Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə75/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   171

saçatmaq saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək. savrıtlamaq. sovrutlamaq. yağıtamaq. yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.

saçav 1. saçmaq. açmaq . 1. saçva. sağav. sağva. ilk çıxan göy gövərənti. 1. saçva. sağav. sağva. təbərzə yemiş. 1. saçva. sağav. sağva. yep yeni.

saçava > seçəvə. 1. işarə. 1. hərəkə.

saçavan saçar. sayavan. (> çadorvan (fars)}. 1. sığqaç. sağac. sıyıc. çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq. 1. yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi.

saçavar (> səza var (fars)}. ödüllü. layiq.

saçay > səçə. seçə. saçat. səccadə. üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı.

saçayaq 1. üçlük. - saçayaq yaşamaq: üçlükdə yaşamaq. 1. üç təkərli daşqa, araba.

saçı 1. ləqəb. 1. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. 1. saç. ərməğan. verəsi. bağış. bəxşiş. soyurqal. sevirqal. qoyul. sür. ehsan. tiyül. 1. seçi. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). dalqılı. dalqışlı. tanalı. fərq. fərqli. 1. səpi. sərpi. səp. çisi. sisi.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış yağırdı.

saçıcı 1. . saçan. dağıdan. (# seçici: seçən. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. saylavçı. seçmən) 1. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən. ayıran. görən.

saçıq 1. . açığ. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli. 1. seçik. açıq. qolaylıqla seçiləbilən. 1. dağınıq. sınğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. 1. kiçik saç. tava. 1. saçığ. saçaş. saçığ. > şabaş. tapaş. 1. saçığ. saçaş. saçığ. nisar. 1. şadlığ. 1. saçığ. saçaş. saçığ. qurbanlıq. 1. saçığ. saçaş. saçığ. ehsan. 1. saçığ. saçaş. saçığ. sədəqə. 1. saçığ. saçqı. (yerə saçılıb, yıyılan) səccadə. üzərində oturulan, tapınan (namaz qılınan) yayqı. 1. səçik. açıq. çözük. qutuq. yuçut. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə. 1. saçığ. dağnıq. (pərakəndə). 1. saçığ. saçığ. saçaş. > şabaş. tapaş. 1. saçığ. saçığ. saçaş. nisar. 1. saçığ. saçığ. saçaş. şadlığ. 1. saçığ. saçığ. saçaş. qurbanlıq. 1. sasıq. sapıq. samıq. salıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin. 1. saçığ. saçığ. saçaş. ehsan. 1. saçığ. saçığ. saçaş. sədəqə. 1. çapıt. silbiç. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.
-açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.
-açıq saçıq: sərsərpə. aldırmadan. rahatca.
- açığ saçığ geyim: sallam saçaq geyim .

saçıqın 1. seçgin. seçmə. seçilmiş. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə. 1. saçığın. saçğın. fikri dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə.

saçıl sikdir.

saçılamaq 1. saçlamaq. araşdırmaq. incələmək. 1. imgələmək. gözünə gətirmək. sağınmaq. səğinmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım.

saçılamaq nərsəni bir yerdən çəkərək çıxartmaq. - qılıncı saçıladı cumdu. - acıdısa atıla (kmsə), batıbdısa saçıla (tikan) .

saçılan səpilən. sərpilən. səpilivcən. sərpilivcən. saçlavılcan.
-yoxsullar üçün yemək, para, geyim, nərsələr saçılan, verilən yer: səpilik. yolçuxana.
-saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.

saçılanmaq saçılmaq. səçələnmək.

saçılaraq -yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.

saçılı qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
-saçılı, səpili olan: seyrək. < səçrək < saçraq. 1. aralıqlı. 1. nadir.

saçılqa saçılqı. sərpinti. səpinti. sapıntı. 1. qurban, ehsan dağıtımı. 1. damla.

saçılqaş saçılğaş. saçıldaş. səpildaş. səpilləş. sərpinti. səpinti. çisinti. sisinti. -səpin səpin: sərpin sərpin.

saçılqı saçılqa. sərpinti. səpinti. sapıntı. 1. qurban, ehsan dağıtımı. 1. damla.

saçılmaq 1. seçilmək. dalqınmaq. fərq edilmək. ayırd edilmək. görünmək. 1. çasılmaq. açılmaq. çözülmək. - çətinliklər, düğnüklər saçıldı. 1. saçılanmaq. səçələnmək. 1. səçilmək. açılmaq. çözülmək. 1. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. yuçunmaq. yuçğınmaq. sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. səçilmək. seçilmək. 1. sınğınmaq. dağılmaq. ayqanmaq. ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. pərişan olmaq. 1. sərilmək. sərpilmək. çilənmək.

saçılmış 1. seçilmiş. seçgin. 1. seçilmiş. seçilmişdən sonra arda qalan. 1. sikdirilmiş.

saçıltaş saçıldaş. saçılğaş. səpildaş. səpilləş. sərpinti. səpinti. çisinti. sisinti. -səpin səpin: sərpin sərpin.

saçım atqı. gecim (< 1. keçə. 1. < saçım) yəhərin altına qoyulan keçə, parça.

saçımaq 1. cücərmək. sürgünmək 1. dallanmaq. qol budağlanmaq. 1. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək. boğazına qaçmaq. 1. qaçımaq. qaçışmaq. sapışmaq. keçəmək. çeçəmək. sözü ağzında qalmaq. 1. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək. 1. saçmaq. (sprinkle (ingilis). 1. saçmaq. səpmək. sərpmək. sərpişdirmək. 1. saçmaq. saçalamaq. çiləmək. çilələmək. çisələmək. çisgələmək. 1. saçmaq. tökmək. düşürmək. - saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt. 1. saçmaq. bir orandan, mərkəzdən yaymaq. 1. saçmaq. səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək. qutarmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. sasımaq. sapımaq. samımaq. salımaq. qoxumaq. mütəəffin olmaq.

saçımca seçməcə. seçərək.

saçımlıq seçimlik. tanığlıq. intixabi.

saçımsar saçamsar. 1. sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık. çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad. 1. sarımsaq.

saçın 1. saçğın. salsam. çalsam. pərişan. şuridə. 1. sınğın. saçğın. səlpik. sölpük. soluğ. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. julidə
- saçın saçın. çisin çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. səp səp. sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis.
- saçın başın yolmaq: çox üzülmək.

saçına - birinin saçına girmək: birinin qınına girmək: birini sinsitmək, rahatsız edmək.

saçınaq > seçənək. altenaniv. çarə.

saçınaqlı > seçənəkli. altenanivli. təpirli. çarəli.

saçınaqsız > seçənəkeiz. altenanivsiz. çarəsiz.

saçınaqsızlıq > seçənəkeizlik. altenanivsizlik. təpirsizlik. çarəsizlik.

saçınmaq 1. saçdamaq. bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. bir işi ilkin kərə görmək. süfdə edmək. 1. sıçranmaq. inziac. yerindən qopunmaq. 1. sıçranmaq. inziac. didinmək. dincsiz, narahat olmaq.
-rasgələ saçınmaq, çaxınmaq: sərpələnmək. səpələnmək. saçalanmaq.

saçınsıramaq çözənsirəmək. bir tutudan, tutqudan, bənddən çözülmək, açılmaq istəmək.

saçıntı töküntü. səpgə.

saçır 1. saçır soçur. pox püsür. 1. kir. ləkə. 1. sapır. bir neçə nərsənin (yolun, çayın) birləşdiyi yer. 1. saçır soçur. seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə. 1. səçir. səxi. əliaçıq.
-saçır soçur: saçır. pox püsür.

saçıramaq sıçıramaq. 1. ləkələmək. çəkələmək. səkələmək. 1. saçqınmaq. sıçqınmaq. sallanmaq. titrəmək. titrəşmək. - ürəyim saçqındı.

saçırqaç saçırquç. sarığuç. sarquç. saçlıq. başörtüyü.

saçırquç saçırqaç. sarığuç. sarquç. saçlıq. başörtüyü.

saçırmaq savramaq. savırmaq. savçamaq. çalçamaq. boşuna xərcləmək. israf edmək.

saçısıcaqı saçısıcağı. 1. çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək. 1. xasa əkmək. 1. tavtavırma. tavqavırma. hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası.

saçış 1. (tabeş (fars) < 1. tapış. 1. təpiş). 1. cücük. sürgün. 1. səçiş. tutuş. 1. səçiş. dartış. peşşaş. pişkeş. 1. səçiş. ehsan. 1. saçar. səhər. - saçar yaxşam. saçar yaşğam: saçar yatşam: səhər axşam. - saçar yaxşam salqın qalxar. 1. saçı. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan.

saçışmaq suçuşmaq. birbirin suçlamaq, töhmətləmək, ittihamlamaq.

saçıt 1. saçdağ. hər nəyin başlanqıcı. süfdə. 1. səcdə. (kürəş: riku') 1. yayıt. payla. baçla. balda. balqat. böl. ülət. sər. 1. saçut. saput. sapıt. 1. iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq. 1. savut. savıt. küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmü papağ.

saçıtıq saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçıtqı saçıtıq. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçıtmaq 1. qol budağ vermək. 1. sasıtmaq. sapıtmaq. samıtmaq. salıtmaq. qoxutmaq. mütəəffin edmək. 1. sıytırmaq. (sıyıt: sızıt: südük) sızıtmaq. işətmək.

saçıtsız seçitsiz. çeşitsiz. səciyyəsiz. karaktersiz. xuysuz. qılıqsız .

saçıvmaq savıcmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək. işgillənmək) qocunmaq. quşqunmaq. qaçqınmaq.

saçıya süfrəyə. -saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos taxımı: silkilik. səpilik. duzluğ.

saçqa 1. < savaç. savca. saçağ. saç. pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq. 1. saçğa. dan atandan son günəşin ışınlar (şuaları). - dan atmadan saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz. - saçğa günü tanıdar: günün saçğası, ışığı günün dəlilidir (günün varlığına dəlilildir). 1. saçğa. mənqulə.

saçqabab saçkabab. tavakabab.

saçqaq saçğaq. saçğan. vel xərc. israfçı. müsrif.

saçqal > saqqal.

saçqan saçğaq. vel xərc. israfçı. müsrif.

saçqanmaz ışınmaz. ışğınmaz. - dan atmadan saçğanmaz: ışınmaz, gün çıxmaz.

saçqası - günün saçğası, ışığı günün dəlilidir. (saçğa: dan atandan son günəşin ışınlar, şuaları). - saçğa günü tanıdar. (günün varlığına dəlilildir) .

saçqayı saçğayı. saçağçı. süsəri. susarı. hamam böcəyi.

saçqı {saçma. (< saçmaq) > seşmə} 1. yabba. pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq. 1. saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə. 1. ağızduruq. ağızlıq. köpəyin, bir heyvanın qapmaması üçün vurulan ağızlığ. 1. saçığ. (yerə saçılıb, yıyılan) səccadə. üzərində oturulan, tapınan (namaz qılınan) yayqı.
-üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə.

saçqıl 1. > kakil. saçağa. keçəğə. təpədə saxlanılan pərçəm. 1. > şişgil. çeşgil. canlıda, bitgidə ərkəklik yarağı.

saçqılan -gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. (saçmaq: atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq).

saçqın saçğın. 1. saçığın. fikri dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə. 1. sınğın. səlpik. sölpük. soluğ. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. julidə 1. saçın. salsam. çalsam. pərişan. şuridə.

saçqınmaq saçıramaq. sıçqınmaq. sallanmaq. titrəmək. titrəşmək. - ürəyim saçqındı.

saçlaq saçlağ. gur saçlı.

saçlama sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. xaşlama. xaş. dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət. yəxni.

saçlamaq 1. saçdan tutuşmaq. - yaxalayıb saçlayıb sürüdü. 1. saçılamaq. araşdırmaq. incələmək.

saçlanmaq sapbalmaq. çapbalmaq. qıllanmaq. tüklənmək.

saçların -saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli: saçat. saç çat. saçağ kəsəli.

saçlaşmaq sanclaşmaq. çatlaşmaq. raslaşmaq.

saçlatmaq səlçətmək. dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. tarımar edmək. yenğitmək. - su saçlatıldı.

saçlavılcan səpilivcən. sərpilivcən. səpilən. sərpilən. saçılan.

saçlı sapbal. çapbal. qıllı. tüklü.
- saçlı ulduz: quyruqlu ulduz.
-gur saçlı: saçlağ.

saçlıq saçlığ. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım. 1. > saşlıq. komaçı. peruk. qoyma başlıq, saç. 1. saçırqaç. saçırquç. sarığuç. sarquç. başörtüyü.

saçma {saçqı (< saçmaq) > seşmə} . 1. sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor. 1. əbəs. boş. anlamsız. yava. hərzə. yersiz. 1. axın. bir yerdən şığıb, iticə axan, saçan, çıxan, düşən nərsə. 1. saçağ. bəzək. süs. 1. saçağ. balığ toru. 1. saçağ. tor. - saçma salağ: tor pərdə. 1. saçağ. ədüviyyə. ədüviyyəcat. 1. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. qurşun çeşiti. 1. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. tullantı. seçindən arda qalan atılmalı nərsələr. 1. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat. . 1. yabba. pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq. 1. saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə. 1. sapma. 1. suç. 1. > çəpmə. iki nərsənin birbirinə çapmasından oluşan açı. 1. çapma. gözlənənlə, gərəkənlə oluşanın arasında düşən uzaqlıq, aralıq, ayrılıq, dalqıc, fərq, təfavüt. bir tutşdurma, düzləmə biriminə, ölçüsünə görə oluşan azlıq, çoxluq. ox qabı. - sizin ölçüzə görə burda heç bir sapma görünmədi. - iki nümrə sapma ilə sınavdan düşdü. - qurşun iki metr sapma ilə imə (amaca) çatmayıb yerə düşdü. - iki dosd ara sapma düşməsin. - keçən dəprəmdə bu evin eşik duvarına yekə sapma (çat) düşdü. 1. namüvəffəqiyyət. eşek. 1. seşmə. söggə. sökə. poxpüsür. 1. seşmə. sil. dışqı.
-saçma sapan qonuşmaq: saçmalamaq. savçamaq. çalçamaq. çavçamaq. çalçığlamaq. - bitir çalçavı!.
- saçma sapan danışdı: söz söylədi bal qabağı.
- saçma sapan söz: söz ola bəri gələ.
- saçma sapan söz: quşçuq.

saçmaq 1. dağıtmaq. yağıtmaq. tökmək. səpələmək. sərpələmək. sərələmək. sərpmək. 1. . səkmək. atmaq. 1. açmaq. çözmək. 1. atmaq. əl çəkmək. əldən qoymaq. tərk edmək. bıraxmaq. - gecə keçmiş yarıya, çapıl (əcəl) gəlmiş qapıya, güman qalmış qaçıya, indi ev davarın saçqılan. 1. çaçmaq. 1. qaçmaq. 1. saçımaq. (sprinkle (ingilis). səpmək. sərpmək. sərpişdirmək. 1. saçımaq. (sprinkle (ingilis). saçalamaq. çiləmək. çilələmək. çisələmək. çisgələmək. 1. saçımaq. (sprinkle (ingilis). tökmək. düşürmək. - saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt. 1. saçımaq. (sprinkle (ingilis). bir orandan, mərkəzdən yaymaq. 1. saçımaq. səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək. qutarmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. səpmək. ötürmək (# saxmaq: sakmaq. tuturmaq) 1. salmaq. səpmək. sərpmək. - tuxum salmaq. 1. tökmək. - tər saçmaq: tər tökmək. 1. saç > saşumaq. < açılmaq. gəvşəmək. boşalmaq 1. saçav. açmaq 1. saçnamaq. açmaq.
- bur saçmaq: iy salmaq.
-saçmaq açmaq: çaqmaq. bölmək.
- sür saçmaq: 1. ləzzət vermək. 1. dür saçmaq: gözəl qonuşmaq.
-rasgələ saçmaq, çaxmaq: sərpələmək. səpələmək. saçalamaq.

saçmaqlı saçmağlı. kirli. çirkli. irkli. - saçmağlı paltarı dəğişmək.

saçmalamaq 1. saltalamaq. səfehləmək. 1. saçma sapan qonuşmaq. savçamaq. çalçamaq. çavçamaq. çalçığlamaq. - bitir çalçavı!.

saçmalıq seşməlik. silik. dışqılıq.

saçman seçmən. saçıcı. seçici. saçan. seçən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən. ayıran. görən.

saçmaz çaşmaz. yanılmaz. tükənməz. sağrış. dəvamlı. sarsımaz. paydar. pabərca.

saçnaltamaq saçnaldamaq. soncuqlamaq. sancuqlamaq.

saçnamaq saçmaq. açmaq.

saçrab sıçrab. saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. birdən. anidən. nagəhani.

saçrac saçrıc. sapsaq > sampaq. sarpaq. sovarda. velxəş. israfçı. itlafçı. tələf edmə.

saçraq > səçrək > seyrək (saçılı, səpili olan). 1. aralıqlı. 1. nadir.

saçramaq 1. . sıçramaq. 1. sıçramaq. saçamaq. sıçamaq. çəçəmək. çəçrəmək (> sərçə. səçə. çıpcığ). 1. sıçramaq. sıçarmaq. saçarmaq. - atına minib dış (dışa) sıçradı (çıxradı) .

saçraş sıçraş. çəkdən, həddən çıxma.

saçratıq saçıtıq. saçıtqı. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçratqı saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. 1. sıçranmış, səpilmiş nərsə. 1. ləkə. 1. bənək. dük. bük. xal. 1. iftira. 1. asib. xəsarət. ziyan. 1. eyb. əğib. nəng. azərm. ar. 1. qısrıt. qıtsır. təqsir. xəta. qusur. 1. bələş. bulaş. batqa. kir. kəsafət. 1. rəhrufu atmış. - saçratıq parça. 1. sulu yara.
- palçıq sıçıtığı. - boya sıçıtqısın qaldıran dərman.

saçratqu saçratuq. yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti.

saçratuq saçratqu. yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti.

saçrayaq sıçrayaq. saçsıraq. sarsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

saçrıc saçrac. sapsaq > sampaq. sarpaq. sovarda. velxəş. israfçı. itlafçı. tələf edmə.

saçrış sərsiriş. salsalış. israf.

saçrışmaq suçgürmaq. səkrişmək. urküşmək. suçruşmaq. suçuşmaq. - at ilrən kimi suruşdu.

saçrıtmaq sarçıtmaq. sərpmək. sərmək. salmaq. yaymaq. dağıtmaq.

saçruşturmaq saçruşdurmaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

saçsılamaq sıçrasılamaq. titrəşmək. silkənib çabalamaq.

saçsinir seşmir. şahdamar.

saçsınır şahdamar.

saçsıraq saçrayaq. sıçrayaq. sarsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

saçta tavada. -ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə (ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.
-saçda iki yana ayrılan xət: saçara.

saçtaq 1. saçtağ. satağ. nərdə. eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq. barmaqlıq. mə'cər. mərcər. 1. saçtağ. satağ. qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri. 1. saçdağ. saçıt. hər nəyin başlanqıcı. süfdə.

Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə