Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


ayılan -ana yoldan ayılan yolYüklə 13,47 Mb.
səhifə9/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   171

ayılan -ana yoldan ayılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). sökmük. qaçaq yol.

ayın ayğaq. aylın. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. usqar. huşyar.
-ayın şayın: şadlıq xoşbəxlik.

ayınlıq ayğaqlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. zirəklik. huşyarlıq. usqarlıq.

ayır -sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

ayıran 1. saçıcı. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən. görən. 1. sapratçı. savratçı. savarçı. 1. ayran. seçici. seçən. seçmən.
-oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

ayırbaştamaq ayırbaşdamaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

ayırılmaq 1. ayrılmaq. dalqınmaq. sapranmaq. savranmaq. savarınmaq. 1. satılmaq. çatılmaq. çartılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış.

ayırım 1. ayrım. sapağ. savağ. çapaq. yolun, qolun ayrıldığı yer. dalqıc. 1. ayrım. sapam. savam. kəsəm. çala. dalqıc. 1. ayrım. sapam. savam. kəsəm. çala. çiğ. fəsl. movsim. mövsim. 1. ayrım. sapam. savam. kəsəm. çala. dalqı. fərq. 1. ayrım. sapam. savam. kəsəm. çala. fəri. fəri'.

ayırma quşatı. bölgəti. bölgələmə. zonlama.
-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.
-ayırma simgəsi: savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). ixtisasi.
-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: savağa. savğa. sovğa. dərimə. dəğirmə.
-bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma: dəğirmə. dərimə. savağan. savğan. sovğan.

ayırmaq 1. savtamaq. sovtamaq. seçmək. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. 1. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. açırmaq. seçirmək. - ağ qaranı seçirəmədi. 1. saxlamaq. - bunu nə iş üçün saxlamısın. 1. ayıtmaq. ayrı tutmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. 1. ayırtmaq. rezerv edmək1. saçımaq. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. görmək. qolay bəğənməmək. 1. salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək. 1. salmaq. atmaq. saxlamaq. - heç nə salmadan bir bir söylədi. 1. salmaq. atmaq. sıyırmaq. soymaq. - əğnivi salda dinc yat. - o moda çoxdandı salınmış. 1. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq). tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) 1. satmaq. çatmaq. çartmaq. cırmaq. yırtmaq. (qosəstən (fars)}.
-sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.
-yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq.
-özü üçün qoymaq, ayırmaq: salınmaq. özünə götürmək. - onda ikisin salınır.
-yaxcı pisi ayırmaq: silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.
-birbirindən ayırmaq, bölmək:sındırmaq.
-çəkib çıxartmaq, ayırmaq: sirmək. siyirmək. sırmaq. sıyırmaq. - yaşam dadın ağzımda sırdı. - nə tez dosdundan sırdın. - onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan sırıb gedər.
-nərsəni bir yerdən siyirmək, ayırmaq: sırmatmaq. - sudan balığ sırmatıb satdı. - yeməyin, ətin suyun sırmat.

ayırmatan -sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

ayırt -ayırd edilmək: saçılmaq. seçilmək. dalqınmaq. fərq edilmək. görünmək.
-ayırd edmək: ayrıştırmaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək)
-ayırd edmək: səlgirəmək. səlcirəmək. seçgirəmək. fərq edmək. bəllətmək. təşxis vermək. - onun kim olduğun səlcirəmədim.

ayırtmaq 1. ayırmaq. rezerv edmək. 1. ayırmaq. ayrı tutmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

ayqac ayğac. ayğaqçı. siyinçi. sinçi. casus. dil avçısı.

ayqaq ayğaq. 1. ayın. aylın. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. usqar. huşyar. 1. sakınqan. sak. çapçağ. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. yetili. tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir. 1. savan. savın. (təpici. iti). kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. gözü açıq. oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. huşyar. ağıllı. fərasatlı.

ayqaqçı ayğaqçı. ayğac. siyinçi. sinçi. casus. dil avçısı.

ayqaqlıq ayğaqlıq. ayınlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. zirəklik. usqarlıq. huşyarlıq.

ayqanmaq ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. saçılmaq. sınğınmaq. dağılmaq. pərişan olmaq.

ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. saçıq. dağınıq. sınğın. pərişan.
-ayqaş uyqaş: ayaş uyaş. tör töküntü. salıntı (atıntı). - salıntı ev eşiyi alıb gedir.
-ayqaş uyqaş: ayaş uyaş. səlpik. sölpük. soluğ. sınğın. saçın. saçğın. pərişan. julidə.

ayqııtı -tuxum səpmə ayqııtı: səyəlgə. seyəlgə. səpəlgə.

ayqırı -düzən, törənə, yasıya aykırı: sapağ. savağ. çapaq.

ayqırılıq - düzən, törənə, yasıya aykırılıq: sapağlıq.

ayqış ayıqlanma. ayıqlanış. seçiş. seleksiyon.

ayqıt -nərsə çırpmağ üçün çubuğ, ayqıt:sıpqın. < çıpqın.

ayqıtı -arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.
-suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı: sapqal. çapqal. kəsgit. kartək.
-taş atma ayqıtı: sapan. savan. > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. (# qapan: tutan) .

aylaq -aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək. pərsələmək.

aylanan fırlanan -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan). (ağrıq: sinsik. sinsiyən).

aylar -hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.

aylıq -həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq).

aylın ayğaq. ayın. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. usqar. huşyar.

ayna güzgü. güzgün.

aynaçı sırçı. aynasaz. güzgüçü.

aynasaz sırçı. aynaçı. güzgüçü.

aynası -ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

ayran ayıran. seçici. seçən. seçmən.

ayratmaq anıqlatmaq. açratmaq. bəlqilətmək. (assignation). - birinə yaşaş yeri anıqlatmaq.

ayrı 1. sav. sov. salxaq. dalqı. münfəsil. 1. sava. sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!. 1. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). dalqıc. başqa. tək başına. müstəqil.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən aradan.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə dil biriz.
-ayrı yaşamaq: sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək)
-ayrı tutmaq: ayırmaq. ayıtmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

ayrıq 1. güpür. küpür. kipir. soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça. dalqıc. yayqı. yolluq. 1. əngəl. -pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ. 1. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). dalqıc. fərdi.

ayrıqa ayrığa. ayrılığa. -günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz ağlar.

ayrılan -qolay qırılan, ayrılan nərsə: sayqal. savqal.
-yolun, axar suyun qollara ayrılan yeri: savdırma. (çavdırma). savaq.
-ana qoldan ayrılan qollar: sağqal. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar)
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.
-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.
-saçda iki yana ayrılan xət: saçara.
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.
-kəsilmək üçün ayrılan, bəslənən davar: sökələv.
-qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə:savıl.

ayrılar -yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar. (uzsa : uzansa)
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar. (uzsa : uzansa).

ayrılıq -hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək vurmaz.
-ölüm çapar kölgəlik qoymaz, ayrılıq düşsə kölgəsiz qoymaz
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.

ayrılıqa ayrılığa. ayrığa. -günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz ağlar.

ayrılıqlar - ölüm gələr alar gedər, ayrılıqlar yıxar didər.
-ölüm gəlsə yox edər, ayrılıqlar çürüdər.

ayrılmaq 1. sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. dalqınmaq. yol dəğişmək. qıvrılmaq. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi. 1. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək). 1. ayırılmaq. dalqınmaq. sapranmaq. savranmaq. savarınmaq.
-çəkilib ayrılmaq: sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. dalqınmaq.
-içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək: soğunmaq. arınıb boşalmaq.

ayrılmış saçıqın. seçgin. seçmə. seçilmiş. dalqıc. mümtaz. quzidə.
-başqabaşqa konulara ayrılmış hər bölümün biri: quşaq. qismət. -tilvizyon verdişlərində ''gülməcə quşağların'' qaçırmaram.
-ayrılmış tikələrdən hər biri: savam.
-çevrədən ayrılmış yer: səbət. çəpət. səhnə.
-donuğ qandan ayrılmış sarı su: sarsu (sarı su) sirom.

ayrıltıqı -yolun, qolun ayrıldığı yer: sapağ. savağ. çapaq. ayrım. ayırım. dalqıc.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.

ayrım 1. ayırım. sapağ. savağ. çapaq. yolun, qolun ayrıldığı yer. dalqıc. 1. ayırım. sapam. savam. kəsəm. çala. dalqıc. 1. ayırım. sapam. savam. kəsəm. çala. çiğ. fəsl. movsim. mövsim. 1. ayırım. sapam. savam. kəsəm. çala. dalqı. fərq. 1. ayırım. sapam. savam. kəsəm. çala. fəri. fəri'.
-gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.

ayrışmaq sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .

ayrıştırmaq ayırd edmək. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .

aytan -siz aytan: söylədiyiz . -siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub .

aytar ayar. deyər. -eşşək ayar başım olsa , dənizdən su içərəm. (yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) .

aytıb deyib . -aytıb etdirib bolmasa, vurub etdirib bolmaz.

aytılan aydılan. deyilən . - aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılcaq: deyiləcəl).

aytılcaq aydılcaq. deyiləcəl . - aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılan: deyilən).

aytılmatıq aydılmadıq. deyilmədik. -aydılmadıq gəp yok, duyulmadıq gəp çok.

aytın aydın. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). səlis.
-aydın, açıq, iti, qəti olan: . sillik. silgik. silli. silik. - silli sözün nədir.

aytınlatmaq aydınlatmaq. seçitmək. gözünü açdırmaq. andırmaq. qandırmaq. anlatmaq.

aytmasam -aytsam söz olar, aytmasam dərd olar. (aytsam: desəm) .

aytsam aytsam. desəm . -aytsam söz olar, aytmasam dərd olar.

az 1. silə. çilə. - bir silə çörək yedim, ürəyimin başına düşdü. - silə qalmış: az qalmış. - silə silə: burun buruna. üz üzə. 1. bir az. səyil. səğil. səhil. qısa. - səyil olsada görər. - qoy səyil keçsin sonra ged. - səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil dinləndim.
-az geniş, enli: salcan.
-az quru: qururaq. quruca.
-az tapılır, tutarlı nərsələr yemək: quş sütüylə bəslənmək
-çox az yemək: quş yemi.
- az qaldı: saç payı. qıl payı.
-az sürə: az zaman. salaq. çalağ. - bir çalağ görüşdük.
-çox az: bir az. salpal. səlpəl. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim, axşam səlpəldə yeyəmmədim.
-az tapılan, bulunan, görünən: çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).
-az tapılan: sayaz
-qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək}.
-az yapraqlı ağac, bitgi: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək}.
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.
-az aralıqlı: sıx. birbirinə yaxın.
-incə, az axan nərsə: sızacığ. cırcır. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.
- az qalmış: silə qalmış
-dərinliyi az olan: sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük)
-çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xulasəsi)
-söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı)
-lap az, çox az: lap endək. silik. bir cıbbış. - silik qalmışdıki düşsün.
-etgisiğ, əsəri az olan: silik. yüngül. xəfif.
-çoxdan çox ölər, azdan az.

azacıq azacığ. səlləm. çəlləm çəlim. çalım. çox qısa. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir səlləmdə bizə düşdü.
- azacığ dincəltmək. çatığ vermək. yorqunluğun aldırmaq. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış. sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).
- arda qalan azacıq qalıntı: quzu payı
-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).

azalan -nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

azalma sozalma. sozuluş. sozalış. soluğ. soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. - süt soluğu. - su soluğu.

azalmaq 1. sınğmaq. düşmək. xəfifləmək. alçalmaq. 1. sındırmaq. qırmaq. kəməlmək. - qızdırmanı sındıran nərsələr. 1. səğmək. səğinmək. saylavmaq. saybalmaq. sayballamaq. dinmək. durmaq. yatışmaq. sakinləşmək. 1. sallanmaq. dəğərdən, dəğişdən, qiymətdən düşmək. 1. savruqmaq. savrıqmaq. sovruqmaq. yüngülləşmək. xəfifləşmək. - istilər savruğur. 1. inmək. enmək. sınmaq. düşmək. 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq. 1. silgimək. solğumaq. salğımaq. soluğmaq. axsamaq. asğamaq. kəmilmək. - işlərimiz silgiyib. 1. soğulmaq. 1. yırpsamaq. yıpsamaq. yapsamaq. sırpsamaq. sıpsamaq. düşmək. - yağın çapsını sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.
-dərinliyi azalmaq: sığlaşmaq < sıylaşmaq. dayazlaşmaq. sayazlaşmaq.
-nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq: silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

azalmaz azmaz. - işləyəndən güc azmaz.

azalsa -diş artıbən iş azalsa, yaman günü savlayır. (savlayır: xəbər verir).

azaltma sınırlama. qıslama. qıtlama. kəsləmə. sınırlama.

azaltmaq 1. gəmirtmək gəmirtmək. zayıflatmaq. (# təmirtmək. tamurtmaq. səmirtmək) . 1. sınğıtmaq. düşürmək. alçaltmaq.

azar -basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik: sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq.
-içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. - onun bu yaramaz işləri çox sıxıvlıdır.

azaraq araraq. ayaraq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

azarış azarlayış. silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. paylayış.

azarlamaq 1. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. sıxışdırmaq. üzütmək. paylamaq. 1. sökləmək. sarsıtmaq. xaşlamaq.

azarlayan -azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq: saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq. sasıqmaq. sarsıqmaq.

azarlayıb -azarlayıb azdırmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq.
-azarlayıb azdıran: sırsıq. sıyrıq. sarsıq. satsıq. bıqrıdıcı. - sarsıq söz: qaba. saba söz.

azarlayış azarış. silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. paylayış.

azaş azığ. sakınc. qəbih.

azat azad 1. yuçut. açıq. -yuçut, açıq, azad bölgə: sərbəs quşaq. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon). 1. saçıq. səçik. açıq. çözük. qutuq. yuçut. sərbəst. bağsız olan hərnə. 1. salt. salta. yuçut. sərbəst.
-sərbəst, azad olmaq: saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. yuçunmaq. yuçğınmaq. sərbəsinmək. - onun əlayağından ipi səç.

azatlıq azadlıq. özgürlük. ərkinlik. sabah. sapağ. savağ. (< sapmaq: çıxmaq) yarın. (< yarınmaq: açılmaq) .

azca səyilcə. səğilcə. qısaca. - səyilcə dözsən gəlib çıxar. - səyilcə keçməmişdi ki səsi çıxdı.

azı -çox sözün azı yaxşı, az sözün özü yaxşı. (özü: cirgəsi. xulasəsi).

azıq azığ. 1. azaş. sakınc. qəbih. 1. azqın. sırqıc. ısırqan. sökür. yırtıcı. vəhşi.

azıqlamaq zayıflamaq. arıqlamaq. sızmaq. sızımaq (süzmək. süzümək). - sökəl sızdı: ağrıq (xəsdə) arıb azdı.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə