Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi



Yüklə 13,47 Mb.
səhifə128/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   171

solacaqtırtı -olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

solaq solağ. 1. solağay. savlağ. sol əli ilə işləməyə alışqan. 1. solaxər. (#sağaq: sağlaq. sağulağ)
-soğar solağ: sarı soruğ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq. lağır züğürt.

solaqay solağay. 1. solağ. savlağ. sol əli ilə işləməyə alışqan. 1. soluz. solaz. solaki. solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .

solaqər solaxər. solağ. (#sağaq: sağlaq. sağulağ) .

solaqi solaki. soluz. solaz. solağay. solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .

solaqöz solagöz. soğuz. solçu. (# sağuz: sağagöz. sağçı) .

solaqunmaq solağunmaq. solğutunmaq. salağunmaq. sölügünmək. sölkütünmək. sölpülənmək. sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

solaqut solağut. salağut. solğut. sölküt. sölkütə. sölpü. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ sullağ. salığ sulxaq. (< soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz kimsə. 1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.

solanay soluz. solaz. solaki. solağay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .

solanmaq sölənmək. yellənmək. - yaşamda özü özünə sölənən çoxdu.

solar -gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə dil biriz.

solarış salarış. sararış. saralış. soluş.

solarmaq solmaq. saralmaq. salarmaq.

solarsan -çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə yaşarsan.

solas (< solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur. - bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. : xumar gözlər əsir edər məni. (solas: (< solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur) .

solaşqa sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa).

solaşma sovlaşma. dolaşma. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

solaşmaq 1. solşamaq. soluşmaq. solşumaq. - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti. 1. soluşmaq.

solay 1. silik. sürnük. bitgin. halsız. 1. şolay. ocur. öcür.

solaz soluz. 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .

solcamaq soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq. soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək.

solcuq solcuğ. savulcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ. savul. (met> əfsordə (fars)}.

solcuşmaq salcışmaq. büdrəşmək. sırvışmaq. suçruşmaq. suçuşmaq. (nərsə olduğu yerdən oynağlamaq) suruşmaq. (ləğzidən).

solçu 1. solagöz. soğuz. (# sağuz: sağagöz. sağçı) 1. soluz. solaz. solaki. solağay. solanay. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .

solıq solığ. soluq. solğın.

solıqsımaq solığsımaq. solğısımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

solız sola özgü, məxsus. sola, sol yanla ilgili. (çəpgira. çəpgera) .

solqa salqa. solqı. 1. şol. boş. gəvşək. - salqa örkən. 1. aslaq. düşük. - salqa döşlər.

solqaq -solğaq, salxaq, aslaq, : yıpar qulaq: (# sapar qulaq) .

solqalanmaq solğalanmaq. sölkütünmək. sölpülənmək. sövələnmək. solğutunmaq. solağunmaq. salağunmaq. sölügünmək. - söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

solqan (çəpgira). - saan solğan: rasgira çəpgira.

solqatmaq solxatmaq. salxatmaq. yiprətmək. yıpratmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

solqı salqa. solqa. 1. şol. boş. gəvşək. - salqa örkən. 1. aslaq. düşük. - salqa döşlər.

solqın solğın. soluq. solığ.

solqısımaq solğısımaq. solığsımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq.

solqış solğış. soluş. soluğluq. sönüş. sönğüş. sönüşlük. darqınlıq. (xamuşluq) (əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .

solqumaq solğumaq. salğımaq. soluğmaq. silgimək. axsamaq. asğamaq. azalmaq. kəmilmək. - işlərimiz silgiyib.

solqun 1. ənduhgin. 1. uçqun. açqın. açıq. - solqun boya. - uçqun bəniz.

solqunlaşmaq uçqunlaşmaq. açğınlaşmaq. açınlaşmaq. - su boyasına su qatdığca solqunlaşır.

solqunmaq 1. salqınmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. 1. solğunmaq. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.

solquşmaq salqışmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

solquştamaq solğuşdamaq. keşəlmək. biraz qurumaq. - dünəndən bu günə güllər solğuşdamış.

solqut solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü. 1. sövələk. salığ sallağ. salığ sullağ. salığ sulxaq. (< soluq. savıq. sovuq. salıq). 1. bacarıqsız, iş yapamaz kimsə. 1. işlərin yerində olmayıb, axsağ durum.

solqutunmaq solğutunmaq. solağunmaq. salağunmaq. sölügünmək. sölkütünmək. sölpülənmək. sövələnmək. solğalanmaq. - söv söv (sav sov) sırıb gedən: sövələnən. işsiz gücsüz dolaşan kimsə.

solquymaq salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.

sollama sallama. 1. özbaşına. özbaşdağ. 1. sərgərdan. avara.
- selləmə sollama: boluna suvarma.

solmaq 1. açılmaq. boşalmaq. (# dolmaq: tıxılmaq. basılmaq. qapanmaq) 1. sönmək. gücdən düşmək. zayıflamaq. 1. salmaq. - bu parça gün qabağında boyasın salır. 1. solarmaq. saralmaq. salarmaq.

solmaz 1. solsamaz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. sönməz. sönsəməz. cavidan. 1. solsamaz. sönməz. sönsəməz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. cavidan. 1. tər taza. şadab.

solmuş - solmuş göygövərənti: solşuq yaşıl. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).
-suyu çəkilmiş, solmuş: sarı soruğ. soğar solağ. arığ soluq. lağır züğürt.

solruq keçici. fani.

solsamaz solmaz. 1. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. sönməz. sönsəməz. cavidan. 1. sönməz. sönsəməz. həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. cavidan.

solşamaq solaşmaq. soluşmaq. solşumaq. - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti.

solşuq - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).

solşumaq soluşmaq. solaşmaq. solşamaq. - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti.

soltaqi soldaki. soluz. solaz.

solucan soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. savıncan. savrıncan. soğulcan. sürüncan. sürüngən.

soluq soluğ 1. < soruq. soluş. içəri alınan hava, nəfəs, dəm. soluş. (# salış: dışarı verilən hava, nəfəs, dəm) 1. savul. savıq. savrığ. (met> əfsordə (fars)}. savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük. 1. səlpik. sölpük. (sınğın. saçın. saçğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. julidə) 1. soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su soluğu. 1. solğın. 1. nəfəs vermə. sürük. nəfəs vermə, boşaltma, sürmə. (# doluğ: nəfəs alma. nəfəs alıb saxlama) 1. suğur. soğur. suyu qurumuş. arıq. cılız. 1. sönük. rəngsiz. 1. sönük. həzin. - soluğ səs. 1. savın. savıq. savuq. geçgin. 1. sönük. zayıf. - soluğ qarı. 1. sötül. buruşmuş. pörsümüş. 1. dəm. -soluq al, vər: soluq solut. (dəm bazdəm).
-soluq vermə, boşaltma, sürmə: soluğ, nəfəs vermə. sürük. (# doluğ: nəfəs alma. nəfəs alıb saxlama) . - doluğ soluq: al ver (soluq. nəfəs)
-arığ soluq: sarı soruğ. soğar solağ. suyu çəkilmiş, solmuş. lağır züğürt.
-soluq solut: soluq al, vər. (dəm bazdəm).
- soluğ dərə dərə bu yoxuşu çıxdıq.
- soluq alıb vermək: tin salmaq.
-soluq soluğa: gürsoluq. gursoluq. qıysoluq. qısoluq. təngi nəfəslik. - gürsoluğa gəldim.
- soluğ soluğa: nəfəs nəfəsə. - soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq. solcamaq.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm tanışlara yadaldım mən.
-soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq: soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. solcamaq.

soluqa - soluğ soluğa: nəfəs nəfəsə. - soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq. solcamaq.
-soluq soluğa: gürsoluq. gursoluq. qıysoluq. qısoluq. təngi nəfəslik. - gürsoluğa gəldim.

soluqqın soluğqın. savulcuğ. solcuğ. savılqın. savğın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ. savul. (met> əfsordə (fars)}.

soluqlamaq soluğlamaq. soluğu, nəfəsi kəsilmək. ölüşgəmək.

soluqluq soluğluq. soluş. solğış. sönüş. sönğüş. sönüşlük. darqınlıq. (xamuşluq) (əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .

soluqmaq soluğmaq. 1. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. 1. solğumaq. salğımaq. silgimək. axsamaq. asğamaq. azalmaq. kəmilmək. - işlərimiz silgiyib.

soluqu -soluğu, nəfəsi kəsilmək: soluğlamaq. ölüşgəmək.

soluquş soluğuş. soğuş. soğuluş. soluğ. soluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su soluğu.

solumaq sovlamaq. nəfəs çəkmək. dayanıb dincəlmək. ara vermək.
-soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq: soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. solcamaq.

solumba < qopulqa. şişik, yelli, köpüklü nərsə. bərcəstə.

solunqaç soluq, nəfəs borusu.

solunmaq salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.

soluş 1. solğış. soluğluq. sönüş. sönğüş. sönüşlük. darqınlıq. (xamuşluq) (əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) 1. sararış. saralış. salarış. solarış. 1. soluğ < soruq. içəri alınan hava, nəfəs, dəm soluş. (# salış: dışarı verilən hava, nəfəs, dəm) 1. soluğ. soluğuş. soğuş. soğuluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su soluğu.

soluşmaq 1. solaşmaq. 1. solşumaq. solaşmaq. solşamaq. - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti.

solut bazdəm. -soluq al, vər: soluq solut. (dəm bazdəm).
-soluq solut: soluq al, vər. (dəm bazdəm).

soluz solaz 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu. (# sağız: sağaz: sağaki. sağçı. sağalay. sağanay) .

solvaşmaq sovlaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

solvattırmaq solvatdırmaq. sovlaşdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

som 1. sek. öz. teyxa. xalis. saya. sadə. qatqısız. - som araq. 1. tom. sam. tam. bütün. - tamay: tomay: somay: bütün ay. 1. sümm. sapur. sapır. çapur. çapır. (sap <> qab. qap)
(saapa (saafa) (sanskirit) sabo (fırans). hafer (ərəb) hoof (ingilis) .

somra sonğıra. sorğa. sövğirə. > süngər. isfənc. su soran, çəkən nərsə.
-nərsənin qutarmasından son sürə: sonöt. sonötə. (#çitil: sitil. hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .

somruş soğraş. soraş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. içəri alma. qum suyu soğruşar.

somuçu somutan. su istifadə edən.

somun 1. ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə. 1. kümük, yuvarlaq, qabarıq əkmək. 1. ustuvanə. 1. kümük. yuvarlaq əkmək. sardıvıc, sandivic çörəyi. 1. pişlərə keçrilib bağlanan, içi qıvrıq, burqulu pul, möhrə. 1. çivi, piş taxıldığı, vurulduğu nərsə aralarına qoyulan içi girdə dəlik, oyuq pul, tikə.

somuran sömürən. 1. əmci. əmici. sağan. 1. sortuğ. istismarçı.

somurqa sömürgə. sorulan, əmilən nərsə, kimsə.

somurmaq 1. sımırmaq. 1. somurtmaq. su istifadə edmək. 1. sümərmək. 1. sağılamaq. istismar edmək. - nərsəni sağılamaq: sıxıb suyun alıb, çökün (çöpün, tilifin) atmaq. 1. soğurmaq: sormaq. sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. }.

somurtmaq somurmaq. su istifadə edmək.

somurtturmaq somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq. sotdurmaq. 1. somurub, içinə çəkmək. 1. üzün asmaq. qaş qabağ sallamaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.

somurtu somurdu. sığırdı, sınğırdı. - qum suyu sığırdı, sınğırdı.

somurtuq içə doğru çıxıq, yığıq. (# tomurtuq: dışa doğru çəkik, yığıq) .

somurub -somurub, içinə çəkmək: somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq. sotdurmaq.

somut içə doğru çıxıq, yığıq, avuca, belə yerləşən düğün, qopa. (# tomut: dışa doğru çəkik, yığıq, düğün) .

somutan somuçu. su istifadə edən.

somutqan tomutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən. üzgöz sallayan.

somutmaq tomutmaq. sumutmaq. büzütmək. küsgünmək. üzgöz sallamaq.

son 1. sonra. sora < savın. bə'd. 1. ayağ. tamam. 1. savrıq. savır. axir. 1. sonki. sonuncu. axirinci. - sonki salıva görə: axirinci sorağa, xəbərə görə. - ilin sonki günü. - sonki gəzək: son dəfə.
-iş bitəndən son: sonusıra. arxasıra. arxasından. gerisıra. gerisindən. hər nə olub bitəndən son.
-
çox keçəndən son: sonabaxa. sonabara. çox sonra. ən sonda. - sonabara işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı.
- sonu saymazlıq: güdə beyinlik. olyın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.
- sonundan: sonradan. daha sonra. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra döğünərsin, peşmanlarsın.
- sonu sonunda: axir axirdə.
- sonu sonlar: sonabaxa. axir axirlər. - sonu sonlar işləməyə başlamışdı.
- sonabaxa: sonabara: çox sonra. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.
-kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax. (kişilərin: adamların)
-nərsənin ən son yeri, çəki: sirgil. sırqıl.
-yapılan nərsələrin son işlərin yapmaq: silmək.
-suvarıldığdan son su artığının axıtıldığı yer: savağ. sovağ.
-tuxum əkildikdən son birinci suvarış: səpsuvar.
-can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə)
-son damcısına dək nərsəni bir yerdən götürmək, axıtmaq, ağdarmaq: sırqırmaq. sıyırmaq. sirgirmək.
-dan atandan son günəşin ışınları (şuaları): saçğa. - dan atmadan saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü tanıdar: günün saçğası, ışığı günün dəlilidir (günün varlığına dəlilildir)
-son bölüm: quyruq.
-işinə son vermək: quyruğn düğünləmək. ilgisin kəsmək.

sona soyna. söynə. sevnə. 1. sevgili. 1. gözəl, görklü ördək çeşiti.

sonabaqa sonabaxa. sonabara. çox sonra. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı.

sonabaqa sonabaxa. sonu sonlar. axir axirlər. - sonu sonlar işləməyə başlamışdı.

sonabara sonabaxa. çox sonra. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı.

sonası -tıncıvı gəvə, sonası gəpə. (tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi).

sonbeşiq sonbeşik. 1. sonğıl. 1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti.

soncuq -birbirinə soncuq, şıllaq atmaq: soncuşmaq. soncuqlaşmaq.

soncuqlamaq sancuqlamaq. saçnaldamaq.

soncuqlamaq -sancılanıb soncuğlamaq:sancışıb socuşmaq.

soncuqlaşmaq soncuşmaq. birbirinə soncuq, şıllaq atmaq.

sonculatmaq sonuclatmaq. qoyuclatmaq. qoyculatmaq. sərəncam çəkmək.

soncuşmaq soncuqlaşmaq. birbirinə soncuq, şıllaq atmaq.

sonəriş savış. soğarış. (əlüzüş) əlvida'.

sonq sonğ. dalısı. izi. arxası. - sən mənim sonğumda gəl. - onun sonğuna düşmə. - görək bu işin sonğu nə olur.

sonqa -sonda gülən iyisin gülər.

sonqi sonki. son. sonuncu. axirinci. - sonki salıva görə: axirinci sorağa, xəbərə görə. - ilin sonki günü. - sonki gəzək: son dəfə.

sonqıca sonğıca. savınca. sonunca. dalınca. izincə.

sonqıl sonğıl. sonbeşik.

sonqıra sonğıra. sorğa. sövğirə. somra. > süngər. isfənc. su soran, çəkən nərsə.

sonqisi sonkisi. sonkusu. bu yox öbürü. - sonkusun versəz yaxcı olur. - sonkisi gün: sonkusu gün: yarın yox obiri gün.

sonqunta sonğunda. sonunda. axirində. -işlərin sonğunda düşdü araya.

sonqusu sonkusu. sonkisi. bu yox öbürü. - sonkusun versəz yaxcı olur. - sonkisi gün: sonkusu gün: yarın yox obiri gün.

sonlam sönləm. sərəncam.

sonlar - sonu sonlar: sonabaxa. axir axirlər. - sonu sonlar işləməyə başlamışdı.

sonöt sonötə. nərsənin qutarmasından son sürə. (#çitil: sitil. hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .

sonötə sonöt. nərsənin qutarmasından son sürə. (#çitil: sitil. hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .

sonra 1. sora. qalı. artıq. daha. - sonra nə deyim. - sən belə dediyindən sonra, mən nə edəbilirim. - bundan qalı yaşam nəyə gərək. - qalı nə oldu. - qalı qalı nə oldu, anlat baxlım. - öləndən qalı nə yapabilir 1. iləridə. -satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək: satsürmək. pişfiruş edmək. 1. son. sora < savın. bə'd.
-
daha sonra. sonundan. sonradan. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra döğünərsin, peşmanlarsın.
-
çox sonra: sonabaxa. sonabara. çox keçəndən son. ən sonda. - sonabara işlər onamağ (düzəlməyə) başlardı.
-(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə.
-ilkin qulaq sonra sıra ağızda.
-qonaq oldun üç gün, üç gün sonra köçgün.
- qoy səyil keçsin sonra ged. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).
- səyil sonra gəl.
-yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.

sonraqı -gün sökəndən (çıxandan) sonrakı çağ: quşluq.

sonraqi sonraki. soraki. savınrağı. savrağı. axirinci. - son yuxu: sönük. ölüm.

sonratan sonradan. sonundan. daha sonra. geyindən. - sonradan ökünərsin: daha sonra döğünərsin, peşmanlarsın.

sonsuz sərik. sərmət. sərbət. əbədi.
-bilki yol bitsədə, istəklərimiz sonsuz olur
-tüstü sonsuz dadlı
, sonu dönülməz acı!.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   124   125   126   127   128   129   130   131   ...   171




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə