1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

 h
ə
rar
ə
tin qalxmas
ı
 il
ə
 dövrü k
ə
skinl
əşmə
 verir. X
ə
st
əyə
 hans
ı
 t
ə
dbir
vacibdir?
A) Mü
ş
ahid
ə
B) Antibiotikoterapiya
C) T
ə
cili 
əmə
liyyat
D) Diaqnostik punksiya
E) Planl
ı əmə
liyyat
233. 
Ş
ok zaman
ı
 h
ə
yat
ı
 vacib funksiyalar
ı
n pozulmas
ı
na s
əbə
b olan birincili etioloji
faktor hans
ıdı
r?
A) A
ğrı
 hissiyat
ı
 il
ə ə
laq
ə
dar ba
ş
 beyin qab
ığını
n tormozlanmas
ı
B) Toxuma v
ə
 orqanlar
ı
n parçalanma m
ə
hsullar
ı
n tör
ə
tdiyi intoksikasiya
C) K
ə
sk
ı
n t
ənə
ffüs çat
ış
mazl
ığı
D) M
ə
rk
ə
zi hemodinamikan
ı
n pozulmas
ı
E) “Vegetativ burul
ğ
an
ı
” böyr
ə
küstü v
ə
zin qab
ı
q madd
ə
sinin v
ə
 hipofizin g
ə
rginl
əşmə
si il
ə
ə
laq
ə
dar
234. Dörd ya
şlı
 u
ş
aqda budun a
şağı
 1/3-nin k
ə
skin hemotogen osteomieliti il
ə

st
ə
liyinin 2-ci sutkas
ı
nda toxumalar
ı
n punksiya zaman
ı İ
rin al
ı
nmad
ı
. Hans
ı
əmə
liyyat apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) D
ə
rinin k
ə
silm
ə
si, osteoperforasiya
B) Antibiotikoterapiya 
əzələ
daxili
C) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n k
ə
silm
ə
si, osteoperforasiya
D) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n k
ə
silm
ə
si
E) Venadaxili antibiotikin yeridilm
ə
si

235. K
ə
skin hemotogen osteomielit
ə ş
übh
ə
 olarsa, sümükdaxili t
ə
zyiq göst
ə
ricisi
normada nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) 60-100 mm.su süt.
B) 160-180 mm.su süt.
C) 140-160 mm.su süt.
D) 90 mm.su süt.-dan a
şağı
E) 122-140 mm.su süt.
236. Hemotogen osteomielitl
ə
 x
ə
st
ə
liyin yar
ı
mk
ə
skin dövründ
ə
 formala
şmış
sekvestral qutu olarsa, hans
ı
 müalic
ə
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Mü
ş
ahid
ə
B) Sümükdaxili antibiotikoterapiya
C) Sekvestrektomiya
D) Fizioterapiya
E) Voronçixin 
əmə
liyyat
ı
237. Hemotogen osteomielitl
ə
 x
ə
st
ə
liyin yar
ı
mk
ə
skin dövründ
ə
 sümüyün diffuz
zədələ
nm
ə
si sekvestrasiya il
ə
 mü
ş
ay
ə
t olunmursa, hans
ı
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Fizioterapiya
B) Çoxsayl
ı
 trasdermal osteoperforasiya
C) Mü
ş
ahid
ə
D) Sekvestrektomiya
E) Toxumadaxili antiseptikl
ə
 müalic
ə
238. Anadang
ə
lm
ə
 q
ı
sa yem
ə
k borusunda 
ə
sas simptom hans
ıdı
r?
A) Qanl
ı
 qusma
B) Regurgitasiya
C) Salivasiya
D) Disfagiya
E) H
ı
çq
ı
rma
239. K
ə
skin hemotogen osteomielit
ə ş
übh
ə
 olarsa, sümükdaxili t
ə
zyiqin ölçülm
ə
sin
ə
göst
ə
ri
ş
 n
ə
dir?
A) Bütün göst
ə
ril
ə
n hallarda
B) Anamnezind
ə
 travma
C) 
Ə
trafda a
ğrını
n olmas
ı
 v
ə
 yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t
D) Bir oyna
ğı
n z
ədələ
nm
ə
si il
ə
 revmatizm
E) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n x
ə
st
ə
liyi sindromu

240. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
 v
ə
 fistulas
ı
 olan x
ə
st
ə
nin rentgenoqramma v
ə
kontrast müayin
ə
sind
ə
 a
şağı
da sadalanan informasiyalardan hans
ını ə
ld
ə
 etm
ə
k
olmur?
A) Atreziyan
ı
n formas
ını
B) Ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ını
n olub-olmamas
ını
C) A
ğ
 ciy
ə
rin iltihabi d
ə
yi
ş
ikliyinin d
ərəcə
sini
D) Yem
ə
k borusu- traxeya fistulan
ı
n uzunlu
ğ
unu
E) Atreziyan
ı
n s
ə
viyy
ə
sini
241. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 yum
ş
aq toxumalar
ı
n drenaj müdd
ə
ti nec
ə

ə
yy
ə
n edilir?
A) A
ğrı
 sindromunu götürm
ə
kl
ə
B) Laborator göst
ə
ricil
ə
rin dinamikas
ı
 il
ə
C) Rentgenoloji göst
ə
ricil
ə
rin dinamikas
ı
 il
ə
D) Patoloji ifrazat
ı
n xarakteri v
ə
 miqdar
ı
 il
ə
E) 
Ə
hval
ı
n yax
şı
la
ş
mas
ı
 il
ə
242. Qarn
ı
n küt travmas
ı
 alm
ış
 u
ş
aqda perkutor olaraq qaraciy
ə
r kütlüyü itib.
Sonrak
ı
 müayin
ə
 hans
ı
 olmal
ıdı
r?
A) USM
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun t
ə
sviri rentgenskopiyas
ı
C) Angioqrafiya
D) Laparoskopiya
E) Laparosintez
243. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
 x
ə
st
ə
liyin normal
gedi
ş
i zaman
ı
 hvns
ı
 müdd
ə
td
ə
n çox saxlanmamal
ıdı
r ?
A) 1 ay
B) 1,5 h
ə
ft
ə
C) 1 h
ə
ft
ə
D) 2-3 ay
E) 2-3 h
ə
ft
ə
244. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 sa
ğ
alma müdd
ə
ti n
ə
 q
ədə
rdir?
A) 1 aya q
ədə
r
B) 12 aya q
ədə
r
C) 6-8 aya q
ədə
r
D) 8-10 aya q
ədə
r
E) 2-3 aya q
ədə
r

245. K
ə
skin hematogen osteomielit keçirmi
ş
 u
ş
aqda 2 il 
ə
rzind
ə
 proses

skinl
əşmə
mi
ş
dir. Göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 gedi
ş
 variant
ı
na aiddir?
A) Xroniki
B) Septikopiemik
C) Yar
ı
mk
ə
skin
D) Toksiki
E) Yerli
246. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 osteoperforasiya zaman
ı
 t
ə
zyiql
ə
 irin xaric
olarsa, sonrak
ı
 etapda n
ə
 icra edilm
ə
lidir ?
A) 
Ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
B) Daimi yuyulma sisteminin t
ə
tbiqi
C) Sümükdaxili t
ə
zyiqin ölçülm
ə
si
D) Yaran
ı
n rezin burax
ıcı
lara q
ədə
r tikilm
ə
si
E) Sümükdaxili antibiotikoterapiya
247. Epifizar osteomielitd
ə
 iki t
ərə
fli aç
ı
q drenl
əmə
 n
ə
 zaman göst
ə
ri
ş
dir?
A) Paraartikulyar fleqmonada
B) 
İ
lkin punksiya zaman
ı
 çoxlu ifrazat mü
ə
yy
ə
n edil
ə
rs
ə
C) Diaqnozun t
ə
yin edildiyi bütün hallarda
D) Göst
ə
ri
ş
 deyil
E) Punksiya üsulu effektiv olmad
ı
qda
248. Böyr
ə
yin travmas
ı
nda hematuriya zaman
ı
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 daha
informativdir?
A) Sistoskopiya
B) Obzor rentgenoqrafiya
C) Retroqrad pieloqrafiya
D) Ekskretor uroqrofiya
E) Ureterosistoqrafiya
249. K
ə
skin hemotogen osteomielitin 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n tör
ə
dicisi hans
ıdı
r?
A) Protey
B) Streptokokk
C) Ba
ğı
rsaq çöpü
D) Göy-ya
şı
l irin çöpü
E) Q
ızılı
 stafilokokk
250. U
ş
aqlarda bazu sümüyünün kondilusüstü hiss
ə
sinin qapal
ı
 s
ınığı
nda qapal
ı
repozisiyaya n
ə
 vaxt apar
ı
lmal
ıdı
r?

A) Uzununa v
ə
 enin
ə
 yerd
ə
yi
şmədə
B) Bucaq alt
ı
nda yerd
ə
yi
şmədə
C) Enin
ə
 yerd
ə
yi
şmədə
D) Uzununa yerd
ə
yi
şmədə
E) Rotosion yerd
ə
yi
şmədə
251. Epifizar osteomielit
ə ş
übh
ə
 zaman
ı
 hans
ı
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Antibakterial müalic
ə
 v
ə
 mü
ş
ahid
ə
B) Osteoperforasiya
C) Oyna
ğı
n diaqnostik punksiyas
ı
D) Osteopunksiya v
ə
 sümükdaxili t
ə
zyiqin ölçülm
ə
si
E) Oyna
ğı
n drenaj
ı
252. K
ə
skin hemotogen osteomielitl
ə
 x
ə
st
ədə əmə
liyyat zaman
ı
 sümüküsilüyüalt
ı
 v
ə
əzələ
 aras
ı
na irin toplanmas
ı
 a
ş
kar edil
ə
rs
ə
 dekompresion osteoperforasiyadan
sonra n
ə
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) 
Əmə
liyyat yaras
ını
n kip tikilm
ə
sil
ə
B) 
İ
ki m
ə
nf
ə
zli boru il
ə
 drenl
əmə
C) Paraossal sah
ə
nin Redon üsulu il
ə
 drenaj
ı
D) Yum
ş
aq toxumalarda rezin burax
ıcı
 saxlamaqla
E) Bir m
ə
nf
ə
zli borularla axar üsulla yumaq üçün drenl
əmə
253. K
ə
skin hemotogen osteomielitl
ə
rd
ə
 osteoperforasiyadan sonra n
ə
 vaxt n
ə
zar
ə
t
rentgenoqrammas
ı
 apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) 1,5 h
ə
ft
ə
B) 2 h
ə
ft
ə
C) 3 h
ə
ft
ə
D) 2,5 h
ə
ft
ə
E) 1 h
ə
ft
ə
254. Budun yuxar
ı
 1/3-nin k
ə
skin hemotogen osteomielitind
ə
 a
şağı ə
traf
ı
n tam

cmd
ə
 yükl
ə
nm
ə
sin
ə
 orta hesabla, hans
ı
 müdd
ə
td
ə
n sonra icaz
ə
 verilir?
A) 4 ay
B) 2 ay
C) 5 ay
D) 6 ay
E) 3 ay
255. A
ğ
ciy
ə
r absesinin c
ə
rrahi üsulla bo
ş
ald
ı
lmas
ı
 üsulunu seçin:

A) Bronxoskop vasit
ə
sil
ə
 absess bo
ş
lu
ğ
unun sanasiyas
ı
B) Torokoskopla punksiya
C) Dö
ş
 q
əfə
sind
ə
n absesin aç
ı
lmas
ı
 v
ə
 drenaj
ı
D) Absesin dö
ş
 q
əfə
sind
ə
n punksiyas
ı
E) A
ğ
ciy
ə
rin rezeksiyas
ı
256. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 sümük iliyi kanal
ını
n sanasiya v
ə
 drenaj
ı
na
göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) Uzun sür
ə
n x
ə
st
ə
likd
ə
 v
ə
 sümüyün total z
ədələ
nm
ə
sind
ə
B) Göst
ə
ri
ş
 deyils
ə
C) X
ə
st
ə
lik tör
ə
dicisinin antibiotik
ə
 qar
şı
 davaml
ılığı
 a
ş
kar edil
ə
rs
ə
D) Böyük t
ə
zyiql
ə
 qan al
ı
narsa
E) Antibiotikl
ə
rin yeridilm
ə
si üçün h
ə
mi
şə
257. T
ə
qdim olunan v
ə
ziyy
ə
tl
ə
rin hans
ı
nda qusma m
ə
rk
ə
zi xarakter da
şıyı
r?
A) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
nda
B) K
ə
ckin appendisitd
ə
C) Paralitik ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
D) Sirk
ə
 tur
ş
usu il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ədə
E) Qida borusunun xalaziyas
ı
nda
258. K
ə
skin hemotogen osteomielit zaman
ı ə
traf
ı
n immoblizasiyas
ı
 nec
ə
 apar
ılı
r?
A) Laz
ı
m deyil
B) Dair
ə
vi gips sar
ğı
 il
ə
C) Gips langeti il
ə
D) Skelet dartmas
ı
 il
ə
E) Osteosintez etm
ə
kl
ə
259. K
ə
skin hemotegen osteomielitin erk
ə
n rentgenoloji 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Ocaql
ı
 osteoparoz
B) Osteoskleroz
C) B
ə
rab
ə
r osteoparoz
D) Sekvestr
E) Periostit
260. Do
ğ
um evind
ə
 mamaça do
ğ
uma köm
ə
k ed
ə
rk
ə
n yenido
ğ
ulmu
ş
 sa
ğ ə
lin travmas
ını
alm
ışdı
r. Bax
ış
 zaman
ı ə
l b
ədə
n istiqam
ə
tind
ə
 sallanm
ış
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
dir. Aktiv h
ərəkə
t
mümkün deyil. Passiv h
ərəkə
t dirs
ə
k oyna
ğı
 nahiy
ə
sind
ə
 k
ə
skin a
ğrılıdı
r. Sizin t
ə
qribi
diaqnozunuz?

A) Bazu sümüyünün konduluslardan keç
ə
e s
ınığı
B) Mil sümüyü ba
şını
n yar
ı

ıxığı
C) Travmatik pleksit
D) Bazu sümüyünün dirs
ə
k oyna
ğı
 nahiy
ə
sind
ə
 ç
ıxığı
E) Dirs
ə
k oyna
ğını
n kapsulunun g
ə
rilm
ə
si
261. Osteomielit 
ə
n çox hans
ı
 ya
ş
 dövrd
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) 5-7 ya
ş
a q
ədə
r
B) Bir ya
ş
a q
ədə
r
C) 2-4 ya
ş
a q
ədə
r
D) 15 ya
ş
dan sonra
E) 8-14 ya
ş
a q
ədə
r
262. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
 qida borusunun qanaxmalar
ını
 tör
ə
dir?
A) Qida borusunun x
ə

ə
ngi
B) Traxea- qida borusu fistulas
ı
C) Portal hipertenziya fonunda qida borusu venalar
ını
n varikoz gen
ə
lm
ə
si.
D) M
ədə
 xoras
ı
E) Qida borusunun divertikulu.
263. X
ə
st
ə
liyin 6-7 ci gününd
ə
 budun a
şağı
 1/3-nin k
ə
skin osteomieliti a
ş
kar olunub.
Yum
ş
aq toxumalar
ı
n punksiyas
ı
 zaman
ı
 irin al
ını
b.Sizin taktikan
ı
z:
A) D
ə
rid
ə
nkeç
ə
n osteoperforosiya
B) Osteosintez
C) Sümüyün rezeksiyas
ı
.
D) K
ə
sik osteoperforasiya
E) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n k
ə
silm
ə
si
264. Epifizar osteomielitl
ə
 x
ə
st
ələ
rin c
ə
rrahi müalic
ə
sind
ə
 taktiki s
ə
hv hans
ı
 say
ılı
r?
A) Oyna
ğı
n t
ə
krar punksiyas
ı
B) Oyna
ğı
n ikit
ərə
fli drenaj
ı
C) Oyna
ğı
n punksiyas
ı
D) Artrotomiya
E) Paraartikulyar sah
ə
nin drenaj
ı
265. 1,5 ayl
ı
q u
ş
aqda k
ə
skin irinli paraproktitin müalic
ə
si hans
ıdı
r?
A) Vi
ş
nevski m
ə
lh
ə
mi il
ə
 sar
ğı
 qoymaq
B) Antibakterial müalic
ə
C) K
ə
sik aparmaq v
ə
 dren
ə
 etm
ə
k

D) Fizioterapiya
E) 
İ
nfiltrat
ı
n radikal k
ə
silm
ə
si
266. 1,5 ayl
ı
q u
ş
aqda k
ə
skin paraproktitin, xroniki dövründ
ə
 n
ə
 zaman radikal

rrahi 
əmə
liyyat etm
ə
li?
A) 6 ay
ı
nda
B) 8 ayl
ı
q
C) 3 ay
ı
nda
D) 1,5 ya
şı
nda
E) ya
şı
ndan sonra
267. Yeddi ya
şlı
 u
şağı
n bud nahiy
ə

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə