Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə124/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   171

siniləq sinilək. silkinək. sinəlik. boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik) .

sinilmək sinğinmək. sınılmaq. sınğılmaq. sımılmaq. qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış savuşunca, daş dibinə sınıl.

sinin singin. sakın. səkin. yavaş. ağır. aram.
-sinin (qəbrin) içi: sapba < çapba. ölük (ölgən. meyt) qoyulan çuxur.

sininə -sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma: sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.

sininmək 1. . sınğılmaq. sınınmaq. həmdərdlik, həmdillik edmək. 1. sinğinmək. sınğınmaq. sınınmaq. salqınmaq. toxdanmaq. istirahət edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının.

siniq sinik. 1. içlik. - döşək siniyi. 1. iyi ürəkli kimsə. xeyrxah. 1. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi. 1. sınlı. sınığ. sinli. qanıqlı. gözü tox. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sınlı. sınığ. sinli. tutarlı. həcmli. 1. sınlı. sınığ. sinli. dözümlü. səbrli.

sinir 1. . dizin arxa üzü. 1. sınır. çaba. tutu. qeyrət. cürət. taqət. (güc. qudrət. təvan) 1. sinğir. qoşluq. qoşğur. ruhi durum.

sinirən sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən. çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin (fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1. toster.

sinis 1. sinislik. güvənlik. toxdayın. toxdanlıq. asayiş. rahatlıq. 1. sinislik. sakitlik. aramiş. 1. rahat. 1. sakit. aram.

sinisinin -özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ:sarğuc. > sərpuş. hər örtük.

sinisliq sinislik. sinis. 1. sakitlik. aramiş. 1. güvənlik. toxdayın. toxdanlıq. asayiş. rahatlıq.

siniş 1. sınış. lətafət. məlahət. 1. . sınış. arxa. yarqa. keyfiyyət. (# sanış: kəmmiyyət) 1. . sinmə. 1. sinğiş. sınğış. sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. çatığ. tənəffüs. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq.

sinişinmək sınışınmaq. 1. sınğışınmaq. sınşınmaq. sinişinmək. sinşinmək.

sinişli sınışlı. 1. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. yaxışlı. uyquşlu. cana yatışlı.

sinişmək 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. yumşanmaq. ərinmək. ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. lətafət, məlahət qazanmaq. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. maaşirət, ünsiyyət qazanmaq. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. duyarlaşmaq. sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. həssaslaşmaq. 1. sınışmaq. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. ləzzət almaq. 1. sınışmaq. yaxışmaq. uyqun gəlmək. cana yatmaq. - bu sözə sizə sınışmazki. - qırmzı sənə sınışır. 1. sinivmək. rahatlaşmaq. 1. sinivmək. sakitləşmək. aramlaşmaq.

siniştirilmək sinişdirilmək. sınışdırılmaq. sınğışdırılmaq. sınşındırılmaq. sinşindirilmək.

siniştirmək sinişdirmək. sınışdırmaq. sınğışdırmaq. sınşındırmaq. sinşindirmək.

sinitən sinic. sinicən. > simic simitən. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

sinitiş sınatış. dənətiş. yarıtış. yartış. yarışa, musbiqəyə qoyma.

sinitiş sınatış. dənətiş. yarıtış. yartış. yarışa, musbiqəyə qoyma.

sinitmək sinğitmək. sınğıtmaq. sınıtmaq. salqınlatmaq. toxdatmaq. istirahət vermək.

sinivləmək sinivlətmək. 1. rahatlatmaq. 1. sakitlətmək. aramlatmaq.

sinivlətmək sinivləmək. 1. rahatlatmaq. 1. sakitlətmək. aramlatmaq.

sinivmək sinişmək. 1. rahatlaşmaq. 1. sakitləşmək. aramlaşmaq.

sinləmək 1. sinğəmək. içə işləmək. 1. sibləmək. kibləmək. çıplamaq. oxlamaq. önəmsəmək. aldırmaq. dikləmək. dəğər vermək. 1. sinmək. (< sezinmək. seyinmək).

sinlənmək sınlanmaq. qınlanmaq. dinlənmək. tinlənmək. cimlənmək.

sinli 1. sallı. sinğli. sillik. silgik. silli. silik. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. sınlı. sınığ. sinik. qanıqlı. gözü tox. salığ. salğın. salğun. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sınlı. sınığ. sinik. tutarlı. həcmli. 1. sınlı. sınığ. sinik. dözümlü. səbrli.

sinliş siyinli. gözəl. görkəmli. boylu. əndamlı.

sinmə siniş.

sinmək 1. enili, əğimli olmaq. . 1. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. çəkmək. cəzb edmək. özünə, içinə çəkmək. 1. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. əzbərləmək. 1. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. tutmaq. qapmaq. - qara boya hər çeşit ışığı sınar: qapar. 1. sınğımaq. sınımaq. sinğmək. bürünmək. qərq olmaq. - dağlar alaqan ışığa sınğmışdı. 1. . sinləmək (< sezinmək. seyinmək) 1. < sezinmək. seyinmək. özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq. - o geddi, dönən değil, ardınca seyinmə. 1. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq. 1. nərsə nərsiyə işləyib yatmaq. - gözəl qoxular evin burbucağına sinmiş. 1. kəndini göstərməmək, saxlanmaq. 1. çöməlmək. çökəlmək. büzülmək. 1. saxlanmaq. 1. keçmək. sızmaq. yayılmaq. (nəşt, nifuz edmək). - bu sav qalmasın yerə sindi yayıldı. 1. dalmaq. 1. əğilib gizlənmək. - onu görən kimi tülkü kimi sindi. 1. girinmək. sartınmaq. yaltaqlanmaq. daltaxlanmaq. yalağlıq, talağlıq edmək. yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül). 1. əğilib gizlənmək. - onu görən kimi sindi. 1. qısılmaq. - qurd kiriyib, sürünün içinə sinər. 1. yayılmaq. yayqınlaşmaq. dağılmaq. pəxş olmaq. nifuz, şiyu' tapmaq. 1. dalqınmaq. içinə salmaq. içində saxlamaq, gizləmək. - bu olayları sinmişdə, sindirənməmiş. 1. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. sığınmaq. nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq. - sığmaz topraq: su çəkməyən bərk, daş topraq. 1. sığınmaq. nərsə nərsiyə keçmək, girmək, yatmaq. - sığmaz topraq: su çəkməyən bərk, daş topraq.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı para, quma sınan suya tay gedir.

sinq 1. sing. letir. litir. litr. 1. sinğ. bulaşıq. zərf şuyi. dəst şuyi. 1. sinğ. sin. sınğ. sın. çınğ. çinğ. çin. çıl. çil. {tınğ. dınğ. başına artırıldığı sözə teyxalıq, doluluq anlamı artırır. - sun sulağ: sim sulağ: cim cilağ. - çünğ dolu göl: tambalab (ləm bə ləb) dolu olan, dom dolu göl. - çin dolu kişi: çox bilgili adam. 1. sinğ. çinğ. {dinğ. tinğ. 1. dik. dikə. düz. 1. rast. qaim. - dinğ dur: düz qal. 1. doğru. həqiqət. - dinğçi. tinğçi. çinğçi. sinğçi. siniçi. həqiqətcu}.
- çonğ söz: əsil söz. - çonğ çin: həqiqətin özü. əsli həqiqət. - çinğ çini: çin çini: dop doğrusu. lap həqiqəti. - simsıyığ: sıyğa. teyxa. sirf. sərə}.

sinqçi sinğçi. siniçi. dinğçi. tinğçi. çinğçi. həqiqətcu.

sinqə singə. qınqa. tingə. təngə. 1. hər nəyin uzun, incə olanı. 1. incə çubuğ, mil, milə. 1. asma. möv. 1. cəvanə. nəhal.

sinqəmək sinğəmək. sinləmək. içə işləmək.

sinqəq singək. sınğaq. sındağ. səngək. sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma. çağıldaq. - səngək çörək.

sinqər səngər 1. sibə. çıpa. qıpa. (toprağdan, nərsədən qurulmuş) səngər. 1. sınğar. sanı. sanu. sanığ. qiyas. muqayisə.

sinqətmək singətmək. sınğatmaq. sanğımaq. sanığmaq. qiyas, muqayisə edmək.

sinqıc sinğıc. sınğır. singir. 1. çuxur, oyumlu qab. 1. sini. 1. məjmeyi. 1. güldan altlığı. 1. qutu. 1. nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer. nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı.

sinqıl sınqıl. rəmz. gizli simgə, siqnal, sinyal, imək, işarə, haçar.

sinqi singi. sin daşı. qəbir daşı.

sinqil singil. bacanaq.

sinqimək singimək. səngimək. sınğımaq. yingimək. yengimək. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

sinqin singin. 1. sıxılqan. 1. cana sinən, yatan. yatqın. 1. sinin. sakın. səkin. yavaş. ağır. aram.
-singin, niyəran olmayın: sanışmayın. qağışmayın. narahat olmayın.

sinqinc singinc. sıxınc. sıxıntı. sakınc. azğınc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici. döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət.

sinqinliq singinlik. sakınca. sakıntı. narahatlıq. niyərançılıq. niyəranlıq.

sinqinmək sinğinmək. 1. sininmək. sınğınmaq. sınınmaq. salqınmaq. toxdanmaq. istirahət edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının. 1. sinilmək. sınılmaq. sınğılmaq. sımılmaq. qısılıb gizlənmək, əkilmək. - yağış savuşunca, daş dibinə sınıl.

sinqir sinğir. 1. sınğır. sınır. əsəb. ə'sab. əsəb dizgəsi, hörçünü, bağdağı, sistimi. 1. sınğır. sınır. pey. 1. sınğır. sinğıc. çuxur, oyumlu qab. 1. sınğır. sinğıc. sini. 1. sınğır. sinğıc. məjmeyi. 1. sınğır. sinğıc. güldan altlığı. 1. sınğır. sinğıc. qutu. 1. sınğır. sinğıc. nərsəni oturtmağ üçün, oyumuna uyğun, biçili qab, yer. nərsə üçün özəl qab. - beşik sınğırı. - qələm sınğırı. 1. sinir. qoşluq. qoşğur. ruhi durum.

sinqirəmək sinğirəmək. singirmək. dözəmək. qəbul edmək. - heç çətinliyə singirəmir. - hər nə gəldi başıma singirdim.

sinqirən sinğirən. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. hirsləndirən. əsəbani edən. 1. çəkən. çəkici. cəzb edən. cazib. 1. ölütən. öldürən. öldürücü. (koşəndə). 1. (> səngin (fars)}. ağır, güc gələn. - çox əmək sınğıran iş: çox güc aparan iş. 1. qurudan. 1. toster.

sinqirəş sinğirəş. sınğıraş. sındıraş. soğraş. soraş. somruş. içəri alma. - qum suyu soğruşar.

sinqirləmək singirləmək . 1. yerə yatırmaq, basmaq. - boynundan tutub singirlədi. 1. singitmək. muzahim olmaq. 1. dibinə soxulub əl çəkməmək. - bir dilənçi singirləmişdi.

sinqirlətmək singirlətmək. sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. muzahimət vermək.

sinqirmək singirmək. 1. sinğirəmək. dözəmək. qəbul edmək. - heç çətinliyə singirəmir. - hər nə gəldi başıma singirdim. 1. sınğarmaq. quşanmaq. qurşanmaq. 1. sınğarmaq. özünü yerləşdirmək, toxdatmaq, rahatlamaq. 1. sınğarmaq. difa' durumu tutmaq.

sinqirmək singirmək. gizlənməyə yer axdarmaq.

sinqiş sinğiş. 1. siniş. sınğış. sınış. savağ. sovağ. iş arasında qılınan aralıq. çatığ. tənəffüs. istirahət. - çatığ almaq: azacığ dincəlmək. yorqunluğun almaq. - çatığ vermək: azacığ dincəltmək. yorqunluğun aldırmaq. 1. sıntış. quylama törəni. təşyii' cənazə. 1. sıntış. dincəliş. toxdanış. rahatlanış. huzur buluş.

sinqitmək sinğitmək. 1. sinğdirmək. sınğdırmaq. sınğıtmaq. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq. 1. sinitmək. sınğıtmaq. sınıtmaq. salqınlatmaq. toxdatmaq. istirahət vermək. 1. sıntıtmaq. quylamaq. 1. sıntıtmaq. dincəltmək. toxdatmaq. toxnatmaq. toxlatmaq. rahatlatmaq. 1. singirləmək. muzahim olmaq.

sinqli sinğli. sallı. sinli. sillik. silgik. silli. silik. boy buxunlu. xoş əndamlı.

sinqmək sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). soğulmaq. sorğılmaq. çəkilmək. dartılmaq. - sular soğuldu: toprağa sindi. - mal davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin qeyrətin hara soğuldu: geddi.

sinqmək sinğmək. sınğımaq. sınımaq. sinmək. 1. çəkmək. cəzb edmək. özünə, içinə çəkmək. 1. əzbərləmək. 1. tutmaq. qapmaq. - qara boya hər çeşit ışığı sınar: qapar. 1. bürünmək. qərq olmaq. - dağlar alaqan ışığa sınğmışdı.
- quma sınan suya tay (su kimi) : 1. səssiz səmirsiz. qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan su kimi dinməz söləməz qaldı. 1. boşuna. asısız. karsız. faydasız. - qazandığı para, quma sınan suya tay gedir.

sinqmək sinğmək. sınğmaq. batmaq. dalmaq. basınmaq. örtünmək.

sinqmək sinğmək. sınğmaq. çəkinmək. cəzb olmaq. özünə dalmaq, girmək.

sinqsimək sınğsimək. sinsimək. sınsımaq. 1. üşümək. titrəmək. əsmək. (qorxmaq). 1. inildəmək. zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu.

sinqtiriş sinğdiriş. sınğdırış. sındırış. sindiriş. cəzb. - yarığlıq sındırışı: ışıq cəzbi.

sinqtirmək sinğdirmək. sinğitmək. sınğdırmaq. sınğıtmaq. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək. özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq.

sins 1. tin. qoş. ruh. sür. ispiri. espiri. 1. canlandırıcı ilkə. 1. canlılıq. duyqu. 1. dad. 1. anlam. utuq. utçuq. uçuğ (ruh). içik. içrik. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız. 1. ən önəmli damıt, nuxdə. can alıcı damıt, nuxdə.

sinsar sınsar. sınar. sınğar. soğun. sığın. (soxun) qohum. əqrəba. evlənmə yolu ilə doğmalıq. səbəbi qohum. nisbət. -bir törəli sinsarımda yoxdu.

sinsar sincər. sıncar. səncər. 1. barikbin. muşikaf. 1. dəqiq. 1. vasvası.

sinsar sinci. sincir. salman. salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi.

sinsaramaq sincirmək. sincirəmək. salmanmaq. salmanaşmaq. ərginləşmək. sırvallaşmaq. sırvalaşmaq. ciddiləşmək.

sinsarlıq sınsarlıq. sınarlıq. sınğarlıq. sığınlıq. soğunluq. (soxurluq) qohumluq. əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.

sinsarlıq sincərliq. sincərlik. sıncarlıq. səncərlik. 1. barikbinlik. muşikaflıq. 1. dəqiqlik. 1. vasvasılıq.

sinsəmək sincələmək. sincəmək. sincimək. sinciləmək. sıncalamaq. sıncamaq. sıncılamaq. sıncılamaq. çitirmək. çitərmək. sincimək. sinicimək. sınıcımaq. dəqiq olmaq. təvəccüh, diqqət edmək. təvəccühlü, diqqətli olmaq.

sinsi 1. içə dönük olan. (səssiz). 1. üzgün. tutuğ. .1. enik. inik. içdən, altdan işləyən. 1. enik. inik. pisik. qoşluq. qoşğur. ruhi. 1. enik. inik. ruhani. ispiritüel. espiritüel. 1. enik. inik. gizli. saxlı. - burda sinsi heçnə yoxdur. 1.mızı. 1.simic. < sinic. içi, sürə işləyən. müzmin. .1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. açı, fürsət güdən. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. fürsət tələb. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sinsin. içirtin. içinə salan. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. kinayəli davranan. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. yavaşca. astaca. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. sirr. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. dərin saldığ, ambar. 1. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. cicikli. həsədli.

sinsic sinsiti. çapşıt. çapşıtış. sansor. sansur.

sinsimək 1. sınğsimək. sınsımaq. üşümək. titrəmək. əsmək. (qorxmaq). 1. sınğsimək. sınsımaq. inildəmək. zarıldamaq. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu. 1.sınsımaq. sınğsimək. zarıldamaq. inildəmək. - qolu qırıq it, sabaha can sinsidi durdu. 1.həssasiyyət göstərmək.
-nərsənin çoxluğundan, artıxlığından bezmək, bıkmaq, sinsimək: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. yıpqalamaq.

sinsin 1. sini sini. sinə sinə. saxlıca. saxlanaraq. 1. simitən. sırtıq. sürbet. sırbit. üzdən gedməyən. 1.sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. içirtin. içinə salan.

sinsinən sınsınan. salsalan. salsanan. asçanan. özütən. özün öldürən .

sinsinmək sınsınmaq. salsalmaq. salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq. özütmək. ötüzmək. özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

sinsiq sinsik. 1.acığlı. acığın. əsəbi. 1.sinsiyən. ağrıq. -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan).

sinsir 1.sındıq. sinbat. çin sıtqılıy, çıtqılıy. yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1.sınır. sıxıcı, dişsiz edici nərsə. 1.sincir. sınğıl. sınıl. səmimi. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

sinsitən sinsidən. sınçılıq. sinçilik. sınaclıq. dəqiqlik. uyanıq. tetikdə. nuktə bin. qurdaçı. imalə. vasvası.

sinsiti sinsic. çapşıt. çapşıtış. sansor. sansur.

sinsitmək 1.çapşıtmaq. sansor, sansur edmək. 1.sımsıtmaq. incitmək. 1.sınsıtmaq. qorxutmaq. - uşağı elə sinsitib kin, göz açmağada sinsir. 1.sırsıtmaq. sıysıtmaq. incitmək.
- birini sinsitmək, rahatsız edmək. birinin saçına girmək. birinin qınına girmək.

sinsiyən sinsik. ağrıq. -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan).

sinsiz sınsız. 1. tutarsız. həcmsiz. 1. dözümsüz. səbrsiz.

sinşimli sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

sinşinmək sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. 1. yumşanmaq. ərinmək. ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək. 1. lətafət, məlahət qazanmaq. 1. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək. söy söhbətləşmək. 1. yovşanmaq. sosyallaşmaq. ictimailəşmək. 1. maaşirət, ünsiyyət qazanmaq. 1. simpatikləşmək. cəzzablaşmaq. 1. duyarlaşmaq. sıyızlaşmaq. siyizləşmək. 1. həssaslaşmaq. 1. ləzzət almaq.

sinşintirilmək sinşindirilmək. sınışdırılmaq. sinişdirilmək. sınğışdırılmaq. sınşındırılmaq.

sinşintirmək sinşindirmək. sınışdırmaq. sınğışdırmaq. sınşındırmaq. sinişdirmək.

sintə sinsi. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. 1. açı, fürsət güdən. 1. fürsət tələb. 1. gizlin, altdan, əl altı işləyən. saman altdan su yeridən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında. 1. sinsin. içirtin. içinə salan. 1. kinayəli davranan. 1. yavaşca. astaca. 1. qaçıq, gizli, örtülü olan nərsə. 1. sirr. 1. gövdəyə oturan geyim. daramdurul. yerinə tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan. 1. dərin saldığ, ambar. 1. cicikli. həsədli. 1.gəncinə.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   120   121   122   123   124   125   126   127   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin