Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə DövlətYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix09.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   2   3

Xəbərlər şöbəsi

“Nuh yurdu” intellektual

oyunu keçirilib

  Son illərin quruculuq ünvanla-

rından biri olan, orijinal memarlıq

üslubunda qurulmuş 5 mərtəbəli

Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstə-

xanasında xəstələrin müalicə və

müayinəsi  üçün  hər  cür  şərait

yaradılıb, LOR, oftalmoloq, cər-

rah,  nevropatoloq  və  terapevt

otaqları, stasionar və mobil rent-

gen qurğuları, flüoqraf, ultrasəslə

müayinə və elektrokardioqrafiya

aparatları quraşdırılıb.

    Reanimasiya və əməliyyat böl-

məsində yerləşən palatalarda süni

tənəffüs aparatlarının, defibliyato-

run,  çarpayıyanı  monitorların  və

ilk yardım ləvazimatlarının olması

səhiyyə  ocağında  ağır  xəstələrin

müalicəsinə imkan verir. Əməliyyat

otağı narkoz aparatı, sorucu, kiçik

və böyük cərrahi avadanlıqlar dəsti

ilə  təchiz  edilib.  Əməliyyat  və

doğuş otaqlarında antibakterial ha-

valandırma sistemi quraşdırılıb. Ya-

radılmış şərait digər rayonlarda ol-

duğu kimi, Ordubad Rayon Mərkəzi

Xəstəxanasında da yüksəkixtisaslı

həkim  briqadalarının  fəaliyyətinə

stimul verib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə  Nazirliyinin  iş  planına

uyğun olaraq, yüksəkixtisaslı cər-

rah həkimlər rayon xəstəxanasında

olub, bir gündə 7 xəstə üzərində

5  tonzilloektamiya,  dəbəllik  və

dermoid kistaya görə cərrahi əmə-

liyyatlar aparıblar. Bu əməliyyatlar

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası

Səhiyyə  Nazirliyinin  baş  məslə-

hətçi-cərrahı,  tibb  üzrə  fəlsəfə

doktoru Sabir Novruzov, Naxçıvan

Muxtar  Respublika  Xəstəxanası

Burun-qulaq-boğaz şöbəsinin mü-

diri  Fərman  Novruzov,  reanima-

toloq-anestezioloq Hüseyn Abdul-

layev tərəfindən həyata keçirilib.

Cərrahi  müdaxilələrdə  Ordubad

Rayon  Mərkəzi  Xəstəxanasının

cərrahı İlqar İbrahimov da iştirak

edib.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Ordubadda bir gündə 7 cərrahi əməliyyat aparılıb

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir

və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı

Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 

Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52

E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Muxtar Məmmədov

Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 4020. Sifariş № 927

Baş redaktor:

TURAL SƏFƏROV

      


Ötən həftə Bakı şəhərində Hel-

sinki Yay Olimpiya Oyunlarının gü-

müş  mükafatçısı  Rəşid  Məmməd-

bəyovun  xatirəsinə  həsr  olunmuş

yeniyetmələr arasında sərbəst və yu-

nan-Roma güləşi üzrə açıq respublika

turniri keçirilib. Beş gün davam edən

turnirdə Naxçıvan güləşçiləri də çıxış

ediblər.  8  sərbəst  və  yunan-Roma

güləşçimizin mübarizə apardığı ya-

rışda iki idmançımız uğur qazanıb.

Belə  ki,  sərbəst  güləş  növünün  54

kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə

aparan  Haldun  Məmmədov  yalnız

finalda məğlub olub və turnirin gü-

müş mükafatını qazanıb. 46 kiloqram

çəki dərəcəsində güləşən Elnur Mu-

sayev isə bürünc medal əldə edib. 

      Sonda mükafatçılara təşkilatçılar

tərəfindən diplom, medal və qiymətli

hədiyyələr təqdim olunub.Ceyhun MƏMMƏDOVGüləşçilərimizin

daha bir uğuru

Hörmətli seçicilər!

    Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə

seçkilərində siyasi partiya və siyasi parti-

yaların blokları tərəfindən bələdiyyə üzv-

lüyünə  namizəd  və  ya  namizədlərin  irəli

sürülməsi qaydası Azərbaycan Respublikası

Seçki Məcəlləsinin 54-cü, 212-ci və 214-cü

maddələri ilə tənzimlənir.

    Siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli

sürülən  namizəd  və  ya  namizədlər  bloka

daxil olan hər bir siyasi partiya tərəfindən

təsdiq edilir. Siyasi partiyaların blokları tə-

rəfindən  namizəd  və ya namizədlərin irəli

sürülməsi haqqında qərar siyasi partiyaların

nümayəndələrinin iclasında (qurultayında,

konfransında,  rəhbər  orqanının  iclasında)

qəbul edilir. Siyasi partiyaların bu səlahiyyətli

nümayəndələri  partiyaların  qurultayında

(konfransında, rəhbər orqanının iclasında)

müəyyənləşdirilir.

    Namizəd  və  ya  namizədlərin  irəli  sü-

rülməsi  barədə  siyasi  partiyanın,  siyasi

partiyalar blokunun qərarı protokolla rəs-

miləşdirilir. Həmin protokolda aşağıdakılar

göstərilir:

    a) iclasda (qurultayda, konfransda, rəh-bər orqanın iclasında) iştirak etmək üçün

qeydə alınmış iştirakçıların sayı;

    b) siyasi partiyalar blokunun yaradılması

haqqında sazişdə nəzərdə tutulan qərarın

qəbul edilməsi üçün lazım olan iştirakçıların

sayı;

    c) namizədin irəli sürülməsi barədə qərar

və bu qərar üzrə səsvermənin nəticələri;

    ç) qərarın qəbul edilməsi tarixi.

    Siyasi  partiyalar  tərəfindən  bələdiyyəüzvlüyünə namizəd və ya namizədlər irəli

sürülərkən  siyasi  partiyanın  səlahiyyətli

nümayəndəsi  müvafiq dairə seçki komis-

siyasına namizədin adı ilə birlikdə aşağıdakı

sənədləri təqdim etməlidir:

    - siyasi partiyanın qeydə alınması barədə

şəhadətnamənin  notariat  qaydasında  təs-

diqlənmiş surəti;

    - siyasi partiyanın qüvvədə olan nizam-

naməsinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş

surəti;

    - namizəd və ya namizədlərin irəli sü-rülməsi barədə siyasi partiyanın qurultayının

(konfransının,  rəhbər  orqanının  iclasının)

qərarı və müvafiq iclasın protokolu;

    - hər bir namizədin irəli sürülməsi barədə

ayrı-ayrılıqda tərtib edilmiş bildiriş. Bu bil-

dirişin surəti dairə seçki komissiyası tərə-

findən təsdiq edilərək  müvafiq səlahiyyətli

nümayəndəyə verilir. 

    - bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli

sürülmüş  hər  bir  şəxsin  məhkumluğuna,

vətəndaşlığına dair və başqa dövlətlər qar-

şısında öhdəliyinin olub-olmaması barədə

məlumatlar, habelə bələdiyyə üzvü seçiləcəyi

halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə

xitam verəcəyi barədə öhdəliyi göstərilmiş

razılıq ərizəsi;  

    -  səlahiyyətli  nümayəndələrin,  habelə

maliyyə  məsələləri  üzrə  səlahiyyətli  nü-

mayəndələrin təyin edilməsi barədə siyasi

partiyanın qurultayının (konfransının, rəhbər

orqanı iclasının) qərarı;

    -  siyasi  partiyanın  səlahiyyətli  nüma-

yəndələrinin  və  maliyyə  məsələləri  üzrə

səlahiyyətli  nümayəndələrin  notariat  qay-

dasında  rəsmiləşdirilmiş  vəkalətnamələri;

    - siyasi partiyaların səlahiyyətli nüma-

yəndələrinin siyahısı. 

    Siyasi partiyaların səlahiyyətli orqanı

səlahiyyətli nümayəndənin səlahiyyətinə

xitam  verdiyi  halda  bu  barədə  qərarın

surəti  Mərkəzi  Seçki  Komissiyasına  və

dairə seçki komissiyasına təqdim edilmə-

lidir.  Dairə  seçki  komissiyasına  təqdim

edilmiş sənədlərin alınması barədə yazılı

arayış  siyasi  partiyanın  səlahiyyətli  nü-

mayəndəsinə verilir.

    Siyasi partiyalar bloku tərəfindən na-

mizəd  və  ya  namizədlər  irəli  sürülərkən

siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nü-

mayəndəsi  müvafiq  dairə  seçki  komissi-

yasına namizədin adı ilə birlikdə aşağıdakı

sənədləri təqdim etməlidir:

    - siyasi partiyaların blokuna daxil olan

siyasi  partiyaların  qurultaylarının  (kon-

franslarının, rəhbər orqanının iclasının) na-

mizəd və ya namizədləri irəli sürmək barədə

qərarları  ilə  birlikdə  müvafiq  iclasların

protokolları;

    - siyasi partiyaların blokuna daxil olan

siyasi partiya nümayəndələri iclasının (qu-

rultaylarının, konfranslarının) siyasi parti-

yaların  bloku  adından  namizəd  və  ya  na-

mizədlərin irəli sürülməsi haqqında qərarı

və müvafiq iclasın protokolu;

     -  siyasi  partiyalar  blokunun  səlahiyyətli

nümayəndələrinin və maliyyə məsələləri üzrə

səlahiyyətli nümayəndələrinin notariat qay-

dasında rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələri;

    - siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli

nümayəndələrinin siyahıları;

    - bələdiyyə üzvlüyünə namizədliyi irəli

sürülmüş şəxsin məhkumluğuna, vətəndaş-

lığına  dair  və  başqa  dövlətlər  qarşısında

öhdəliyinin  olub-olmaması  barədə  məlu-

matlar,  habelə  bələdiyyə  üzvü  seçiləcəyi

halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə

xitam verəcəyi barədə öhdəliyi göstərilmiş

razılıq ərizəsi;

    - hər bir namizədin irəli sürülməsi barədə

ayrı-ayrılıqda tərtib edilmiş bildiriş. Bu bil-

dirişin surəti dairə seçki komissiyası tərə-

findən təsdiq edilərək müvafiq səlahiyyətli

nümayəndəyə verilir.

    Dairə seçki komissiyasına təqdim edilmiş

sənədlərin  alınması  barədə  yazılı  arayış

siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nü-

mayəndəsinə verilir.

    Siyasi  partiyalar  tərəfindən  Mərkəzi

Seçki  Komissiyasına  aşağıdakı  sənədlər

təqdim edilməlidir:

    -  siyasi  partiyaların  səlahiyyətli  nüma-

yəndələrinin, habelə maliyyə məsələləri üzrə

səlahiyyətli nümayəndələrin siyahıları;

    - siyasi partiyaların səlahiyyətli nüma-

yəndələrinin,  habelə  maliyyə  məsələləri

üzrə  səlahiyyətli  nümayəndələrin  razılıq

məktubları (Mərkəzi Seçki Komissiyasında

qeydə  alındıqları  zaman,  habelə  qeydə

alındıqdan sonra səlahiyyətli nümayəndə

və  maliyyə  məsələləri  üzrə  səlahiyyətli

nümayəndə təyin edilibsə, siyasi partiyalar

bloku da müvafiq sənədləri Mərkəzi Seçki

Komissiyasına təqdim etməlidir).

    Bələdiyyə üzvlüyünə namizədə, nami-

zədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar

blokunun  səlahiyyətli  nümayəndələrinə

dairə  seçki  komissiyası  tərəfindən  imza

vərəqələrinin verilməsi qaydaları.

    Namizədin  müdafiəsi  məqsədilə  seçici

imzalarının toplanması üçün imza vərəqə-

lərinin  verilməsi  dairə  seçki  komissiyası

tərəfindən namizədə və ya səlahiyyətli nü-

mayəndəyə bələdiyyə üzvlüyünə namizədin

irəli sürülməsini təsdiq edən qərarın təqdim

edildiyi gündən başlanır.

     İmza vərəqələri namizədə və ya səlahiyyətli

nümayəndəyə verilərkən hər bir imza vərə-

qəsinin yuxarı sağ küncü dairə seçki komis-

siyasının möhürü ilə möhürlənməlidir.

    Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki

Komissiyasının təsdiq etdiyi nümunəyə uy-

ğun  olaraq,  namizədə  və  ya  səlahiyyətli

nümayəndəyə  imza  vərəqələri  verilməsi

barədə 2 nüsxədən ibarət akt tərtib edilmə-

lidir.  Tərtib  olunmuş  akt  dairə  seçki  ko-

missiyasının sədri, namizəd və ya səlahiyyətli

nümayəndə tərəfindən imzalandıqdan sonra

komissiyanın möhürü ilə təsdiqlənir. 

    İmza vərəqələrini qəbul etməsi haqqında

aktda  namizədin  və  ya  səlahiyyətli  nü-

mayəndənin, həmçinin dairə seçki komis-

siyası  sədrinin  soyadı,  adı,  atasının  adı,

verilən  imza  vərəqələrinin  növü  və  sayı

göstərilməlidir.

    Tərtib edilmiş akt imzalanaraq möhür-

ləndikdən  sonra  onun  bir  nüsxəsi  dairə

seçki  komissiyasında  qalır,  digər  nüsxəsi

isə  imza  vərəqələri  ilə  birlikdə  namizədə

və  ya  səlahiyyətli  nümayəndəyə  təqdim

edilir.

    23  dekabr  2014-cü  il  Azərbaycan

Respublikasında  bələdiyyə  seçkiləri

günüdür.

     Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər gə-

lirlərinin miqdarı, məbləği və mülkiyyət

hüququ  əsasında  onlara  məxsus  olan

əmlak haqqında məlumat verirlər.

    Siyasi  partiya,  siyasi  partiyaların

bloku  bloka  daxil  olan  partiyaların

üzvü  olmayan  şəxsləri  namizəd  kimi

irəli sürə bilərlər.

    Siyasi  partiya  öz  nizamnaməsinə

uyğun olaraq, namizədin və ya nami-

zədlərin irəli sürülməsi haqqında qə-

rarı səsvermə yolu ilə kollegial qaydada

qəbul edir.

Seçki marafonu

B

ə

l

ə

d

i

y

y

ə

 

s

e

ç

k

i

l

ə

r

i

 

-

 

2

0

1

4

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2014-cü ilin oktyabr ayında 

verilən təbii qazın miqdarı, təbii qaz satışından toplanan vəsait və

ödənilmə faizi barədə məlumat

S

/S

Şəhər və rayonlar

Təbii qazın həcmi

(kubmetr) 

Təbii qazın

dəyəri 

( manat)

Daxil olan

vəsait 

(manat)

Ödənilmə 

faizi

1. Şahbuz rayonu

214104

21410


23602

110,2


2. Sədərək rayonu

99769


9977

10069


100,9

3. Kəngərli rayonu

254405

25441


25516

100,3


4. Culfa rayonu

601385


60139

59653


99,2

5. Ordubad rayonu 

556390

55639


45646

82,0


6. Naxçıvan şəhəri

1947494


194749

145995


75,0

7. Şərur rayonu

933696

93370


57064

61,1


8. Babək rayonu

1060503


106050

63957


60,3

9. Muxtar respublikanın 

müəssisə və təşkilatları

4183975


418283

357522


85,5

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üzrə cəmi:

9851721

985058

789024

80,1


Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə