Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə126/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   171

sitqəq sidgək. südgək. siygək. sitgək. işəyən qulu. işəgən. çox işəyən.

sitrilmək sidrilmək. sıdrılmaq. siyrilmək. silinmək. sıyrılmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.

sitriq sitrik. sıtrığ. sığtırığ. salrığ. sınğın. singin. tumruş. (turşru. əxmu) .

sitsəq sidsək. südüyün tutamayan, saxlayanmayan.

situn 1. qolun - qolun (situn) daşı: sökə, bənayin daşı. səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. bənayin. 1. satun. sutun. sırıt. sırıq.

siv sivsi (> sipsi). (ağızla çalınan) fışqa.

sivə sivək (< sava. savağ) rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

sivəc sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

sivələmək səpələmək. incə incə yağmaq.

sivəq sivə. (< sava. savağ) rizə. sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.

sivətləmək sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.

sivəzləmək sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.

sivi siyri. sıyı. siri. sıvı. qayqan.

sivinqir sivingir > süyüngür. sunğur. şunqar. quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi.

siviq sivik. çivik. sivri, uzun olan.
- sivik çənəli. ( - bu uşağ böyüdükdə sivik olacaq.

siviq sivik. savığ. iti. qalxıq. - savıq qulağ: dik qulağ.

sivir sivr. > sərv.
-ucu iti, sivir olan: sirniş. sivniş.

siviriləşmək sirnişmək. sirnəşmək. sivnişmək. sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək. itilmək. dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.

siviriq sivirik. sürtük. sırtıq. siləvsin. süləysin. sürəysin. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

sivirmək sıyırmaq. sıvırmaq. siyirmək. (qayırmaq: züvdürmək) .

siviş 1. < lvinc. silbiç. silbiş. silbinc. (sil: zibil) çöp, çıpıq, zibil qabı. 1. sıvış. sıyış. qeyb. ğeyb.

sivişmək 1. civişmək. cücərmək. 1. sıvışmaq. sıyışmaq. qeyb olmaq. ğeyb olmaq. 1. sürüşmək. sivrişmək. zivmək. züvmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.

sivişqi sivişgi. sıvışqı. sivşik. sıvşık. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

sivişt -sivişt, sirişt, sıvışt olmaq: sıvaşmaq. sıvışmaq. sıvaşmaq. suvaşmaq. əl çəkməmək. yapışmaq. - bilməm nə istir, sivişt olub qopmur.

siviştirmək sivişdirmək. sivrişdirmək. sürüşdürmək. zivdirmək. züvdürmək. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək.

sivlə silvi. silvə. 1. uca, dik yer. 1. ucu acıq, iti, bic olan nərsə.

sivmək 1. { sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. } . - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. istəmək. sevmək. sevəmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq.

sivnəşmək sivnişmək. şivnişmək. şivnəşmək. sirnişmək. sirnəşmək. siviriləşmək. itilmək. dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.

sivniş sirniş. ucu iti, sivir olan.

sivnişmək sivnəşmək. şivnişmək. şivnəşmək. sirnişmək. sirnəşmək. siviriləşmək. itilmək. dadanmaq. - sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya.

sivr sivir > sərv.

sivrəq sivrək. sivrəgər. qurnaz. qura. zirək. başlı. huşlu.

sivrəqər sivrəgər. sivrək. qurnaz. qura. zirək. başlı. huşlu.

sivri 1. savan. sovan. ucu iti. 1. sıpıq. süpük. - sıpıq sırıq: ucu iti dəğənək.
-sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan: küt. küs. çüt. qıt.
-sivri, uzun olan: sivik. çivik.
- sivik çənəli. ( - bu uşağ böyüdükdə sivik olacaq.
-ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq: sipləmək. sıplamaq.
- uzun, sivri kəllə: salpan baş(salpan:sallaq).
-çox, aşırı sivri, iti: sivsi. sipsi. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir.
-ucu sivri, biz nərsə: sivsi (> sipsi).
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
-iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim:soka. soxa. soba.

sivrilmək (suvrulmaq. zuvrulmaq. sürvülmək) uzamaq. uzanmaq.

sivriq sivrik. körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə.

sivrisinəq -sivrisinək çeşiti: gürpdüşən.

sivrişmək sürüşmək. sivişmək. zivmək. züvmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.

sivriştirmək sivrişdirmək. sivişdirmək. sürüşdürmək. zivdirmək. züvdürmək. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək.

sivsi (> sipsi). 1. səpsə. iti, acı, uslu söz, davranış. 1. ucu sivri, biz nərsə. 1. uclu nərsə. - sapın sivsin tapsam saplaram. 1. süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə. 1. sıbızqı. sığzıq. düdük. 1. siv. (ağızla çalınan) fışqa. 1. səvsi. səpsi. sipsivri. sipsivir. çox, aşırı sivri, iti.

sivsimək sipsimək. səvsimək. səpsimək. sipsivrilmək. 1. itilənmək. 1. dik daşlanmaq. - onun nə gizli olan işi var ki, məni gördükdə sipsidi.

sivşiq sivşik. sivişgi. sıvışqı. sıvşık. sıyşqı. sıyşık. qeyb ilə bağlı.

siy 1. siğ. sıqqa. 1. siğ. heyvanı, çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi. 1. siğ. ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim. - dəmir siğ. - ağac siğ. 1. sıy. yumurta ağının qabığı.

siyə 1. sıya. olaraq. üzrə. - maq üçün. - kəsəsiyə: kəsmiş olaraq. - öləsiyə: ölmüş olaraq. - gedəsiyə: gedəsi olaraq. gedmək üzrə. - gələsiyə: gələsi olaraq. - tutasıya: tutmuş olaraq. - çıxasıya: çıxmış olaraq. 1. sıyam. sövəm {- bir sökəm: bir süyəm . (sox: işarə). : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq).

siyəcən siğəcən. sütəcən. (1. < sığallamaq: oğmaq. 1. < savallamaq: qoğarıb götürmək. 1. < sürtmək) can sürtən kisə. yunaq kisəsi.

siyəmək 1. sığamaq. siləmək. oxşamaq. nazlamaq. - üz gözün siyədi. .. siymək. simək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. siymək. simək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

siyəq siyək. sik. sağ. sıyağ. sıraq. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə.

siyəz 1. sıyaz. sıysağ. siysək. əris. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1. sıyaz. sıysağ. siysək. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıyaz. sıysağ. siysək. sıyğaq. sırğaq. sərgək. duyqar. həssas.
-sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə: sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.

siyəzliq siyəzlik. sıyazlıq. sıysağlıq. siysəklik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik.

siyimək sıyımaq. sezmək. seymək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

siyin siyn. 1. çiyin. boy. əndam. 1. dış görnüş. duruğ. durğ. zahir. surət.

siyinçi sinçi. ayğaqçı. ayğac. casus. dil avçısı.

siyinli sinliş gözəl. görkəmli. boylu. əndamlı.

siyinmək sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyişmək. 1. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.

siyipqərmək siyipgərmək. siyirmək. nərsəni dibinəcən tökətmək, işlətmək.

siyir sir. sil. silir. silik. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy.

siyirən sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirgən. > sırağan. sıradan. 1. arıdan. ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sızan. süzən. tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.

siyirib -süprüv siyirib: silib sırıb. silib sıyıb. silib süpürüb. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər.

siyirmə sıyırma. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq). 1. böyük oraq. 1. sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking. 1. həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar. 1. dam qırağlarında düzülən herə, hörə.
-siyirmə biçmə: taxılın yalnız başağın üzmə.

siyirmək 1. sıvqarmaq. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb geddi. 1. sıyırmaq. > sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. {sergin (fars)}. 1. sıyırmaq. sıvırmaq. sivirmək. (qayırmaq: züvdürmək) . 1. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. silmək. tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq. 1. sıyırmaq. sıyrırmaq. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) . 1.sıyırmaq. soğurmaq. çıxarmaq. çəkmək. 1. sirmək. sırmaq. sıyırmaq. çəkib çıxartmaq, ayırmaq. - yaşam dadın ağzımda sırdı. - nə tez dosdundan sırdın. - onun tutağı, durağı yoxdu, sarılmadan sırıb gedər. 1. sirmək. silmək. silirmək. saylamaq. paklamaq. təmizləmək. 1. siyipgərmək. nərsəni dibinəcən tökətmək, işlətmək. 1. zivirmək. süzürmək. axıtmaq. 1. zivirmək. süpürmək. silmək. bitirmək.
-nərsəni bir yerdən siyirmək, ayırmaq: sırmatmaq. - sudan balığ sırmatıb satdı. - yeməyin, ətin suyun sırmat.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-əti yağdan, sümükdən siyirmək: savtamaq. sovtamaq.

siyirqə siyirgə. siyirgəc. sirgə. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. 1. kürək. 1. sürgü. sırpı. silgi. rəndə.

siyirqəc siyirgəc. siyirgə. sirgə. sıyırqaç. sıyırqa. sırqa. 1. kürək. 1. sürgü. sırpı. silgi. rəndə.

siyirqən siyirgən > sırağan. sıradan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. 1. arıdan. ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sızan. süzən. tanğıtan. təsfiyə edən. 1. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.

siyirqi siyirgi. sıyırcı. sırpıcı. sıypıc. süypüc. sürpüc. süpüc. süpürgə.

siyirqi siyirgi. sirgin. sıyığın. sıyğın. siyrin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə.

siyirqin siyirgin. sirgin. sırqın. sıpqın. bezgin. bıqqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz yaşamından sırqın biri.

siyirtilənmək səyirtilənmək. səğirtilənmək. səkirtilənmək. avara avara gəzmək. oyalanmaq. qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.

siyirtləmək sıyırtlamaq. sıvırtlamaq. sıfırtlamaq. arıtlamaq. təmizləmək. saylamaq. paklamaq.

siyirtmək 1.sıypıtmaq. qaldırmaq. yox edmək. 1. siyritmək. zivritmək. zivirtmək. süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək. 1. siyritmək. zivritmək. zivirtmək. süprütmək. silitmək. bitritmək.

siyiş sidiş. siyiş. südüş. şüşüş. işəş. işəmə.

siyişmək sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. 1. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. tovbə edmək.

siyizləşmək sıyızlaşmaq. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. duyarlaşmaq.

siyləmək siləmək. sıylamaq. oxşamaq. nazlamaq.

siyləş sıylaş. sıyaş. sıyğaş. sığaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.

siymək 1.işmək. - yerinə siyən uşaq. - siyənqulu: işiyən qulu. 1.sidirmək. südürmək. sitmək. işəmək. 1.siğmək. (qıymaq) bir sınırı aşmaq. 1.siğmək. səğmək. qaymaq. - qaranlıqdı gözlə ayağ siğməsin. - gözüm səğir. - ulduz səğməsi. .1. siyəmək. simək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. istəmək. sivmək. sevmək. sevəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq. 1. siyəmək. simək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. (sıy: siy: ehsas, hiss) sıyımaq. siyimək . sezmək. seymək. ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

siymələmək sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. yuxarı qəddəmək. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

siyn siyin. 1. çiyin. boy. əndam. 1. dış görnüş. duruğ. durğ. zahir. surət.

siynə sinə. duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer. dil. (del) .

siyqəq siygək. sidgək. südgək. sitgək. işəyən qulu. işəgən. çox işəyən.

siyqirliq siygirlik. sıyqırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.

siyrə sirə. uzun. uzanan. - siyrə yapmaq: sirə yapmaq: nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək.

siyri sıyı. siri. sivi. sıvı. qayqan.

siyrilən -hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən: sirgəv. sırqav. sırqov. iğrəngən.

siyrilib -nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy. siləy. - sözüvün siləyi nə.

siyrilmək 1. zivrilmək. süzülmək. axınmaq. axıtılmaq. tökülmək. 1. sıdrılmaq. sidrilmək. silinmək. sıyrılmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.

siyrimək 1.silkitmək. silkəmək. tükətmək. tökətmək. bitirtmək. qurtatmaq. 1.sirimək. sürəmək. kürəmək. - sirilmiş qar yığını, yolun orta qolun qapatmışdı.
-dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq: sırımaq. sırıvalmaq. soymaq.

siyrin sıyığın. sıyğın. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) fəzlə.

siyrinmək silkinmək. sirginmək. sıyırğınmaq. sırğınmaq. tükənmək. bitmək. qurtulmaq.

siyrinti 1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. sonbeşik. 1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. nərsənin sonuncu bölmü, damlası. 1. sırğıntı. sıyrıntı. sıyzıntı. sızıntı. sıxıntı. çökələk. çökgək. risub. 1.sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

siyrişmək sıyrışmaq. təsviyələşmək. - o hələ verimin sırışmazıb: verdi. - dünən alımın sırışdı: aldı. - il başı sırış sürüşü (alış ötüşü) sıyrışacağıq.

siyrit sıypıt. sırpıt. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

siyritiş sıyrıtış. silkiştiriş. sarsıtış. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

siyritmək 1. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək. 1. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süprütmək. silitmək. bitritmək. 1.sıyrıtmaq. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq. paylamaq.

siyrpi sıypı. sıyırpı. sırpı. süypü. sürpü. süpü. süpürmə işi.

siysəq siysək. 1.sıyaz. siyəz. sıysağ. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1.sıyaz. siyəz. sıysağ. əris. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar . 1.sıyaz. siyəz. sıysağ. sıyğaq. sırğaq. sərgək. duyqar. həssas.

siysəqliq siysəklik. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik.

siytirmək siydirmək. işətmək. - siydirgən darı: işəyə aparan dava.

siytirqən - siydirgən darı: işəyə aparan dava.

siz sız >sis (< sızmaq. süzmək). 1. çiğ. şeh. 1. süz (> liz (fars)}. sürük.
-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz). (dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar).

sizi -sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları gördükdən son, artıq sizsəmərəm.

sizqəv sizgəv. sızğav. sırğav.

sizqi sizgi. sırğı. sirgi. sızğı. 1. çox incə, yazıq (nazik) olan. - əriyib sızğıya dönmüş bir gənc. 1. (göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap.

sizsəmək sizi görmək istəmək, könlü istəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları gördükdən son, artıq sizsəmərəm.

soba 1. soka. soxa. iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim. 1. sabu. sapu. çapı. (<> çapmaq. çıpmaq). dəğənək. 1. salqa. uzunsov. savsov. sürröy. sürrəy. süllöy. 1. sop. sovub. soğub. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin işlətdiyi dəğənək.

sobalamaq 1. sırımaq. sırıblamaq. sırıqlamaq. çubuğlamaq. 1. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.

sobalan sabalan. sabağan. savalan. sovalan. sovağan. süvələn. süvəğən. iti, sovuq uclu nərsə.

sobalaşmaq soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.

sobası sorvası . uzun sovu -qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ: soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan.

sobı söbi. sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sobluq sobluğ. sovluq. savlıq. sallıq. uzunluq. boyluq.

soccus soccus (latin) sock (ingilis). soxmaq.

socq sock (ingilis). soccus (latin) soxmaq.

socuşmaq -sancışıb socuşmaq: sancılanıb soncuğlamaq.

soçur -saçır soçur:saçır. seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə.
-saçır soçur: saçır. pox püsür.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə