Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə10/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   171

azıqlanmaq azqınmaq. gürələnmək. guralanmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. vəhşiləşmək.

azıqlıq azığlıq. quduruş. harlıq. qubalıq. qobalıq. qopalıq. vəhşilik.

azılış közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

azınc azınıq. qızınıq. qızınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

azınıq azınc. qızınıq. qızınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

azınmaq azıtmaq. qudurmaq. sapıtmaq. sapdırtmaq.

azıntan -köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən duzundan.

azıtma quruş. qudurtma. yozuş. pozuş. sapıtma. sapdırma. iğva. gümrahlıq.

azıtmaq azınmaq. qudurmaq. sapıtmaq. sapdırtmaq.

azqın azığ. sırqıc. ısırqan. sökür. yırtıcı. vəhşi.

azqınc azğınc. sıxınc. sıxıntı. sakınc. singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici. döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət.

azqınmaq azıqlanmaq. gürələnmək. guralanmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. vəhşiləşmək.

azlıq -bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq: gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

azlıqa -suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. seyizləşmək. sayızlaşmaq. sayazlaşmaq. nadir, kəmyab oluşmaq.

azlıqın -doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

azmaq 1. qazmaq. qızmaq. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək. ağzı köpürmək. 1. quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. quduz kəsəlinə tutulmaq.

azmaz azalmaz . - işləyəndən güc azmaz.

azmış quduz.

azmıyasan - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan).

aztan -çoxdan çox ölər, azdan az.

aztıran azdıran. sapdıran. çıpqır. çınqır (moğol) çatan. qaydan. qaytan. qaydıran. qayırdan. sapan. çaşırdan. şaşırdan. şeytan.
-azarlayıb azdıran: sırsıq. sıyrıq. sarsıq. satsıq. bıqrıdıcı. - sarsıq söz: qaba. saba söz.

aztırar azdırar. ağılar: zəhərlər. korlar. -qulaq vermək kötüyə, min yaxcını ağılar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.

aztırıcı azdırıcı. qudurducu. quduzducu. qurçatçı. yügürtücü. daşıtıcı. daşqıtıcı.

aztırmaq azdırmaq. sapıtmaq.
-azarlayıb azdırmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq.

aztırtmaq -bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək: səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi.

azu yaxud . -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

bac sav. çav. xirac. salığ.

baca -iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba: ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. savat. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic.

bacaq bacağ. sağan. saçan. satan. qıç. gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm.
- seyrək bacaq: seyrək basan: seyrək ayaq: uzun bacağlı, qıçlı. atdım araları çox aralı olan.

bacaqlı - uzun bacağlı, qıçlı:atdım araları çox aralı olan. seyrək basan. seyrək bacaq. seyrək ayaq.

bacaların -başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

bacanaq singil.

bacarıqın -sevmək, bacarığın doruğu.

bacarıqıvı -əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl.

bacarıqsız sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə (< saçımaq)
-bacarıqsız, iş yapamaz kimsə: solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.

bacarmayan -unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan, zırbazır olar (ayaqlara düşər).

bacarmısan -qanmısan, bacarmısan, qayğılısan oyanmısan?.

bacartıqı -mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.

bacartıqın - bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol).

bacatan -cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.

bacı -həmşirəbacı: baxıcı. ners. pərəstar.
-balaca bacı: sınqıl. cınqıl. - qeyin sınqıl: bala baldız. - əçə sınqıl: yekə kiçik bacı.

baçla balda. balqat. saçıt. yayıt. payla. böl. ülət. sər.

bafta bafda. bağda. qurum. hörük. örük. quru.

baha kürən.

bahaçı gəpirçi.

bahalı 1. gəpik. 1. gəpik. - çox gəpik. - gəpiklik illər: bahalıq illəri. - gəpik, qaravsız qala: bahalı, baxımsız şəhər. 1. sapapul. çox para istəyən. xəş götürən. tükətgən.

bahar -həmməşə bahar: göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.

baq bağ. 1. bağa. sıx. sığ. çiğ. fəsl. movsim. - hər sıx üç aydan oluşur. 1. bağıc. quşaq.
-fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya. (güv: yağış suyu yığışan çuxur)
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama. sinəriz.
-sarqabağ: sulqabağ. sarq bağa. sulbağa. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır. xəzə.
- sayılbağ: böyük bağ. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).
-ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma) (yürə: tədbir)
-mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan
-
dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.
-dona yox, işə bax
-
kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax. (kişilərin: adamların).

baqa bağa. 1. bağın. bəfa . -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. 1. bağ. sıx. sığ. çiğ. fəsl. movsim. - hər sıx üç aydan oluşur.
-sarq bağa: sulbağa. sarqabağ. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır. xəzə.

baqac bağac. səki. sıxı. sədd. çatı. (çatı çatmaq: sədd qurmaq) .

baqacaqtur -hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan göylərizə.

baqalı -bağalı, bağlı, sadiq qalmaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq. sinicləşmək.

baqan -günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz ağlar. (ayrığa: ayrılığa).

baqanıt bağanıt. sağanıt. darayi. tənə'üm.

baqar -dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.

baqaraq -varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

baqat bağat. bənd. qayat. qaysat. (< qaytarmaq) bükət. büğət. büvət. tutat. danat. (< danmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

baqatur -sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur. sağqurat.

baqavul baxavul. seçici. seçən. dadan. çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı.

baqca baxca. pəncərə. gürvə. güvrə. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük. yelçək. yeçəkər.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.

baqıb -dos dosda baxıb yolun aşar, uzaq gedər yolun çaşar. (dossuz yol sürümü güc olur, bırak (ama. vəliki) dosda qapılırsansa istəyindən uzaqlaşırsın). (yola yoldaş iyidir, bu koşullaki ona uyuğub, qapılmıyasan).
-
kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. (biçin: tədbir qıl. səyasət götür).

baqıc bağıc. bağ. quşaq.

baqıcı baxıcı. ners. həmşirəbacı. pərəstar.

baqıcısı -xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi: quşbəyi.
-xəsdə baxıcısı: sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. saxçı. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) .

baqımlı baxımlı. səlqəli. muraqib.

baqımsız baxımsız. 1. qaravsız. - gəpik, qaravsız qala: bahalı, baxımsız şəhər. - baxımsız qalanlar: qaravsız qalanlar. 1. bəksiz. qaravsız. başına. güdüsüz. - qaravsız ev. - qaravsız xəsdə. 1. silik. tutarsız.
-baxımsız bıraxmaq: gözdən salmaq.

baqın bağın. bağa. bəfa . -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır.
- saxın bağın > saxt o paxt: gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma.

baqınmaq bağınmaq. sığınmaq. örtünmək. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. qucaqlanmaq. sıxlınmaq. soxulmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır.

baqınta -sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) (sayrac: sayırğac. bülbül) .

baqıntırmaq bağındırmaq. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq. saxındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

baqır -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
- çığır bağır salmaq: səğrəkləmək.
- silgik bağır: silgik. silik, arın ürək. kintutmaz.

baqırar -birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.

baqırır -bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.

baqırmaq bağırmaq. 1. qurramaq. gurramaq. kükrəmək. küykürəmək. hükrəmək. ('hürmək' də bu edişin bir biçimidi). 1. küvləmək. huylamaq. hoylamaq. haylamaq. qağlamaq. qağırmaq. nə'rə çəkmək.
-qızqınlıqla, öfgəylə hayqırıb bağırmaq: kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək.
- uca səslə bağırmaq: çağu salma.

baqırmaz -gor toprağı yaşam üçün bağırmaz.

baqırtmaq -qızdırıb, öfgədib hayqırtmaq, bağırtmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək.

baqış bağış. 1. bəxşiş. soyurqal. sevirqal. qoyul. sür. ərməğan. verəsi. saç. saçı. ehsan. tiyül. 1. soğa. sovğa. bələk.
- arıt, təmiz, ilahi baxış: sıya göz.
-iti baxış: itigöz. quşqözü. quş baxışı.
- bağış, ötüş istəmək: başın ətəyinə salmaq.
- saya bir baxış. (saya: sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi).

baqışı -quş baxışı: quşqözü. itigöz. iti baxış.

baqışlamaq bağışlamaq. 1. soyurqama. sevərgəmək. iltaf edmək. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın.

baqışlanan -bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır.

baqışlanmaq bağışlanmaq. soyurqanmaq. maaf olmaq.

baqışlarıntan -dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.

baqışlı bağışlı. səpəli. əlaçıq. ötünclü. ötüşlü. savğatlı. sovğatlı. səxavətli. səxi.

baqışmaq bağışmaq. bağşamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

baqlac -bağlac qılma: bağlamar. bağlama!. -dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!) .

baqlama 1. bağlamar. bağlama!. bağlac qılma . -dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!) . 1. baxlama. sayğı. sayma. çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. gözləmə.
-açıb bağlama. açıb qapama. qapa çapa. yapa çapa. rətq o fətq.

baqlamaq bağlamaq. 1. (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. yamıb yasqamaq. saplamaq. sapaqlamaq. 1. salmaq. tuddurmaq. - ucuna ip salıb çəkdilər.
- neçə tikəni birbirinə bağlamaq: saplamaq. - keçmişdə evi salardılar, indi ev saplırlar.
-sapla bağlamaq: sapmaq. saplamaq. - iğnə sapmaq. - quş qanadın sapdı.
-nərsə bağlamaq üçün bir yerə çalınan həlqə: salasun.
-quyruğuna tənikə bağlamaq: alaylamaq. ələ salmaq.
-ürək bağlamaq: ürəyinə yatmaq. quşu qonmaq. ilgilənmək. əlaqəmənd olmaq.
-yılığı (heyvanı), çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi: siy. siğ.
-yağ bağlamaq: yağlanmaq. səmirmək. səmizmək.
-iki nərsəni birbirinə bağlamaq, örtələmək: sırmaq. sırımaq. sıramaq.
-öc, kin bağlamaq: öcrəşilmək
-sınığ qırıqları sarmaq, bağlamaq: sınıqlamaq.

baqlamar bağlamar. bağlama!. bağlac qılma . -dünü günə bağlamar!, günü tünə, tün ertinlə yarınar!. (bağlamar!: bağlama!. bağlac qılma!).

baqlanan -başa bağlanan dolama:sarqa. > səllə. sələ.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik. söyük. söyək.
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən. büküt.

baqlanır -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

baqlanmaq bağlanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq. sinicləşmək.

baqlanmış -üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı: salbat. salqat.
-qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr: saltav. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam.
-birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr: satağ. çatağ. darağ.

baqlar - siçan sığmaz nininə, qəlbir bağlar dibinə.

baqlayan -çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün: salqan. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit. baş düğün.

baqlı bağlı. 1. sarlı. sarıq. sərli. 1. sarsam. sarsağ. bəsdə. paket.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-çoxdan durub düşman toxur torunu, bağlı qoyur türkcə açan okulu
-bir konuya bağlı alan, meydan: səbət. çəpət. sərbət.
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-bağlı nərsəni çözmək, açmaq: sağmaq. -bağalı, bağlı qalmaq: sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq. sinicləşmək.
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
-kütlə, toplumla bağlı olan nərsə: kütləvi. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq.
-gözübağlı: quş. tez aldanan.
-sağılmaqla ilgili, bağlı: sağıl. sağılmağa özgü, məxsus.
-sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə: sağda . sağdal. (sağay. hijyen. təmizlik. behdaşti) .

baqlılıq bağlılıq. (duyqulanım). sevgi. düşgünlük. tutqunluq.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

baqmaq 1. saxlamaq. bəsləmək. kökləmək. köklətmək. kökətmək. yedirtmək. - kim kimi saxlır. 1. saxlamaq. göz olmaq. - hər nəyi saxlamasan əriyib itib gedər.
- utanıb yerə baxmaq: üz sallamaq. hirslənmək. üz turşatmaq. - ayağ sallayıb gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq. 1. baxmaq. bıraxmamaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. diqqət edmək. özənmək. oyalanmaq.
- gəpə baxmaq: danışdırmaq. qonuşdurmaq.
- sap salıb baxmaq: incədən incəyə, araq araq qaramaq.
-özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq: sezinmək. seyinmək. > sinmək. - o geddi, dönən değil, ardınca seyinmə.
-altdan altdan baxmaq: sezinmək. süzünmək.
-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək. süzmək. gözdən keçirmək.
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.
-yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq: seyilmək. seyrənmək. seyginmək.
-nərsiyə baxmaq: sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. nərsəni qayğırmaq.

baqmatan - çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan:sıralı sırasız. sırılı sırısız. sırıqlı sırıqsız. yerli yersiz.
- çəkinə çəkinə, çağına yağına baxmadan: sırılı sırısız. sıralı sırasız. sırıqlı sırıqsız. yerli yersiz.

baqmayır -ötün ötür heç baxmayır geriyə. (ötün: zaman).

baqnaq bağnağ. bağnaz. tıxnağ. mütəəssib.

baqnaz bağnaz. bağnağ. tıxnağ. mütəəssib.

baqral bağral. orçın toyran (toğran) özəl yer, durum. sektör (< sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. band. zon. rejyon.

baqsan baxsan . -yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

baqsana -sına baxsana: bir də dənə gör.

baqsız -bağsız olan hərnə: saçıq. səçik. açıq. çözük. qutuq. yuçut. sərbəst. azad.

baqşamaq bağşamaq. bağışmaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

baqşatlamaq bağşatlamaq. sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. sevirləmək. hörmət, təkrim, ikram edmək.

baqşıtır -qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.

baqşıtur -toy gəlşiğü bağşıdur, sözün düzü yaxşıdur. (gəlşiğü: yaraşığı).

baqta bağda. bafda. qurum. hörük. örük. quru.

baqtal bağdal. salbat. heybət. ehtişam. şikuh.

baqtalaq bağdalaq. saçağ < saç ayağ. sepaya. - saçı saçağ qırılmış.

baqtallı bağdallı. 1. salbatlı. heybətli. ehtişamlı. möhtəşəm. 1. sağın. sağınıl. sınalğan. inanılan. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd. 1. ağır. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. salbatlı. mətin. səqil. ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli.

baqtallılıq bağdallılıq. salmığ. saltığ. salbat. mətanət. ağırlıq. səqillilik. ustuvarlıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq. məhabətlilik. ustuvarlılıq.

bal - söz söylədi bal qabağı: saçma sapan danışdı.
-arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış)
-isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.

bala -bala bala boy atıb gəlişmək: sızamlamaq. sərpəmləmək. sərpmək. cücərmək.
-bala bala: yavaş yavaş. seygin. seyran. - asda seygin gediş.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin