Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə4/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171

alışmaqa -alışmağa min qapı , bıraxmağa bir qapı.

alıştıran alışdıran. alışdırıcı. sınaşdırıcı. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü.

alıştırıcı alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü.

alıştırmaq alışdırmaq. 1. sınaşdırmaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq. odamaq. 1. sevindirmək. yandırmaq. - ışığı sevindir.

alıştırmaqa -alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə: kuydaq. kuycaq. küydaq. küycaq.

alıştırtmaq alışdırtmaq. aşılatmaq. sinəksitmək. öğrəşdirmək.

alışveriş satış. maamilə.
- ocaxlama : ümdə ticarət.
- alışveriş quşağı: ticarət bölgəsi. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).
-alver, alış veriş edmək: savtalaşmaq. savdalaşmaq. sovdalaşmaq. sartalaşmaq.

alıvar -səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar. səlləminə. yiyəsiz. ıssız).

alqamaq yalqamaq. qəbul edmək.

alqan alğan (# alğın: qonaq) mizban. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən.

alqanıllıq -nərsədən etgilənlik, alqanıllıq: siysəklik. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. qabili tə'sir pəzirlik.

alqanmayan -nərsədən etgilənməyən, alqanmayan: sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz. vakoniş göstərməyən.

alqaraq alaqaraq. şaşı. çaşı. çapraz. çeri. kəsişin.

alqı alğı. 1. alqılama. sezgi. seziş. sezmə. oyqal. oyulqama. oyulqaş. oylaş. 1. dil. sil. güc. (sığar. sığım. təvanayi) tab. tov. təvan. niru. - alğınınca, qıl yaxşılıq: qıla alğınınca, yaxşılıq: başadığın qədər iyilik ed.
- silləsi qurumaq.

alqıla alqış elə. qəbulla. öv. sev . -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə).

alqılama alqı. sezgi. seziş. sezmə. oyqal. oyulqama. oyulqaş. oylaş.

alqın alğın. 1. çılqın. çalqın. sapal. düşgün. dəli. - kitab sapalı. 1. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. mütəhəyyir. heyran. 1. qonaq (# alğan: mizban. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. 1. alacağın . -bəyə vergin, acda alğın olmasın. (vergin: verəcəyin).

alqınlıq çılqınlıq. çalqınlıq. sapallıq. düşügünlük. dəlilik.

alqınmaq sezinmək. sezdirmək. sezdinmək. aldırmaq. həssasiyyət göstərmək.

alqış 1. yalqış. təhniyət. 1. salğa. salav. sağva. yağtış. təşviq.
-yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər. (gögər: gövərər. cücərər)
-alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev . -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). ( alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev)
-yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.

alqıtmaq sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

alqut alğut. rəsmi qeyd dəfdəri. səbt dəfdəri. - alğutdan tamam izləri silinmiş tapılar (sənədlər).

alma -boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.
- kütöy alma. (kütöy: oyma. buruq (dad) gəs. mor).
-kiçik alma çeşiti:
kiçik, qırıq daş. sınğac. (< sınmaq). çanqıl.

almaq salmaq. atmaq. aşırmaq. (yemək. içmək). - üç istəkan salıb başın atıb yatmış.
- çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış. sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).
-acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.
- sipər almaq: qalxanlanmaq. gizlənmək.
-işdən almaq, çıxartmaq:silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək.
-
qabığın almaq, çıxartmaq: saplamaq. savlamaq. sovlamaq. soymaq.

almaqta yeməkdə . -almaqda (yeməkdə) var, verməkdə: utamaqda var, ödəməkdə.

almamazlıq -özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq: savallıq. sovallıq. ayıqlıq. ayiqlik.

almamış -at almamış arx çəkmə, bellənməmiş yer əkmə.

almas almaz. - almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. ( (sanlanıbən: güman edilərək).

almasa -tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə.

alması - qadın, ərkəyin gücün ələ alması: saqqalında kuf uçmaq, qurmaq.

almaştırarıq riplace edərik.

almaz almas . - almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. ( (sanlanıbən: güman edilərək).

almış -almış yolun yürüyən, qalmış yolda yürüməz.

alna -burnun alna yapışan yeri: . sınğırığ. - sınğırığın yığadı: burunla alnın ortası qırışdırdı.
-ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.

alnınta -alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.

alovlu -odun alovlu yanması: gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq.

alovun -pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.

alsa -boşanmış arvad alma tulalıdan uzaq dur, boşanmış alsa biri, ensəsindən birin vur.

alsan -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

alsın -iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.

alt -qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.

alta - tuxum alda yerə var, hər nə səpsən ol gögər.

altaqac -doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə. çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.

altaqıtmaq altağıtmaq. atlağutamaq. altaşıtmaq. atlaşıtmaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb ağdarıtmaq.

altanan -tez aldanan: gözübağlı. quş.

altanırmış -çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz).

altaşıtmaq atlaşıtmaq. altağıtmaq. atlağutamaq. təkburatmaq. dikburatmaq. (> təkapu editmək (fars)}. çablağıtmaq. çalqaşıtmaq. (cəst o xiz) axdatıb ağdarıtmaq.

altatıcı -aldatıcı qonuşuq: quşdili.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə: sarap. sarab. sarqağuc.

altatmaq aldatmaq. 1. sağ göstərib sol vurmaq: 1. aldava salmaq. 1. girə, duzağa salmaq. 1. sapralamaq. salğalamaq. sapıtmaq. yahaltmaq. yaydırmaq. yayındırmaq.

altav -sayılar { birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

altava - aldava salmaq: aldatmaq.

altı -üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.
-öğrənən aldı
, öğrədən qaldı
-cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.
-altı boş səggi: kürsü. kürsi. qursı. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat.
-saçaltı: qəhvəaltı: tutğuc. tuştuğ. çatşuq. çaştuq (> çaşt (fars)}. ağızalma. sübhanə.
-ikisin yel aldı
, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).
-ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.

altıqı -daşan nərsənin aldığı yol: savacağ. savac. savlağa. savağ. sovağ. supab.

altın -us başda, altın daşda. (us: ağıl)
- sır altın: tam qızıl. {sır: sir: yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır}
- aldın verdimə salmaq: pis duruma qoymaq.

altına -nərsənin altına altlıq qoymaq: sırıtmaq.
-qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar: sallama. dallama. (qabırqa: dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. - damın sallamasının biri qırılıb.
-yəhərin altına qoyulan keçə, parça: saçım. atqı. gecim (< 1. keçə. 1. < saçım).
-birini etgisi altına, ələ almaq: saqqalında kuf uçmaq.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.
-yer altında axan suyun səsi: gürləvik. gurlavıq.
-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə: saltımal. qaltımal.

altıncı -altıncı hiss: sezgi.

altınızta aldınızda. hizurunzda.

altıntan -qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

altırma aldırma. kefinə. qayına. boşver.

altırmaq aldırmaq. 1. sezinmək. sezdirmək. sezdinmək. alqınmaq. həssasiyyət göstərmək. 1. sibləmək. sinləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq. önəmsəmək. dikləmək. dəğər vermək.
- yorqunluğun aldırmaq: çatığ vermək. azacığ dincəltmək. (çatığ:sinğiş. siniş. sınğış. sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. tənəffüs. istirahət).
-suyun aldırmaq: suğalıtmaq. suvalıtmaq. subalıtmaq. qurutmaq.

altırmamaq aldırmamaq. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

altırmatan aldırmadan. sərsərpə. açıq saçıq. rahatca.

altışı -eski aldışı qayuq çoğunun, oğrunu qoysun, doğrunu tuşsun. (tuşsun: tutsun). (qayuq çoğunun: qəhbə, namət fələyin).

altqan -gizlin, altdan, əl altı işləyən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.

altlıq -nərsənin altına altlıq qoymaq: sırıtmaq.

altlıqı -güldan altlığı: singir. sınğır. sinğıc.

altmış -qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal qalar.

altmışı -yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

altta -yağmış yağış cücərməmiş ayağ altda qalan gül. {ayağ altda qalmağın büktüsü budur. (büktüsü: hükmü)}.

altta -ən aşağda, altda olan: sapığ. astığ. çapığ. ətək. damənə. (# satığ. üstük. ən öndə, yuxarda olan) .

alttan -saman altdan su yeridən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.
-altdan altdan baxmaq: sezinmək. süzünmək.
-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək. süzmək. gözdən keçirmək.
-içdən, altdan işləyən: enik. inik. sinsi.

altüst -alt üst edmək: çapalamaq. çapağanlamaq. yağmalamaq. sabanlamaq. sapanlamaq. sabalamaq. sapalamaq. çapağlamaq.

aluq -sarığ aluq: sarı ərik. zərd alu.

alver -alver ilə çöllüklə, dos kimliyin sınarlar.

alver satığ. maamilə. sat tav. sat tov (satıb dəğişmə)
-maamilə, alver edmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ sürtmək. - onla satığlanma.
- sarqın alver. (sarqın: axarlı. bir durumun uyqunu, iyi gedişi).
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca. sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
- başabaş, paya pay alver edmək: alım verimlə satğaşmaq.
-birbiri ilə ticarət, alver edmək: satrışmaq. satırışmaq. satırlaşmaq.
-alver, alış veriş edmək: savtalaşmaq. savdalaşmaq. sovdalaşmaq. sartalaşmaq.

alverçi satrı. tacir.
-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.

alverçiliq -tacirlik, alverçilik yapmaq, edmək: satırlatmaq.
-tacirlik, alverçilik edmək: satrımaq. satırımaq. satırlamaq.

amac umac. güdər. (> qodar (fars)}. qayğı. qayğu. qayuq. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma.
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.

amaca -yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-amaca dəğməyən, isabət edməyən atış:sapa. sopa. sava. sova. boş, havayı atış, çalış. - sova düşmək: boşa gedma.
-olduğu amaca tutuşmamaq: savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq.

amacı -nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy. siləy. - sözüvün siləyi nə.

amaclanmaq sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. üzərinə almaq. üstələnmək. mütəəhhid olmaq. qəbul edmək.

aman -aman, ara vermədən nərsiyə saldırmaq:quyul düşmək. quyulu düşmək. quylu düşmək.
-sağ aman: sağ salamat. sağaman.

ambar 1. saxlağa. 1. salasğal. nərsənin topalndağı yer. yığnac. 1. salay. salav. salva. 1. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. qorba. qorab. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. 1. silov. salov. salva. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı. 1. sarban. sarpın. sarğın. salban.
-böyük, yüksək çatılı ambar: salğar. sarpın. sarpun. hanqar.
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.
-böyük ambar: sağan.
-dərin saldığ, ambar:sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

ambarı -ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.
-aşlıq (taxıl) ambarı:silov. salov. salva. ambar. sərəndər. aşılqa.
-su ambarı: sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. sərdaba.

an 1. an!. anıt!. sağın!. səğin!. xatırla!. yadın! yada sal!. yadla. 1. salım. ləhzə. saniyə. - bir salım: bir an. bir ləhzə.
-hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.

ana -ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz. (yenilməz: yenilənməz. təzələnməz)
- ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.
-ana yoldan ayılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). sökmük. qaçaq yol.
-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin)
-ana oturağ, dəfdər: kütük. kötük. oturğaq. saltıq. səbt, əsnad dəfdəri.
-ana qoldan ayrılan qollar: sağqal. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar)
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.

analara -satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilindanan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin).

analayan - dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar.

anapara qurupara. qurupul. salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para. -mən səndən hələ quruparamı alammadım belə.

anasına dölünə. -soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına).

anatilin -satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin).

anca oqqədər. oqədər. öylə. - anca gözəlki. - anca iyi sözlər dediki. - anca dedim, sonun inandı. - anca.

ancaq salt. böyləki. bu dəğər ki. bu qədər ki.

anıq 1. tanınlamış. bəlli. defini. artikl. 1. mə'lum. bəlli. - anıq kimsələr tərəfindən. - hammıya anıq görcələr: hammıya bəlli uqtə nəzərlər. 1. otantik. gerçək. doğru. həqiqi. bəlgələnmiş. 1. əyan. şübhəsiz.

anıqlamaq 1. yoxlamaq. təxminləmək. - qiymətləri anıqlamaq. 1. bəlgiləmək. mə'lumlamaq. müşəxxəs edmək. - bir aralığı, tezliyi (sürəti) anıqlamaq.

anıqlamaq 1. görmək. müşahidə edmək. 1. təsdiqləmək. 1. göstərmək. nəmayan edmək.

anıqlanmaq 1. təsdiqlənmək. 1. göstərinmək. nəmayan olmaq.

anıqlaşı dəğər biçmə. dəğər vermə. kəstirmə. dəğərləndirmə. appreciation.

anıqlatıcı bəllədən. müşəxxəslədən. - onun suçluluğun anıqlatıcı qanıtlar (dəlillər).

anıqlatıqan anıqladığan. bəllədən. göstərən.

anıqlatmaq ayratmaq. açratmaq. bəlqilətmək. (assignation). - birinə yaşaş yeri anıqlatmaq.

anıqlatmaq arxayın, mütməin edmək.

anıqlıqla işəncliklə. kirtinğlə. bəlgələnmiş. gerçək. doğru. otantikman. həqiqi.

anıqmaq arxayın olmaq. mütməin olmaq. - anıqsız?: arxayınsız?. mütməinsiz?.

anıqsız anıqsız?: arxayınsız?. mütməinsiz?.

anılanmaqan blinməyən. anonim.

anıların -duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

anımaz -bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz.

anırışmaq sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq, xatırlamaq.

anısı -indi artıq o günlər artda, quru nisgil anısı yadda !!!.

anıt anıt!. an!. sağın!. səğin!. xatırla!. yadın! yada sal!. yadla.

anitən anidən. 1. saçrab. sıçrab. saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. birdən. nagəhani. 1. saqqa. səkgə. birdən. - göz qıpımında hər səggə durdu. - araba səkgə durdu.

anqut saralağaz. ördək çeşiti.

anlaq ağıl. sanğ (sağ). dərk. - səndə sanğ deyilən bir nərsə yox.

anlaqlı anlağlı. seçgin. seçin. tanğın. tanığın. qanacağlı. huşlu.

anlam sins. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). içik. içrik. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. - uçurun çıxarmaq:uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.

anlamaq 1. qanmaq. sezmək. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. hiss, ehsas edmək. 1. sanmaq. ağırlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. sezmək < sinzmək. qanmaq. - belə sinziməzin birinə raslamamaşdım hələ. 1. sezyəmək. bilmək. dərk edmək. mültəfit olmaq.

anlamaqa -durumu bəlləmək, anlamağa çalışmaq: . yoxlamaq. - nə olub olmadığın yoxlayın.

anlamaz -kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma açıqlamağa).

anlamaza -kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma açıqlamağa).

anlamı -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy. siləy. - sözüvün siləyi nə.
-nərsənin özəyi, içi, iç anlamı: . sillik. silgik. silli. silik. - sözüvün silliyi nədir.

anlamın -yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır. sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən yalan.
- anlamın açıqlamaq: için, ruhun açıqlamaq. uçuğun çıxarmaq. uçurun çıxarmaq. - uçursuz: anlamsız.
-qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır: samaq. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq). - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq.

anlamına -yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır: sır. sir. - sır süt: sütdən dolu. - sır doğru: lap düz. - sır altın: tam qızıl. - sır yalan: dibdən yalan.

anlamlı sağın. sağlam. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. huşlu başlı. fərsatlı. idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. mə'nalı.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə