasional hesab edilir?

A) Devital amputasiya

B) Dişin çıxarılması

C) Vital amputasiya

D) Pulpanın devitalizasiyası

E) Pulpanın tam diri saxlanması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
82) Tək köklü dişlərdə kəskin diffuz pulpitin müalicəsi zamanı sadalanan hansı metod tətbiq edilməlidir?

A) Vital amputasiya

B) Dişin çıxarılması

C) Pulpanın devitalizasiyası

D) Devital amputasiya

E) Vital ekstirpasiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
83) Xroniki fibroz pulpit zamanı hansı müalicə metodu seçilməlidir?

A) Bütün pulpanın diri saxlanması

B) Dişin çıxarılması

C) Vital ekstirpasiya

D) Vital amputasiya

E) Devitalizasiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
84) Xroniki proliferativ pulpit zamanı hansı müalicə metodu daha rasional sayılır?

A) Dişin çıxarılması

B) Vital amputasiya

C) Vital ekstirpasiya

D) Devitalizasiya

E) Bütün pulpanın diri saxlanması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
85) Tac pulpanın qanqrenası zamanı ən rasional müalicə metodu hansı hesab olunur?

A) Diatermokoaqulyasiya vasitəsi ilə pulpanın devitalizasiyası

B) Devitalizasiya

C) Yodla-elektroforez

D) Vital ekstirpasiya, sonra isə kanalların antiseptik işlənməsi

E) Vital amputasiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
86) Xroniki fibroz pulpitin və dərin kariesin differensial diaqnostikasında nə həlledici sayılır?

A) Vaxt faktoru

B) Zondlama

C) Ağrıların xarakteri

D) Termometriya

E) Elektrometriya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
87) Qanqrenoz pulpitin və xroniki periodontitin differensial diaqnostikasında həlledici rolu nə oynayır?

A) Ağrıların xarakteri

B) Zondlama

C) Termometriya

D) Perkussiya

E) Elektrometriya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
88) Kanalları çətin keçilən dişdə baş vermiş qalıq pulpitlər zamanı nə etmək lazımdır?

A) Novokain blokadası

B) Antibiotik və kortikosteroidlər

C) Yodla elektroforez

D) Mərgümüş və yaxud paraformaldehid pastası

E) Diatermokoaqulyasiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
89) Vital amputasiyadan sonra pulpa güdülünün tezliklə sağalması üçün nədən istifadə edilir?

A) Evgenoldan

B) Kortikosteroidlərdən

C) Yoddan

D) Antibiotiklərdən

E) Kalsium hidroksiddən


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
90) Pulpanı diri saxlayarkən ağrıların götürülməsi və iltihabi reaksiyanın zəifləməsi üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

A) Kalsium hidroksid

B) Yod

C) EvgenolD) Kortikosteroidlər

E) Antibiotiklər


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
91) Vital ekstirpasiya zamanı çətin keçilən kanallarda nə qoyulmalıdır?

A) Antibiotik və kortikosteroid əsaslı pasta

B) Evgenol pastası

C) Kalsium hidroksid

D) Rezorsin-formalin pastası

E) Yodlu tampon


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
92) Nəyə görə tək köklü dişlərdə vital amputasiya aparmaq olmaz?

A) Boşluğun həcmi böyük olduğuna görə

B) Boşluğun həcmi kiçik olduğuna görə

C) Tac və kök pulpa arasında kəskin sərhəd olmadığı üçün

D) Bu halda iltihab tezliklə kök pulpasına keçdiyinə görə

E) Dişlərin rəngi dəyişdiyinə görə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
93) Ekstirpasiyadan sonra kanaldakı qanaxmanı saxlamaq üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

A) Hidrogen peroksid

B) Vaqotil

C) e –aminokapron turşusu və ya kaprofer

D) Təzyiq altında quru trunda

E) Fosfat-sementin mayesi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
94) Pulpitin bioloji metodla müalicəsi zamanı baş verən fəsadlar nə ilə bağlıdır?

A) Diaqnozdakı xətalarla

B) Plombun pis fiksasiyası ilə

C) Aseptika qaydalarının pozulması ilə

D) Metodun həyata keçirilməsi texnikasının pozulması ilə

E) Dərman preparatlarının düzgün seçilməməsi ilə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

Periodontit. Endodontiya

95) Aşağı çənədə periodontal yarığın eni nə qədərdir?

A) 0,3-0,4 mm

B) 0,8-1,0 mm

C) 0,5-0,7 mm

D) 0,05-0,1 mm

E) 0,15-0,22 mm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
96) Yuxarı çənədə periodontal yarığın eni nə qədərdir?

A) 0,1-0,2 mm

B) 0,20-0,25 mm

C) 0,8-1 mm

D) 0,5-0,7 mm

E) 0,3-0,4 mm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
97) Karioz boşluğun diş boşluğu ilə əlaqəsi hansı periodontit üçün xarakterikdir?

A) Yarım-kəskin

B) Xroniki

C) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi

D) Kəskin irinli

E) Kəskin


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
98) Xroniki periodontitin destruktiv formalarında sümük toxumasının baş verən dəyişikliklərin bərpasının minimal müddəti nə qədərdir?

A) 1-2 ay

B) 6-9 ay

C) 18-24 ay

D) 12-18 ay

E) 2-6 ay


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
99) Periodontitlər zamanı kök kanallarının proteolitik fermentlərlə yuyulması nə məqsəd daşıyır?

A) Kanalların doldurulmasını asanlaşdırmaq

B) Kanalları genişləndirmək

C) Periapikal nahiyyədə iltihab ocağına təsir etmək

D) Mikrokanallardakı patogen floraya təsir etmək

E) Pulpanın qalıqlarını əritmək


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
100) Plomblamadan qabaq kök kanalının plomblamaya hazırlanmasında hansı alətdən istifadə edirlər?

A) Plaqqerdən

B) Kök iynəsindən

C) Şarvari bordan

D) Hedstromdan

E) Kanal doldurucudan


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
101) Rentgenoqrafik apeksdən fizioloji zirvə dəliyinə kimi təxmini məsafə nə qədərdir?

A) 4-5 mm

B) 3-4 mm

C) 2-3 mm

D) 0,5-1 mm

E) 0,1-0,5 mm


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
102) Lateral kondensasiya üsulu ilə kök kanallarının plomblanmasında hansı sayda huttaperça ştiftindən istifadə olunur?

A) Bir


B) Bir-iki

C) İki-üç

D) Dörd-beş

E) Kök kanalının tam doldurulmasına lazım olan sayda


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
103) Heyts borları nə zaman istifadə olunur?

A) Kök kanalının girəcəyini genişləndirilməsində

B) Diş boşluğunun dibinin hamarlanmasında

C) Kök zirvəsinin rezeksiyasında

D) Diş boşluğunun divarlarının işlənməsində

E) Plomb materialının sıxlaşdırılmasında


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
104) Kök kanalının düzgün plomblanması hansı kriteriya ilə qiymətləndirilir?

A) Kök kanalının 1/2 hissəsinin dolması

B) Plomb materialının zirvədən periodonta çıxması

C) Kök kanalının 1/3 hissəsinin dolması

D) Kök kanalının bütünlükdə dolması

E) Kanalın 2/3 hissəsinin plomb materialı ilə dolması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
105) Kök kanallarının işlənməsini asanlaşdırmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) 1%-li xlor-heksidindən

B) Ortofosfor turşusundan

C) 3%-li hidrogen peroksiddən

D) Fizioloji məhluldan

E) EDTA-dan


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
106) Kök kanallarını doldurarkən kanal doldurucunun maksimal fırlanma sürəti nə qədər olmalıdır?

A) Dəqiqədə1000

B) Dəqiqədə 3000

C) Dəqiqədə 200

D) Dəqiqədə 1500

E) Dəqiqədə 500


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
107) Kök kanallarının girəcəyi nə ilə genişləndirilir?

A) Drel-bor ilə

B) Heyts bor ilə

C) Almaz turbin bor ilə

D) Kanal doldurucu ilə

E) Pulpoekstraktorla


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
108) İltihab zamanı periodontun hansı hüceyrələri aktiv müdafiəçi rolu oynayır?

A) Fibroblastlar (çünki onlar kollagen sintez edirlər)

B) Leykositlər

C) Histiositlər (çünki onlar faqositozda iştirak edirlər)

D) Vazogen mənşəli

E) Plazmatik (çünki onlar antitel əmələ gətirməklə immuniteti tənzimləyirlər)


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
109) Periodontun əsas funksiyası hansıdır?

A) Trofik (çünki o sementin qidalanmasını təmin edir)

B) Müdafiə (çünki o iltihabla aktiv mübarizəni təmin edir)

C) Dayaq (çünki periodont böyük təzyiqləri qəbul etmək və onu alveolun divarlarına ötürmək qabiliyyətinə malikdir)

D) Sensor

E) Plastik (çünki periodont hüceyrələri kollagen və polisaxaridlər sintez etməklə periodont toxumasını bərpa edə bilir)


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
110) Kəskin periodontiti ən çox pulpitin hansı forması ilə differensasiya etmək lazım gəlir?

A) Xroniki pulpitin kəskinləşməsi ilə

B) Qanqrenoz pulpitlə

C) Xroniki hipertrofik pulpitlə

D) İrinli pulpitlə

E) Kəskin hissəvi seroz pulpitlə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
111) Kəskin periodontit və pulpitin differensial diaqnostikasında həlledici test hansı hesab olunur?

A) Ağrıların xarakteri

B) Perkussiya

C) Termometriya

D) Elektroodontodiaqnostika

E) Rentgenodiaqnostika


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
112) Apikal periodontit və parodontitin differensial diaqnostikasında daha dəqiq nə hesab edilir?

A) Pulpanın elektrik qıcıqlanmasının təyini, rentgenoqrafiya və perkussiya

B) Zondlama

C) Termometriya

D) Palpasiya

E) Perkussiya


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
113) Tək köklü dişdə xroniki periodontitin bir seansda müalicəsinə göstəriş varmı?

A) Bəli, plomblama aparılmalı və keçid pərdəyə 0,5 ml hidrokortizon yeridilməlidir

B) Bəli, kanal doldurulmalı və keçid pərdədə kəsik aparılmalıdır

C) Bəli, kanal ciddi işləndiyi halda ploblama aparmaq olar

D) Yox, çünki belə diş çəkilməlidir

E) Yox, çünki əvvəlcə periostit aradan qaldırılmalı, sonra isə diş müalicə olunmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
114) Periodontitin müalicəsində diş germetikliyə tab gətirmirsə, kanala nə qoymaq daha yaxşıdır?

A) Formalinlə fenol

B) Antibiotiklər

C) Tripsin

D) Hidrokortizonla antibiotiklər

E) Mədə şirəsi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
115) Periodontit zamanı zondlama ağrı və kanaldan qanaxma baş verdikdə nə etməli?

A) Elektroodontometriya edilməlidir

B) Diatermokoaqulyasiya aparmalı və diş (kanal) birbaşa plomblanmalıdır

C) Mərgümüş pastasından istifadə etməli, çünki belə dişlər pulpit kimi müalicə olunmalıdır

D) Diş çəkilməlidir, çünki sonra qranulyasion toxuma dentini və kök sementini rezorbsiyaya uğradajaq

E) Diş müalicəvi sarğı qoyulmaqla bağlanmalıdır


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
116) Kök kanallarını plomblamaq üçün işlənən materiallara olan əsas tələbat hansıdır?

A) Plomblama zamanı yaxşı germetizm

B) Rentgenokontrast olmalı

C) Bioloji tolerantlıq

D) Antimikrob və periodont toxumalarının regenerasiyasını stimulə edici təsirə malik olmalıdır

E) Kanala asan daxil edilməli


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
117) Yaxşı keçilən kanalları rezorsin-formalin pastası ilə (katalizatorsuz) plomblamaq olarmı?

A) Olar, çünki o, prosesi kəskinləşdirir, bununla da sağalma prosesini sürətləndirir

B) Olmaz, çünki o germetik deyil

C) Olar, çünki o, antiseptik və mumifikasiya ediji təsirə malikdir

D) Olmaz, çünki o, periodontu qıcıqlandırır və dişin rəngini dəyişir

E) Olar, çünki o, kanalın germetizmini təmin edir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
118) Xroniki periodontitlərin müalicəsi zamanı fosfat-sementin zirvə xaricinə yeridilməsi aktiv müalicə üsulu sayılırmı?

A) Xeyr, çünki o yad cisim olmaqla parodont toxumalarının regenerasiyasına mane olur

B) Bəli, çünki fosfat-sement sümük toxumasının regenerasiyasını stimulə edir

C) Xeyr, çünki o, kök kanallarının tam germetizmini təmin etmir

D) Xeyr, çünki o dillərin rəngini dəyişir

E) Xeyr, o, prosesin kəskinləşməsinə səbəb olur


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
119) Kanal plomblandıqdan bilavasitə sonra baş verən ağrıları aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?

A) Keçid pərdəyə hidrokortizon inyeksiyası

B) Diadinamik elektrik cərəyanı

C) Dişin kökü səviyyəsində keçid pərdənin kəsilməsi

D) Keçid pərdəyə lidokain blokadası

E) Antibiotiklərin inyeksiyası


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
120) Periodont toxumalarının bərpası üçün əsas hansı amil sayılır?

A) Kök kanallarının antimikrob işlənməsi

B) Periodont toxumalarını regenerasiya edə bilən preparatların transkanal yeridilməsi

C) Ekssudatın evakuasiyasını yaratmaq

D) Kanalın alətlərlə ciddi işlənməsi

E) İltihab əleyhinə aparılan müalicə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
121) Kanalı işləyərkən alət sındıqda birinci növbədə nə etməli?

A) Alətin çıxarılmasına cəhd göstərməli

B) Bütün hallarda diş çıxarılmalıdır

C) Dişin rentgenoqrafiyası

D) Pasientə bu barədə məlumat verməli

E) Alətin əldə qalan hissəsini ölçməli


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
122) Kök plomblarının tərkibində ən çox istifadə olunan komponentlər hansılardır?

A) Sink-oksid və evqenol

B) Epoksid plastmasslar

C) Sink oksid və ortofosfor turşusu

D) Sink oksid və antibiotiklər

E) Sink oksid və formokrezol


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
123) Xroniki periodontitin müalicəsinə başlayarkən sadalanan taktikalardan hansı daha məqsədə uyğundur?

A) Dişin anatomik boşluğunu açıb onu açıq qoymaq

B) Kök zirvəsinin rezeksiyası

C) Dişi okklyuziyadan çıxarmaq

D) Retroqrad plomblama

E) Dişin anatomik boşluğunu açıb kanalın işlənəcək uzunluğunu qiymətləndirmək


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
124) Kanaldan qanaxma zamanı endodontiyada nədən istifadə edilir?

A) Hidrogen peroksid

B) Spirt

C) Yodinol

D) Evgenol

E) Fizioloji məhlul


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
125) Periodontitlərin müalicəsi zamanı hansı əlamətlərə görə kanalı plomblamağa başlamaq olar?

A) Kanalda ekssudatın olmaması

B) Pasient tərəfindən heç bir şikayətin olmaması

C) Bakterioloji kontrolun mənfi nəticəsi

D) Sadalananların hamısı

E) Xoşagəlməz qoxunun olmaması


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
126) Kanallar ücün daimi plomb kimi nə işlənə bilər?

A) Тərkibinə 5% və ya 30% yodoform əlavə edilmiş material

B) Bütün aşagıda sadalananlar

C) Gümüş ştift

D) Quttaperça

E) Fosfat-sement


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
127) Fenolun təsirini neytrallaşdırmaq üçün nədən istifadə edilir?

A) Xloramin

B) Distillə olunmuş su

C) Spirt


D) Kreozot

E) Natrium karbonat


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
128) Hidrogen peroksid kök kanalındakı nekrotik qalıqlara nəyin hesabına təsir edir?

A) Termiki effektinə görə

B) Nekrotik toxumalarla kontak zamanı turşu əmələ gətirməsi hesabına

C) Dentini dekalsinasiya etməsinə görə

D) Qurulayıcı effektinə görə

E) Aktiv oksigenin əmələ gəlməsinə görə


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
129) EDTA–nın əsas təsir xüsusiyyəti hansıdır?

A) Kanalın nəmləndirilməsi

B) Kanalın qurudulması

C) Endodontik alətlərin itiliyini artırmaq

D) Antiseptik

E) Dentinin dekalsinasiyası


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
130) Kanalı doldurarkən plomb materialını hansı həddə kimi çatdırmaq lazımdır (zirvə dəliyi tam obturasiya olunmaq şərti ilə)?

A) Dişin kəsiji kənarına və yaxud dişin okklyüzion səthinə qədər

B) Kanalın yarısına qədər

C) Kök kanalının ağzınadək (girəcəyinə kimi)

D) Kanalın orta üçdəbirinə qədər

E) Bütün pulpa kamerasını


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
131) Gümüş ştiftlərdən kanalın germetik plomblanması məqsədi ilə hansı hallarda istifadə edilir?

A) Çətin keçilən və ya obliterasiya olunmuş kanallarda

B) Yaxşı keçilən, lakin dar və əyri kanallarda

C) Zirvəsi formalaşmamış kanallarda

D) Geniş kanallarda

E) Zirvəsi rezeksiya edilmiş kanallarda


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
132) Periodontitin müalicəsi zamanı əyri kanlalların perforasiya riskini azaltmaq üçün nə edilir?

A) Kanalı anjaq kimyəvi yolla genişləndirməli

B) Dişlər çəkilir

C) Ümumiyyətlə kanalın genişləndirilməsindən imtina edilir

D) Kanalın kenişliyinə uyğun alət seçilir

E) Kanala salmamışdan qabaq drilborn ucu əyilir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004

Plomb materialları

133) Müvəqqəti plomb materialları hansı xüsusiyyətə malik olmalıdırlar?

A) Kanala doldurulan materialların funksiyasını yerinə yetirməli

B) Rentgenokontrast xüsusiyyətə malik olmalı

C) Tədricən bərkiməli, minanın rənginə uyğun rəngə malik

D) Rəngin sabitliyi, mexaniki və kimyəvi cəhətdən davamlı

E) Boşluğun divarlarına yaxşı yapışmalı, pulpaya zərərli təsir göstərməməli, boşluğa asan daxil edilib çıxarılmalı, sorulmamalı


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
134) Müvəqqəti plomb materialları hansı məqsədlə işlədilir?

A) Daimi plomb materialının altına ara qat kimi

B) Kök kanallarını plomblamaq üçün

C) Daimi plombların xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün

D) Adgeziv kimi

E) Müalicəvi astar kimi. Bərkiməyən və ya gec bərkiyən pastaları daimi plomblardan izolyasiya etmək üçün


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
135) Amalqamaların əsas çatmayan cəhəti hansı hesab olunur?

A) Mikrocərəyan əmələ gətirməklə selik qişanın paresteziyasını törətməsi

B) Selik qişanın potensial allergiyasını və mikrocərəyanlar əmələ gətirməklə paresteziyasını törətməsi

C) Adgeziyanın olmaması, istilik keçirməsi və qızıl qapaqları korroziyaya uğratması

D) Mexaniki və estetik çatmamazlığı

E) Rütubətə yüksək həssaslıq və həcmini dəyişməsi


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
136) Sadalanan materiallardan hansı pulpaya daha qıcıqlandırıcı təsir göstərir?

A) Silisin

B) Epakril

C) Stomadent

D) Sinkpolikarboksilat sement

E) Evikrol


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
137) Amalqamdan qoyulmuş plomb hansı müddətdən sonra işlənə (cilalana) bilər?

A) 30 gün

B) 12 saat

C) 6 ay


D) 3-7 gün

E) 14 gün


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
138) Kök kanallarını quttaperç ştiftlə plomblayarkən nədən istifadə edilir?

A) Ştopferdən

B) Drilbordan

C) Zonddan

D) Kök iynəsindən

E) Plüqqerdən


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
139) Dərin kariesin müalicəsində istifadə edilən materiallar hansı xüsusiyyətə malik olmalıdırlar?

A) Antimikrob və odontotrop təsirli olmalıdır

B) Boşluğa asan daxil edilməlidir

C) Plastik olmalıdır

D) Məsaməsiz olmalı, boşluğun divarına yaxşı yapışmalı, çökmə verməməlidir

E) Tez bərkiməlidir


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
140) Pulpitin amputasion metodla müalicəsi zamanı devitalizasiyadan sonra hansı pastadan istifadə etmək məsləhətdir?

A) Yuxarıda sadalananların hamısı

B) Tərkibində sulfanilamidlər, streptosid, norsulfazol, antibiotik və kortikosteroidlər olan pastalar

C) Sink-evgenol pastası (kalsium hidroksidlə)

D) Timol, yodoform, timol-evgenol

E) Tərkibində formalin olan pastalar


Ədəbiyyat: Боровский В.А.,Терапевтическая стоматология, 2004
Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin