Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


anlamsız - boş, anlamsız, tutarsız, yarasızYüklə 13,47 Mb.
səhifə5/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171

anlamsız - boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz: qozağ. kovaz. loğaz. ( > gəzafə). quru söz. (quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

anlamsız 1. silik. təki boş. məzmunsuz. möhtəvasız. 1. səkit. səkti. təki boş. 1. saçma. əbəs. boş. yava. hərzə. yersiz.

anlanılır qanılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. (qabili e'tina).

anlanılırlıq qanılırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. (qabili e'tinalıq).

anlanılmaz qanılmaz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz.

anlanır - anlanır anlanmaz: duyular duyulmaz. sezilər sezilməz. qanılır qanılmaz. dərk olunur olunmaz.

anlanmaz - anlanır anlanmaz: duyular duyulmaz. sezilər sezilməz. qanılır qanılmaz. dərk olunur olunmaz.

anlaşıqlı sıray. çıray. siriy. sirəy. siliy. siləy. açıq. aşgar. dürt. sərih. (qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz.

anlaşma - gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma: saxın bağın > saxt o paxt.

anlatı götəriş. götrüş. açığlayış. bildiri. bildirim. iləti. sorağış. sorğayış. (xəbər vermə) tutanaq. yazanaq. bültən. rapor. quzariş.

anlatınmaq qandırılmaq. sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək. sıpqınmaq. hiss etdirinmək.

anlatmaq 1. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. söyləmək. oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək. körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri sürmək. 1. qandırmaq. bir sezini, ehsası oyatmaq. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. hiss etdirmək. 1. tanlatmaq. tanıtmaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək. 1. andırmaq. qandırmaq. seçitmək. gözünü açdırmaq. aydınlatmaq.

anlayan seçici. seçən. başa düşən. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.
-iti anlayan, qavayan, tutan: sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli.

anlayış sanğ (sağ). idrak.

anlıqta -min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

anta -yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

antaq andağ. 1. sudar (< tutar) sarqıt. sarıq. yadaç. yaddaşt. not. 1. salın. zehn. sudar (< tutar) yadaç. yaddaşt.

antaq andağ. 1. sırıc. not. qısa yazı. oylaq. yaddaşd. 1. inaq. inanmış. - inaq igid könlündə, yəhərlənmiş at yatar.

antaqıq andağıq. sudarıq (< tutarıq). oylaq, not, yaddaş kağazı. kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.

antıran -siçan boyasın andıran tozsu (> tusi) boya: siçantösi.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc. kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

antırmaq andırmaq. qandırmaq. anlatmaq. seçitmək. gözünü açdırmaq. aydınlatmaq.

aparan sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.
- işəyə aparan dava:siydirgən darı.
-aparan bıraxmaz, bıraxan aparmaz.
-baş beyin aparan: sağsağan. çox danışan. gəvəzə. vərrac.

aparmaq -güman, zənn aparmaq: sezik sezikmək, sezinmək. güman gümmək. bir ehtimal, fikir qavramaq.
-süt, mənfəət aparmaq: sarlamaq. qazanmaq.
-birbirinin baş beynin aparmaq: sağrışmaq.
-kef, ləzzət, hal aparmaq: sağırmaq. sağurmaq. gözəl yaşam sürmək.
-əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.
-dərinliyinə aparmaq: sınğıtmaq. basıtmaq. çökütmək. boğutmaq. qərq edmək.
- söz gətirib aparmaq: söz daşımaq.

aparmaz -aparan bıraxmaz, bıraxan aparmaz.

ar saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. eyb. əğib. nəng. azərm.
-pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. (aşıc: maya). (yaşıc: ut. utanc. həya)
-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

ara 1. fürsət . -dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara güdəndə fürsəttələb) . 1. salım. vaxt. - bir salımdan son iğnə salmağa yer bul.
- ara salmaq: 1. ilişgi qurmaq. 1. ortağ olmaq.
-aman, ara vermədən nərsiyə saldırmaq:quyul düşmək. quyulu düşmək. quylu düşmək.
-ara qızışdırılıb qarışdırılmaq: kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.
-ara, meydan qızışdırmaq: kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək.
-ara vermək
: dayanmaq. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar.
-arapozan:
salğınçı. soğquntu. soyğuntu. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan.
- ara açılış: sayxaş.
-atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən enli taxdaların hər biri: sək. səkə. səxsə.
- deyəcək ara, yer bulmamaq: sözü ağzında qalmaq
-
qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.
-ara vermək: solumaq. sovlamaq. nəfəs çəkmək. dayanıb dincəlmək.
- ara sıra: ara tirə. yer yer. bə’zən.
- gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.

araba -araba otağı, sığnağı: quruluq.
-araba, faytun otağı. saldığ.
-üç təkərli daşqa, araba: saçayaq.
- sarqın araba. (sarqın: axarlı. bir durumun uyqunu, iyi gedişi).

arabaların -arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar, ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.

arabanın - arabanın arxasında olan tormuz ışığı: quyruq ışığı.

arabası -yük arabası: səli. seli. çəli. taksıbar.

arac -yol arac biz araçı.

aracları -hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu: sındı. körük.
-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları: əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

aracların -kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.

araçı -yol arac biz araçı.

araq -incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq: sinciləmək. incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. tədqiq edmək.
- incədən incəyə, araq araq qaramaq: sap salıb baxmaq.
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.

aralamaqta -kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.

aralanmaq 1. salqınmaq. səlginmək. seyginmək. 1. sapbalmaq. çapbalmaq. salbağmaq. sapalmaq. çalınmaq. açılmaq.

araları - atdım araları çox aralı olan: uzun bacağlı, qıçlı. seyrək basan. seyrək bacaq. seyrək ayaq.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan qab: səbət. səpət. (səpsəp) (< sapmaq. səpmək. (< sap: tel. çubuğ) savın. sağın. - kiçik səbət: sələ. səlpə.

aralasınta -(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar: güdür. mürtəbit araxlar. kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq.

aralı aralı. ıraqdan . -çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi aralı.
- atdım araları çox aralı olan: uzun bacağlı, qıçlı. seyrək basan. seyrək bacaq. seyrək ayaq.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
-
kim aralı: kim üsdə. kim ilə. kimin təriqiylə. - pulu kim üsdə salğadın. (salğamaq: salağmaq. salmaq. göndərmək).
-çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi aralı. (aralı: ıraqdan).

aralıq -ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. (< sərmək. sərəmək)
-aralıq vermək: səğmək. kəsintiyə uğramaq.
-iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.

aralıq - iş arasında qılınan aralıq: savağ. sovağ. çatığ. tənəffüs. sinğiş. siniş. sınğış. sınış. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq.

aralıqı -iki nərsənin aralığı: sınar. - yolla tükanlar sınarında yolçular dilənçilər oturmuşdular.
-aralıqlı, iri tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sırınlamaq. sızırmaq. sızırlamaq. kökləmək.

aralıqlı 1. seyrək < səçrək < saçraq. (saçılı, səpili olan). 1. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək, açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək: sarmalamaq. savmalamaq. soymalamaq.
-qabırqanın sinə bölümündə aralıqlı sümükləri: sapırqa. səpirgə. göğüs gəmiyi.
-geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək: sarma. savma. soyma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) - altın sarma. - sarmalı çəgət (çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan qab: səbət. səpət. (səpsəp) (< sapmaq. səpmək. (< sap: tel. çubuğ) savın. sağın. - kiçik səbət: sələ. səlpə
-az aralıqlı: sıx. birbirinə yaxın.

aralıqsız -aralıqsız, incə tikişlə tikmək: sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. çitələmək. kitələmək. kökləmək.

aram 1. silik. 1. saram. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya). 1. sinin. singin. sakın. səkin. yavaş. ağır. 1. aram!. tiniş!. basın!. sakit!. sərin!. 1. dik(üzbək) < dinc. diş. sillik. silgik. silli. silik. sayaq. hay küysüz. - toy törəni sillik. keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək):< dinclik. dişlik). 1. sinis. sakit.
-aram adam: salqın kişi. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).

arama -qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq. xoşbəxlik). (çölün: çöldə. bayır. bayırda)
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
-yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.

aramaq axtarmaq. araştırmaq. sırtıvlamaq. izləmək. qaramaq.
-ağız aramaq: yoxlamaq. savlaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək. - kimdən bu sözləri yoxladın. - ilk axşamdan yoxlamağa el içinə, küçələrə casutlar saldı.

aramızta - söz aramızda: kimsə bilmədən, duymadan.

aramlamaq səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

aramlaşmaq səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

aramlatmaq sinivləmək. sinivlətmək. sakitlətmək.

aramlıq səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

aran alan. qırım. sahə.

aranı -aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu. arapozan.

arapozan salğınçı. soğquntu. soyğuntu. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan.

araraq azaraq. ayaraq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

arası -olum ağ boya, ölüm qarası, bir evrəndir ekiz arası
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-arası dəğmək: sallaşmaq. düz gəlməmək. - niyə dosdunla sallaşdın.
-günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. (< sapmaq: çıxmaq) yarın. (< yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.
-danla (səhərlə) öğlə arası:quşluq.
-arası kəsilmək: səkləmək. durmaq.

arasına -ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim: siy. siğ. - dəmir siğ. - ağac siğ.
-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.
-döşəmə ilə qalının arasına salınan örtük: təkəlti. təkaltı.

arasınta -iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən, dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
- quyruğu qapı arasında qalmaq: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. gərgin, dar düğünə düşmək.
- kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq. { güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar. kəriz. kəhriz}.
-iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan bölüm: salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər. delta.
-iki qat arasında qoyulan aralıq: . salğat. - dam salğatında qular yuva qurub.
-gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.
-iki nərsə arasında qalan boş yer: salma. salmıq. salda.
-gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt: bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq. sapma. saçma. çapma. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü.
-açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq: sərə. (< sərmək. sərəmək)
-bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri: səksə. bənd.

arasıntaqi - baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq: bir sökəm: bir süyəm (sıyam. siyə. sövəm) (sox: işarə). :

arasıntan -daş duvar arasından açılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. (surax (fars)}.

araşçı araştırıcı. savan. savın. (təpici. iti). iktişafçı.

araştırıcı araşçı. savan. savın. (təpici. iti). iktişafçı.

araştırmaq araşdırmaq. saçılamaq. saçlamaq. incələmək.
-dalın tutub incələyib araştırmaq: sırıtmaq. irdələmək.

arat -arad dal > ardalın: ardal. artal. qoşunun dal qolu. qoşunun dal qolundan gedən qol. basqavul (> pəs qaravul) sırqavıl (< sırt) əqəbdar.

arata -arada bir: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

aratan -aradan çıxmaq: sıpışqulu ermək.
-aşındırıb aradan çıxartmaq:sindirmək.

aratan -gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq: sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq. sürüşmək.
-aradan çıxmaq: sapışqılı vermək.
-yavaşca axıb aradan çıxmaq: sıvışmaq. sıyrılmaq. qaçışmaq.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən aradan.

arataş aradaş > ardaş. davər.

aratmaq silmək. siləmək. arçatmaq.

arayıb -arayıb bulmağa çalışmaq:sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. sinicləşmək.

arçaqıl 1. arçıqul. arıdan. ardan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. arçıqul. açmalıq. savın. savun. sabın. sabun. savmalıq. kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən. 1. arıdan. arçıqul. arçaqır. arçıqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

arçaqır arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçıqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

arçamaq arçılamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

arçatmaq silmək. siləmək. aratmaq.

arçıqır arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

arçıqul 1. arçaqıl. açmalıq. savın. savun. sabın. sabun. savmalıq. kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən. 1. arıdan. arçaqıl. arçaqır. arçıqır. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən. 1. arçaqıl. arıdan. ardan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan.

arçılamaq arçamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

arxasıra arxasıra. sonusıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. iş bitəndən son. hər nə olub bitəndən son.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin