Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə DövlətYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix09.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   2   3

Y

eni istehsal sahələri

fəaliyyətə başlayıb

Ü

mumiyyətlə, oktyabr ayı ərzində mövsümə uyğun görüləcək

işlər yekunlaşdırılmışdır. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Li-

manının  işçi  heyəti  bundan  sonra  da  qarşıda  duran  vəzifələrin

icrasını  lazımi  səviyyədə  yerinə  yetirəcək,  əhaliyə  nümunəvi

xidmət göstərəcəkdir.

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı

    Azərbaycanın əsas ərazisindən təcrid olunmuş Naxçıvan

Muxtar Respublikasının nəqliyyat sistemində hava yollarının

əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Buna görə də Naxçıvan Bey-

nəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti üçün bütün tədbirlər gö-

rülmüş, maddi-texniki baza gücləndirilmiş, sərnişinlərin ra-

hat və təhlükəsiz uçuşu təmin olunmuşdur.

    Təhlükəsizlik  tədbirlərinin

yüksək  səviyyədə  olması,  qa-

tarların və dəmir yolu xətlərinin

müasir tələblərə cavab verməsi

nəqliyyatın  bu  növündən  isti-

fadə edənlərin sayının artmasına

səbəb  olmuşdur.  Ötən  ay  ər-

zində dəmir yolu nəqliyyatı va-

sitəsilə  müxtəlif  istiqamətlər

üzrə 11 min 25 nəfər sərnişin

daşınmışdır.

    Quruculuq tədbirlərinin geniş

vüsət aldığı muxtar respublikada

obyektlərin lazımi tikinti mate-

rialları  ilə  təmin  olunmasında

dəmir  yolu  nəqliyyatının  im-

kanlarından da səmərəli istifadə

olunur.  Yük  və  Sərnişin  Daşı-

maları  İdarəsi  tərəfindən  cari

ilin oktyabr ayında muxtar res-

publika  ərazisindəki  ayrı-ayrı

tikinti  təşkilatlarının  ünvanına

3  min  440  ton  müxtəlif  tikinti

materialı daşınmışdır.

    Oktyabr ayı ərzində yolların

və nəqliyyat vasitələrinin sazlığı

nəzarətdə  saxlanılmışdır.  Bu

dövr  ərzində  elektrovozlar  3,

teplovozlar  isə  2  dəfə  texniki

baxışdan keçirilmiş, elektrovoz-

larda cari təmir işləri aparılmış-

dır. Culfa Vaqon Deposunda ok -

tyabr  ayında  6  sərnişin  və  4

platforma vaqonu cari, 1 sərnişin

vaqonu isə depo təmiri edilmiş-

dir. Oktyabr ayında İnfrastruktur

İdarəsinin  xidməti  ərazisində

baş və stansiya yollarına mütə-

madi baxış keçirilmiş, yağış və

leysan  sularının  maneəsiz  ötü-

rülməsi üçün süni tikililər, kü-

vetlər  və  yol  yataqları  təmiz-

lənmişdir. Defektoskop briqadası

tərəfindən 85 kilometr baş yol,

13 kilometr stansiya yolları, 32

dəst yoldəyişdirici qurğu və 3

min 840 qaynaq calağı yoxla-

nılmışdır. Relslərdə təhlükəsiz

hərəkətin təmin olunması məq-

sədilə 323 mis rels birləşdiricisi

qaynaq edilmiş, yararsız ağac

şpalları  yeniləri  ilə  əvəzlən-

mişdir.  Rabitə  və  işarəvermə

sahəsi  üzrə  stansiyalarda  da

qatarların hərəkətinin təhlükə-

sizliyi təmin edilmişdir. Oktyabr

ayında bu məqsədlə 32 müxtə-

liftipli rele dəyişdirilmiş, Nax-

çıvan-Şərur  sahəsində  radio-

rabitə əlaqəsi texniki normaya

uyğun tənzimlənmişdir.

    Sərnişinlərin payız-qış möv-

sümündə rahat gediş-gəlişini tə-

min etmək üçün istilik sistem-

lərinin sazlığı yoxlanılmış, va-

qonlar mövsümə tam hazır və-

ziyyətə gətirilmişdir. Hazırda 1

sərnişin  vaqonunda  istilik  sis-

teminin bərpa olunması məqsə-

dilə  əsaslı  təmir  işləri  davam

etdirilir.  Həmçinin  ötən  ay  qış

mövsümündə sərnişin vaqonla-

rının normal qızdırılması üçün

əlavə olaraq 40 ton daş kömür

tədarük edilmişdir.

    Enerji sahəsi üzrə Culfa-Or-

dubad yan xəttində, Culfa-Və-

lidağ və Nehrəm-Dərəşam sa-

hələrindəki kontakt şəbəkə xət-

lərində yararsız vəziyyətdə olan

izolyator  və  traverslər  dəyiş-

dirilmiş,  16  kontakt  şəbəkəsi

dayaqlarının  fərdi  torpaqlan-

ması  bərpa  edilmiş,  yük  kon-

pensatorunda  cari  təmir  işləri

aparılmışdır. Culfa yanğın qa-

tarında xüsusi və çən vaqonla-

rında  təmir  işləri  aparılmış,

yanğın  texnikası  müayinədən

keçirilərək  qışa  tam  hazır  və-

ziyyətə gətirilmişdir. Həmçinin

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Fövqəladə  Hallar  Nazirliyi

əməkdaşlarının iştirakı ilə sər-

nişin  vağzalı,  inzibati  binalar

və təmir sexlərində quraşdırıl-

mış qazanxana və qızdırıcılarda

texniki təhlükəsizliyin vəziyyəti

yoxlanılmış və aşkarlanan ça-

tışmazlıqların  aradan  qaldırıl-

ması  istiqamətində  müvafiq

tədbirlər görülmüşdür.

    Texniki İnzibati Binaların Tə-

mir-Tikinti  İdarəsi  tərəfindən

oktyabr  ayında  Ordubad  Stan-

siyası  İdarəetmə  Mərkəzində

əsaslı təmir işləri aparılmış, Or-

dubad Yol Sahəsinin inzibati bi-

nasının və Ordubad dəmir yolu

sərnişin vağzalı binasının tikintisi

davam etdirilmişdir. İnfrastruktur

İdarəsinin inzibati binasında isə

son tamamlama işləri aparılır.

    “Naxçıvan  Dəmir  Yolları”

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

tərəfindən hərəkətin təhlükəsiz-

liyinin təmin olunması və əha-

liyə keyfiyyətli xidmətin göstə-

rilməsi istiqamətində işlər da-

vam etdiriləcəkdir.

“Naxçıvan Dəmir Yolları”

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Muxtar respublikanın dəmir yolu nəqliyyatı 

fəaliyyətini ahəngdar qurmuşdur

     Muxtar  respublikada  dəmir  yolu  nəqliyyatı  infrastrukturunun  müasirləşdirilməsi  yük  və

sərnişin daşımalarının həcminin artmasına, xidmətin günün tələblərinə uyğun təşkilinə şərait

yaratmışdır. “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və onun strukturları bu

ilin oktyabr ayı ərzində də qarşıda duran vəzifələrin icrasını layiqincə yerinə yetirmiş, xidmətin

keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsini diqqət mərkəzində saxlamışdır.Kərəm HƏSƏNOV3

    Sağlamlıq  imkanları  məhdud

uşaqların  digər  uşaqlarla  bərabər

təhsil hüquqlarının təmin olunması

məqsədilə  qəbul  olunan  bu  pro -

qrama əsasən, cari ildə bir sıra mü-

hüm tədbirlər həyata keçirilib. Ən

mühüm tədbirlərdən biri isə bu il

oktyabrın 1-də Məhdud Fiziki İm-

kanlılar  üçün  Naxçıvan  Regional

İnformasiya  Mərkəzində  Distant

Tədris  Mərkəzinin  istifadəyə  ve-

rilməsi oldu. 

    Əqli və fiziki imkanları ümum-

təhsil müəssisələrində təhsil almağa

imkan verməyən və hərəkət qabi-

liyyətinin məhdudluğu səbəbindən

ümumtəhsil  müəssisələrinə  gedə

bilməyən uşaqlar üçün bu mərkəzin

əhəmiyyəti böyükdür. Mərkəz həm

də uşaqların sosial reabilitasiyasının

gücləndirilməsi və onların cəmiy-

yətə  inteqrasiyasında  mühüm  rol

oynayır.  Bu  sistem  müxtəlif  mə-

safələrdə olan təhsil müəssisələri

arasında informasiya mübadiləsinin

operativ və səmərəli təşkilinə imkan

verir.  Bu  məqsədlə  mərkəzdə  iki

otaq ayrılıb. Otaqların birində mər-

kəzi server və çevirici avadanlıqlar

quraşdırılıb,  tədris  sinfi  intellek-

tual-elektron  lövhə,  kompüter,

smart  kamera,  monitor  və  digər

texniki avadanlıqlarla təchiz olu-

nub. Naxçıvan Muxtar Respubli-

kası  Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən

distant təhsilə 4 müəllim cəlb olu-

nub. Həmin müəllimlərə, eləcə də

sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-

ların valideynlərinə sistemdən is-

tifadə  qaydalarının  öyrədilməsi

məqsədilə kurs keçilib. Bu da öz

bəhrələrini verib. Bunu biz də mü-

şahidə etdik. 

    Mərkəzdə  olarkən  qrafik  əsa-

sında  müəllimlərdən  Çinarə  Ha-

cıyevanın dərsini izlədik. Şagird-

lərdən Qönçə Abdullayeva video-

bağlantı  vasitəsilə  keçilən  dərsi

dinləyir  və  müəllimlə  birbaşa

əlaqə  saxlayırdı.  Dərsdən  sonra

Çinarə  müəllimə  ilə  həmsöhbət

olduq.  Bildirdi  ki,  bu  gün  tam

orta məktəblərdə keçilən dərslərdə

qazanılan biliklərə sağlamlıq im-

kanları məhdud olan uşaqlar bu-

rada  yiyələnirlər.  Otaqlarda  qu-

raşdırılan  müasir  tədris  avadan-

lıqları  şagirdlərimizin  kompüter

və digər elektron avadanlıqlardan

istifadə  bacarıqlarının  artmasına

şərait yaradıb. Bu da onların bi-

liklərinin  artmasına,  intellektual

səviyyələrinin yüksəlməsinə xid-

mət edir.

    Tədris prosesini evlərdə də iz-

lədik. Şagirdlərdən Aydın Cəfərov

böyük həvəslə artıq bir neçə hərfi

öyrənib. Hiss etmək çətin deyildi

ki, o, buna çox sevinir. 

    Yaradılan şərait isə Aydının öz

həmyaşıdları kimi mükəmməl təhsil

alacağına imkan verib. 

    Yazını  hazırlayarkən  övladları

bu  mərkəzdən  istifadə  edən  bir

neçə valideynlə də telefon əlaqəsi

saxladıq.  Culfa  rayonundan  vali-

deyn Xatirə Quliyeva dedi:

    –  Hər  bir  valideyn  istəyir  ki,

övladı  təhsil  alsın.  Oğlum  Uğur

keçirdiyi əməliyyatdan sonra həkim

ona  ancaq  sakit  vəziyyətdə  dərs

keçilməsini məsləhət gördü. Buna

şərait  yarada  bilmədik.  Belə  bir

mərkəzin  yaradılmasını  eşidəndə

çox  sevindik. Artıq  övladım  dərs

oxuyur.  Bu  mənzərini  gördükcə

ürəyim dağa dönür. Belə şəraiti tə-

səvvürümə belə gətirməzdim. İndi

düşünürəm ki, diyarımızda heç kəs

qayğıdan kənarda qalmayıb.  

    Kəngərli  rayonunun  Xok  kən-

dindən olan valideyn Ulduz Cəfər -

ova isə belə deyir:

    – Ailəlikcə o qədər sevincliyik

ki, bunu sözlə ifadə edə bilmirəm.

Bizim də ümidlərimiz gerçəkləşir,

arzularımız çin olur: bilirsiniz, artıq

mənim  də  övladım  dərs  oxuyur.

Bunun üçün muxtar respublika rəh-

bərinə dərindən minnətdarıq. 

    Onu  da  bildirək  ki,  hazırda

muxtar  respublika  üzrə  18  sağ-

lamlıq imkanları məhdud uşaq, o

cümlədən  Naxçıvan  şəhərindən

1, Şərur rayonundan 3, Babək ra-

yonundan 8, Culfa rayonundan 2,

Kəngərli  rayonundan  3,  Şahbuz

rayonundan 1 uşaq distant təhsilə

cəlb edilib. Bu uşaqların yaşadığı

mənzillərdə  asinxron  rəqəmsal

abunəçi  avadanlığı,  noutbuk  və

vebkameralar quraşdırılıb. Distant

Tədris Mərkəzinə eyni vaxtda 50

istifadəçinin qoşulması mümkün-

dür. Gələcəkdə serverin tutumunun

200 istifa dəçiyədək artırılması nə-

zərdə tutulub. Bu isə bir o qədər

sağlamlıq imkanları məhdud uşa-

ğın  videobağlantı  vasitəsilə  mə-

safədən  təd ris  prosesinə  qoşul-

masına imkan verəcəkdir.  Bəli,  insan  amilinə  davamlı

qayğı bu gün muxtar respubli-

kada prioritet vəzifəyə  çevrilib.

Bu isə region sakinlərini ürək-

dən sevindirir. Həyata keçirilən

tədbirlər  sabahımıza  cavab-

dehlik  hissinin  ifadəsi  kimi

dəyərləndirilir. Sara ƏZİMOVADistant Tədris Mərkəzinin yaradılması muxtar respublikamızda

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara davamlı qayğının ifadəsidir

Bu

gün muxtar respublikamızda insan amili ön planda da-

yanır. Bu sırada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar da

davamlı qayğı əhatəsindədirlər. Regionumuzda bu istiqamətdə həya-

ta keçirilən tədbirlər həm onlar, həm də muxtar respublika sakinləri

tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 18 dekabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq

edilmiş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi üzrə Dövlət

Proqramı” bu istiqamətdə atılan növbəti addımdır. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Kiçik  Qafqazın  qərb  hissəsində,

dəniz  səviyyəsindən  600-1000

metr yüksəklikdə yerləşir. Naxçı-

vanın  iqlimi,  əsasən,  kontinental

və  qurudur:  qış  fəsli  soyuq,  yay

fəsli isə isti və quru keçir. Azər-

baycanın əsas ərazisindən ayrı dü-

şən  Naxçıvan  şimalından  cənub

istiqamətinə  246  kilometr  Ermə-

nistanla, cənubdan şərq istiqamə-

tinə 204 kilometr İranla və cəmi

11 kilometr məsafədə Türkiyə ilə

sərhəddir. İnkişaf dövrünü yaşayan

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

əhalisi  430  min,  ərazisi  isə  5,5

min  kvadratkilometrdir.  Əsasən,

dəniz  səviyyəsindən  1500-2500

metr  yüksəklikdə  yerləşən  Nax-

çıvanın bəzi ərazilərinin hündür-

lüyü 3000 metrdən artıqdır. Zən-

gəzur və Dərələyəz dağ silsilələri

Naxçıvanı sərhəd boyu əhatə edir.

Zəngəzur  silsiləsinin  ən  yüksək

zirvəsi 3904 metr yüksəklikdə yer-

ləşən Qapıcıq dağıdır. Bu, Zaqaf-

qaziyanın qeyri-vulkanik mənşəli

ən  yüksək  dağıdır.  Zəngəzur  sil-

siləsinin  cənub  ətəyini  Türkiyə,

Ermənistan,  Azərbaycan  və  İran

ərazisindən keçən Araz çayı yuyur.

Orta  hündürlükdə  yerləşən  Talış

dağlarının  ən  yüksək  nöqtəsi  sa-

yılan Gömürgöy zirvəsi isə 2477

metrdir. Bu dağların şimal-şərqin-

dəki yamacları Azərbaycan ərazi-

sində yerləşir. Araz çayı Azərbay-

can və İran arasında sərhəd olduğu

üçün Talış yamacının digər hissəsi

İran ərazisində qalır.

    Azərbaycan Qara dənizdən Xə-

zər  dənizinə  qədər,  təqribən,  800

kilometrlik məsafədə uzanan Qaf-

qaz dağlarının cənub-şərq hissəsində

yerləşir.  Avropa  və  Asiyanın  kə-

sişdiyi yerdə unikal coğrafi mövqeyi

ilə seçilən bu ölkə dünya iqtisadi

və mədəni əlaqələrinin inkişafına

töhfə verir.

    Naxçıvan Heydər Əliyevin ana-

dan  olduğu  və  vaxtilə  rəhbərlik

etdiyi unikal regiondur. Dünyada

bəşəriyyət tarixinə Azərbaycanın

bu  qədim  diyarı  qədər  töhfələr

verən oxşar bir yer tapmaq müm-

kün  deyil.  Burada  tarixin  bütün

dövrlərində,  xüsusilə  XII  əsrdə

güclü dövlət olmuşdur. “Naxçıvan”

sözü “Nuh Cahan” sözündən ya-

ranıb və Nuh Peyğəmbərlə bağlıdır.

Arxeoloji  qazıntılar  zamanı  bu

ərazidə  müqəddəs  kitablar  olan

“Qurani-Kərim”də  və  “İncil”də

də təsvir olunan Dünya tufanının

izləri aşkar olunmuşdur.

    Azərbaycan  ərazisinin  yarısı

dağlıq relyefdir. Şimal hissəsində

Böyük Qafqaz dağları (ən yüksək

zirvəsi Bazardüzü 4466 metr), cə-

nub-qərb hissəsində Ermənistan və

Gürcüstan  istiqamətində  uzanan

Kiçik  Qafqaz  dağları,  cənubunda

isə  Talış  dağları  yerləşir.  Qafqaz

və Orta Asiya regionuna aid olan

coğrafi xüsusiyyətləri özündə ya-

şadan bu heyrətamiz ərazi rəngarəng

və zəngin təbiətə malikdir.

    1920-ci  ildə  bolşeviklər  tərə-

findən  Azərbaycanın  Zəngəzur

mahalının Ermənistana verilməsi

nəticəsində Naxçıvan ərazisi Azər-

baycanın  əsas  hissəsindən  ayrı

düşmüşdür. Sovet İttifaqı dövründə

keçmiş  Azərbaycan  ərazisi  olan

Mehri dəhlizindən istifadə etməklə

Naxçıvanın Azərbaycanın əsas his-

səsi ilə dəmir yolu əlaqəsi olmuş-

dur. Lakin Sovet İttifaqı dağıldıq-

dan sonra erməni silahlı qüvvələri

Azərbaycan ərazisinə hücum edə-

rək  7  rayonu  işğal  etmiş  və  bu

işğal nəticəsində muxtar respublika

ilə dəmir yolu əlaqəsi kəsilmişdir.

1991-ci  ildən  bəri  Ermənistanın

tətbiq  etdiyi  blokada  nəticəsində

Naxçıvanın Azərbaycanla heç bir

quru  nəqliyyat  əlaqəsi  yoxdur.

Azərbaycanın başqa regionlarına

getmək  üçün  yeganə  vasitə  İran

hava sahəsindən keçən təyyarə və

ərazisindən  keçən  avtomobil  yo-

ludur. Hər gün Naxçıvandan Ba-

kıya 6, həftədə bir dəfə isə Moskva

və İstanbula təyyarə reysləri həyata

keçirilir.Naxçıvan: Azərbaycanın qədim torpağı

barədə bir neçə qeyd

Q

Q

ədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, gözəl təbiəti, turizm potensialı,

müasir yaşayış məntəqələri və sürətli sosial-iqtisadi inkişaf

tempi ilə diqqəti cəlb edən Naxçıvan hər zaman xarici qonaqlarda

zəngin təəssürat yaradır. Muxtar respublikada səfərdə olan xarici

ölkə  vətəndaşlarının  – alim,  tədqiqatçı  və  jurnalistlərin  müxtəlif

kütləvi informasiya vasitələrində Naxçıvan haqqında yazdıqları mə-

qalələrlə çıxış etmələri ənənə halını almışdır. IV Bakı Beynəlxalq

Humanitar Forumunun iştirakçısı, Amerika Birləşmiş Ştatlarında

yaşayan  müstəqil  jurnalist  və  tədqiqatçı  Peter  Tasenin  “Foreign

Policy News” (Xarici siyasət xəbərləri) portalında muxtar respublikaya

həsr  etdiyi  növbəti  məqaləsi  yerləşdirilmişdir.  Oxucularımız  üçün

maraqlı olacağını nəzərə alaraq həmin məqaləni qəzetimizin bugünkü

nömrəsində dərc edirik.

    Naxçıvan  Müəllimlər  İnstitu-tunda görkəmli pedaqoq, maarifçi

və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin

160  illik  yubileyi  münasibətilə

“Azərbaycanın  məktəb  tarixində

Məhəmməd  Tağı  Sidqinin  rolu”

mövzusunda elmi-praktik konfrans

keçirilib.

    Əvvəlcə institutun müəllim

və  tələbə  kollektivi  Heydər

Əliyev adına tam orta məktəbin

kollektivi  ilə  birgə  görkəmli

pedaqoqun Naxçıvan şəhərin-

dəki məzarını ziyarət ediblər.

    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-

nun  akt  zalında  davam  etdirilən

tədbiri  ali  təhsil  ocağının  rektoru,

professor Oruc Həsənli açaraq ədibin

həyat  və  yaradıcılığından  danışıb.

    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-

nun müəllimi, pedaqogika üzrə fəl-

səfə doktoru, dosent Kamal Camal -

ov  “Məhəmməd  Tağı  Sidqi  yara-

dıcılığında  mənəvi  tərbiyə  məsə-

lələri”  mövzusunda  çıxış  edərək

bildirib ki, tanınmış maarifçi Mə-

həmməd Tağı Sidqi bütün həyatını

maarifçiliyə  və  bədii  yaradıcılığa

həsr edib. Görkəmli pedaqoq Nax-

çıvanda ilk milli məktəblərdən olan

“Məktəbi-tərbiyə”ni təsis etməklə

bərabər, ədəbi yaradıcılıqla da məş-

ğul olub, Azərbaycan uşaq ədəbiy-

yatının və poeziyasının inkişafında

mühüm  xidmətlər  göstərib.  Ma -

arifçi-realist ədəbiyyatın yaradıcı-

larından biri kimi ədəbiyyat tarixi-

mizdə öz yeri olan ədibin yaradı-

cılığında mənəvi tərbiyə məsələləri

mühüm yer tutub. “Məktəb cəhalət

dərdinin dərmanı və mərifət bağının

xiyabanıdır”,  –  deyən  Sidqi  bir

bağban  həssaslığı  ilə  yetişdirdiyi

şagirdlərini  həm  maddi,  həm  də

mənəvi cəhətdən gələcəyə hazırla-

yırdı.  Xüsusilə  mövhumatçılığın

baş  alıb  getdiyi  bir  dövrdə  Mə-

həmməd Tağı Sidqi qız uşaqlarının

təhsil almaları uğrunda böyük mü-

barizə aparır və bu barədə arzu və

istəklərini qorxmadan qələmə alırdı.

Onun  elmə,  biliyə  çağırış  motivli

əsərləri insanların mənəvi tərbiyə-

sinin  inkişafına  da  böyük  təsir

edirdi.  Böyük  ədib  mənəvi  tərbi-

yənin yalnız elmlə, məktəblə, oxu-

maqla əldə edildiyinə diqqət çəkərək

ata-anaların  övladlarını  oxutdur-

malarını  təqdir  edirdi.  O  deyirdi:

“Ağıllı  ata-ana  övladını  elmə  və

tərbiyətə  rağib  edəndir.  Balasını

bikar və əziz saxlayan adam övla-

dının düşmənidir”. 

    Qeyd olunub ki, böyük maarif-

çi-ədibin elmə, biliyə, ümumiyyətlə

isə mənəvi zənginliyə səsləyən əsər-

ləri müasir dövrdə də aktualdır.

     “Məhəmməd Tağı Sidqinin ədəbi

irsi” mövzusunda çıxış edən Heydər

Əliyev adına tam orta məktəbin müəl-

limi Gülşən Fətullayeva bildirib ki,

qədim Naxçıvan torpağının yetirməsi

olan Məhəmməd Tağı Sidqi maarif-

çi-realist ədəbiyyatın yaradıcılarından

biri kimi ədəbiyyat tariximizdə böyük

rol  oynayıb.  Görkəmli  ədib  Azər-

baycan maarifçi-realist ədəbiyyatının

inkişafına ciddi töhfələr verərək onun

ideya-bədii  təkamülündə  hərtərəfli

xidmətləri ilə şöhrətlənib. Onun ədəbi

irsində ədəbiyyatın mövzu, ideya və

sənətkarlıq baxımından yeniləşməsi,

xalqı, cəmiyyəti düşündürən taleyüklü

məsələlərə diqqət yetirməsi, inkişafa

mane olan köhnə buxovlardan xilas

olub  müasir  inkişaf  yoluna  qədəm

qoymasının  vacibliyi  daim  diqqət

mərkəzində saxlanılıb. 

    Vurğulanıb  ki,  M.T.Sidqinin

ədəbi  irsində  ana  dilinin  saflığı,

sadələşməsi  ideyası  mühüm  yer

tutur.  Maarifçi-ədib  qələm  sahib-

lərini  doğma  dilin  saflığı  və  tə-

mizliyini  qorumağa,  sadə  tərzdə

əsərlər  yazmağa  səsləyirdi.  Qeyd

olunub ki, pedaqoji elmin inkişafına

verdiyi töhfələrlə yanaşı, Məhəm-

məd Tağı Sidqi Azərbaycan ədəbi

irsinin  yeniləşməsi  istiqamətində

də mühüm xidmətlər göstərib. 

    Sonra çıxışlar olub.

    Elmi-praktik konfransa Naxçı-

van  Müəllimlər  İnstitutunun  rek-

toru, professor Oruc Həsənli yekun

vurub.
Səbuhi HƏSƏNOV

Görkəmli pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqinin 

160 illik yubileyi ilə bağlı elmi-praktik konfrans keçirilib

4

İtmişdir

Bulut Hikmət Tahir oğlunun adına 2012-ci ildə Nax-

çıvan Dövlət Universiteti tərəfindən verilmiş MNA-026849

seriya nömrəli diplom itdiyindən etibarsız sayılır.

*   *   *

Hüseynov Tural Əmir oğlunun adına olan ümumvə-

təndaşlıq pasportu itdiyindən etibarsız sayılır.

     Noyabrın 5-də Naxçıvan Muxtar

Respublikası Ali Məclisinin Sədri ya-

nında Gənclər Fondu, Yeni Azərbay-

can Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşki-

latının Heydər Əliyev adına Gənclər

Birliyi, Naxçıvan Şəhər Gənclər və

İdman İdarəsi, Naxçıvan Şəhər Təhsil

Şöbəsi və Naxçıvan Muxtar Respub-

likası “Gənclərin İntellektual İnkişaf

Mərkəzi” İctimai Birliyinin birgə təş-

kilatçılığı ilə 9 Noyabr – Dövlət Bay-

rağı Gününə həsr olunmuş yeniyet-

mələr  arasında  “Nuh  yurdu”  intel-

lektual oyunu keçirilib.

    “Nuh yurdu” intellektual oyunu-

nun  keçirilməsində  məqsəd  yeni-

yetmələrin intellektual səviyyəsini,

dünyagörüşünü, zehni inkişafını sti-

mullaşdırmaq,  onlar  arasında  bilik

və elmin nüfuzunu artırmaq, eləcə

də asudə vaxtlarının səmərəli təşkili

istiqamətində yeni üsullar tətbiq et-

məkdən ibarətdir.

    Oyunda 8 komanda iştirak edib.

Komandalar arasında gedən gərgin

mübarizə  nəticəsində  “Zirvə”  ko-

mandası I, “Nuh yurdu” komandası

II, “Odlar yurdu” komandası isə III

yerləri qazanıblar. 

    Oyunda qalib gələn komandalar

təşkilatçılar  tərəfindən  diplom  və

fəxri fərmanlarla təltif olunublar.Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə