Топлу Азярбайъан Республикасы Президенти йанындаYüklə 3,76 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/45
tarix06.05.2017
ölçüsü3,76 Mb.
#16982
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45

Г.И.Джумшудова  

ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

РЕЗЮМЕ  

В статье рассматриваются основные языковые навыки. Когда мы говорим 

об  основных  языковых  навыков,  мы  имеем  в  виду    четыре  типа  знание  языков: 

аудирование,  говорение,  чтение,  письмо.  Каждый  из  этих  навыков  должны  быть 

включены  в  обучении  языкам.  В  противном  случае,  не  будет  эффективным 

преподавание  языка.  Четыре  основные  языковые  навыки  могут  взаимодейст-

вовать друг с другом в двух параметров: 

1) стиль общения: устно или в письменной форме; 

2) направление общения: получения или поставки сообщения. 

Они  были  упомянутой  информированы  в  статье.  В  связи  с  этим,  статья 

могут  быть  полезным  для  тех,  кто  хочет  получить  информацию  об  основные 

языковые навыки.             Rəyçi: dosent R.X.Şamiyeva    

Filologiya  məsələləri – №02, 2016 

 

244         GÜNEL SÜLEYMANOVA 

Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı 

E-mail: dawn409@mail.ru 

                                                                            İNGİLİS DİLİNDƏ ƏMR CÜMLƏLƏRİNİN  

SƏCİYYƏVİ  XÜSUSIYYƏTLƏRİ  

 

Açar sözlər: əmr cümləsi, əmr, xahiş, xəbərdarlıq, məsləhət, təklif 

Key words:  imperative sentence, command, request, warning, advice, offer 

Ключевые слова: повелительное предложение, приказ, просьба, запрещения, 

приглашения, команды, веры. 

 

Müasir dövrdə ingilis dili ən çox işlədilən dillərdən biridir. Hər bil dil kimi ingilis dili də fonetika, leksika, qrammatika, leksikologiya kimi şöbələrdən ibarətdir. 

Qrammatikanın bölməsi olan sintaksis, söz birləşmələri və cümlədən bəhs edir.  

Ünsiyyət prosesində  işlədilən cümlələr fikri ifadə etmək məqsədinə  və eləcə  də 

qrammatik quruluşuna görə müxtəlif olur. Buna müvafiq olaraq da cümlə ünsiyyətdəki 

məqsədinə  və malik olduğu quruluşa görə  təsnif edilir. Ünsiyyətdəki məqsədinə görə 

cümlənin aşağıdakı növləri ayırd edilir:  

1. Nəqli cümlələr (The Declarative sentences) 

2. Sual cümlələri (The Interrogative sentences) 

3. Əmr cümlələri (The Imperative sentences) 

4. Nida cümlələri (The exclamatory sentences)  

Əmr cümlələri (Imperative sentences)  

Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində də əmr cümlələri əmr, təkid, xahiş, 

rica, nəsihət, məsləhət və s. mənaları ifadə edir və  həmsöhbəti hər hansı bir hərəkəti 

yerinə yetirməyə təhrik etmək üçün işlənir. Yazıda əmr cümlələrinin sonunda ya nöqtə 

ya da nida işarəsi qoyulur. İngilis dilində yazıda  əmr cümləsinin sonunda nida 

işarəsinin qoyulması onu göstərir ki,  həmin hərəkətin icrası son dərəcə mühümdür. 

Come tonight to celebrate Peter's 18th birthday. (Dəvət) 

Put your hands up! (Əmr, göstəriş) 

Please, keep off the grass. /Keep off the grass, please. (İctimai xəbərdarlıq) 

Mix flour and sugar. (Təlimat) 

Don't ( do not) worry, take it easy. (Təklif) 

Take the first left onto Pine street and continue for three blocks. (İstiqamət) 

Don't touch that electric wire again! (Xəbərdarlıq) 

Give me that pen, please. / Please give me that pen. (Xahiş) 

Drop dead! (Qarğış) 

Get well soon! (Yaxşı arzu) 

Okay, go out and play! (İcazə, güzəşt) 

 

Əmr cümləsində sözlərin sırası (Word order in the imperative sentence) 

Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində  də  əmr cümlələrində adətən, 

mübtəda işlənmir. Bu cümlələrdə  işlədilən digər üzvlər belə düzülür: Xəbər+ ikinci 

dərəcəli üzvlər: Listen to the people. İnkar əmr cümlələrində sözlər belə düzülür: inkar 

əlaməti (köməkçi fel + not inkar ədatı) + xəbər+ ikinci dərəcəli üzvlər: Don’t talk about 

it now! [4, s. 292] 


Filologiya  məsələləri – №02, 2015 

 

245Əmr cümləsində  mənanı daha da qüvvətləndirmək üçün always və never  

zərflərindən istifadə olunur. Bu zərflər xəbərdən əvvəl işlənir:   

Never drive without a seatbelt! 

Always wash your hands before handling food.   

Əmr cümlələrində tərzi-hərəkət zərfləri də xəbərdən əvvəl işlənir: Simply don’t do 

it! 


İngilis dilində yazıda bəzən nəzakət xatirinə  kindly  zərfindən istifadə olunur. Bu 

zərf  cümlədə xəbərdən əvvəl işlənir: Kindly return the documents.  

Əmr cümlələri quruluşuna görə sadə cümlə tipinə aiddir. Lakin ingilis dilində 

mürəkkəb  əmr cümlələrinə  də rast gəlinir. Məsələn: Be careful when you dust the 

machinery! 

 

Əmr cümlələrinin intonasiyası (Intonation of imperative sentences) 

Əmr, göstəriş və xəbərdarlıq xarakterli əmr cümlələri tələffüz olunarkən bir məna 

qrupu yaradır və adətən düşən tonla tələffüz edilir: Stop that noise!  Don’t interrupt me! 

Don’t put them all  on my table! [2, s.151] 

Xahiş, təklif bildirən əmr cümlələri qalxan tonla tələffüz edilir: Never mind. Please 

hurry up. [1, s. 147] 

 

İngilis dilində  əmr cümlələri nəqli cümlələrdən daxili sintaktik quruluşuna  görə fərqlənir.  Həmin fərqlər də aşağıdakılardan ibarətdir:   

1. İngilis dilində nəqli cümlələrin xəbəri xəbər şəklində, əmr cümlələrinin xəbəri isə 

əmr şəklində olur. 2.  Nəqli cümlələrdən fərqli olaraq əmr cümlələrində  mübtəda adətən işlənmir. 

Bəzən isə əmr cümlələrində  you şəxs əvəzliyi  mübtəda kimi işlədilir: Come you first!   3. Nəqli cümlələrdən fərqli olaraq əmr cümlələri ancaq indiki zamanda işlədilir və 

hərəkətin icrası adətən II şəxsə aid olur. Imperative: Be quiet! (To be-nin  zaman və şəxs göstəricsi are, were işlənmir.) 

Declarative: You are/ were quiet.   

4. Nəqli cümlələrdən fərqli olaraq əmr cümlələrində modal fellər işlənmir.  

Imperative: Be about to respond! 

Declarative: You will/ must/ are about to respond.   

5.  Nəqli cümlələrdən fərqli olaraq əmr cümlələində bitmiş have feli işlənmir. 

Imperative: Eat dinner by 8! 

Declarative: You have eaten dinner by 8. 

6.  Əmr cümlələrində to be feli inkar formada işlədilərsə not  inkar hissəciyi be –

dən əvvəl, nəqli cümlələrdə isə to be felinin formalardan sonra işlənir.  

Do not be / Don’t be sluggish! 

You are not / aren’t sluggish. 7.  Xəbəri  əsas fellə ifadə olunan əmr cümlələrinin inkar formasında  don’t  inkarı 

you şəxs əvəzliyindən əvvəl, nəqli cümlələrdə isə sonra işlənir. Imperative: Don’t you touch me! 

Declarative: You don’t touch me.  

8.  Xəbəri  əsas fellə ifadə olunan əmr cümlələrinin inkar formasında  do not 

işlədilərsə you şəxs əvəzliyi işlənmir, ancaq qısa inkar forma don’t işlədilərsə  həmin 

əmr cümləsində you şəxs əvəzliyindən istifadə etmək mümkündür. Nəqli cümlələrdə isə 

you şəxs əvəzliyini hər iki halda  işlənir.  

Imperative: Do not touch me! / Don’t you touch me. 

Declarative: You do not / don’t  touch me. 


Filologiya  məsələləri – №02, 2016 

 

2469. Nəqli cümlələrdən fərq li  olaraq  əmr cümlələrinin  əvvəlində  və sonunda please 

sözünü işlətmək mümkündür. Imperative: Please, help me! 

Declarative: You  help me. [5, 440-441] 

Əmr formasında olan cümlənin xəbəri felin əmr  şəklindədir və  əmr cümlələrinin 

zaman kateqoriyası yoxdur. Lakin bu cümlələrdə  hərəkətin icrası  gələcəyə aid olur. 

Əmr cümlələri mübtəda ilə deyil, xəbərlə başlayır və əsasən II şəxsə aid edilir.  

Achieve your target! [8] 

Əmr cümlələri təsdiq və inkar formada ola bilər. İnkar forması xəbərin qarşısına do 

köməkçi felinin inkar formasını – do not / don’t  artırmaqla düzəlir: Don’t be late.  

İnkarda olan əmr cümlələri qadağa, xəbərdarlıq və yaxud inam ifadə edir.  

 Don’t cross the street before the light turns to green. (Qadağa) 

 Don’t allow children to play with matches. (Xəbərdarlıq) 

Don’t worry. (İnam) [9, s. 928] 

Əmr cümlələrində cümlənin xəbərinin  icrasının aid olduğu şəxsin adı çəkilə də 

bilər. Adlar isə əsasən cümlənin cümlənin sonunda işlədilir: Have something eat, John.  

Əmr cümlələrinin icrası bir neçə  şəxsə aid edilərsə  həmin cümlələrdə  şəxslər 

arasında fərqi ifadə etmək üçün you şəxs əvəzliyi işlədilə bilər.  

You wait here and I’ll call the police. 

İngilis dilində emosional nitqdə  işlədilən  əmr cümləsi xəbərin qarşısında  do 

köməkçi felinin işlədilməsi yolu ilə düzəlir.  Əmr cümləsinin bu forması  əsasən  əmr 

xarakterli deyil, nəzakət xatirinə işlədilir:  Do be reasonable.  

Digər tərəfdən də do köməkçi felinin işlədilməsi danışanın hiddətini bildirmək üçün 

işlədilir:   

Do come on time!  Do be quiet!    You şəxs əvəzliyinin əmr cümləsinin xəbərindən əvvəl işlədilməsi ilə də danışanın 

hiddəti, qəzəbi ifadə edilə bilər. Bəzən isə müsbət emosiya ifadə olunur. Məsələn:Don’t 

you be so sad. [12] 

Mənanı qüvvətləndirmək üçün bəzən  əmr cümləsinin  əvvəlində  işlənən  you  şəxs 

əvəzliyindən əvvəl just ədatı işlədilir: Just you wait, Mr. Higgins. 

İnkar formasında olan əmr cümlələrində də you  şəxs əvəzliyi işlədilə bilər: 

Don’t you ever do that again! 

Aşağıdakı əmr cümlələri nəzakət xarakteri daşıyır.  

Help yourself to the cake. Buyurun tort yeyin.   

Help yourselves to the fruit. Meyvəyə qonaq olun. 

Enjoy yourself! Nuş olsun! 

Əgər  əmr cümləsində iki hərəkət ifadə edilirsə cümlədəki xəbərlər arasında  to 

sözündən deyil, and bağlayıcısından istifadə olunur.  

Go and buy yourself a new pair of shoes. Get və özünə təzə bir cüt ayaqqabı al. 

Lakin try feli istisnadır. Belə ki, əmr cümləsində işlədilən xəbərlərdən biri try feli 

ilə ifadə olunubsa bu cümlədə xəbərlər arasında həm and həm də to işlədilə bilər: 

Try and help. / Try to help. Çalış və kömək et. / Çalış kömək et. [11, s. 217-218] 

Xəbəri  be  və  have köməkçi feli vasitəsilə ifadə olunan əmr cümlələrində bu 

fellərdən sonra isim yaxud yaxud sifət işlənir: Be patient.  Have a good day.  

Əmr cümlələrinin icrası bir qayda olaraq II şəxsin tək və cəminə aid olur. Lakin işin 

icrası bəzən I və III şəxslərə aid olur. Belə əmr cümlələri let feli, adlıq halda olan isim 

və ya obyekt halda olan şəxs əvəzliyi və to ədatsız məsdər vasitəsilə düzəlir. Xəbəri əmr 

formasının birinci şəxs cəmində olan cümlələrdə  təklif, arzu, istək, məsləhət, çağırış, 

səfərbərlik mə’naları daha çox nəzərə çarpır: Filologiya  məsələləri – №02, 2015 

 

247Let me see.  Let me do it for you. 

Let’s go.  Let’s take our car. [3, s.196]  

Belə  əmr cümlələrinin inkar formasını düzəltmək üçün not inkar hissəciyini 

cümlənin xəbərindən əvvəl işlətmək lazımdır: Let’s not do such things. [9, s. 936-937] 

III şəxsin tək və cəminə aid olan əmr cümlələrinin isə bir  inkar forması var:  

Don’t let him interfere our affairs.  

“Let’s do something.” əmr cümləsinin  əvəzinə eyni mənanı verən “Why we don’t 

we do something?” tipli sual cümləsini də işlətmək mümkündür:  

Let’s go to the beach. / Why we don’t we go to the beach? [7, s. 23] 

Ayrı-ayrı  şəxslər üzrə  əmr cümlələrinin mə’na incəlikləri zəngin olsa da, xəbər I 

şəxs tək və cəmdə olduqda arzu, istək, çağırış, II şəxs tək və cəmdə olduqda əmr, təkid, 

III  şəxsdə  məsləhət, nəsihət, təklif mə’naları daha aydın nəzərə çarpır.  Əmr 

cümlələrində  əmr, təkid, tələb mə’naları olduqda cümlə nisbətən yüksək tonla, xahiş, 

məsləhət, nəsihət mə’naları olduqda aşağı tonla tələffüz edilir. 

III  şəxsə aid olan əmr cümlələrində xüsusi isim yaxud qeyri-müəyyən  əvəzlik 

cümlənin həm əvvəlində, həm də sonunda işlədilə bilər.  

Mary and John, fetch dictionaries. /Fetch dictionaries, Mary and John. 

Everybody, keep quiet. / Keep quiet, everybody. [11, s. 218] 

Bu  tip cümlələrinin əmr forması do köməkçi feli  və not inkar hissəciyi vasitəsilə 

düzəlir:  

Don’t say a word,  anybody! / Don’t anybody say a word! [7, s. 23] 

Müasir ingilis dilində işin icrasının III şəxsə aid olduğu əmr cümlələri ümümişlək 

deyildir. Bunun əvəzinə eyni mənanı verən digər qrammatik kateqoriyalardan istifadə 

edilir.  

Let him go! –  He must go. 

Let her explain it! –She should explain it.  

Let them try it! – They can try it. [7, s. 23] 

Bəzi əmr cümlələrində ümumiyyətlə fel işlədilmir. Məsələn:  

Silence!  Sakitlik! 

Water, please! Su, zəhmət olmasa! 

Əmr cümlələri  istiqamət və yaxud təlimat bildirmək üçün daha çox işarə 

formasında işlədilir: 

Follow this sign. – Bu işarəni izləyin. Keep right. –Yolun sol tərəfi ilə gedin.  

İşarə formasında işlədilən əmrlər adətən bir və ya iki sözdən ibarət olur, bu sözlər 

isə əsasən isim yaxud felsiz gerunddan ibarət olur.  

No smoking. – Siqaret çəkmək qadağandır.[9, s. 942] 

No littering. – Zibilləmək qadağandır. [14] 

Bəzi  əmr cümlələrində  mənanı qüvvətləndirmək üçün II şəxs qayıdış  əvəzliyindən 

istifadə olunur.  

Make yourself Prince Regent! 

Mənanı qüvvətləndimək üçün bəzən II şəxs qayıdış  əvəzliyinin yerinə II şəxs  

yiyəlik əvəzliyi və own sözü işlədilir. 

Mind your own business!  

 

 Tagged imperatives 

 

İngilis dilində xahiş bildirən bəzi əmr cümlələri  ümumi sual formasında olur. Bu cür əmr cümlələri “tagged imperatives” adlanır.  Xahiş bildirmək üçün will və ya won’t, 

would    və ya wouldn’t  köməkçi felləri ilə başlayan ümumi sual cümlələrindən və 

Filologiya  məsələləri – №02, 2016 

 

248yaxud  əmr cümlələrində  please sözündən istifadə olunur. Belə  əmr cümlələri qalxan 

tonla tələffüz edilir:  

Will you help me, please? 

Wouldn’t you do me a favour? [11, s. 218] 

 

 

Əmr cümlələri məchul növdə (Imperative sentences in the passive voice)  

İngilis dilində əmr cümlələri  nəqli cümlələr kimi həm məlum, həm də məchul 

növdə işlənir. Məlum növdə olan əmr cümləsini məchul növdə işlədərkən cümlə let feli 

ilə başlanmalıdır. Məlum növdə olan əmr cümləsinin mübtədası tamamlığa, tamalığı isə 

mübtədaya çevrilməlidir. Məchul növdə əmr cümləsinin xəbəri  keçmiş zaman feli-sifət 

forması ifadə edilir və xəbərdən əvvəl be fel forması işlədilməlir. Məchul növdə işlənən 

əmr cümləsində sözlərin sırası aşağıdakı kimidir: 

Let + tamamlıq + be+ keçmiş zaman feli-sifət forması 

Məlum növ: Throw the ball!  Topu at! 

Məchul növ: Let the ball be thrown! Qoy top atılsın! 

İnkarda olan məlum növlü əmr cümləsini məchul növə çevirərkən  not inkar 

hissəciyindən istifadə olunur. Cümlədə sözlərin sırası sözlərin aşağıdakı kimidir: 

Let + tamamlıq +not + be+ keçmiş zaman feli-sifəti 

Məlum növ : Do not beat the dog. 

Məchul növ: Let the dog not be beaten. 

 

İngilis və Azərbaycan dillərindəki əmr cümlələrinin müqayisəsi (The comparison of imperative sentences in English and Azerbaijan) 

İngilis dilində  əmr cümləsinin xəbəri məsdərdən to hissəciyinin atılması yolu ilə, 

düzəlir. Azərbaycan dilində    də belədir. Belə ki, əmr cümləsinin xəbəri məsdərdən  -

maq, -mək  şəkilçisi atılır və heç bir şəkilçi  əlavə edilmir. İngilis dilində olduğu kimi 

Azərbaycan dilində  də adətən  əmr cümləsinin xəbəri felin əmr  şəkli ifadə olunur və 

hərəkətin icrası 2-ci şəxsin təkinə aid olur. Azərbaycan dilində əmr cümləsinin xəbəri 

1-ci və 3-cü şəxslərə aid olarsa bu zaman müvafiq şəkilçilərdən istifadə olunur.  

Aşağıdakı cədvəldə əmr cümlələrinin hər iki dildə müqayisəsi öz əksini tapmışdır: 

  

The verb “to drink” 

“İçmək” 


feli 

 

I şəxs tək 

 

II şəxs  tək 

 

III şəxs  tək 

 

I şəxs  cəm 

 

 II şəxs 

cəm 


 

III şəxs 

cəm 

 

Təsdiq Let me 

drink! 


 

İçim! 


Drink! 

 

 İç! 

Let him 


drink! 

 

İçsin! Let’s 

drink! 


 

İçək! 


Drink! 

 

 İçin! 

Let them 

drink! 

 

İçsinlər! İnkar 

Let me not 

drink! 

 

İçməyim! Don’t 

drink! 


 

    İçmə! 

Don’t let 

him drink! 

 

İçməsin! Let’s not 

drink! 


 

 

İçməyək! Don’t 

drink! 


 

 

İçməyin! Don’t let 

them 


drink! 

 

İçməsinlər! 

Filologiya  məsələləri – №02, 2015 

 

249ƏDƏBİYYAT 

1. Babayev S.M., Qarayeva M.G. “English Phonetics”,  Bakı  –  “Maarif” 1999  

2. Fərman Zeynalov “Practical English Phonetics”,  Book I Bakı  –  2007 

3. Mədinə Qasımova “İngilis dilinin qrammatikası” – “Naşir” nəşriyyatı, Bakı –2014 

4. Oruc Musayev “İngilis dilinin qrammatikası”,  “Maarif” nəşriyyatı” Bakı – 1996 

5. Arnold M. Zwicky “On the subject of bare imperatives in English” – 1988 

6. Betty Schrampfer Azar  “Fundamentals of English Grammar”, “Pearson Education”, 

United States of America – 2003 

7. John Eastwood “ Oxford guide to English grammar”, Oxford New-York, Oxford 

University Press  – 2002 

8. Manik Joshi  “English imperative sentences” 

9. Rodney Huddleston,  Geoffrey K. Pullum “The Cambridge grammar of the English 

language”, “Cambridge University Press”, New-York  – 2002 

10. В.Л. Каушанская, Р.Л.Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, 

З.М.Райнес, С.Е.Сквирская, “A grammar of the English language” Баку–2004 

11.  Н.  А.  Кобрина,  Е.  А.  Корнеева,  М.  И.  Оссовская,  К.  А.  Гузеева    Грамматика 

английского языка  Морфология. Синтаксис, Издательство «СОЮЗ»,  Петербург –

1999  


12. www.e-grammar.org 

13. www.english-grammar-revolution.com 

14. www.usefulenglish.ru 

  SULEYMANOVA GUNEL 

CHARACTERISTIC FEATURES OF IMPERATIVE  

SENTENCES IN  ENGLISH 

 

SUMMARY 

In English imperative sentences express a command, a  request,  a prohibition, an 

invitation, a warning, persuasion etc. Imperative sentences are formed by the infinitive 

without “to” and are used in the reference to the second person: Put your hands up! The 

difference between a command and a request is determined the speaker’s tone of voice 

and the use of “please”. The word “please” can come at the beginning or end of a 

request: Open the door, please. Please open the door.  

Word order in imperative sentences in English is as follows: the 

predicate+secondary parts of the sentence. In negative imperative sentences words are 

placed as: the auxiliary verb do+the negative particle “not” + the notional verb+ 

secondary parts of the sentence: Don’t talk about it now! 

 Imperative sentences are generally characterized by the falling tone although In 

writing commands are marked by a full stop or an exclamation mark. 

We can mention a person in imperative sentences, usually at the end of the sentence: 

Have fruit to eat, George. If we talk two more people, we use the pronoun “you” to 

make the distinction between them: You wait here and I’ll call the police.  

In the English language the first person imperative is formed by means of the verb 

let, I and III person personal pronouns in the objective case and an infinitive without 

“to”. For example:  Let me see.  Let’s go. Let them look.  Let him go. Let it be. 

The negative form of the first person imperative is formed by placing the negative 

particle “not” after the predicate of the sentence: Let’s not do such things.  But the 

negative form of the third  person imperative is formed by placing  the auxiliary verb 

do+ the negative particle not before the predicate:  Don’t let him interfere our affairs.  


Filologiya  məsələləri – №02, 2016 

 

250 

СУЛЕЙМАНОВА ГЮНЕЛЬ 

 

ТИПЫ ПОВЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

РЕЗЮМЕ 

Повелительные  предложения  могут  быть  как  в  утвердительной  так  и  в 

отрицательной форме.В анлийском языке повелительные предложения выражают 

побуждения  к  действию,и  делятся  на  следующие  типы:  приказа,  просьбы, 

запрещения,  приглашения,команды,веры  и  т.д.  Повелительные  предложения 

предствлены инфинитивом образуются без частицы to и используются во втором 

лице: Подними руки! В повелительном предложении отличие между приказом и 

просьбой  выражается  словом  пожалуйста.  Это  слово  может  употребляться  как  в 

начале так и в конце предложения. Открой дверь,пожалуйста. Пожалуйста,открой 

дверь. 


В  английском  языке  повелительное  предложение  имеет  следующий  порядок 

слов:  сказуемое+вторичный  часть  предложения.  А  в  отрицательной  форме 

порядок 

повелительных 

предложений 

имеет 


такой 

порядок 


слов: 

вспомогательный глагол “do” + “not” отрицательная частица+ глагол+ вторичный 

часть предложения. Например:Не говори об этом сейчас!  

В  правописание  в  повелительных  предложениях  в  конце  предложения 

пишется точка либо восклицательный знак. Зависит от произношения. 

Мы  в  повелительных  предложениях  можем  указать  имя  второго  лица.Имя 

второго лица обычно пишется в конце предложения.Ешь фрукты, Джордж.Чтобы 

определить  эти  лица  можем  использовать  местоимение  ты.Ты  жди  здесь,а  я 

вызову полицию. 

Для  выражения  своей  воли  по  обращению  к  первому  или  же  третьему  лицу 

нужно употребить глагол let ,за которым непрменно следует прямое дополнение

 

Например:Давайте пойдем. Пусть посмотрят. Пусть он уйдет. Пусть будет так.  В  повелительных  предложениях  первое  лицо  в  отрицательной  форме  образуется 

при  помощи  частицы not. А 3 лицо  в  повелительных  предложениях  образуется 

при  помощи  вспомогательного  глагола  do и  отрицательной  частицы not: Не 

допускай того чтоб он вмешивался в наши дела! 

 Yüklə 3,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə