Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Aşağıda qeyd olunan dərman vasitələrindən hansı birini kəskin ürək çatışmazlığı zamanı istifadə etmək məsləhət görülmür?Yüklə 1,49 Mb.
səhifə23/25
tarix10.12.2016
ölçüsü1,49 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

1445) Aşağıda qeyd olunan dərman vasitələrindən hansı birini kəskin ürək çatışmazlığı zamanı istifadə etmək məsləhət görülmür?
A) İzosorbit dinitrat

B) Ilgək diuretikləri

C) İzoptin

D) Morfin hidroxlorid

E) Dobutamin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə protokol. Bakı, 2010
1446) Dar QRS kompleksli mədəciküstü taxikardiya paroksizminin aradan qaldırmaq üçün seçim dərman preparatı hansıdır?
A) Vena daxili izoptinin yeridilməsi

B) Əzələ daxili Novokainamidin yeridilməsi

C) Vena daxili Lidokainin yeridilməsi

D) Kordaron həbinin peroral qəbulu

E) Obzidan həbinin peroral qəbulu
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. “Daxili xəstəliklər” I cild, Bakı, 2006 s.585-590
1447) Xəstədə anoreksiya, ürək bulanması, təkrar-təkrar davamlı qusma, hıçqırma, qarında ağrılar, sidik ifrazının yubanması və ishal halları var. Nəbzi 1 dəqiqədə - 48, çoxsaylı ekstrasistolalar qeyd olunur. EKQ-də PQ uzanıb, QT qısalıb, ST seqmenti çalova bənzər tipdə aşağı düşüb. Zəhərlənmə hansı dərman preparatının qəbulu nəticəsində baş verir?
A) Aspirin

B) Diqoksin

C) Klofelin

D) Amlodipin

E) Amitriptillin
Ədəbiyyat: Ağayev M.M. “Daxili xəstəliklər” I cild, Bakı, 2006 s.515
1448) Eritrositlərin çökmə sürətinin artmasına hansı amillər təsir etmir?
A) Hamiləlik

B) Kollaqenozlar

C) Iltihablı proses

D) Fibrinogenin, α2-qlobulinin artması

E) Hiperproteinemiya
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев ,“ Руководство по гематологии в 3 т.”, М.Ньюдиамед 2002, 2003, 2005
1449) Xroniki mieloleykozların əsas hematoloji göstəricisi hansıdır?
A) Eritrosit – eozinofil assosiyasianın artması

B) Bazofil – eozinofil assosiyasianın azalması

C) Eritrosit – eozinofil assosiyasianın azalması

D) Bazofil – eozinofil assosiyasianın artması

E) Eritrosit – bazofil assosiyasianın artması
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев ,“ Руководство по гематологии в 3 т.”, М.Ньюдиамед 2002, 2003, 2005.
1450) Hemolitik anemiya zamanı hansı sınaq həlledicidir
A) Bilirubinin düz fraksiyasının təyini

B) Ferritinin təyin edilməsi

C) Laktatdehidrogenazanın təyin edilməsi

D) Qeyri –düz bilirubinin təyin edilməsi

E) Qanın zərdabında qaptoqlobulinin təyini
Ədəbiyyat: М.Э.Вуд, П.А.Банн Секрет гематологии и онкологии 2001.
1451) Limfa düyünlərinin böyüməsi hansı xəstəliyə xas olan əlamət deyil?
A) Limfoqranulomatoz

B) Angioimmun limfadenopatiya

C) Kəskin limfoleykoz

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Xroniki limfoleykoz
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев ,“ Руководство по гематологии в 3 т.”, М.Ньюдиамед 2002, 2003, 2005.
1452) Aşağıdakılardan hansı antikoaqulyantdır?
A) III faktor

B) Plazminogen

C) ADF

D) Antitrombin IIIE) Streptokinaza
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган. Геморрагические заболевания и синдромы. Медицина 1988.
1453) Hemoqlobinin miqdarı hansı hallarda nisbi artmış olur?
A) Damardaxili laxtalanmada

B) Plazmaferez zamanı

C) Çox maye itirdikdə

D) Arıqlama zamanı

E) Profuz qanaxmalarda
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии.
1454) Hemoqlobin A hansı polipeptid zəncirlərdən ibarətdir?
A) β2S2

B) S4


C) β4

D) α2, β2

E) α2 S2
Ədəbiyyat: Т.Ю.Токарев и др. Медицина 1983. Наследственные анимии и гемоглобинопатии
1455) Aplastik anemiya üçün nə xas deyil?
A) Trombositopeniya

B) Mielopunktatda limfositlər

C) Splenomeqaliya

D) Retikulositopeniya

E) Anemiya
Ədəbiyyat: М.Э.Вуд, П.А.Бани. Секреты гематологии и онкологии 2001 г.
1456) “K” vitaminin mübadiləsi nə zaman pozulur?
A) Parenximatoz hepatit zamanı

B) Menorragiyalar zamanı

C) Miokard infarktı zamanı

D) Böyrək xəstəlikləri zamanı

E) Burun qanaxmaları zamanı
Ədəbiyyat: З.И.Баркаган. Гемморагические заболевания и синдромы М.Медицине 1988.
1457) Bunlardan hansı patoloji hemoqlobinə aid deyil?
A) HBS

B) HBC


C) HBD

D) HBE


E) HBA2
Ədəbiyyat: Ю.Н.Токарев и другие. Наследственные анемии гемоглобинами. Медицинa 1983.
1458) Bilirubinin quruluş şəkli hansıdır?
A) Öd - bilirubinin düz fraksiyası - biliverdin - bilirubin

B) Hem (dəmirsiz) - biliverdin - bilirubin

C) Hem - biliverdinreduktaza -öd bilirubin

D) Qeyri-düz bilirubin - biliverdin - bilirubin

E) Hem (dəmirsiz) - qlukuron turşu - biliverdin - bilirubin
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии
1459) Granulositar sıraya hansı hüceyrələr aiddir?
A) Eritrositlər, eozinofillər, monositlər

B) Plazmositlər, trombositlər, monositlər

C) Neytrofillər, eozinofillər, bazofillər

D) Eozinofillər, limfositlər, monositlər

E) Limfositlər, monositlər, neytrofillər
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии
1460) Periferik qanda eritrositlərin yaşam müddəti nə qədərdir?
A) 50-80 gün

B) 60 gün

C) 150 gün

D) 100 gün

E) 120 gün
Ədəbiyyat: А.И.Воробьев. Клинико-диагностическое значение лабораторных показателей в гематологии.
1461) Leykozların kəskin və xroniki formalara bölünməsinin əsasında nə durur?
A) Qanyaratma toxumaları elementlərinin anaplaziya səviyyəsi

B) Hepatosplenomeqaliya

C) Xəstəliyin gedişinin xarakteri

D) Xəstənin yaşı

E) Qanyaranmanın normal sırasının pozulmasının dərəcəsi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева, 3-е изд., М.Ньюдиамед 2002, 2003, 2005.
1462) Autoimmun hemolitik anemiyada letallığın əsas səbəbi nədir?
A) Eritropoetinin defisiti

B) Qaraciyər çatışmazlığı

C) Anemik sindrom

D) Tromboz

E) Böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: М.Э.Вуд, П.А.Банн Секреты гематологии и онкологии 2001.
1463) Hemofiliya A zamanı hansı laxtalanma faktorun irsi defisiti qeyd olunur?
A) VII

B) VIII


C) X

D) V


E) IX
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии. Под руководством академика А.И.Воробьева. Москва 2007.
1464) Hemoxromatoz zamanı toxumalarda nə baş verir?
A) Toxumanın kistoz zədələnməsi

B) Toxumalarda Fe+++ səviyyəsinin azalması

C) Toxumanın hipertrofiyası

D) Toxumanın hipotrofiyası

E) Toxumanın Fe+++ ilə yüklənməsi
Ədəbiyyat: М.Э.Вуд, П.А.Банн. Секрет гематологии и онкологии 2001.
1465) Hem nəyin dəmirlə birləşməsidir?
A) Protroporfirinin

B) Porfirin və zülalın

C) Protoporfirin və zülalın

D) Koproporfinin

E) Zülalın
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева, 3-е изд. М.Ньюдиамед 2002, 2003, 2005.
1466) Vakez xəstəliyi nədir?
A) Leykositoz

B) Limfopeniya

C) Eritremiya

D) Leykopeniya

E) Trombositopeniya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева, 3-е изд. М.Ньюдиамед 2002, 2003, 2005.
1467) Sağlam şəxslərdə neçə qram Fe++ eritrositlərdə var?
A) 21

B) 2


C) 11

D) 5


E) 3
Ədəbiyyat: М.Э.Вуд, П.А.Банн. Секрет гематологии и онкологии 2001.
1468) 56 yaşlı xəstə dərinin və göz bəbəklərinin sarılığından şikayət edir. Bu sarılıq 2 həftə ərzində əmələ gəlib. Hansı xəstəliklər ilə diferensial diaqnoz aparılmasına gərək yoxdur?
A) Ümumi öd axarında daş

B) Alkoqollu hepatit

C) Mədəaltı vəzinin xərçəngi

D) Xroniki qastrit

E) Viruslu hepatit
Ədəbiyyat: С.Стерн , А.Сайфу, Д.Олткорн «От симптома к диагнозу». Руководство для врачей. Москва 2008 г.
1469) 55 yaşlı xəstədə təsadüfən qan zərdabında aminotransferazaların aktivliyinin yüksəlməsi təyin olunub. USM zamanı isə qaraciyərin böyüməsi və onun piyləşmiş infiltrasiyası qeyd olunur. Aşağida qeyd olunan hansı diaqnoz xəstədə daha düzgün ola bilər?
A) Qara ciyərin alkoqollu zədələnməsi

B) Hemaxromatoz

C) Autoimmun hepatit

D) Qara ciyərin qeyrialkoqollu piylənmə

E) Vilson xəstəliyi
Ədəbiyyat: С.Стерн, А.Сайфу, Д.Олткорн «От симптома к диагнозу» Руководство для врачей, Москва. 2008г.
1470) Hansı klinik əlamət kataral ezofagit üçün xarakterik deyil?
A) Qanlı qusma

B) Disfagiya

C) Yemək qəbulu zamanı diskomfort

D) Döş sümüyünün arxasında yanğı hissi

E) Udqunma zamanı ağrılar
Ədəbiyyat: Вахтангашвили Р.Ш., Кржечковская В.В. «Гастроэнтерология: заболевания пищевода» 2006г.
1471) Qida borusunun kandidozunun inkişafinda hansı etioloji amilin rolu yoxdur?
A) Ahıl yaşı

B) İnqalyasion və inyeksion kortikosteroidlərin təyini

C) Qida borusunun hərəkinin pozulması

D) Uzunmüddətli antasidlərlə müalicə

E) Uşaq yaşı
Ədəbiyyat: Вахтангашвили Р.Ш., Кржечковская В.В. «Гастроэнтерология: заболевания пищевода» 2006г.
1472) Hansı ağırlaşmalar qida borusunun kandidozu zamanı qeyd olunmur?
A) Kandidomikozlu sepsis

B) Arterial hipotenziya

C) Misetoma ilə qida borusunun mənfəzinin ikincili tıxanması

D) Qida borusunun fleqmanoz iltihabı

E) Qida borusunun perforasiyası
Ədəbiyyat: Вахтангашвили Р.Ш., Кржечковская В.В. «Гастроэнтерология: заболевания пищевода» 2006г.
1473) Hansı etioloji faktor xroniki dismetabolik ezofagitin yaranmasında iştirak etmir?
A) Polihipovitaminozlar

B) Portal hipertenziya

C) Plammer-Vinson sindromu

D) Vərəm


E) Dərinin böyük həcimli yanığları
Ədəbiyyat: Вахтангашвили Р.Ш., Кржечковская В.В. «Гастроэнтерология: заболевания пищевода» 2006г.
1474) Aşağıda sadalanan markerlərdən hansı kanalcıq disfunksiyasına aid deyil?
A) Qələvi fosfataza

B) B-qlükuronidaza

C) Laktatdeqidrogenaza

D) Alaninaminotransferaza

E) Q-qlütamiltransferaza
Ədəbiyyat: Батюшкин М.М. “Нефрология. Основы диагностики», 2003г.
1475) Aşağıda sadalanan mexanizmlərdən hansı nefrolitiazın patogenezində iştirak etmir?
A) Böyrək yumaqcıqlarında immunokomplekslərin çökməsi

B) Sidikdə duzların yüksək konsentrasiyası

C) Alimentar faktor

D) İnfeksion faktor

E) Urodinamikanın pozulması
Ədəbiyyat: «Справочник семейного врача» Под ред. Палеева Н.Р.; Сергеева О.И., 2008г.
1476) Nefrolitiaz zamanı hansı ağırlaşmalar qeyd olunmur?
A) Kalkulyoz pionefrit

B) Kalkulyoz piyelonefrit

C) Kalkulyoz paranefrit

D) Arterial hipotenziya

E) Xroniki kalkulyoz piyelonefrit
Ədəbiyyat: Тиктинский О.Л., Александров В.П. «Мочекаменная болезнь», 2000г.
1477) Xroniki alkoqolizm zamanı hematuriyanın səbəbi hamısı ola bilər, bundan başqa:
A) Piyelonefrit

B) Hipokoaqulyasiyalar

C) Böyrəklərin vərəmi

D) Nefrolitiaz

E) Alkoqollu nefrit
Ədəbiyyat: Гринштейн Ю.И., Петровa М.М., «Нефрология. Практическое руководство», 2006г.
1478) Hipernefroma üçün nə xarakterikdir?
A) Polisitemiya

B) Leykosituriya

C) Hematuriya

D) Sümüklərə və ağ ciyərlərə metastaz

E) Qızdırma
Ədəbiyyat: Гринштейн Ю.И., Петровa М.М., «Нефрология. Практическое руководство», 2006г.
1479) Kəskin qlomerulonefrit zamanı bel nahiyyəisndə qeyd olunan ağrılar nə ilə əlaqəlidir?
A) Böyrəklərin kiçilməsi ilə

B) Böyrəklərin şişməsi ilə

C) Sidikqovucu sistemdə konkrementlərin olması ilə

D) Böyrəklərin işemik infaktı ilə

E) Böyrək parenximasında apostematoz dəyişikliklər ilə
Ədəbiyyat: Гринштейн Ю.И., Петровa М.М., «Нефрология. Практическое руководство», 2006г.
1480) Sadalan əlamətlərdən hansı “durğun böyrəyin” klinik yaxşılaşmasını xarakterizə etmir?
A) Diurezin artması

B) Təzyiqin enməsi

C) Təngnəfəsliyin azalması

D) Təzyiqin yüksəlməsi

E) Diurezin azalması
Ədəbiyyat: Гринштейн Ю.И., Петровa М.М., «Нефрология. Практическое руководство», 2006г.
1481) Hansı əlamət parasetamol ilə zəhərlənmə zamanı 2-3-cü sutkada qeyd olunur?
A) Dərinin və göz bəbəklərinin sarılığı

B) Qanlı duru nəcis

C) Ürəkbulanma

D) Epiqastral nahiyyədə ağrılar

E) Qusma
Ədəbiyyat: А.В.Тараканов, «Руководство для врачей скорой помощи» 2002г.
1482) Hansı halda zəhərlənmə zamanı mədənin yuyulması təyin edilir?
A) Anamnezdə mədədə əməliyyatın olması

B) Qida toksikoinfeksiyası

C) Neft məhsulları ilə zəhərlənmə

D) Qida borusu venaların genişlənməsi olan xəstələrdə

E) Yandırıcı maddələrlə zəhərlənmə (turşular, perxlorik əhəng, gələvilər)
Ədəbiyyat: Спрингис Д., Чемберс Д., Джефри Э., «Неотложная терапия» 2000 г.
1483) Qanhayxırma qanqusmadan nə ilə fərqlənir?
A) Qızdırma ilə

B) Qələvi reaksiya ilə

C) Döş qəfəsində ağrı ilə

D) Təngənəfəslik ilə

E) Turş reaksiya ilə
Ədəbiyyat: Спрингис Д., Чемберс Д., Джефри Э., «Неотложная терапия» 2000 г.
1484) Hansı klinik əlamətlər yalançı epileptik tutmaya xarakterik deyil?
A) Ətrafların passiv hərəkətlərinə müqavimət

B) Dilin dişlənməsi, sidiyin saxlanılmaması

C) Metabolik dəyişikliklərin olmaması

D) Assimetrik qıcolmalar, ətrafların asinxron ikitərəfli hərəkətləri

E) Tutmadan sonra alatoran huşun olmaması
Ədəbiyyat: Спрингис Д., Чемберс Д., Джефри Э., «Неотложная терапия» 2000 г.
1485) Hansı dərəcə qara ciyər ensefalopatiyanin dərəcəsinə uyğun deyil?
A) Güclü yuxululuq, qeyri əlaqəli nitq və həyəcanlı oyanıqlıq

B) Xəstəni oyatmaq mümkün deyil

C) Alatoran huş lakin suallara cavab vermək qabiliyyəti

D) Diqqətin pozulması ilə yanaşı mülayim yuxuluq

E) Diqqətin pozulması
Ədəbiyyat: Спрингис Д., Чемберс Д., Джефри Э. «Неотложная терапия» 2000 г.
1486) Orqanizmin aktiv detoksikasiya metodlarına hansı aid deyil?
A) Diaqnostik laparoskopiya

B) Hemodializ

C) Peritoneal dializ

D) Detoksikasion hemosorbsiya

E) Sürətlənmiş diurez
Ədəbiyyat: Палеев Н.Р. Сергеев О.И. «Справочник семейного врача», 2008 г.
1487) Dializ zamanı yaranan hipotenziyanı hansı pozğunluqlar ilə diferensial diaqnostikası tələb olunmur?
A) Perikardın tamponadası

B) Sepsis

C) Hipertonik kriz

D) Miokard infarktı

E) Daxili qanaxma
Ədəbiyyat: «Секреты нефрологии» Дональд Е.Храйчик, Джон Р.Седор, Майкл Б.Ганц, 2001г.
1488) Diqoksin xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə nə zaman istifadə edilməlidir?
A) Diastolik ürək çatışmazlığında

B) Sinus taxikardiyası zamanı

C) Ekstrasistoliya zamanı

D) Sistolik ürək çatışmazlığında

E) Hipotenziya zamanı
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyi. Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı 2010.
1489) Qulaqcıqların səyriməsi ilə fəsadlaşmış xroniki ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə aşağıdakılardan hansı seçim preparatıdır?
A) Pentoksifillin

B) Asetilsalisil turşusu

C) Varfarin

D) Klopidoqrel

E) Kurantil
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyi. Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı 2010.
1490) Uzadılmış təsirli dihidropiridin qrup Ca antaqonisti xroniki ürək çarışmazlığının müalicəsində nə zaman istifadə edilməlidir?
A) Xəstəlik ağciyərlərin alveolyar ödemi ilə ağırlaşdıqda

B) Angioplastika əməliyyatı keçirmiş xəstələrdə

C) Yanaşı olaraq kəskin miokard infarktı olarsa

D) Ritm pozğunluğu olan xəstələrdə

E) Yanaşı olaraq stenokardiya olarsa
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyi. Ürək çatışmazlığının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Bakı 2010.
1491) Varfarin qəbul edən xəstələrdə hansı göstəriciyə nəzarət etmək lazımdır?
A) Qanın laxtalanma müddətinə

B) Trombositlərin sayına

C) Fibrinogenin səviyyəsinə

D) Aktivləşmiş hissəvi tromboplastin vaxtına

E) Beynəlxalq normallaşma indeksinə (İNR)
Ədəbiyyat: ESC Clinical Practice Guidelines. Atrial Fibrillation. 2012. (www.escardio.orq)
1492) Aşağıdakılardan hansı infeksion endokarditin əlamətlərinə aid deyil?
A) Splenomeqaliya

B) Petexial qansızmalar

C) Canuey ləkələri

D) Osler düyünləri

E) Exokardioqrafik olaraq vegetasiyanın aşkar edilməməsi
Ədəbiyyat: ESC Clinical Practice Guidelines. İnfective Endocarditis. 2009
1493) Heparin qəbul edən xəstələrdə hansı göstəriciyə nəzarət etmək lazımdır?
A) Aktivləşmiş hissəvi tromboplastin vaxtına

B) Qanın laxtalanma müddətinə

C) Plazmanın rekalsifikasiya vaxtı

D) Protombin indeksinə

E) Beynəlxalq normallaşma indeksinə
Ədəbiyyat: ESC Clinical Practice Guidelines. Acute Myocardial İnfarktion in patients presenting with ST-seqment elevation 2012. (www/escardio.orq)
1494) Xroniki ürək çatışmazlığının laborator diaqnostik əlamətinə aşağıdakılardan hansı daha çox aiddir?
A) ALAT, ASAT-ın artması

B) Qanda Kalium (K+) konsentrasiyasının azalması

C) Kreatinemiya

D) Natriuretik peptidlərin konsentrasiyasının artması

E) Qanda Natrium (Na+) konsentrasiyasının azalması
Ədəbiyyat: Кардиология. Национальное руководство. Под редакцией Ю.Н.Беленкова, Р.Г.Оганова. Москва, 2010.
1495) Helicobakter pilori tərəfindən törənən qastritdə daha çox mədənin hansı nahiyyəsi zədələnir?
A) Fundal nahiyyə

B) Mədənin cismi

C) Antral nahiyyə

D) Mədənin bütün nahiyyələri

E) Mədənin kardial nahiyyəsi
Ədəbiyyat: Рапопорт С.И. Гастриты. Пособие для врачей. 2010.
1496) Helicobakter pilori qastritində ilkin 3 kombinasiyalı müalicəyə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Proton nasosu inhibitoru+amoksisillin + klaritromisin

B) Tetrasiklin + famotidin + metronidazol

C) Proton nasosu inhibitoru + levofloksasin + famotidin

D) Levofloksasin + omeprazol + metronidazol

E) Denol + doksisiklin + klaritromisin
Ədəbiyyat: Рапопорт С.И. Гастриты. Пособие для врачей. 2010.
1497) Aşağıdakılardan hansı xroniki pielonefritlərin əmələ gəlməsində iştirak edən əsas etioloji faktorlardandır?
A) Proteylər

B) Enterokoklar

C) Klebsiella

D) Stafilokoklar

E) Bağırsaq çöpləri
Ədəbiyyat: Шилов Е.М. Нефрология. Учебное пособие. 2007.
1498) Aşağıdakılardan hansı dizuriyaya aid deyil?
A) Stranquriya

B) Poliuriya

C) Silindruriya

D) Nikturiya

E) Pollakiuriya
Ədəbiyyat: Шилов Е.М. Нефрология. Учебное пособие. 2007.
1499) Aşağıdakılardan hansı pielonefritlərin xarakterik laborator əlamətidir?
A) 1 q/l proteinuriya, makrohematuriya, epiteluriya

B) Duz kristallarının olması, epiteluriya, sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

C) Eritrosituriya, silindruriya, 1 q/l-dən artıq proteinuriya

D) Leykosituriya, bakteriuriya, zəif proteinuriya

E) Mikrohematuriya, epiteluriya, 3,3 q/l proteinuriya
Ədəbiyyat: Шилов Е.М. Нефрология. Учебное пособие. 2007.
1500) Pielonefritlərin müalicə prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Qlükokortikoidlər, qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar, sitostatiklər

B) Antikoqulyantlar, antiaqreqantlar, prednizolon

C) Qlükokortikoidlər, hipotenziv preparatlar, antipiretiklər

D) Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar, antiazotemik preparatlar, antianemik preparatlar

E) Antibiotiklər, uroseptiklər, böyrək qan cərəyanının yaxşılaşdırılması
Ədəbiyyat: Шилов Е.М. Нефрология. Учебное пособие. 2007.
1501) Xroniki böyrək çatışmazlığında elektrolit balansında aşağıdakılardan hansı qeyd edilmir?
A) Hiperkalsiemiya

B) Hiperkaliemiya

C) Hiperurikemiya

D) Hipokalsiemiya

E) Hipermaqniemiya
Ədəbiyyat: Шилов Е.М. Нефрология. Учебное пособие. 2007.
1502) Aşağıdakılardan hansı xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı hemodializin aparılmasına göstəriş deyil?
A) Hiperkaliemiya (konservativ müalicəyə tabe olmayan)

B) Ağciyərlərin alveolyar ödeminin əmələ gəlməsi

C) Yumaqcıq filtrasiyası sürətinin 45-50 ml/dəq olması

D) Periferik toksiki neyropatiyanın əlamətlərinin artması

E) Oliqoanuriyanın yaranması
Ədəbiyyat: Шилов Е.М. Нефрология. Учебное пособие. 2007.
1503) Şəkərsiz diabetli xəstələr üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı xarakterik deyil?
A) Polidipsiya

B) Hipotenziya

C) Sidiyin xüsusi çəkisinin yüksək olması

D) Sidiyin xüsusi çəkisinin aşağı olması

E) Poliuriya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.А. Эндокринология, 2007.
1504) Somatotrop hormon harada sintez olunur?
A) Qalxanabənzər ətraf vəzidə

B) Epifizdə

C) Böyrəküstü vəzidə

D) Hipofizdə

E) Yumurtalıqda
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.А. Эндокринология, 2007.
1505) Hipotireoz (miksedema) zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansı müşahidə edilmir?
A) Dərinin quruluğu

B) Assit


C) Taxikardiya

D) Qəbizlik

E) Bradikardiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.А. Эндокринология, 2007.
1506) Aclıq və toxluq mərkəzi harada yerləşir?
A) Hipotalamusda

B) Hipofizdə

C) Qalxanabənzər ətraf vəzidə

D) Böyrəküstü vəzidə

E) Epifizdə
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.А. Эндокринология, 2007.
1507) Hansı xəstəlik Xaşımoto xəstəliyinin sinonimidir?
A) Diffuz toksiki ur

B) Hiperaldosteronizm

C) Hiperparatireoz

D) Xroniki autoimmun tireoidit

E) Düyünlü ur
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.А. Эндокринология, 2007.
1508) Aşağıdakılardan hansı İtsenko-Kuşinq xəstəliyi yaxud sindromunun əlamətlərinə aid deyil?
A) Hipertenziya

B) Libido dəyişiklikləri

C) Piylənmə

D) Hipotenziya

E) Hiperqlikemiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.А. Эндокринология, 2007.
1509) Birincili aldosteronizm üçün aşağıdakılardan hansı əlamət xarakter deyil?
A) Hipotenziya

B) Hipokaliemiya

C) Paresteziyalar

D) Əzələ zəifliyi

E) Nikturiya
Ədəbiyyat: Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.А. Эндокринология, 2007.
1510) Böyüklərdə ürək-ağciyər reanimasiyası tədbirlərini aparan zaman hansı ardıcıllığa əməl edilməsi düzgün sayılır?
A) Döş qəfəsinin kompressiyası, süni tənəffüs, tənəffüs yollarının təmizlənməsi

B) Döş qəfəsinin kompressiyası, tənəffüs yollarının təmizlənməsi, süni tənəffüs

C) Süni tənəffüs, tənəffüs yollarının təmizlənməsi, kompressiya

D) Tənəffüs yollarının təmizlənməsi, süni tənəffüs, kompressiya

E) Döş sümüyü üzərinə yumruq zərbəsi, süni tənəffüs, döş qəfəsinin kompressiyası
Ədəbiyyat: American Heart Association. BLS Healthcare Provider Algorithm 2010.
1511) Böyüklərdə ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı döş qəfəsinin kompressiyalarının sayı nə qədər olmalıdır?
A) 1 dəqiqədə 60-80 vurğu

B) 1 dəqiqədə 60 vurğu

C) 1 dəqiqədə 80-100 vurğu

D) 1 dəqiqədə 80 vurğu

E) 1 dəqiqədə 100-dən çox
Ədəbiyyat: American Heart Association. BLS Healthcare Provider Algorithm 2010.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə