Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə132/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   171

sövüşlü sevişli. sevincli. sövüncülü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli. 1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.

sövüşmək söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. səvişmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

sövüştürmək sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini sevindirmək.

sövüt sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .

sövüz həvəs, əğləniş, kef əhli. savır. sovır. sapır.

söy 1. söz. sav. sov. soy. 1. söz. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). kəlmə. 1. süy. səv. sev. sür. meyl. işrah.
-söy söhbətləşmək: sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söyləşmək.

söycüt süycüt. sövcüt. süycüt. sevcit. səvcit. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı dolananlar.

söyçi süci. süyçi. sağır. > sağər (< sağmaq) (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab verən.

söyə sövə. süyə. süvə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.

söyəq söyək. söyük. seyik. qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə.

söyəqə -söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.

söyəqləmək söyəkləmək. söyükləmək. seyikləmək.

söyəl sövəl. süyəl. süvəl. sevrək. söyrək. sövrək. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

söyəmək söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. dayamaq. dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

söyətmək söyəmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. dayamaq. dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

söygüştürmək söygüşdürmək. söyüşdürmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini sevindirmək.

söyqə söykə. söygə. 1. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq. 1. sökə. səki. səkə. səkgi. bənayin. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı. 1. soyğa. sevgə. səvgə. eşq. sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət. mehr.

söyqəm - sağ söykəm: sap söykəm: lap dayanıqlı, mökhkəm. (sap: lap) .

söyqən söygən. süygən. süvgən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq.

söyqü söygü. 1. sevgi. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .

söyqül söygül. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

söyqülü söygülü. sevgili. sövgülü. süygülü. 1. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. mə'şuq. tutqun. 1. dosd. yar.

söyqünc söygünc. sövünüş. söyünc. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

söyqüş söygüş. söyüş. söyüş. söyünüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

söylə -bilsən söylə, bilməsən dinlə.
-söyləyəndə az söylə
, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı).

söyləq söylək. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.

söyləmə -sağu, sarkı, nəğmə söyləmə: sağunma. sağunuş. sağınış. yağunma. yağunuş. yağınış. təğənni. məqamla oxuma.

söyləmək 1. söləmək. 1. demək. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək. 1. savıqlamaq. 1. gürləmək. gürlətmək. gurlamaq. gurlatmaq. anlatmaq. oyqalatmaq. oyqatmaq. oylatmaq. (xatırlatmaq. ilham vermək. götrütmək. körükləmək. çapdamaq. sürşütmək. təşviq edmək) açığlatmaq. izah edmək. iləri sürmək. 1. sağnamaq. sağarmaq. sarnamaq. 1. <>sözləmək . savlamaq. sovlamaq. soylamaq. 1. savlamaq. danışmaq. 1. söz edmək.
-ağzına gələni söyləmək: sansıraşmaq. sanğıraşmaq. çançınaşmaq. çançanaşmaq. (çənə çalmaq) həvərələmək.
- işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.
-avaz, nəğmə söyləmək: sayramaq. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. ötmək. oxumaq.
-çox şişirib, hədərə vədərə söyləmək:satılamaq. qozalamaq. (gəzaf. bihudə)
-mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.
-ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək: savğamaq. savramaq. (narəva. dürüşt. zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.
-ağıt söyləmək: sıxıtmaq. sıxlamaq.

söyləmətən -söyləmədən kimliyimiz bəllənməz.

söyləməz -söyləməz ön sonun oyla. (oyla: düşün).

söylənir - dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir: püf! sassıq əkən: bu nədir?.

söyləntirtmək söyləndirtmək. söylətmək. sarsıtmaq. dilləndirtmək. diləndirtmək. deyindirtmək. deynitmək.

söyləş deyiş. rivayət.

söyləşi söləşi. diyaloq.

söyləşqən söyləşgən. sözləşgən. sırgəp. sərgəp. sığgəp. gəpləşgən. çox danışan. vərrac.

söyləşmək 1. savlaşmaq. salqılaşmaq. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək. 1. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. canına yatmaq. qanı istinmək. isti qanlılaşmaq. söy söhbətləşmək.

söyləti - söz söylədi bal qabağı: saçma sapan danışdı.

söylətmək söyləndirtmək. sarsıtmaq. dilləndirtmək. diləndirtmək. deyindirtmək. deynitmək.

söyləyən -çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən: saxda < çaxat. çaxtan. soxda. -çaxda kişi, yaşdı işi.
- hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən: söz əbəsi. söz qurdu. söz usdası. söz maması.
-çox danışan, söyləyən: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

söyləyəntə -söyləyəndə az söylə, dinləyəndə yey dinlə. (yey: yeğ. iyi. yaxcı).

söymək 1. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək. 1. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.

söyməli sıyıl. sevil.

söynə sona. soyna. sevnə. 1. sevgili. 1. gözəl, görklü ördək çeşiti.

söyrəq söyrək. sevrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

söyşün sevgin. sövgün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay.

söytürmək söydürmək. sevdirmək. sıydırmaq. sıdırtmaq. istətmək. məhbub edmək.

söyüq söyük. söyək. seyik. qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə.

söyüqləmək söyükləmək. söyəkləmək. seyikləmək.

söyülü sıyıl. sıylı. sıyca. sıycığ. sevil. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan.

söyümək söymək. sevmək. sevimək. sevəmək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.

söyümlü söğüt. söyüt. sevimli. yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu.

söyün süyün. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. sevin. mə'şuq. məhbub.

söyünc 1. sevinc. sıyınc. sıtıc. müjdə. nəvid. 1. sövünc. sıyınc. yarınc. müjdəlik. muştuluq. bəşarət. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyüş. söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat . 1. seviş. süyüş. səviş. sevinc. xoşallıq. xoşhallıq. 1. seviş. süyüş. səviş. sevinc. eşq. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa. 1. sövünüş. söygünc. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

söyüncəq söyüncək. sevincək. sıyınqac. sıytınqaç.

söyüncülü sevişli. sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli. 1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.

söyünçü sövünçü. süyünçü. sıyınçı. yarınçı. müjdəçi. muştuluqçu. bəşarətçi.

söyünən sevingici. sıyıncı. sıytıcı.

söyünlüq söyünlük. sevinlik. sıyılıq. sıylığ. sıyınlıq. çınlıq. şənlik. şadlığ. tərəbnaki.

söyünmək sevinmək. sıyınmaq. sıytınmaq. şad olmaq. öğünmək. öğlənmək.

söyüntürmək söyündürmək. sevindirmək. sıyındırmaq. sıytıtmaq. şad edmək.

söyünüş söyüş. söyüş. söygüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

söyünüştürmək söyünüşdürmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini sevindirmək.

söyürlü sürürlü. süyürlü. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sevirli. səvirli. sevintirərli. (şadibəxş. ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

söyüş 1. söygüş. söyünüş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .

söyüşqən -yetim qoduq söyüşgən, dul arvadlar deyişgən.

söyüşlü sevişli. sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli. 1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.

söyüşmək 1. sövüşmək. süyüşmək. sevişmək. səvişmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq). 1. süyüşmək. sevişmək. səvişmək.

söyüştürmək söyüşdürmək. söygüşdürmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. birbirini sevindirmək.

söyüt 1. söğüt. söyümlü. sevimli. yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu. 1. söğüt. su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı ağac. dal. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. sevgili. əziz. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .

söz 1. sav. kəlam. 1. sav. sov. soy. söy. 1. söy. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). kəlmə. 1. sala . - sala salmaq: söz salmaq. 1. salıt. səlit. sorağ. sorğa. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. 1. gəp. kələçi.
- aydılan söz, aydılcaq söz qaynanası. (aydılan: deyilən). (aydılcaq: deyiləcəl)
-aytsam söz olar, aytmasam dərd olar. (aytsam: desəm)
-
söz var el içində, söz var ev içində.
-
söz var əş içində, söz var ər içində. (əş: ərarvad)
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə yaşarsan.
-
kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma açıqlamağa)
-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
- çonğ söz: əsil söz.
-doğru nədənlərə toxunmadan sözü sözə satma, söz aldağac: savsata. səfsətə. çaxnaş. sözü buruşdurub, dolaşdırıb, istədiyi sonucu çıxarma.
-iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış: saltav. salto. (xəşin)
- quru söz: boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. qozağ. kovaz. loğaz. ( > gəzafə). (quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).
-söz alış verişmək: (alış verişi edmək) savlaşmaq.
-söz düşüyü: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-söz edmək: savınmaq. söhbət edmək. - uyğu (iygi) savınmaq: iygüləmək. eygiləmək. zikri xeyr edmək. sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək.
-
kişi başın pozanda ''söz''düzəndə söz.
-kişi görkü söz, ocaq görkü köz. (görkü: yaraşığı. gözəlliyi)
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-iti, acı, uslu söz, davranış: sivsi (> sipsi). səpsə.
-uyumsuz, əməlsiz söz:sırgəp. sərgəp. boş danışıq.
- (tapmaca). -eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz.
- söz əbəsi: söz qurdu: söz usdası: söz maması: hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən.
- söz konusu olmamaq: söz düşməmək
- söz aramızda: kimsə bilmədən, duymadan.
- söz atmaq: sataşmaq. sözlə sarkıtmaq, müzahimət edmək.
- söz daşımaq: söz gətirib aparmaq.
- söz edmək: söyləmək.
- söz ola bəri gələ: saçma sapan söz.
- söz salatı: gərəksiz, düzənsiz uzun qonuşma
- söz toxundurmaq, ilişdirmək: iğnəli qonuşmaq.
-söz olsun, torba dolsun: işsiz qalmayıb, gərəksiz qonuşmaq.
- söz eşitmək: çor eşitmək: paylanmaq. danlanmaq.
- söz qaçırmaq: bara qoymaq.
- söz düşməmək: söz konusu olmamaq.
- söz körüyü: 1. çox danışan kimsə. çançan. ozan. ağzan. (savt (sovt) (ərəb) : səs). 1. sözdə, dildə qalmayan. - sözlə gəmi yeriməz.
- söz söylədi bal qabağı: saçma sapan danışdı.
- ömür bitər yol bitmez, varın itər, söz itməz .
- saçma sapan söz: quşçuq.
-söz atmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. əl itişmək, ataşmaq.
-yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
-iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz:nəğz, lətif söz. sağın. savın.
- sav söz: açığ söz. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.
-boşuna söz carlayan, atan, dağıdan: şarlatan. carlatan.
-üz görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi)
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz. - o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-dayan, dirən, döz, yaşamında olmaz söz.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə