Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğluYüklə 0,59 Mb.
səhifə1/5
tarix27.11.2016
ölçüsü0,59 Mb.
#286
  1   2   3   4   5
Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması”

Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə

Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu

1. Bazar sistemi şəraitində firmaların rəqabət mübarizəsi nə ilə nəticələnir?

A) Firmaların rəqiblər üzərində qələbə çalması ilə

B) Onların gəlirlərinin artması ilə

C) Firmaların rentabelli işləməsi ilə

D) Onlardan bir çoxunun sıradan çıxması ilə

E) Firmaların kapitalının və əsas fondlarının artması ilə
2. İflasa uğramanın qarşısının alınmasında əsasən kimlərin böyük rolu vardır?


 1. Firma rəhbərlərinin

 2. Menecerlərin

 3. Firmanın baş mühasiblərinin

 4. Marketoloqların

 5. Firma rəhbərlərinin və baş mühasiblərinin

3. Öz işinə ciddi və peşəkar yanaşan menecer antiböhran tədbirlərini hansı

vaxtlardan həyata keçirir?


 1. İflasa uğrama baş verəndən sonra

 2. Firmanın gəlirləri aşağı düşəndən sonra

 3. Firmanın debitor borcu, kreditor borcundan çox olduqda

 4. Sabitlik pozulanın ilk vaxtlarından

 5. Firmanın kreditor borcu, debitor borcundan çox olduqda

4. Xoşagəlməz halların qarşısının alınması, firmanın potensialından səmərəli

istifadə edilməsi, çətinliklərin aradan qaldırılması, bazar mövqeyinin

möhkəmləndirilməsi üzrə proqram xarakterli tədbirlər sistemi necə adlanır? 1. Antiinflyasiya tədbirləri

 2. Böhranlı maliyyə

 3. Antiböhran idarəetmə

 4. Firmanın (müəssisənin) iflası

 5. Antiböhran idarəetmənin strategiyası

5. Menecerdə yenilikçilik, dərin elmi-texniki və iqtisadi təfəkkürün formalaşması

nəyə imkan yaradır?


 1. Konkret şəraiti nəzərə alaraq firmanı (müəssisəni) həmin şəraitə uyğun idarəetməyə

 2. Firmanın (müəssisənin) qeyri-adi qərarlar qəbul edərək idarəetməyə

 3. Firmanın (müəssisənin) beynəlxalq və ölkədaxili tərəfdaşlarının sayının artmasına

 4. Konkret şəraiti nəzərə ala bilməyə və qeyri-standart qərarlar qəbul etməyə

 5. Firmanın (müəssisənin) beynəlxalq səviyyədə imicinin artmasına

6. Ümumi idarəetmənin metodları, prinsipləri və funksiyaları əsasında firmalarda

və yaxud şirkətlərdə hansı idarəetmə formaları formalaşmalıdır?


 1. Maliyyə, marketinq və sığorta idarəetmə formaları

 2. Maliyyə, marketinq, innovasiya və investisiya idarəetmə formaları

 3. Maliyyə, marketinq və innovasiya idarəetmə formaları

 4. Marketinq və innovasiya idarəetmə formaları

 5. Maliyyə, marketinq və investisiya idarəetmə formaları

7. Firmalarda, Şirkətlərdə maliyyə, marketinq, innovasiya və investisiya

idarəetmələri nəyin əsasında formalaşmalıdır?


 1. İdarəetmənin metodları, strukturu, iş prinsipləri və funksiyaları əsasında

 2. İdarəetmənin metodları, rıçaqları və prinsipləri əsasında

 3. İdarəetmənin metodları və funksiyaları əsasında

 4. İdarəetmənin metodları, prinsipləri və funksiyaları əsasında

 5. Ümumi idarəetmənin bütün metodları əsasında

8. Firmaların və yaxud şirkətlərin maliyyə vəziyyəti hansı və yaxud neçə

göstəricidə ifadə olunur?


 1. Bir çox kompleks göstəricilərdə

 2. Əsasən çox tanınmış 3 (üç) göstəricidə

 3. Çox tanınmış 5 (beş) göstəricidə

 4. Çox tanınmış 7 (yeddi) göstəricidə

 5. Çox tanınmış 2 (iki) göstəricidə

9. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyətini öyrənməyə, ehtiyatları və

mənbəələri aşkara çıxarmağa və maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmağa imkan

vermək üçün hansı təhlilləri aparmaq lazımdır? 1. Cari və perspektiv maliyyə təhlilini

 2. Son üç ilin və cari maliyyə təhlilini

 3. Sistemli və kompleks maliyyə təhlilini

 4. Son beş ilin və cari maliyyə təhlilini

 5. Son bir ilin və əsaslı maliyyə təhlilini

10. Antiböhran idarəetmə hansı kateqoriya hesab edilir? 1. İqtisadi kateqoriya

 2. Mikroiqtisadi kateqoriya

 3. Makroiqtisadi kateqoriya

 4. Həm mikroiqtisadi, həm də makroiqtisadi kateqoriya

 5. Tam azad iqtisadi kateqoriya

11. Antiböhran idarəetməsində ilkin mərhələdə, məqsədli proqram və yaxud

tədbirlərdən əvvəl neçə məsələyə diqqət yetirmək lazımdır?


 1. Beş

 2. Doqquz

 3. Səkkiz

 4. Üç

 5. Yeddi

12. Antiböhran idarəetməsində ilkin mərhələdə, məqsədli proqram və yaxud

tədbirlərdən əvvəl diqqət yetiriləsi məsələlər nəyə imkan verir?


 1. Firma və şirkətlərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirməyə və onların maliyyə vəziyyətini aşkara çıxarmağa

 2. Firma və şirkətlərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirməyə və onlarda iqtisadi təhlili aparmağa

 3. Firma və şirkətlərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirməyə və onlardakı iqtisadi təhlili analiz etməyə

 4. Firma və şirkətlərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirməyə və onların maliyyə vəziyyətini analiz etməyə

 5. Firma və şirkətlərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirməyə və əlavə iqtisadi potensialı aşkara çıxarmağa
 1. Hüquqi və fiziki şəxslərin öz borc öhdəliklərini vaxtı-vaxtında ödəyə

bilməməsinə nə deyilir?

  1. Borc öhdəliyi

 1. Kreditor borc

 2. Debitor borc

 3. Müflisləşmə

 4. Ödəmə qabiliyyətinin olmaması

14. Müflis olan hüquqi və fiziki şəxsin mütləq ödəmə qabiliyyətinin olmamasının məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməsi necə adlanır?

A) İflas


B) İnflyasiya

C) Müflisləşmə

D) Böhran

E) Müflisləşmə və ya böhran

15. Normal bazar iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı hansı qaydaların

olmasını zəruri edir? 1. Böhran qaydalarının

 2. İnflyasiya qaydalarının

 3. Müflisləşmə qaydalarının

 4. Iqtisadi tənəzzül qaydalarının

 5. Iqtisadi tənzimləmə qaydalarının

16. Müflisləşmə, istehlakçılara az və tamamilə lazım olmayan məhsul və xidmət

təklif edən kimləri sıradan çıxarır?


 1. Kommersantları

 2. Biznesmenləri

 3. İstehsalçıları

 4. Mağaza sahiblərini

 5. Topdansatış obyektlərini

17. Müflisləşmə biznes müəssisəsində hansı dəyişkənliyə zəmin yaradır7

A) Müəssisənin kadr dəyişkənliyinə

B) Müəssisənin maliyyə dəyişkənliyinə

C) Müəssisənin biznes-planının dəyişkənliyinə

D) Müəssisənin struktur dəyişkənliyinə

E) Müəssisənin maliyyə və kadr dəyişkənliyinə
18. Biznesmenləri və investorları daha çox qeyri-standart yenilikçi qərarlar qəbul

etməyi, yeni istehsal və kommersiya ideyaları axtarmağı, risk etməyi, daxili və

xarici informasiyanı təhlil etməyi nə tələb edir?


 1. Firmanın müflisləşməsi

 2. Firmanın iflasa uğraması

 3. Müflisləşmə qorxusu

 4. Firmanın çətin maliyyə vəziyyəti

 5. Firmanın çətin iqtisadi vəziyyəti

19. Müflisləşmə qaydasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi nələr çıxış edir?

A) Firmanın təsərrüfat əlaqələri

B) Firmanın maliyyə vəziyyəti

C) Firmanın iqtisadi vəziyyəti

D) Firmanın sanasiyası və firmanın yenidən qurulması

E) Firmanın daxili və xarici biznes əlaqələri
20. Borclunun ləğv edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə, onun mülkiyyətçisi,

kreditorları, əmək kollektivləri və başqa şəxslər tərəfindən maliyyə yardımı

göstərilməsi yolu ilə onun yenidən təşkil edilməsi necə adlanır?


 1. Firmanın yenidən qurulması

 2. Firmanın sanasiyası

 3. Firmanın struktur dəyişiklikləri

 4. Firmanın müflisləşməsinin qarşısının alınması

 5. Firmanın inflyasiyadan qorunması

21. Kreditorların tələbini ödəmək məqsədilə firmanın mülkiyyətçisi, müdiriyyəti

tərəfindən firmanın əmlakını bölmək, hamısını və ya müəyyən hissəsisini digər

təsərrüfat subyektlərinə vermək yolu ilə firmanın strukturunun və fəaliyyət

istiqamətinin dəyişdirilməsi necə adlanır?


 1. Firmanın sanasiyası

 2. Firmanın struktur dəyişiklikləri

 3. Firmanın yenidən qurulması

 4. Firmanın müflisləşməsinin qarşısının alınması

 5. Firmanın inflyasiyadan qorunması

22. Qeyri-müəyyənliyin mənbəyi və təkrar istehsalın bütün mərhələləri hansı

dövrü əhatə edir?


 1. Xammal, material və komplektləşdirici hissələrin alınmasından tutmuş onların istehsalınadək olan dövrü

 2. Xammal, material və komplektləşdirici hissələrin alınmasından tutmuş satışınadək olan dövrü

 3. Xammal, material və komplektləşdirici hissələrin alınmasından tutmuş hazır məhsul istehsalınadək olan dövrü

 4. Hazır məhsulun istehsalından başlamış, onun satışınadək olan dövrü

 5. Hazır məhsulun istehsalından başlamış, onun pulunun tam ödəniçinədək olan dövrü

23. Daha uğurlu fəaliyyət göstərən firmanın uduşu nəyin hesabına olur?

A) İstehsal etdiyi məhsulların qiymətlərinin münasibliyi və keyfiyyəti

B) İstehsal etdiyi məhsulların qiymətlərinin münasibliyi

C) İstehsal etdiyi məhsulların keyfiyyəti

D) Uğursuz fəaliyyət göstərən firmanın

E) İstehsalın avtomatlaşdırılması və işçi qüvvəsinə qənaətin
24. Faizlə ifadədə ödəmələrin gözlənilən orta xüsusi çəkisinin səhm və borc

kapitalına olan nisbətinə nə deyilir? 1. Kapitalın dəyəri

 2. Müflisləşmənin başlanğıcı

 3. Müflisləşmənin son həddi

 4. Müflisləşmənin aralıq müddəti

 5. Kapitalın həcmi

25. Əgər firmanın mənfəəti onun kapitalının dəyərindən hansı nisbətdə olduqda,

firma müflisləşməyə yuvarlanar?


 1. Firmanın mənfəəti, onun kapitalının dəyərindən yuxarı olarsa

 2. Firmanın mənfəəti, onun kapitalının dəyərinə bərabər olarsa

 3. Firmanın mənfəəti sıfıra yaxınlaşarsa

 4. Firmanın mənfəəti, onun kapitalının dəyərindən aşağı düşürsə

 5. Firma ziyanla işləyərsə

26. Firma səhmlərinin alınmaması və ucuzlaşması firmada hansı nəticələrə səbəb

olur?


 1. Firmanın müflisləşməsinə

 2. Firmanın qiymətini aşağı salır

 3. Firmanın bağlanmasına

 4. Firmanın müflisləşməsinə və bağlanmasına

 5. Firmanın istehsalı dayandırmasına

27. Xarici mütəxəssislərin tədqiqinə görə yeni yaranan müəssisələrin hansı hissəsi

ikinci ilin axırına qalırlar?


 1. 15  20 faizi

 2. 20  30 faizi

 3. 30  40 faizi

 4. 40  50 faizi

 5. 30  50 faizi

28. Müəssisələrin iflasdan qorunmasının mükəmməl sistemini kim işləyib

hazırlamışdır?


 1. Hər bir ölkənin sahibkarlar şurası

 2. Hər bir ölkənin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 3. İnkişafın əsası olan bazar iqtisadiyyatı

 4. Hər bir ölkənin müvafiq İcra Hakimiyyəti

 5. Hər bir ölkənin Nazirlər Kabineti

29. Müflisləşmə sistemi, dövlət orqanları tərəfindən təmin olunan hansı vasitələri

birləşdirir?


 1. Müflisləşmənin qarşısını alan müvafiq qanun vasitələri

 2. Inhisarçılığa qarşı mübarizə tədbirləri vasitələri

 3. Bir sıra məntiqi, təşkilati və metodiki vasitələr

 4. Sahibkarlara kömək Milli Fondunun inkişafı vasitələri

 5. Inhisarçılığa qarşı mübarizə tədbirləri və sahibkarlara kömək Milli Fondunun inkişafı vasitələri

30. Müflisləşmə sistemində həyata keçirilən tədbirlər sisteminin ardıcıllığını

göstərin?

1- Məqsəd və prinsiplər müəyyən edilir

2- Müəssisənin vəziyyəti təhlil edilir

3- Iflasın qarşısının alınması tədbirləri

4- İflasa qarşı mübarizə tədbirləri

5- Sistemdə göstərilən digər işlər

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 5
31. Müflisləşmə sistemi iqtisadiyyatda çalışan bütün təsərrüfat subyektlərinin

mənfəətli işləməsinə hansı prinsipləri gözləməklə reallaşa bilər?

1- Müflisləşmə zamanı bütün təsəsrrüfat subyektlərinə qarşı eyni prosedura

qaydalarının tətbiqi, onların hüquq və vəzifələrinin eyni olması;

2- Səliqə ilə borc öhdəliklərini yerinə yetirən müəssisələrin sağlamlaşdırılması

sisteminin yaradılması;

3- Maliyyə çətinliyi olan perspektivli müəssisələrin saxlanması;

4- İflas zamanı müsabiqə kütləsinin bölüşdürülməsi qaydası və növbəliyin

gözlənilməsi;

5- Müəssisələrdə maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq.

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 5
32. Müflisləşmə sistemində iqtisadiyyatda çalışan bütün təsərrüfat subyektlərinin

mənfəətli işləməsində prinsiplərin gözlənilməsi nəyə xidmət edir?

A) Bazarın tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatda müflisləşmənin

qarşısının alınmasına

B) Bazarın tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın unkişafına və

müəssisələrin normal iş şəraitinə

C) Bazarın tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın tənəzzülünə və

müəssisələrin bağlanmasına

D) Bazarın tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın quruluşunun

dəyişdirilməsinə və müəssisələrin mənfəətli işləməsinə

E) Bazarın tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın ləğvetmə tədbirlərinin

Aparılmasına


33. Müaasir şəraitdə hər bir işgüzar təşkilat necə fəaliyyət göstərir?

A) Daima mürəkkəb mühitlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir

B) Özünün nizamnaməsinə və mövcud qanunlara uyğun fəaliyyət göstərir

C) Fəaliyyət göstərdiyi ölkənin müvafiq qaydalarına uyğun fəaliyyət

göstərir

D) Özünün tərəfdaşları ilə isti və işgüzar əlaqələr qurmaqla fəaliyyət

göstərir

E) Ciddi maliyyə qanunvericiliyinə riayət etməklə fəaliyyət göstərir


34. Firmaya təsir göstərən xarici mühit amilləri hansılardır?

A) Tərəfdaş olduğu ölkələrdəki siyasi vəziyyət

B) Dövlət orqanlarının qanunsuz müdaxiləsi

C) Ölkədəki siyasi vəziyyət

D) Birbaşa və dolayı təsir qrupları

E) Beynəlxalq hadisələr və inflyasiya


35. Firmaya təsir göstərən xarici mühit amillərini neçə qrupa bölmək olar?

A) Altı


B) Üç

C) İki


D) Dörd

E) Beş
36. Əmək, material və kapital resurslarının təchizatçılarını, istehlakçıları, rəqibləri,

həmkarlar ittifaqlarını, qanunverici və dövlət orqanlarını firmaya təsir

göstərən amillərin hansı qrupuna aid edirlər?

A) Dolayı təsir qruplarına

B) Ölkədəki siyasi vəziyyətə

C) Tərəfdaş olduğu ölkələrdəki siyasi vəziyyətə

D) Birbaşa təsir qruplarına

E) Real təsir qruplarına
37. İqtisadi vəziyyət, sosial-mədəni amillər, siyasi amillər, elmi-texniki tərəqqi və

beynəlxalq hadisələr firmaya təsir göstərən amillərin hansı qrupuna aid edilir?

A) Dolayı təsir qruplarına

B) Real təsir qruplarına

C) Ölkədəki siyasi təsir qruplarına

D) Birbaşa təsir qruplarına

E) Tərəfdaç olduğu ölkədəki təsir qruplarına
38. Maksimum dərəcədə təchizatçıdan asılılığı azaltmaq üçün firma və ya şirkətlər

nə etməlidirlər?

A) Aldığı xammal və materialların pulunu tezliklə ödəməlidir

B) Xammal və material istehsalçısı olan tərəfdaşlarla sıx əlaqə saxlamalı və

onlara olan borcları minimuma endirməlidir

C) Eyni zamanda xammal və material üzrə 2 (iki) və daha çox mal

göndərənlə təsərrüfat münasibətləri qurmalıdır

D) Aldığı xammal və materialların dəyərini akkreditiv formasında

ödəməlidir

E) Xammal və material istehsalçısı olan tərəfdaşlarla sıx əlaqə saxlamalı və

onlara olan borcları dərhal ödəməlidir
39. İstehsal proseslərinin get-gedə daha da mürəkkəbləşməsi nəyə gətirib çıxarır?

A) Həmin istehsal proseslərinin tam gücü ilə işləməsi üçün yüksək ixtisaslı

mütəxəssislərin işə cəlb edilməsinə

B) Bəzi əmək, peşə və ixtisasların sıradan çıxmasına və yenilərinin əmələ

gəlməsinə

C) Həmin istehsal proseslərinin tam gücü ilə işləməsi üçün istehsalın

modernləşdirilməsi və avtomatlaşdırılmasına

D) Həmin istehsal proseslərinin tam gücü ilə işləməsi üçün onların istehsal

sahələrinin genişləndirilməsinə

E) İstehsal proseslərinə kompüter texnikasının cəlb edilməsinə


40. İstehsalda yeni məhsul və texnologiyaların yaranması nəyi tələb edir?

A) Onlara uyğun işçi qüvvəsinin istehsala cəlb olunmasını

B) Firma və şirkətlərə böyük həcmli investisiyaların cəlb olunmasını

C) Firma və şirkətlərə müasir kompüter texnikasından istifadə edilməsini

D) Firma və şirkətlərə müasir idarəetmə strukturlarının tətbiq edilməsini

E) Firma və şirkətlərə müasir iş şəraitinin yaradılmasını


41. Biznes fəaliyyətinə təsir göstərən amillər arasında mühüm yeri nə tutur?

A) Təchizatçılar

B) İstehsalçılar

C) İstehlakçılar

D) Menecerlər

E) Menecerlər və təchizatçılar


42. Məhsul və xidmətdən istifadəyə görə istehlakçıları neçə hissəyə ayrırlar?

A) Üç


B) Beş

C) Dörd


D) İki

E) Yeddi
43. Məhsul və xidmətdən istifadəyə görə istehlakçıları hansı hissələrə ayrırlar?

A) Firmadaxili və firmaxarici

B) Şəxsi və institutal

C) Fərdi və kollektiv

D) Fərdi, kollektiv və təşkilati

E) Fərdi, təşkilati və beynəlxalq
44. Müəssisənin mənfəətililik potensialının yüksəlməsi nədən asılıdır?

A) Müəssisənin istehsal sahəsinin müasir texnologiyasından

B) Müəssisənin istehsal sahəsinin böyüklüyündən

C) Müəssisənin istehsal sahəsinin avtomatlaşdırılmasından

D) İstehlakçıların sayının çoxluğundan

E) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulların qiymətindən


45. Hansı məhsulun istehsal edilməsini və onun hansı qiymətə satılmasını əsasən

kimlər müəyyənləşdirir?

A) İstehsal olunan məhsulun istehlakçıları

B) İstehsal olunan məhsulun istehsalçıları

C) İstehsal olunan məhsulun rəqibləri

D) İstehsal olunan məhsulun topdansatış alıcıları

E) Azad bazar özü onu tənzimləyir
46. Biznes fəaliyyətini tənzimləyən amillər qrupu kimi kimlər çıxış edir?


 1. Biznes sahəsinin fəaliyyət göstərdiyi dövlətin hakimiyyəti

 2. Biznes sahəsinin fəaliyyət göstərdiyi dövlətin vergi orqanları

 3. Biznes sahəsinin fəaliyyət göstərdiyi dövlətin gömrük orqanları

 4. Cəmiyyətdə hökm sürən qanunlar və dövlət orqanları

 5. Biznes sahəsinin fəaliyyət göstərdiyi dövlətin vergi və gömrük orqanları

47. Cəmiyyətdə hökm sürən qanunlar və dövlət orqanları olan amillər qrupu

biznesdə nəyi müəyyənləşdirirlər?


 1. Biznesin inkişaf strategiyasını

 2. Biznesin inkişaf dinamikasını

 3. Biznesin inkişaf strategiyasını və dinamikasını

 4. Biznesdə məhdudiyyət və məsuliyyəti

 5. Biznesin qanuni fəaliyyət göstərməsini

48. Cəmiyyətdə hökm sürən qanunlar və dövlət orqanları biznes fəaliyyətinə əksər

hallarda nə şəkildə qarışırlar?


 1. Yersiz müdaxilə şəklində

 2. Qanunların sərtləşdirilməsi şəklində

 3. Inzibati şəkildə

 4. Qanunların sərtləşdirilməsi və yersiz müdaxilə şəklində

 5. Vergi yüklərinin qaldırılması şəklində

49. Həmkarlar ittifaqları biznes müəssisələrinin iş prosesini nə formada poza

bilər?


 1. Biznesdən əmək kollektivinə daha çox imtiyazlar tələb edilməsi formasında

 2. Biznesin əmək kollektivinə yüksək əmək haqqının tələb edilməsi formasında

 3. Biznesdən əmək kollektivinə daha çox imtiyazlar və yüksək əmək haqqının tələb edilməsi formasında

 4. Əmək kollektivi tətillərə çıxarma formasında

 5. Biznesdən əmək kollektivinə daha çox sosial təminatların tələb edilməsi formasında

50. Həmkarlar ittifaqları biznes müəssisələrində hansı tərəf kimi çıxış edirlər? 1. Biznes təşkilatlarının tərəf müqabili kimi

 2. Biznesi hərtərəfli müdafiə edən tərəf kimi

 3. Biznesə hərtərəfli yardım edən tərəf kimi

 4. Biznesi işçi qüvvəsi ilə təmin edən tərəf kimi

 5. Biznes təşkilatlarından əmək kollektivlərinə normal əmək haqqı tələb edən tərəf kimi

51. Həmkarlar ittifaqlarının biznesdən əmək kollektivinə daha çox imtiyaz və

əmək haqqı tələb etməsi nəyə gətirib çıxarır?


 1. Biznes müəssisələrinin əmək kollektivlərinin hörmətini və rəğbətini qazanmasına

 2. Biznes müəssisələrinin əmək kollektivlərinin imicinin yüksəlməsinə

 3. Biznes müəssisələrinin iş prosesinin pozulmasına

 4. Biznes müəssisələrinin müflisləşməsinə

 5. Biznes müəssisələrinin iflasa uğramasına

52. İstənilən ölkədə valyuta məzənnəsinin süni şəkildə saxlanması, ixracla məşğul

olan biznes müəssisələrinin hansı vəziyyətinə gətirib çıxarır?


 1. Biznes müəssisələrinin ixracı dayandırmasına

 2. Biznes müəssisələrinin ixracdan əl çəkməyə

 3. Biznes müəssisələrinin müflisləşməsinə

 4. Biznes müəssisələrinin idxalı azaltmağa

 5. Biznes müəssisələrinin iş ahənginin pozulmasına

53. Əgər hər hansı bir ölkə daxilində inflyasiya tempi varsa, lakin valyuta

kursunun məzənnəsi dəyişmirsə, biznes müəssisələrində nə baş verir?


 1. Biznes müəssisələrində inkişaf dayanır və istehsal dayanır

 2. Biznes müəssisələrində ixrac dayanır

 3. Biznes müəssisələrində istehsal dayanır

 4. Biznes müəssisələrində təkrar istehsalı dayandırır və ixraca olan maraq ölür

 5. Biznes müəssisələrində idxal artır

54. Daxili mühitin real amillərinin kombinasiyası, istehsal sisteminin neçə

funksional sahələrini müəyyənləşdirir?


 1. Altı

 2. Yeddi

 3. Beş

 4. Səkkiz

 5. Dörd

55. İstehsal lazım olan işçi qüvvəsi və digər insan resursları ilə təmin olunan

istehsal sisteminin hansı funksiyasıdır?


 1. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 2. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 3. Marketinq funksiyası

 4. Kadr funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

56. Əmək müqaviləsinin bağlanması, həmin müqavilənin öyrənilməsi, əmək

şəraiti və əmək kollektivinin formalaşması istehsal sisteminin hansı


Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin