Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27Yüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/18
tarix10.12.2016
ölçüsü2 Mb.
növüDərs
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

7. Homeostaz nədir? 
A) Orqanizmin daxili mühitinin kimyəvi tərkibinin,fiziki,kimyəvi 
xassələrinin sabitliyi 
B) Hormonların qanda çox olması 
C) Hormonların qanda az olması 
D) Mineral maddələrin toxuma mayesində normada olması 
E) Vitaminlərin orqanizmdə olması 
8.Nəfəs 
alma 
havasında 
oksigenin 
parsial 
təzyiqinin 
hesablanmasının düzgün variantını göstərin? 
 
A) 
  
 
   
 
   
 
         
   
 
B)
 
  
 
     
 
 
 
         
   
 
C) 
  
 
     
 
 
 
       
     
 
D) 
  
 
   
 
  
 
         
  
 
E) 
  
 
   
 
    
 
         
    
 
9.Həzmin  fiziologiyasının  öyrənilməsi  sahəsindəki  iĢlərinə  görə 
hansı alimə Nobel mükafatı verilmiĢdir? 
A) İ.M.Seçenova 
B) İ.İ.Meçnikova 
C) Vilyam Harveyə 
D) K.R.Viktorova 
E) İ.P.Pavlova 
10. Orqanizmin funksiyaları hansı sistem ilə nizamalanır? 
A) Sinir-humoral sistem ilə 
B) Ferment sistemi ilə 
C) Tənəffüs sistemi ilə 
D) Həzm sistemi ilə 
E) İmmun sistemi ilə 
11.Normal fiziologiya nəyi öyrənir? 
A) Xəstə orqanizmin həyat fəaliyyətini 
B) Əzələ toxumasının fəaliyyətini 
C) Sağlam orqanizmin quruluşunu 

152 
D) Sağlam orqanizmin həyat fəaliyyətini 
E) Hüceyrənin funksiyasını 
12.Qanın tərkibində suyun və quru maddələrin miqdarı. 
A) 90-92 %-su, 8-10% quru maddə 
B) 80 %-su,20% quru maddə 
C) 94-95 %-su, 5-6% quru maddə 
D) 85-80 %-su, 10-15% quru maddə 
E) 75 %-su, 25% quru maddə 
13.ġərtsiz refleksin refleks qövsünün neçə hissəsi var? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 3 
E) 5 
14.Qanın qidalandırıcı funksiyası verilmiĢ sıranı göstərin? 
A) Qida maddələrini həzm şöbəsindən hüceyrələrə aparır 
B) Oksigeni agciyərlərdən toxumalara aparır 
C) Maddələr mübadiləsinin son məhsullarını ifrazat orqanlarına 
aparır 
D) Karbon qazını agciyərə daşıyır 
E) Orqanizmin funksiyalarının humoral tənzimini təmin edir 
15.Qanın fiziki xassələri hansı sırada düzgün verilmiĢdir? 
A) Bufer sistem,PH,fosfatlar 
B) Karbonatlar,zulallar,rəng 
C) Hemoqlobin,plazma,vitaminlər 
D) Zərdab,fibrin,fibrinogen 
E) Osmotik təzyiq,yapışqanlıq,onkotik təzyiq 
16.Hansı vəz cinsiyyət hormonları əmələ gətirir? 
A) Epifiz 
B) Qalxanavənzər ətraf 
C) Timus 
D) Böyrəküstü 
E) Mədə altı 
17.Qanın laxtalanmasının qarĢısı alınsa ,o hansı hissələrə ayrılır? 
A) Zərdab və formalı elementlərə 
B) Suya və formalı elementlərə 
C) Plazma və formalı elementlərə 
D) Zərdab və eritrositlərə 

153 
E) Plazma və hemoqlobinə 
18.Qanın osmotik təzyiqi nədən asılıdır? 
A) Qanın tərkibində olan mineral maddələrin qatılığından 
B) Qanın tərkibində olan hormonların qatılığından 
C) Qanın tərkibində olan vitaminlərdən 
D) Qanın tərkibində olan zülallardan 
E) Qanın tərkibində olan karbohidratların miqdarından 
19.Qanın  fiziologiyasından  və  patologiyasından  bəhs  edən  elm 
necə adlanır? 
A) Pulmonologiya 
B)Hematologiya 
C) Anemiya 
D) Hemofiliya  
E) Endokrinologiya 
20.Qanın laxtalanmasında neçə faktor iĢtirak edir? 
A) 14 faktor 
B) 13 faktor 
C) 10 faktor 
D) 15 faktor 
E) 16 faktor 
21.Qanın laxtalanma xassəsinin pozulması ilə əmələ gələn xəstəlik 
necə adlanır? 
A) Anemiya 
B) Albuminuruya 
C) Pnevmoniya 
D) Hemofiliya 
E) Hematuriya 
22.Qanın neçə faizini plazma neçə faizini formalı elementlər təĢkil 
edir? 
A) 40-50 %-ni plazma,55-60 %-ni formalı elementlər 
B) 55-60%-ni plazma,40-45 %-ni formalı elementlər 
C) 35-40 %-ni plazma,60-65%-ni formalı elementlər 
D) 60-65 %-ni plazma,35-40%-ni formalı elementlər  
E) 30-50%-ni palzma,50-70 %-ni formalı elementlər 
23.Qan azlığı xəstəliyi necə adlanır? 
A) Qlükozuriya 
B) Albuminuriya 
C) Hematuriya 

154 
D) Hemoqlobinuriya 
E) Anemiya 
24.Südün sekresiyası neçə mərhələdən ibarətdir? 
A) 2 
B) 4 
C) 3 
D) 5 
E) 1 
25. ġərti refleksin refleks qövsü neçə hissədən ibarətdir? 
A) 6 
B) 7 
C) 4 
D) 8 
E) 5 
26.70  kiloqram  cəkisi  olan  orta  yaĢlı  insanın  orqanizmində  nə 
qədər qan olar? 
A) 5-6 litr 
B) 3-5 litr 
C) 7-8 litr 
D) 2-3 litr 
E) 4-8 litr 
27.Faqositoz hadisəsini kim kəĢf etmiĢdir? 
A) İ.P.Pavlov 
B) P.K.Anoxin 
C) İ.İ.Meçnikov 
D) İ.M.Seçenov 
E) V.A.Basov 
28.Mərkəzi  sinir  –  sistemində  ləngimə  prosesinin  kəĢfinə  görə 
Nobel mükafatı verilmiĢ alim. 
A) P.K.Anoxin 
B) İ.P.Pavlov  
C) İ.M.Seçenov 
D) N.A.Mislavski 
E) F.V.Ovsyannikov 
29.Leykositlərin əsas funksiyası nədir? 
A) Mikroblardan orqanizmi müdafiə etmək 
B) Qanın laxtalanmasını təmin etmək 
C) Oksigenin daşınmasında iştirak etmək 

155 
D) Karbon qazının daşınmasında iştirak etmək 
E) Qida maddələrinin daşınmasında iştirak etmək 
30.Qanın  plazmasının  tərkibində  nə  qədər  su,nə  qədər  quru 
maddə var? 
A) 8-10 % -su,90-92 %- quru maddə 
B) 90-92%- su, 8-10 % -quru maddə 
C) 70-75%- su, 20%-quru maddə 
D) 80% -su,20% -quru maddə 
E) 60% -su, 40% -quru maddə 
31.Fiziologiya hansı elmin əsas sahələrindən biridir? 
A)Biologiya 
B) Mikrobiologiya 
C) Bioloji kimya 
D) Hematologiya 
E) İxtiologiya 
32.Fiziologiya elmi nəyi öyrənir? 
A) Tam orqanizmin funksiyalarını 
B) Orqanizmin quruluşunu 
C) Orqanizmin sağlamlığını 
D) Böyümə və inkişafı 
E) Orqanizmidə gedən biokimyəvi prosesləri 
33.Ġlk dəfə itlərdən mə`də Ģirəsin kim almıĢdır? 
A) V. Harvey 
B) V. Basov 
C) İ. Pavlov 
D) İ. Seçenov 
E) İ. İvanov 
34.Hüceyrə membranını hansı elm öyrənir? 
A) Endokrinologiya 
B) Parazitilogiya 
C) Hematologiya 
D) Membranologiya 
E) Pulmonologiya 
35.Hemoqlobinin oksigen ilə birləĢməsi (Hb +O

= HBO
2

necə 
adlanır? 
A) Karbohemoqlobin 
B) Mioqlobin 
C) Karbooksihemoqlobin 

156 
D) Methemoqlobin 
E) Oksihemoqlobin  
36.Hemoqlobinin dəm qazı ilə birləĢməsi (Hb+ CO = HbCO) necə 
adlanır? 
A) Oksihemoqlobin 
B) Karbooksihemoqlobin 
C) Hemoliz 
D) Mioqlobin 
E) Karbohemoqlobin 
37.Fizioloji məhlul nədir? 
A) 0,9%-li Na cl məhlul 
B) 0,3%-li Na cl məhlul 
C) 0,5%-li Na cl məhlul 
D) 0,1%-li Na cl məhlul 
E) 0,4%-li Na cl məhlul 
38.Qanın neçə faizi dalaqda depo halında saxlanılır? 
A) 20 
B) 15 
C) 10 
D) 12 
E) 14 
39.Qanın spesifik zülalı neçə adlanır? 
A) Miozin 
B) Fibrinogen 
C) Protrombin 
D) Trombin 
E) Tromboplastin 
40.VerilmiĢ birləĢmə: Hb+CO
2
 = HbCO
2
 necə adlanır? 
A) Karbohemoqlobin 
B) Oksihemoqlobin 
C) Mioqlobin 
D) Protrombin 
E) Albumin 
41.Endokrinologiya elmi nədən bəhs edir? 
A) Tənəffüs sistemindən 
B) Həzm sistemindən 
C) Çoxalma sistemindən 
D) Hormonlardan 

157 
E) Daxili sekresiya vəzilərindən 
42.Hansı 
ferment 
disaxaridləri 
monosaxaridlərə 
qədər 
parçalayır? 
A) Lipaza 
B) Maltaza 
C) Amilaza 
D) Maltoza 
E) Jelatinaza 
43.Canlı varlıqların funksional və struktur vahidi nədir? 
A) Sinir sistemi 
B) Hüceyrə 
C) Fermentlər 
D) Orqanlar 
E) Sistemlər 
44.Toxumaların neçə növü mövcuddur? 
A) 4  
B) 5 
C) 3 
D) 6  
E) 2 
45.Orqanizmin funksiyaları hansı sistem ilə tənzim olunur? 
A) Ferment sistemi ilə 
B) Sinir sistemi ilə 
C) Sinir-humoral sistem ilə 
D) Humoral sistem ilə 
E) Bioloji aktiv maddələr sistemi ilə 
46.Südün xarakterik zülalı 
A) Albumin 
B) α - qlobulin 
C) Kazein 
D) Qlobulin 
E) Fibrinogen 
47.Qanın laxtalanması nədir? 
A) Tromboplastinin əmələ gəlməsi 
B) Protrombinin əmələ gəlməsi 
C) Trombinin fibrinogenə çevrilməsi 
D) Tromboplastinin protrombinə cevrilməsi 
E) Fibrinogenin fibrinə çevrilməsi 

158 
48.Qanın laxtalanması neçə mərhələdən ibarətdir? 
A) 5 mərhələdən 
B) 3 mərhələdən 
C) 4 mərhələdən 
D) 6 mərhələdən 
E) 7 mərhələdən 
49.Qanda  hemoqlobinin  miqdarını  təyin  etmək  ücün  hansı 
cihazdan istifadə edilir? 
A) Mikroskopdan 
B) Spirometrdən 
C) Mioqratdan 
D) Sali hemometrindən 
E) Pançenkov aparatından 
50.Maddələr mübadiləsi neçə mərhələdən ibarətdir? 
A) 2 
B) 4 
C) 6 
D) 5 
E) 3  
51.Balıqlarda qanı haradan almaq olur? 
A) Quyruq arteriyasından 
B) Qəlsəmələrdən 
C) Üzgəclərdən 
D) Bel üzgəcindən 
E) Döş üzgəcindən 
52.Hansı  maddə  qanın  laxtalanmasının  bütün  mərhələlərində 
iĢtirak edir? 
A) Natrim xlor 
B) Kalsium ionları 
C) Xlor 
D) Kalium ionları 
E) Trombin 
53.Qurbağalardan qanı necə almaq olar? 
A) Barmağın ucunu kəsmək ilə 
B) Dərini kəsmək ilə 
C) Əzələni kəsmək ilə 
D) Ürəyə iynə batırmaq ilə 
E) Qara cəyirə iynə batırmaq ilə 

159 
54.Mədənin  pilorik  hissəsinin  kəsilib  çıxarılması  zamanı  nə  baĢ 
verir? 
A) Pankreatit 
B) Hematuriya 
C) Hemofiliya 
D) Anemiya 
E) Qastrit 
55.Hansı maddəni qana qatsaq qan laxtalanmır? 
A) Natrium sitrat 
B) Natrium xlor 
C) Kalsium xlor 
D) K-vitamini 
E) A- vitamini 
56.Antianemik faktor hansı orqanda olur? 
A) Böyrəkdə 
B) Dalaqda 
C) Qaraciyərdə 
D) Mədədə  
E) Dəridə 
57.Qana qırmızılıq verən nədir
A) Eritrositlər 
B) Leykositlər 
C) Trombositlər 
D) Fermentlər 
E) Zülallar 
58.Simpatik sinir hansı damarları daraldır? 
A) Bütün damarları 
B) Baş beyinin damarlarını 
C) Sklet əzələsinin damarlarını 
D) Mədənin damarlarını  
E) Ürəyin damarlarını 
59.Orqanizm ücün hansı növ qanaxma daha çox qorxuludur? 
A) Venoz 
B) Kalillyar 
C) Qarışıq 
D) Parenximatoz 
E) Arterial 
60.Qanaxma zamanı birinci hansı tədbir görülməlidir? 

160 
A) Qan axıntısı dayandırılmalıdır 
B) Xəstə müalıcə müəssəsinə aparılmalıdır  
C) Sakit vəziyyət verilməlidir 
D) Damarın zədələnmiş yerinə spirt qoyulmalıdır 
E) Qan əvəzedici vurulmalıdır 
61.Nə ücün arterial qan al qırmızı rəngdə olur? 
A) Tərkibində karbon qazı çox olduğuna görə 
B) Tərkibində oksigen çox olduğuna görə 
C) Tərkibində dəm qazı olduğuna görə 
D) Tərkibində mineral maddələr olduğuna görə 
E) Tərkibində fermentlər olduğuna görə 
62.Qida maddələrinin neçə funksiyası var? 
A) 1 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 
63.Canlı orqanizmin əsas xassəsi nədir? 
A) Oyanma 
B) Maddələr mübadiləsi 
C) Qıcıqlanma 
D) Hərəkət 
E) Xarici mühitin təsirlərinə cavab vermək 
64.Ġnsanda az miqdar qan haradan alınır? 
A) Bazu arteriyasından 
B) Ətraflardan 
C) Biləkdən 
D) Barmağın ucundan 
E) Dirsək nahiyyəsindən 
65.Venoz qan nə ücün tünd qırmızı rəngdə olur? 
A) Tərkibində oksigen çox olduğu ücün 
B) Tərkibində karbon qazı çox olduğu ücün 
C) Tərkibində hormonlar olduğu üçün 
D) Tərkibində dəm qazı çox olduğu ücün 
E) Tərkibində mineral maddələr çox olduğu ücün 
66.Aypara qapaqlar (klapan) nə vaxt açılır? 
A) Mə`dəciklərin sistolası zamanı 
B) Qulaqcıqların diostolası zamanı 

161 
C) Mə`dəciklərin diostolası zamanı 
D) Pauza zamanı 
E) Qulaqcıqların sistolası zamanı 
67.Daxili sekresiya vəzilərinin hazırladığı bioloji fəal maddələr nə 
adlanır? 
A) Trombin 
B) Fibrin 
C) Qlobulin 
D) Hormon 
E) Ferment 
68.Ġnsulin hormonu hansı vəzdə əmələ gəlir? 
A)Böyrək üstü vəzilərdə 
B) Timus vəzində 
C) Qalxanabənzər vəzdə 
D) Hipofiz vəzində 
E) Mədəaltı vəzdə 
69.Aqqlütinogenlər harada olur? 
A) Trombositlərdə 
B) Plazmada 
C) Eritrositlərdə 
D) Leykositlərdə 
E) Zərdabda 
70.Selenin fizioloji rolu hansı vitaminə yaxındır? 
A) E 
B) D 
C) K 
D) B

E) B
12 
71.Qanın zərdabını neçə almaq olar? 
A) Qanı laxtalandırmaqla 
B) Qana natrium sitrat qatmaqla 
C) Qana natrium xlor qatmaqla 
D) Qana ferment əlavə etmək ilə 
E) Qana sınaq şüşəsində dondurmaqla 

162 
72.Hansı hormon çatmasa Ģəkər xəstəliyi əmələ gəlir? 
A) Tiroksin 
B) Adrenalin 
C) Qlükogen 
D) Kalsitonin 
E) İnsulin 
73.Qan dövranının mərkəzi üvzü hansı orqandır? 
A) Agciyərlər 
B) Qaraciyər 
C) Arteriyalar 
D) Ürək 
E) Venalar 
74.Mikroelementlər verilmiĢ variant 
A) Maqnezium, mis, yod 
B) Yod, sink, maqnezium 
C) Kobalt, maqnezium, selen 
D) Yod, sink, mis 
E) Selen, ftor ,kükürd 
75.Qurbagalarda ürək neçə kameralıdır? 
A) 3 
B)2  
C) 4  
D) 1 
E) 5 
76.Qalxanabənzər vəzin hormonu necə adlanır? 
A) Kalsitonin 
B) Tiroksin 
C) İnsulin 
D) Adrenalin 
E) Qlükogen 
77.Hormonların əhəmiyyəti nədir? 
A) Fizioloji funksiyaları tənzim edir 
B) Qida maddələrinin parcalanmasını təmin edir 
C) Oksigenin daşınmasında iştirak edir 
D) Karbon qazının daşınmasında iştirak edir 
E) İfrazat funksiyası yerinə yetirir 
78.Bağırsaq Ģirəsinin tərkibində olan fermentlər . 
A) Maltaza, jelatinaza, tripsin 

163 
B) Tripsin, ximotripsin, lipaza 
C) Amilaza, ximozin, jelatinaza 
D) Lipaza, amilaza, jelatinaza 
E) Lipaza, amilaza, maltaza 
79.Həlqəvi qurdlarda tənəffüsün hansı növü mövcuddur? 
A) Diffuz tənəffüs 
B) Dəri tənəffüsü 
C) Qəlsəmə tənəffüsü 
D) Traxeya tənəffüsü 
E) Ağciyər tənəffüsü 
80.Oksihemoqlobin hansı orqanada əmələ gəlir? 
A) Qaraciyərdə 
B) Böyrəklərdə 
C) Ağciyərdə 
D) Ürəkdə 
E) Dalaqda  
81.1 mm
3
 qanda eritrositlər nə qədər olur?  
A) Milyonlarla 
B) Minlərlə 
C) On minlərlə 
D) Yüz minlərlə 
E) Milyardlarla 
82.Əvəzedilməz amin turĢuları. 
A) Leysin, izoleysin, lizin 
B) Sestein, leysin, serin 
C) Tirozin, lizin, alanin 
D) Alanin, serin, norleysin 
E) Qlisin, prolin, asparagin 
83.Balıqlarda tənəffüsün hansı növü mövcuddur? 
A) Traxeya tənəffüsü 
B) Qəlsəmə tənəffüsü 
C) Diffüz tənəffüs 
D) Üzmə qovuğu tənəffüsü 
E) Traxeya və diffüz tənəffüs 
84.Tiroksin hansı vəzin hormonudur? 
A) Qalxanabənzər vəzin 
B) Böyrək üstü vəzin 
C) Qalxanabənzər ətfar vəzilərin 

164 
D) Timus vəzinin 
E) Hipofiz vəzinin 
85.1 mm
3
-qanda leykositlərin miqdarı nə qədər olur? 
A) Milyonlarla  
B) Minlərlə 
C) Milyardlarla 
D)Yüz minlərlə 
E) İki yüz minlərlə 
86.Ġzodinamiya qanunu. 
A) Qida maddələrinin plastik cəhətdən bir-birini əvəz etməsi 
B) Qida maddələrinin plastik cəhətdən bir-birini əvəz etməməsi 
C) Qida maddələrinin enerji cəhətdən bir-birini əvəz etməsi 
D) Qida maddələrinin enerji cəhətdən bir-birini əvəz etməməsi 
E)  Qida  maddələrinin  plastik  və  enerji  cəhətdən  bir-birini  əvəz 
etməməsi 
87.Orqanizmin  böyümə  və  inkiĢafını  əsas  hansı  vəzin  hormonu 
tənzim edir? 
A) Mədəaltı vəzin 
B) Timus vəzinin 
C) Böyrək üstü vəzin 
D) Qalxanabənzər ətraf vəzin 
E) Hipofiz vəzinin 
88.Qalxanabənzər  vəzin  hiperfunksiyası  zamanı  hansı  xəztəlik 
əmələ gəlir? 
A) Anemiya 
B) Bazedov 
C) Şəkərli diabet 
D) Hemofiliya 
E) Pnevmoniya 
89.Tənəffüs nəyə deyilir? 
A) Agciyər ilə qan arasından qazlar mübadiləsinə 
B) Qazların qan ilə daşınmasına 
C) Qan ilə hüceyrə və toxumalar arasında qazlar mübadiləsinə 
D)Qazlar ilə qan arasındakı mübadiləyə 
E) Orqanizm ilə xarici mühit arasındakı qazlar mübadiləsinə 
90.Ġrradiasiya nədir? 
A) Oyanma 
B) Oyanmanın tormozlanması 

165 
C) Oyanmanın yayılması 
D) Oyanmanın başlanması 
E) Oyanmanın qüvvətlənməsi 
91.Balıqlarda ürək necə kameralıdır? 
A) 2 kameralıdır 
B) 3 kameralıdır 
C) 1 kameralıdır 
D) 4 kameralıdır 
E) 5 kameralıdır 
92.Qanaxma zamanı qanın arteriyadan və venadan axdığını necə 
təyin etmək olar? 
A) Qanın tərkibinə görə 
B) Qanın rənginə görə 
C) Formalı elementlərin miqdarına görə 
D) Qanın reaksiyasına görə 
E) Qanda hemoqlobinin miqdarına görə 
93.Hansı vəz qarıĢıq sekresiyalı vəzdir? 
A) Mədəaltı vəz 
B) Böyrəküstü vəz 
C) Timus vəzi 
D) Hipofiz vəzi 
E) Qalxanabənzər vəz 
94.Ġnsanların neçə faizi müsbət rezusludur? 
A) 75 
B) 80 
C) 85 
D) 40 
E) 76 
95.Orqanizmidə olan vəzilər neçə növdür? 
A) 2 
B) 4 
C) 3 
D) 5 
E) 6 
96.Pepsin fermenti hansı vəzin Ģirəsinin tərkibində olur? 
A) Mədə vəzilərinin 
B) Agız susu vəzilərinin 
C) Mədəaltı vəzin 

166 
D) Bagırsaq vəzilərinin 
E) Qaraciyər vəzinin 
97.Tənəffüs mərkəzi harada yerləĢir? 
A)Onurga beyində 
B) Ara beyində 
C) Beyincikdə 
D) Uzunsov beyində 
E) Orta beyində 
98.Taylı qapaqlar (klapan) nə vaxt açılır?  
A) Qulaqcıqların diastolasında 
B) Mə`dəciklərin sistolasında 
C) Mə`dəciklərin diastolasında 
D) Qulaqcıqların sistolasında 
E) Qulaqcıqlar və mə`dəciklər eyni vaxtda boşalanda 
99.Hansı beyin hərəkətin nizamlanmasını tənzim edir? 
A) Ara beyin 
B) Uzunsov beyin 
C) Orta beyin  
D) Beyincik  
E) Onurğa beyin 
100.Qan əvəzediciləri verilmiĢ sıranı göstərin? 
A) Quru plazma ,eritrosit,leykosit və trombosit kütləsi 
B) 0,9 və 0,5%-li natrium xlor məhlulları 
C) Karbohidratlar və yağlar 
D) Zülallar və vitaminlər 
E) Mikro və makro elementlər  
101.Həyat ücün vacib olan mərkəzlər harada yerləĢir?  
A) Onurğa beyində 
B) Uzunsov beyində 
C) Ara beyində 
D) Beyincikdə 
E) Orta beyində 
102.2050  kkal.  Enerjinin  əmələ  gəlməsi  üçün  orqanizm  nə  qədər 
karbohidrat qəbul etməlidir? 
A) 550qram 
B) 600 qram 
C) 500 qram 
D) 450 qram 

167 
E) 400 qram 
103.Sorulma prosesi əsas harada gedir? 
A) Mədədən 
B) Agız boşluğundan 
C) Qida borusundan 
D) Bağırsaqlardan 
E) Mədənin dib hissəsindən 
104.Bir qram zülal oksidləĢdikdə nə qədər enerji verir? 
A) 9,3 kkalori 
B) 0,4-kkalori 
C) 4,1 kkalori 
D) 0,5 kkalori 
E) Zülal oksirləşdikdə enerji vermir 
105.Zülallara hansı ferment təsir edir?  
A) Pepsin 
B) Amilaza 
C) Maltaza 
D) Lipaza 
E)Ptialin 
106.Aypara qapaqları nə vaxt bağlı olur? 
A) Qulaqcıqların sistolasında 
B) Mə`dəciklərin sistolasında 
C) Qulaqcıqların diastolasında 
D)Sol mə`dəciklərin sistolasında 
E) Mə`dəciklərin diastolasında 
107.Mərkəzi sinir sistemi hansı Ģöbələrdən ibarətdir? 
A) Uzunsov və orta beyindən 
B) Beyincikdən və ara beyindən 
C) Simpatik və para simpatik sinirlərdən 
D) Baş və onurğa beyindən 
E) Onurğa və uzunsov beyindən 
108.Karbohidratları parĢalayan fermentləri göstərin? 
A) Lipaza ,ximozin 
B) Pepsin,Tiripsin 
C) Jelatinaza,ximotiripsin 
D) Lipaza,pepsin 
E) Amilaza,maltaza 
109.Mədə Ģirəsinin reaksiyasının turĢ olmasını nə təmin edir? 

168 
A) Fermentlər 
B) Zülallar 
C) Xlorid turşusu 
D) Sulfat turşusu 
E) Fosfat turşusu 
110.Rh- faktor birinci dəfə müəyyən edilmiĢdir. 
A) Dovşanda 
B) İnsanda 
C) Meymunda 
D) Balıqda 
E) Qurbağada 
111.Mədənin evakuator fəaliyyəti nədir? 
A) Mədədə olan möhtəviyyatın bağırsağa keçməsi 
B) Mədə vəzilərinin şirə ifraz etməsi 
C) Mədədə gedən həzm prosesi 
D) Mədə əzələlərinin hərəkəti 
E) Mədə vəzilərinin ferment ifraz etməsi 
112.Zülallar həzm sistemində nəyə qədər parçalanır? 
A) Yağ turşularına qədər  
B) Amin turşularına qədər 
C) Qliserin və yağ turşularına qədər 
D) Fruktozaya qədər 
E) Qlükozaya qədər 
113.Vitaminlər orqanizmdə nə qədər enerji verir? 
A) 4,1 –kkalori 
B) 3,2- kkalori 
C) Vitaminlər enerji vermir 
D) Ən çox enerjini vitaminlər verir 
E) 9,3 kkalori 
114.Minium qıcığa, maksimum yığılma ilə cavab verən əzələ  
A) Sklet əzələsi 
B) Mə`də əzələsi 
C) Ürək əzələsi 
D) 12-barmaq bağırsaq əzələsi 
E) Yoğun bağırsaq əzələsi 

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə