Гядим тцрк йазылы абидяляри Орта тцрк дюврцYüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix18.03.2020
ölçüsü0,51 Mb.
#30685
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1485513827 qedim turk yazili abideleri orta turk dovru


В. Бящмянли

Я. Ясядзадя

Н. Мащмудов

Э. Гулийева

С. Сямядова

Ф. Р. ЗейналовГядим тцрк йазылы абидяляри

Орта тцрк дюврц 

“Наьыл еви“Бакы

2009


Бурахылыша мясул:

Редактор:

Дизайн:

Компцтер сящифяляйиъиси:

Корректор: 

М. Ф. Ахундов адына Азярбайъан Милли Китабханасы 

Ясяр чапа щазырланаркян илк няшрин китаб эюстяриъиляри сахланылmышдыр

ISBN  995221034-5

Щяр  щан сы  бир  ди лин  мца сир  вя зий йя ти ни  ,  спе си фик  хц су сий йят ля -

ри ни  ел ми  су рят дя  ан ла маг  цчцн  онун  кеч ди йи  ин ки шаф  мяр щя ля ля -

ри ня ня зяр сал маг, ону мца сир вя юлц го щум дил ляр ля, ща бе ля

диалектлярля  мц га йи ся ли  су рят дя  тяд гиг  ет мяк  зя ру ри дир.  Бир  ди лин

вя  йа  дил  гру пу нун  гя дим  йа зы лы  аби дя ля ри  о  дил ля рин  та ри хи  ин ки шаф

про сес ля ри ни  из ля мяк  ба хы мын дан  бю йцк  ящя мий йя тя  ма лик дир.

Мца сир  дил дя  юзц нц  эюс тя рян  бир  чох  хц су сий йят ляр  аби дя ля рин  кю -

мя йи  иля  ан ла шы ла  би лир.  Тцрк  дил ля ри нин  гя дим  йа зы лы  аби дя ля ри  бу

ба хым дан  гий мят ли  мян бя дир.

Ор та  тцрк  дюв рц  аби дя ля ри нин  бир  гис ми ни  яща тя  едян  бу  дярс

вя саи тин дя  Мащ муд  Каш ьа ри нин  "Ди ва ни-лц ьят-ит  тцрк",  Йу сиф  Ба -

ла са ьун лу нун  "Гу дат гу  би лик",  Гцт бцн  "Хос ров  вя  Ши рин",  "Ят-

тющ фят-цз-зя кий йя  фцл-лц ьят-ит  тцр кий йя",  "Дя дя  Гор гуд"  дас тан -

ла ры  вя  "Дас та ни-Ящ мяд-Щя ра ми"  ясяр ля ри  та ри хи-фи ло ло жи  аспектдя

ся ъий йя лян ди ри лир.

Бу ра да  аби дя ля рин  йа ран ды ьы  та ри хи  шя раит  шярщ  еди лир,  он ла рын

лек сик,  фо не тик  вя  грам ма тик  ся ъий йя си  ве ри лир,  Азяр бай ъан  ди ли  иля

мц га йи ся ляр  апа ры лыр.

Ор та  тцрк  дюв рцн дя  йа ра нан  аби дя ля рин  миг да ры  щяд дин дян

ар тыг дыр.  Он лар  оьуз,  гып чаг  вя  кар луг-уй ьур  гру пу  дил ля ри нин

спе си фик  хц су сий йят ля ри ни  якс  ет дир мяк  ба хы мын дан  чох  гий мят ли -

дир.Бу ра да щяр бир дил гру пу цчцн нц му ня ола раг бир-ики аби дя

тяд гиг  еди лир.

Бу  вя саит  "Гя дим  тцрк  йа зы лы  аби дя ля ри"  курсунун  мцяй йян

бир  щис ся си ни  яща тя  едян  вя  бу  сяп ки дя  Азяр бай ъан  ди лин дя  йа зыл -

мыш  илк  ясяр  ол ду ьу  цчцн  нюг сан сыз  де йил дир.  Нюг сан ла ры  ьюс тя рян

оху ъу ла ра  мцял лиф  ин ди дян  юз  мин нят дар лы ьы ны  бил ди рир.

ЭИ РИШ

Тцрк  сис тем ли  дил ля рин  ня  вахт  мей да на  чых ма сы  мя ся ля си  чох

мц ба щи ся ли дир.  Мя ся ля нин  бу  эц ня  гя дяр  щялл  олун ма ма сы на  ясас

ся бяб  Ор хон-Йе ни сей  аби дя ля рин дян  яв вял  щеч  бир  гя дим  тцрк  йа зы -

лы  аби дя си ня  раст  эя лин мя мя си дир.  ВЫЫЫ-Х  ясрляри  ся ъий йя лян ди рян  бу

аби дя ля рин  як ся рий йя ти нин  йа зыл ма  та ри хи  йох дур.  Чох  ола  бил син  ки,

бу аби дя ля рин бир гис ми мящз еля ера мы зын яв вя ли ня дя аид еди ля би -

ляр.  Бу  аби дя ля рин  мц кям мял  ялиф ба сы на  (рун),  тяк мил ляш миш  фо не -

тик  вя  грам ма тик  гу ру лу шу на,  лек сик  тяр ки би нин  яща тя ли ли йи ня  ясас ла -

на раг  ъя са рят ля  де мяк  олар  ки,  бу  аби дя ля рин  са щиб ля ри-тцрк  дил ли

халглар  йе ни  ера дан  чох-чох  яв вял  гя би ля  ит ти фаг ла ры,  тай фа  вя  тай фа

ит ти фаг ла ры  шяк лин дя  ор та йа  чых мыш,  узун  бир  ин ки шаф  йо лу  ке чя ряк

мцх тя лиф  сис тем ли  дил ляр ля  тя мас да  ола-ола,  дя фя ляр ля  ай рыл ма  вя  бир -

ляш мя ляр  ня ти ся син дя  сон ра лар  бир  не ся  бю йцк  го щум  дил  аи ля ля ри

шяк лин дя  фор ма лаш мыш,  ор та  тцрк  дюв рцн дя  (Х-ХВЫ)  ися  ин ди  эюр дц -

йц мцз  ийир ми  бе шя  гя дяр  мцс тя гил  дил  (мца сир  тцрк  сис тем ли  дил ляр)

ся вий йя си ня  йцк сял миш дир.

Тцрк  дил ля ри нин  та ри хи  ин ки шаф  мяр щя ля ля ри ни  дя гиг  мцяй йян ляш -

дир мяк чох чя тин дир. Бу, щяр шей дян яв вял, ял дя олан гя дим йа зы лы

аби дя ля ри  ят раф лы  шярщ  ет мяк ля  баь лы дыр са,  ди эяр  тя ряф дян  ися  тцрк  сис -

тем ли дил ля рин щям юлцб эет миш вя щям дя мца сир диа лект вя ши вя ля -

ри ни,  ай ры-ай ры  тцрк  дил ля ри нин  фо не тик,  лек сик  вя  грам ма тик  гу ру лу шу -

ну  мц га йи ся ли  шя кил дя  ся ъий йя лян дир мяк ля  цз ви  шя кил дя  баэ лы дыр.

Тцрк  дил ля ри нин  ке чиб  эял ди йи  ин ки шаф  мяр щя ля ля ри  щаг гын да

щям  ха ри ъи  вя  щям  дя  со вет  тцр ко лог ла ры  мцяй йян  фи кир  сюй ля миш,

бир  не чя  ин ки шаф  мяр щя ля си  гейд  олун муш дур.  (Т.Ст ра лен берг,

Р.Раск, М.Мцл  лер, В. Шотт, М. Кастрен, В. Кот вич, Й. Не мет,

Л. Ли 


 

эе 


ти,  К. Мен 

 

эес, Ж. Бентсинг, О. Прит сак, Г. Рамстедт,

М. Ря 


 

 

ся нен,  Б. Вла 

 

димиртсев, В.В. Рад лов, С. Й. Ма 

лов,


Н. А. Бас ка ков вя б).

Щя мин  тяд ги гат чы лар  тцрк  дил ля ри нин  гя дим ляр дян  баш ла йа раг  бу

эц ня  гя дяр  ин ки шаф  та ри хи ни  беш-сяк киз  дюв ря  бюл мцш ляр.  Сон  вахтлар

да ща  чох  тяк рар  олу нан  бюл эц  бе ля дир:

5


га йи ся си  бе ля  бир  цму ми  фик ря  эя ти риб  чы ха рыр  ки,  йе ни  ера дан  яв вял

бу  яра зи ляр дя  скиф-Си бир  мя дя ний йя ти ня  ма лик  гя дим  тцрк-Ту ва  гя -

би ля ля ри  мяс кян  са лыб мыш лар.

Ал тай  дюв рцн дя  бу  яра зи дя  цч  бю йцк  дил  аи ля си нин  вар лы ьы ны  эюс -

тяр мяк  олар:  тцрк  дил ля ри  аи ля си,  мон гол-тун гус-ман ъур  дил ля ри  аи ля си

вя угор-фин дил ля ри аи ля си. Мящз бу дюврдя щя мин дил аи ля ля ри ара сын -

да узун бир мцд дят яла гя, цт сий йят ол муш, он ла рын да ща чох лек сик,

гис мян  дя  фо не тик  вя  грам ма тик  гу ру лу шун да  уй ьун луг лар  ямя ля

эял миш дир.Бу ра  щям  дя  за щи ри  ти по ло жи  уй ьун лу ьу  (ил ти са ги  дил ляр  сис -

те ми иля баь лы) яла вя ет сяк, мян зя ря ай дын олар. Биз ъя, мящз еля бу

хц су сий йят ля ря  алу дя чи лик  ня ти ъя син дя  Урал-Ал тай  вя  ал тай шц нас лыг

ня зя рий йя ля ри  ор та йа  чых мыш дыр.

Ян  гя дим  тцрк  дюв рц нцн  икин ъи  мяр щя ля си  щун лар ла  баь лы дыр  (он -

лар  су йун лар,  хун лар  да  ад лан мыш лар).  Йе ни  ера дан  яв вял  би рин ъи  ми -

нил лик дян  ера мы зын  бе шин ъи  яс ри ня  гя дяр  Мон го лус тан  чюл ля рин дя,

Бай кал  эю лц  щюв зя син дя  мцх тя лиф  халглары  юзят ра фын да  бир ляш ди рян

щун лар  бу ра да  Щун  им пе ри йа сы нын  яса сы ны  гой ду лар.  Щун  тай фа  ит ти -

фаг ла ры  цмум дцн йа  та ри хи  про се син дя  чох  мц щцм  рол  ой на мыш -

дыр.Йе ни  ера дан  яв вял  Чин  сяр щяд ля рин дян  баш ла йа раг,  мяр кя зи  Ав -

ро па йа  гя дяр  йа йы лан  щун лар  Аси йа  вя  Ав ро па  халгларынын  та ри хин дя

ясас лы  рол  ой на мыш,  бу  яра зи дя  халгларын  ямя ля  эял мя си нин  яса сы ны

гой муш лар. 

Щун лар  ян  гя дим ляр дя  (й.  е.  я.  Ики ми нин ъи  ил ляр дя)  дюв лят  гу ру -

лу шу на  ма лик  ол ма мыш,  тай фа лар  щалында  кю чя ри  щя йат  ке чир миш ляр

(Чин  мян бя ля рин дя  щун лар  щаг гын да  илк  мя лу мат  йе ни  ерадан  яв вял

1764-ъц  ил дя  ве ри либ.  Он лар ху хун ад лан мыш лар).  Бу  тай фа лар  Чин

мян шя ли  гя би ля  вя  тай фа лар ла  цз ви  яла гя дя  ол муш лар.  Бу  яла гя ляр  йе -

ни  ера дан  яв вял  ЫЫ  ясрдя  йа ша мыш  Чин  та рих шц нас ды ьы нын  ба ба сы  ще саб

олу нан  Си ма  Те йа нын  "Та ри хи  гейдляр"  ад лы  яся рин дя  ят раф лы  ве ри либ.

2

(Бу ра дан  мя лум  олур  ки,  хун лар  Ав ро па-гярб  хун ла ры,  сон ра лар  щун -лар  ад лан мыш дыр.  Он ла ры  ай ры-ай ры  халглар  ки ми  ся ъий йя лян дир мяк

1. Ал тай дюв рц, 2. Щун дюв рц, 3. Гя дим тцрк дюв рц, 4. Ор та тцрк

дюв рц, 5. Йе ни вя ян йе ни тцрк дюв рц.

Биз ъя,  ме то дик  ъя щят дян  тяд ри си  асан лаш дыр маг  ба хы мын дан

тцркдилли  халгларын  ямя ля  эял мя си,  ин ки ша фы  вя  фор ма лаш ма сы  мяр щя -

ля ля ри ни  шяр ти  дя  ол са,  бе ля  бюл мяк  да ща  чох  мяг ся дяуй ьун  олар ды:

Ы - Ян гя дим тцрк дюв рц - йе ни ера дан яв вял дюр дцн ъц ми нил лик -

дян  ера мы зын  В  яс ри ня  гя дяр.

ЫЫ - Гя дим тцрк дюв рц - В-Х ясрляр.

ЫЫЫ - Ор та тцрк дюв рц - Х-ХВЫ ясрляр.

ЫВ - Йе ни тцрк дюв рц - ХВЫ-ХХ ясрляр.

Ян гя дим тцрк дюв рц ики  мярщяляни  юзцн дя  бир ляш ди рир:  Ал тай

вя  Щун  мяр щя ля ля ри.

Бу  мяр щя ля ля ри  ся ъий йя лян ди рян  мад ди  йа зы лы  аби дя ляр  за ма ны -

мы за  гя дяр  эя либ  чых ма мыш дыр.  Тцркдилли  халгларын  йер ляш ди йи  яра зи -

дя  апа ры лан  ар хео ло жи  га зын ты ла ра,  гя дим  йу нан,  яряб  вя  Чин  мян бя -

ля рин дя  ве ри лян  мя лу мат ла ра  яса сян  йе ни  ера дан  яв вял  би рин ъи  ми нил -

ли йя  гя дяр  да вам  едян  Ал тай  им пе ри йа сы нын  вар лы ьы  щаг гын да  да ныш -

маг  мцм кцн дцр.

Тяд ги гат чы лар  йе ни  ера дан  яв вял  (цчцн ъц  ми нил лик)  мяр кя зи  Аси -

йа да  бц рцнъ  дюв рцн дя ки  мя дя ний йя ти  "Гя бир  даш ла ры  мя дя ний йя ти"

ад лан ды ра раг  ону  тцркдилли  халгларла  яла гя лян ди рир ляр.

1

Гя бир  даш ла ры  дюв рц ня  еля  цзя рин дя  мцх тя лиф  щей ван  шя кил ля ри,да ща  чох  ма рал  шяк ли  (ма рал даш ла ры  дюв рц)  щякк  олун муш  щцн дцр

даш  ди ряк ляр  дя  да хил дир.Бу  яра зи дя  топ ла нан  тцрк  гя би ля  вя  тай фа ла -

ры  яса сян  щей ван дар лыг  вя  якин чи лик ля  мяш ьул  олур ду лар.Он лар  кю чя -

ри  щя йат  ке чи рир,  яса сян,  эц ня шя  вя  ди эяр  эюй  ъи сим ля ри ня  (ай,  ул -

дуз),  да ьа,  ода  вя  с.  си та йиш  едир ди ляр.Бай кал  эю лц  щюв зя син дя,

Мон го лус тан да,  Тувада  та пы лан  щей ван  рясмляри  щякк  олун муш

даш лар,  мцх тя лиф  кянд  тя сяр рц фат  алят ля ри,  га йа лар  цзя рин дя  щякк

олун муш  рян эа рянэ  рясмляр  бу  дювр  щаг гын да  мцяй йян  тя сяв вцр

йа ра да  би лир.  Бу ра  сон  ил ляр дя  аш кар  еди лян  гя бир ляр дян  та пы лан  ма те -

риал ла ры  да  яла вя  ет мяк ла зым дыр.Бу  гя бир ляр дян  та ры лан  ма те риал ла рын

(хц су си ля  Ту ва да)  скиф  гя бир ля рин дян  та пы лан  ди эяр  ма те риал лар ла  мц -

7

6__________

1 À. Ï.  Î ê ë à ä í è ê î â.  Èñòîðèÿ  ßêóòñêîé   ÀÑÑÐ,  ò.  1,  Ì.,1955.

__________

1 Бах:  Èñòîðèÿ  Ñèáèðè,  1,  Ë.,  1968. 

2 Бах:  Í.  ß.  Áè÷óðèí.  Ñîáðàíèå  ñâåäåíèé  î  íàðîäàõ,  îáèòàþùèõ  â  Ñðåäíåé   Àçèè

â  äðåâíèå  âðåìåíà,  1,  Ì.-Ë.,  1950.йиш мя йя  уь ра мыш лар.

Шяр ги  щун ла рын  ди ли  ися  да ща  чох  йа гут  ди ли ня  уй ьун  эя лир.

Щун  им пе ри йа сы  дюв рцн дя  бу  яра зи дя  бул гар ла рын,  хя зяр ля рин,

авар ла рын,  гыр ьыз ла рын,  йа гут ла рын,  гып чаг  вя  оьуз ла рын  дил  аи ля си  ки ми

гя би ля  вя  тай фа  ит ти фаг ла ры  шяк лин дя  фор ма лаш ма сы  юзц нц  эюс тя рир.

Бу ра да  оьуз-кар луг-гып чаг  тай фа ла ры  щя ля  бир-би рин дян  тяъ рид

олун ма мыш  шя кил дя дир.

1

Щун  им пе ри йа сы нын  сц гу тун дан  сон ра  (В  яс рин  со ну,  ВЫ  яс рин  яв -вял ля ри),  ши мал  вя  шярг  ис ти га мят ля рин дя  йа йы лан  тцркдилли  тай фа ла рын

йе ни дян  тя мяр кцз ляш мя си  юзц нц  эюс тя рир.  Бу  тай фа лар  ичя ри син дя  би -

ри нин  ады нын  да ща  тез-тез  чя кил ди йи нин  ша щи ди  олу руг.  Бе ля  ки,  Чин

мян бя ля рин дя  бир  сы ра  тцркдилли  (ял бят тя,  сон ра дан  бе ля  бир  цму ми  ад

ал тын да  топ ла нан)  тай фа лар ла  йа на шы  (уй ьур,  оьуз,  гып чаг  вя  с.),  тйук -

йу/тйуркйут тай фа сы нын да ады чя ки лир. Мящз еля бу ад ла баь лы ола раг

щя мин  дювр 

гя дим тцрк дюв рц ад лан ды рыл мыш дыр.  Яс лин дя  Мон го -

лус тан,  мца сир  Ту ва  вя  Ал тай,  Бал хаш  ят ра фын да  тя мяр кцз ля шян  бу

тай фа ла рын  ща мы сы  Тйук йу  (тцрк)  ад лан мыр,  ща мы сы  да  бу  ши вя дя  да -

ныш мыр ды  (тйук йу - тцрк ан ъаг бир тай фа нын ады ола би ляр ди).

Тйук йу лар  536-ъы  ил дя  Ал та йын  мяр кя зин дя  бир  дюв лят  йа рат ма ьа

наил олур лар. Бе ля ще саб едир ляр ки, бу дюв ля тин баш чы сы ша ман олуб.

Онун  оьул ла рын дан  би ри  Аш ни  ад ла ныр.  Чин  мян бя ля рин дя  ар тыг  та ри хи

шях сий йят  ки ми,  бу  дюв ля тин  баш чы сы  ола раг  Тц ме нин  (Бу мин)  ады  чя -

ки лир  (Аш ни нин  ня вя си).  Бу  дюв ля тя  баш чы лыг  едян  ха ган лар  ара сын да

Ис те ми,  Бц кан  вя  То бо нун  ад ла ры  чя ки лир.  Тйук йу  дюв ля ти  чин ли ля рин

эцъ лц  щц ъу му на  мя руз  га ла раг гяр би вя шяр ги тйук йу шяк лин дя  ики

йе ря  бю лц нцр  вя  630-660-ъы  ил ляр  яр зин дя  Чи нин  ща ки мий йя ти  ал ты на

ке  чя ряк  юз  ис тиг ла лий йя ти ни  та ма ми ля  ити рир.  Бир  гя дяр  сон ра  бу  тай фа -

ла рын  бир  гис ми  Гут лу ьун  (Гу ду лу)  ят ра фын да  бир ля шя ряк  Тйук йу  ха -

ган лы ьы ны  йе ни дян  дирчялтмяйя  мц вяф фяг  олур лар.

Гя дим  тцрк  дюв рц нцн  йе ни  мяр щя ля си уй ьур  мяр щя ля си ад ла ныр

(745-840). Уй ьур лар да Тйук йу дювлятинин тяр ки би ня да хил олан тай -

фа лар дан  би ри  иди.  Он лар  Йе ни сей  вя  Се лен эи  чай ла ры  ара сын да  йер ляш -

9

ъящдляри  дя  вар).  Он лар  хан  им пе ри йа сы  иля  иг ти са ди-си йа си  мц на си бят -дя  ол муш лар.  Мцх тя лиф  за ман лар да  ися  (щун лар  зяиф  дц шян дя)  хан  им -

пе ри йа сы  он ла ры  да  юз  яса ря ти  ал ты на  ала  бил миш дир.

Як сяр  тцр ко лог лар  щун ла рын  мца сир  няс ли ни  йа гут лар ла  баь ла йыр лар.

Бу ну щун гя бир ля рин дян (й. е. я. Ы яср) та пы лан баш са чы нын ким йя ви

ана ли зи дя бир да ща сц бут едир.

Щун ла ры  сон  за ман ла ра  гя дяр  вящ ши,  эе ри дя  гал мыш  хадглар  ки мися ъий йя лян ди рир ди ляр.  Апа ры лан  тяд гиг ляр  эюс тя рир  ки,  щун лар  о  дюв рцн

мя дя ни  ся вий йя ъя  йцк сяк  олан  халглары  иля  бя ра бяр  ся вий йя дя  ол -

муш  лар.

2

Щун  им пе ри йа сы  яс лин дя  гя би ля  им пе ри йа сы  иди.Бу ра да  24  гя би лябир ли йи  мюв ъуд  иди.  Гя би ля  баш чы ла ры-аь саг гал лар  ил дя  бир  не чя  дя фя

топ  ла шыр,  юз ля ри ня  рящ бяр,  ща ким-Шан йуй  се чир ди ляр.

Чин  мян бя ля рин дян  мя лум  олур  ки,  он ла рын  йа зы сы  да  олуб.  Бе ля

ки,  щей ван ла рын,  яща ли нин  ще са бы  апа ры лан,  вер эи  мцяй йян ляш ди ри лян

ки таб лар  тя сис  едил миш ди.  Ла кин,  чох  тяяс сцф  ки,  щун  йа зы сы  зя ма ня -

ми зя  гя дяр  эя либ  чых ма мыш дыр.  Бир  шей  шяк сиз дир  ки,  щун лар  тцрк дил -

ли халглар ол муш лар. Чох ола бил син ки, рун ялиф ба сы нын, йа зы сы нын яса -

сы ны  мящз  еля  щун  йа зы сы  тяш кил  едир.  Щун ла рын  ди лин дян  да ны шар кян,

ял бят тя, бу ди ля тя сир едян ди эяр дил груп ла ры ны (щяр шей дян яв вял

мон гол  гру пу  дил ля ри ни)  ня зяр дян  га чыр маг  ол маз.

Бир  чох  тяд ги гат чы лар  щун  ди ли ни  тцрк  дил ля ри нин  ин ки ша фын да  цму -

ми  бир  мяр щя ля-дювр  ще саб  ет мир,  бу  кюк дян  (тцрк  дил ля ри  аи ля син -

дян) гоп муш бир гол ще саб едир ляр.

Щун  ди ли нин  гя дим  бул гар,  гя дим  хя зяр  вя  гя дим  чу ваш  дил ля ри

иля  эе не тик  уй ьун лу ьун дан  да  бящс  олу нур.  Биз ъя,  щун ла рын  гя дим

бул гар лар ла  эе не тик  ъя щят дян  цму ми ли йи  шцб щя сиз дир.  Чу ваш  вя  хя -

зяр ля ря эя лин ъя, ону де мяк олар ки, он лар гып чаг гя би ля вя тай фа ит -

ти фаг ла ры на  аид  олуб,  сон ра дан  бул гар  вя  уг ро-фин  гру пу  дил ля ри нин

эцъ лц  тя си ри  ал тын да  ъид ди  шя кил дя  лек сик,  фо не тик  вя  грам ма тик  дя -

8

__________1 È.  Íèêèôèðîâ.  Âîëîñû  ãóííîâ  ïðèïîäíîñÿò  ñþðïðèçû,  "Õèìèÿ  è  æèçíü",  1970,

¹11.


2 Бах:  À.  Í.  Áåðíøòàì.  Î÷åðê  èñòîðèè  ãóííîâ. Ë.,  1951;  À.  Í. Ãóìèëåâ.  Õóííó,

Ì.,  1960; Йеня онун.  Õóííû  â  Êèòàå,  Ì.,  1974;  Èñòîðèÿ   Ñèáèðè, Ы, Ë.,  1968.

__________

1 Í.  À.  Á à ñ ê à ê î â.  Ââåäåíèå  â  èçó÷åíèå  òþðêñêèõ  ÿçûêîâ,  Ì.,  1969.сай ъа  щяд дин дян  ар тыг  ол дуг ла ры ны,  Ро ма  им пе ра то ру  вя  Иран

щюкмдары  иля  достлуг  ет дик ля ри ни  эюс тяр миш дир  (ВЫ  яср).  Хя зяр ляр

щаг гын да  Маи сей  Ка ган кат ват си нин  "Аг ван  та ри хи"  яся рин дя,  Ви -

зан ти йа  та рих чи ля ри  За ха ри  Ри тор,  Иоанн  Ма ла ла,  Фео фа нын  вя  б.  ясяр -

ля рин дя  дя  хей ли  мя лу мат  тап маг  мцм кцн дцр. 

Яряб  та рих чи ля ри  Ис тях ри  вя  Ибн-Щюв гял  йа зыр ды лар  ки,  хя зяр ля рин

ди ли  бул гар  ди ли нин  ей ни дир.  Бул гар ла рын  гяр би-тцрк  дил ля ри ня  (оьуз-

гып чаг)  аид  ол ма сы  мц ба щи ся  тю рят мир.  Де мя ли,  хя зяр  ди ли  дя  щя мин

гру па аид еди ля би ляр.

Су ри йа  та рих чи си  Иоанн  Ефе син  "Та рих"  яся рин дян  (ВЫ  яср)  мц ща -

фи зя  олун муш  щис ся ляр дян  бе ля  мя лум  олур  ки,  щун  тай фа ла рын дан

олан  цч  гар даш дан  би ри-Бул гар  Ро ма ны,  ики си  ися  Бер си ли йа ны  юз  ща ки -

мий йят ля ри  ал ты на  алыр лар  (эу йа  о  гар даш лар дан  би ри 

Хя зя рик ад ла ныр -

мыш).  Хя зяр ля ри  чох  вахт тцрк  са вир ля ри дя  ад лан дыр мыш лар

1

.Дяр бянд  га ла сы нын  вя  сяддинин  фарслар  тя ря фин дян  чя ки ли ши  мящз

бу  халгларын  фа си ля сиз  щц ъум ла ры нын  га ба ьы ны  ал маг  мяг ся ди ля  ол -

муш дур.

Бу нун ла  бе ля,  щя ля лик  бу  халгларын  мцс тя гил  ин зи ба ти  дюв ля тин -

дян  да ныш маг  гей ри-мцм кцн  иди.  Бе ля  ха ган лыг  ан ъаг  ВЫ  яс рин  ЫЫ

йа ры сын да  Аси йа  ги тя син дя  Аш ни  тя ря фин дян  гу ру лур.  Яряб  та рих чи си

Тя бя ри  Гаф газ  яра зи син дя  мяс кян  сал мыш  бул гар ла рын,  хя зяр ля рин,

белендъярлярин  тцрк  ха га ны  Ис те ми  тя ря фин дян  яса рят  ал ты на  алын ды ьы ны

гейд едир.

Тук йу  ха ган лы ьы нын  яса ря тин дян  гур та ран  тцркдилли  бул гар  тай фа

бир лик ля ри  Бю йцк  Бул га ри йа  бир ли йи  йа рат ма ьа  наил  олур,  Ви зан ти йа  вя

Ибе ри йа  иля  са зиш  баь ла йыр лар.  Он ла рын  рящ бяр  вя  щюкмдарлары  щаг гын -

да  да  мя лу мат  зя ма ня ми зя  гя дяр  эя либ  чы хыб:  Губ рат  (635-640),

Ас па рух,  Бат бай.

Еля  тяг ри бян  бул гар  дюв ля ти  йа ран ды ьы  вахтлар  он лар ла  гон шу луг -

да  Хя зяр  дюв ля ти  йа ран ма ьа  баш ла йыр.  Хя зяр ля рин  ичя ри син дя  кцл ли

миг дар да  бул гар  тай фа ла ры  да  вар  иди.

Хя зяр  хал гы  щаг гын да  ян  мц кям мял  мя лу мат  Х  яс рин  ор та ла рын -

11

миш ди ляр.  Узун  мцд дят  (Щун  им пе ри йа сы нын  сц гу тун дан  610-ъу  ил ля -ря  гя дяр)  жу жан лар ла  мц ба ри зя  апар мыш,  юз ля ри ня  ял ли  иля  йа хын  да вам

едян  ки чик  бир  дюв лят  дя  гур муш ду лар.  Сон ра  ися  он лар  Тйук йу  дюв -

ля ти нин  тяр ки би ня  га рыш мыш лар.

Уй ьур  дюв ля ти  Ор та  Аси йа да  йер ля шян  тцркдилли  халгларын  мя дя -

ний йя ти нин,  дил ля ри нин  зян эин ляш мя син дя,  йа йыл ма сын да  чох  мц щцм

рол  ой на мыш дыр.

Уйьйрлар тцркдилли халглар ичя ри син дя юзц нцн йцк сяк шя щяр мя -

дя ний йя ти,  йа зы йа  ма лик  ол ма сы,  ха ри си  юл кя ляр ля,  он ла рын  мя дя ний -

йя ти,  ядя бий йат  вя  ин ъя ся ня ти  иля  йа хын дан  та ныш  ол ма ла ры  иля  се чи лир -

ди ляр.


Гя дим тцрк дюв рц иля баь лы олан 

бул гар вя хя зяр мяр щя ля си

щаг гын да  тцр ко ло эи йа да  ва щид  бир  фи кир  йох дур.

Узун  мцд дят  хя зяр ляр  тцрк  сис тем ли  дил ляр  гру пу на  да хил  едил -

мир ди.Хя зяр  хан лы ьы  300  иля  йа хын  Шяр ги  Ав ро па да  илк  фео дал  дюв ля -

ти  ки ми  та нын мыш,  кю чя ри  вя  йа рым  кю чя ри  халглары  юз  ят ра фын да  бир ляш -

ди ря ряк  узун  мцд дят  Ви зан ти йа,  Иран,  Яряб  хя ли фя ли йи  иля  мц ща ри бя

вя зий йя тин дя  олмйшдур.  Бу  ха ган лы ьын  яса сы ны  ЫВ  ясрдя  Ав ро па йа

бю йцк  ахын ла  эя лян  щун ла рын  га лыг ла ры  тяш кил  ет ся  дя,  бу ра да  мцх тя -

лиф  мя дя ни  ся вий йя йя  ма лик  баш га  сис тем ли  халглар  да  мцяй йян  рол

ой на мыш дыр.

Хя зяр  ха ган лы ьы  гу ру ла на  гя дяр  Щун  им пе ри йа сы  тяр ки би ня  да хил

олан  ,  онун  сц гу тун дан  сон ра  мцс тя гил  ин ки шаф  йо лу на  гя дям  гой -

муш  он лар ла  бир-би ри ля  ву ру шан,  дцш мян чи лик  едян  халглар  Шяр ги  Ав -

ро па  чюл ля ри ня  йа йыл мыш ды лар:  акат сир ляр,  бар сил ляр,са ра гур лар,  урог лар,

са вир ляр,  авар лар,  уй ьур лар,  кут ри гур лар,  бул гар лар,  хя зяр ляр  вя  с.  вя  и.

а.  Он ла рын  чо ху  (бар сил ляр,  са вир ляр,  хя зяр ляр,  бул гар лар,  авар лар)

тцркдилли халглара аид иди.

Хя зяр ляр  бар сил ляр ля  (сон ра лар  ися  са вир ляр ля)  бир ля шя ряк  Ер мя -

нис та ны,  Эцр ъцс та ны  вя  Ал ба ни йа ны  зябт  ет миш ди ляр.

1

Са вир ляр  дя  щун  гя би ля ля ри ня  аид  олуб,  Гаф газ  даь ла ры  бо йун дамяс кян  сал мыш ды лар.  Ви зан ти йа  та рих чи си  Про ко пи  Кесарийски  он ла рын

10

__________1 Ñ.  À.  Ï ë å ò í å â à.  Õàçàðû,   Ì.,  1976,  ñòð.  17.

__________

1 Йеня  орада.


ря чи лик дя  яряб  вя  фарс  дил ля ри нин  ишлядилмясиня  алу дя чи лик  бу  дил ляр -

дя  бя дии  ясяр ля рин  дя  йа зыл ма сы на  вя  ня ща йят,  тцрк  дил ля рин дя  ел ми

вя  бя дии  ясяр ля рин  йа ран ма сы нын  гаршысыны  ал ма ьа  эя ти риб  чы ха рыр.

840-ъы ил дя, гыр ьыз ла рын уй ьур щюкмранлыьына сон гоймасындан

сон ра,  уй ьур ла рын  бир  гис ми  Чинин  Ган су  ви ла йя ти ня  кю чцб  эе дир,  га -

лан ла ры  ися  оту раг  щя йа та  ке чя ряк  шя щяр ляр дя  йа ша ма ьа  баш ла йыр,

кар луг  дил ля ри  иля  гай на йыб  га ры шыр.

Бе ля лик ля,  Гяр би  Тцр кцс тан да  йе ни дян  тцркдилли  халгларын  тя мяр -

кцз ляш мя си  баш  ве рир.  Ясас  кар луг  тай фа  бир лик ля рин дян  вя  уйьйрларын

бу  яра зи дя  гал мыш  гя би ля  вя  тай фа ла рын дан  иба рят  олан  бу  бир лик  яса -

сын да  Гаш га рын  мяр кя зин дя  940-ъы  ил дя  Га ра хан лы лар  дюв ля ти  йа ра ныр.

Га ра хан лы лар  яс лин дя  дюв лят  ады  ол ма йыб,  щя мин  дюв ля тин

щюкмдарларынын  “га ра”  ля гя би  (гцв вят ли,  гцд рят ли)  гя бул  ет мя си  иля

баь лы бир ад дыр. Бу дювлятин илк щюкмдары Яб дцл кя рим Са тук Буь ра

Га ра хан дан  (940-955)  баш ла йа раг  бц тцн  щюкмдарлар  Га ра  ля гя би ни

гя бул  ет миш ляр.  Буь ра  Га ра хан  ис ла мий йя ти  гя бул  ет ди йи  цчцн  дюв лят

тцрк-ис лам  дюв ля ти  ки ми  та ны ныр.  Га ра хан лы лар  дюв ля ти  Илек хан лар  "Ял-

Ха га ний йя"  ады  да шы йыр.  (Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə