ruhaniyyat ocağI İnam atanin (ASİf atanin)Yüklə 2,73 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/44
tarix01.04.2017
ölçüsü2,73 Kb.
#13188
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRKÜN (ilk
) RUHANİYYAT OCAĞI 
İNAM ATANIN (ASİF ATANIN)
 
MÜTLƏQƏ İNAM OCAĞI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
MÜTLƏQƏ İNAM PEYĞƏMBƏRİ İNAM ATA 
 
İNAM ATA 
 
                         (Asif Ata) 
 
 
 
 
ON KUTSAL BİTİQ
 
 
 (Mütl
ə
q
ə
 
İnam Fə
ls
ə
f
ə
si v
ə
 
Ruhaniyyatı)
 
 
 
 
 
 
  
GÖRMƏK İNSANİLİYİ
 
 
(Üçüncü  Bitiq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atak
ə
nd - 33 
Qanun - 2011 


Az 2 
N
əşrə
 
hazırlayanlar:
 
 
SAFRUH,  Mütl
ə
q
ə
 
İnam Ocağının Ruhani Başçısı
 
 
İŞIQLI ATALI, 
Mütl
ə
q
ə
 
İnam Ocağının Yükümlüsü
 
 
YOLRUH ATALI, Mütl
ə
q
ə
 
İnam Ocağının Evladı
 
 
 
 
İNAM ATA
 (Asif Ata). ON KUTSAL  
BİTİQ 
 (On Müq
ə
dd
ə
s Kitab) 
                                (Mütl
ə
q
ə
 
İnam Fə
ls
ə
f
ə
si v
ə
 
Ruhaniyyatı)
 
 
GÖRMƏK İNSANİLİYİ
  (Üçüncü Bitiq) (Atak
ənd. İnam Evi. 3
3-il). 
                                            
Bakı, “Qanun” 
N
əşriyyatı, 
2011, 360 s
ə
h. 
 
 
 
Yaradıcısının  Adı  ilə
 
“İnam  Ata  Sivilizasiyası”,  mahiyyə
tin
ə
  gör
ə
 
“Mütl
ə
q
ə
 
İnam  Sivilizasiyası”,  ulus’al  kim
liyin
ə
  gör
ə
  “Türk Siviliza-
siyası”  adı  ilə
  yeni ümumb
əşə
r sivilizasi
yası  yaranmasına  sə
b
ə

olacağı  düşünülə
n dünyaba
xışın  fə
ls
ə
f
ə
si v
ə
 
ruhaniyyatı  tə
qdim 
olunur. 
“Görm
ək  İnsaniliyi
” Bitiyin
ə
 
İnam  Atanın 
“T
ə
zadlar”, “R
ə
mzl
ə
r”, 
“M
ə
nalar”, “Mütl
ə
qilik”, “Olan v
ə
 Olmayan”, “
Varlıq
-Yoxluq”, “Ruhani 
X
ə
tt”, “Münasib
ə
tl
ə
r”, “Hallar” 
Ə
s
ə
rl
ə
ri  daxildir. 
 
 
ISBN– 978-9952-26-180-6 
 
 
 
 
© Y
olruh Atalı (İmaməliyev  Soltan Qalib oğlu), 2011
 
© “Qanun” 
N
əşriyyatı
, 2011


 
“Görm
ək İnsaniliyi” 
– H
ə
qiq
ə
ti görm
ə
k gücü 
 
B
əşə
rin keçib g
əldiyi, indi getdiyi yol qarışıq və
 
dolaşıqdır. İnsanlığın 
üzd
ə
 
çoxlu  uğurları  olsa  da,  bütün  bunlar  onu  xilas  edə
  bilm
ə
yib. 
B
əşərin  ayrı
-
ayrı  ruhani
-
idraki  uğurları  (dinlə
r, f
ə
ls
ə
fi c
ə
r
ə
yanlar, elm, 
inc
ə
s
ə
n
ə
t  v
ə
  s.
), insanlığın qurtuluşu yolunda göstə
ril
ə
n bütün çabalar 
sonda boşa çıxıb: İnsan yaranmayıb! Yaşadığımız gerçə
klik bunu deyir. 
Çünki gerç
ə
kliyi d
əyişdirmə
k üçün onun özünd
ə
n öt
ə,  üstün  işlə

görülm
ə
yib. B
əşə
r
ə
  bel
ə
 
bir  xilası  yalnız  İnam  Atanın  Mütlə
q
ə
 
İnam 
Ruhaniyyatı  (İnam  Fə
ls
ə
f
ə
si) verir. 
İnsanın  qurtuluşu  yalnız  Ruhani 
İntibahdadır. 
 
Mütl
ə
q
ə
 
İnam Ocağı indiyə
 q
ə
d
ər bu İntibahın fə
ls
ə
f
ə
sini t
əşkil edə

İnam Atanın «On Kutsal Bitiq»in
d
ə

(qı
saca “Onluq” deyilir) I v
ə
 II Kitablar 
(«Mütl
ə
q
ə
 
İnam» və
 «Mütl
ə
ql
əşmə
k-Var Olmaq») n
əşr edib. Bu 
Kitabda is
ə
 
oxuculara  “Onluğ”un III Bitiyi 
–  «Görm
ək İnsaniliyi» sunulur. Kitabda  İnam 
Atanın ayrı
-
ayrı çağlarda yazdığı 
m
ə
zmunca bir-biri il
ə
 s
ə
sl
əşə
n «T
ə
zadlar», 
«R
ə
mzl
ə
r», «M
ə
nalar», «Mütl
ə
qilik», «Olan v
ə
 
Olmayan»,  «Varlıq
  – 
Yoxluq», «Ruhani X
ə
tt», «Münasib
ə
tl
ər», «Hallar» Əsə
rl
əri yer alıb. 
 
  
*** 
 
«T
ə
zadlar» 
Ə
s
ə
rind
ə
  Mahiyy
ə
tl
ə
  Gerç
əklik  arasındakı  təzadlı 
münasib
ə
tl
ə
ri Ata  Özünün Mütl
ə
q
ə
 
İnam  Fə
ls
ə
f
ə
sinin ölçüsün
ə
 
uyğun 
açır,  onlardan  çıxış  yolunu  göstə
rir. Kiçik bölüml
ə
rd
ə
n ibar
ə
t olan 
«T
əzadlar»da  insanın  topluma,  hə
yata, dünyaya, t
ə
bi
ə
t
ə
, habel
ə
 
ideologiyalara münasib
əti  araşdırılır,  fə
lak
ətli  duruma  düşmə
sinin 
n
ə
d
ə
nl
ə
ri üz
ə
 
çıxarılır.
 
H
əyatın  gedişatındakı  təzadlı  mə
qamlar  – 
anlayışlar,  olaylar  Ata 
görümünd
ə
  mütl
əq şə
kild
ə
 
açılır, də
y
ə
rl
ə
ndirilir. “T
əzadlar”ın yazılması 
tarixin
ə
 baxsaq, gör
ərik ki, SSRİ
-d
ə
 M.S.Qorbaçov hakimiyy
ə
t
ə
 g
əlmişdi 
v
ə
 
“aşkarlıq”, “yenidə
nqurma” 
kimi qondarma ideayalarıyla cə
miyy
ə
td
ə
 
yalançı  dirçəliş
 
ilğımı  yaratmışdı.  Sə
n dem
ə
, ölk
ə
  böyük bir inamla 
“kommunizm
ə
” 
yaxınlaşırmış
. M.S.Qorbaçovun h
əşirçiliyinin 
iç üzünü 
Ata gecikm
ə
d
ə
n göst
ə
r
ə
 
bildi.  Əsə
rd
ə
  Ata kapitalizmin, sosializmin, 
h
ə
m d
ə
 kommunizmin antiinsani mahiyy
ə
tl
ərini açır: «Kapitalizm 
– t
ə
k-
t
ək ağalaşma, Kommunizm 
– 
hamılıqla  kölə
l
əşmə
». (Bu n
əşr, 
s
ə
h. 19)  


Ata  bütün  quruluşlarda  İnsan  istismarının  aradan  qalxmadığını,  yalnız 
biçimini d
əyişdiyini vurğulayırdı. 
 
«T
ə
zadlar»da d
əyişkə
n Düny
anın,  Həyatın,  İnsanın  mahiyyə
tin
ə
 
mütl
əq  İnam  ifadə
 
olunur.  Buradakı  hə
r bir fikir aforizm siql
ə
tind
ə

yüks
ə
k m
əzmun daşıyır: «Həyatı doğruldan yalnız 
A
maldır; Yalnız Amal 
Varlıqdır;  Ədalət  özü  qanun  olmalıdır;  Elə
  h
ə
yat sür ki, H
ə
yata 
oxşamasın; İnsanili
y
ə
  tabe olan n
ə
 
varsa, Azaddır, İnsanilik 
–  sinfiliy
ə
 
ziddir,  çünki  insansızlığa  ziddir;  İnsanilik
  – 
İnsan  olmaq  aqibə
tidir; 
İnsanilik Zirvə
sin
ə
 yüks
ə
l
ə
n – C
ə
miyy
ə
t zirv
ə
sin
ə
 enm
əz; Yalnız İnsani 
Birlik Ədalə
tli ola bil
ə
r...»  
Ata Əsərin sonunda  «İnsanlıq
 
Vaxtı» adlı harayı ilə
 b
əşə
r
ə
 s
ə
sl
ə
nir: 
«T
əzadlı  Bəşə
r! Tarixin Q
ə
dim, nailiyy
ə
tl
ə
rin Z
ə
ngin, f
ə
q
ə
t Mütl
ə
qd
ə

kiçik! Zahir
ə
 uymusan – Batind
ən uzaqlaşmısan! Cismaniyə
 uymusan – 
Ruhanid
ən  uzaqlaşmısan! Heyvandan  ayrıla  bildin.  İnsanlıq  vaxtıdır!».
 
(Bu n
əşr
, s
ə
h. 51)   
                                                          *** 
 
İnam  Atanın  hər  bir  Əsə
rinin m
ə
zmun v
ə
 
üslub  baxımından 
özün
ə
m
əxsusluğu var. 
 
Bu  Bitiy
ə
  daxil olan «R
ə
mzl
ə
 
Ə
s
əri  dünyanın,  habelə
  
Az
ərbaycanın  ünlü  tarixi,  dini,  fə
ls
ə
fi, ictimai-siyasi, 
ə
d
əbi  obrazlarına 
Ata d
ə
y
ə
rl
ə
ndirm
ə
l
əridir.  Əsə
rd
ən  aydın  görünür  ki,  Ata  bütün 
m
ə
qamlarda V
ə
hylidlr! Bir s
ə
tirlik, bir sözlük d
ə
y
ə
rl
ə
ndirm
ə
l
ə
rind
ə
  bel
ə
 
Atanın  özünə
  q
ə
d
ərki  tarixi  şə
xsiyy
ə
tl
ə
rin,  hadis
ə
l
ə
rin mahiyy
ə
tin
ə
 
mütl
ə
q b
ə
l
ə
dliyi bizi  bir daha heyr
ə
tl
ə
ndirir. Bel
ə
d
ə
 
bu  düşüncə
y
ə
 
g
ə
lirik: Ata d
ə
y
ə
rl
ə
ndirm
ə
si  –  Mütl
ə
qdir! Bu,  «R
ə
mzl
ər»  Əsə
rind
ə
  d
ə
 
bütün çalarlarıyla özünü göstə
rir.  
“R
ə
mzl
ə
r” d
ə
y
ə
r evidir: h
ər  bir  xalq  burada  özünün  keçmişinə

b
əşə
rd
ə
ki yerin
ə
 
baxa, keşmişində
n d
ə
rs ala, sa
bahını müə
yy
ə
nl
əşdirə
 
bil
ə
r. Kiml
ə
r d
ə
y
ər  almayıb  «Rə
mzl
ə
r»d
ə
?!  Atilla, N
ə
simi, Bab, Yan 
Qus,  Nitsşe,  Qandi,  Kant,  Hegel,  Budda,  Zərdüşt,  İsa, 
Musa, 
M
ə
h
ə
mm
ə
d,  Darvin, Qaliley, Stalin, Bax, Kaliqula, Sezar, S
ə
di, 
Servantes, Tolstoy… 
Bu 
Ə
s
ər  Peyğə
mb
ə
rimizin 
«İnsanlaşın,  İnsanlaşdırın!»  harayının 
qaçılmazlığını bizə
 yenid
ən anladır.  
 
Ata  heç  bir  Əsə
rind
ə
  n
ə
sih
ə
tçilik el
ə
mir, insanlara yersiz m
ə
sl
ə
h
ə

vermir. O, h
əmişə
 
İnsana Mütləq İnamlıdır, ona görə
 d
ə
 hökmlüdür.  
Atanın  mütlə
qiliy
ə
  söyk
ə
n
ə
n d
ə
y
ə
rl
ə
ndirm
ə
l
ə
rini danmaq mümkün 
deyil: Ata Dünyaya, H
əyata, İnsana Mütlə
qilik zirv
ə
sind
ən baxır. Bu hala 


g
ə
linc
ə
  O, onill
ə
rl
ə
 
oxumuş,  düşünmüşdü.  Bu  üzdə
n d
ə
  dem
ə
k olar: 
İnam Atanı 
kims
ə
 q
ə
bul etm
ə
y
ə
 bil
ə
r, ancaq onu inkar ed
ə
 bilm
ə
z! 
 “R
ə
mzl
ə
r” 
İnam Atanın
 B
əşə
r tarixin
ə
 verdiyi bu qiym
ə
tl
ə
 
başa çatır

“B
əşə
r Tarixi: Çirkli, L
ə
k
ə
li, Qaralama!  Çirki sil
ə
n g
ə
r
ə
k, L
ə
k
ə
ni pozan 
g
ə
r
ək, Ağı Qaraya yazan gə
r
ə
k!” (Bu n
əşr, sə
h. 99) 
 
*** 
 
«M
ə
nalar» 
Ocaq  ilsırasının  7
-9-cu (1985-1988) ill
ə
rind
ə
 
Atanın 
dem
ə
k olar, günd
əlik yazdığı hə
qiq
ə
tl
ə

əsasında yaranıb. Özə
llikl
ə
 bu 
dön
ə
md
ə
 
Atanın hə
rt
ə
r
əfli yaradıcılığı adamı şaşırdır: bütün basqılara, 
qısqılara  baxmayaraq

ə
n ç
ətin  çağda  Ocağı  yaşatmaq,  ardıcıl  ruhani 
quruculuqla m
əşğul olmaq, 
eyni zamanda kitablar yazmaq!.. «M
ə
nalar» 
Ə
s
ə
ri aylar üzr
ə
 bölüml
ə
nir: Ata h
ər ay dünyanın, Azərbaycanın mə
n
ə
vi 
halını,  gerçə
k durumunu, ictimai-
siyasi  gedişatını  tə
hlil edir, fikirl
ə

söyl
ə
yir.  
Ə
s
ər Atanın məşhur kəlamı ilə
 
başlayır: «Cibimdə
 ideya q
ə
pik-
quruşu 
g
ə
zdirir
əm.  İdrak  dilə
nçil
ə
rin
ə
  paylam
aq  üçün».  Burada  İnam  Atanın 
yaşadığı çağın gerçə
k görüntüsü, durumu üz
ə
 
çıxır. Biliyin, “aydınlığ”ın 
aşıb
-
daşdığı Sovet cə
miyy
ə
ti 
ə
slind
ə
  m
ə
n
ə
vi dil
ə
nçil
ə
rl
ə
 
dolu idi. İnam 
Ata is
ə
  m
ə
n
ə
vi-ruhani-idraki z
ə
nginliyin zirv
ə
sind
ə
 
yaşayırdı.  Onun 
“q
ə
pik-
quruş” saydığı ideyalardan çağ
d
aşları çox yararlanmışdılar.   
 
Oxucudan Atanın kəlamlarını özümləşdirmə
k üçün böyük s
ə
bir, inad 
v
ə
  idrak t
ə
l
ə
b olunur. H
ər  bir  fikrin  işığında  yol  getmə
k, onu 
özüml
əşdirmə
k hün
ər işidir.
 
Ə
s
ə
rin öz
ə
llikl
ə
  son bölüml
ə
ri marksizmin, s
ovet  ideologiyasının 
t
ə
nqidin
ə
  h
ə
sr olunub. Ata sübut el
əyir  ki,  sosializm  insana    qarşı 
olduğu  də
r
ə
c
ə
d
ə
  kapitalizm d
ə
 
insana  qarşıdır.  Çıxış  yolu 
–  n
ə
 
kapitalizm, n
ə
  d
ə
 sosializm – 
İnsani Cə
miyy
ə
tdir, Ruhani Birlikdir.  
«M
ə
nalar»da m
ə
nalara dalmaq g
ə
r
ə
k!  
 
*** 
 
“Olan  və  Olmayan”
 
Əsəri  “Sabahdaşlara”  içsəsi  ilə  başlayır. 
Buradaca qeyd edək ki, Atanın eyniadlı 3 içsəsi var. 
 
 
Əsərin  “Mahiyyət  və  Təzahür”,  “İmkan    və    Gerçəklik”,  “Azadlıq  və 
Zəruriyyət”, “Nəticə və Səbəb”, “Təsadüf  və Qanunauyğunluq”, “Vəhdət 
və  Ziddiyyət”,  “Sabitlik  və  Dəyişkənlik”,  “Mütləq  və  Nisbi”  kimi 
bölümlər
in
də  materializm  və  idealizmin  sözügedən  anlayışlarına  qarşı 
Ata  baxışı  qoyulur,  onların  çatışmazlıqları  göstərilir:  “Var  olmaq 
– 

10 
Mahiyyətə  bərabər  olmaqdır.  Mahiyyət  Gerçəklikdə  t
am olmur. O, 
gerçəkliyin  imkanlarından  artıqdır.  Bu  səbəbdən  də  olan  (gerçəklik) 
əslində Olmayandır: “Olmayan 
– 
yəni Mahiyyət 
– 
əslində olandır. Yəni 
gerçəklik olur, ancaq olmur. Mahiyyət 
– 
Olmur, ancaq olur”. (Bu nəşr, 
səh. 
166 ) 
Mütləqə  İnam  Peyğəmbəri  ayrıca  olaraq  vurğulayır  ki,  yaratdığı 
Dünyabaxış  həm  də  Ruh  Fəlsəfəsidir.  O,  Ruhu 
– 
İnsanda  Mütləqin 
ifadəsi  sayır.  İndiyədək  fəlsəfə  tarixində  Müstəqil  Ruh  Fəlsəfəsi 
olmayıb. “Mütləqə İnam” adlandırılan Ruh Fəlsəfəsi 
– 
Şərq ənənələrinə 
əsaslanır. O, zamanın ruhsuzluğuna qarşı dayanır. 
 
İnam  Ata  “Olan  və
  Olmayan”da materializm
ə,  istehsalat  xurafatına 
qarşı çıxır, İnsanı dəyişmə
d
ən Dünyanı dəyişməyin baş tutmayacağını 
söyl
ə
yir.  
 “Olan v
ə
 
Olmayan”  Əsə
rind
ə
ki “Az
ə
rbaycan D
ə
rdi” 
yazısı
 
başdan
-
başa  haraydır,  ci
kk
ə
dir: “Yenid
ən  şumlamaq  lazımdır  Azərbaycanı! 
Yenid
ə
n toxum s
ə
pm
ək  lazımdır  Azərbaycanda!  İnsan  becə
rm
ə

lazımdır  Azə
rbaycanda! “Az
ərbaycanlılar”dan  xilas  etmək  lazımdır 
Az
ərbaycanı:  Babə
kl
əşdirmə
k! N
ə
simil
əşdirmə
k! Füzulil
əşdirmə
k!” (Bu 
n
əşr, sə
h. 187 ) 
Bunun  üçün  İnam  Ata  çıxış  yolu  kimi  öz  İdealını 
ir
ə
li sürür
:  İnsan 
İnamlı,  İdraklı,  Əxlaqlı  olmalıdır;  torpaq  kə
ndliy
ə
, fabrik f
ə
hl
ə
y
ə
 
verilm
əlidir;  şə
xsiyy
ə
t azad, V
ə
t
ə
n müst
əqil  olmalıdır;  Şə
rq 
özüml
əşmə
li, B
əşə
r l
ə
yaq
ə
tl
ə
nm
ə
li, c
ə
miyy
ə
t ruhanil
əşmə
lidir.  
 
                                                   *** 
Var olan – 
Ə
z
əli  olur,  Əbə
di olur, Sonsuz olur, Kamil olur. Mütl
ə

olmayan – Var olmur.  
Üçüncü Bitiqd
ə
ki 
“Varlıq
 – Yoxluq” 
Ə
s
ərinin başlıca ideyası budur.   
 
Ata Dünyanı, Həyatı, İnsanı 
–  Mahiyy
ə
tl
ə
  Gerç
ə
kliyin birliyi sayaraq 
bu düşüncə
y
ə
 g
ə
lir ki, Mahiyy
ə
tl
ə
 Gerç
əklik arasında Fə
rq – Var olanla 
Var  olmayan  arasında  Fə
rq
ə
  b
ə
rab
ərdir.  Nisbi  Varlıq 
–  Yoxluqdur. 
Gerç
əklik  Nisbi  Varlıqlarla  doludur,  bu  üzdə
n d
ə
  Var olmayanlarla 
doludur. 
Mütl
ə
q
ə
 
İnam 
F
ə
ls
ə
f
ə
sin
ə
  gör
ə
, T
ə
zahürd
ə
  M
ə
na Özünd
ən  ayrılır. 
Ata  vurğulayır  ki,  Tə
zahür  –  Nisbi M
ənadır.  Ona  görə
  d
ə
  M
ənanın 
Yoxluğudur.  
 
Peyğə
mb
ərimiz  İnsanın  cə
miyy
ə
td
ə
  var ola bilm
ə
m
ə
sinin n
ə
d
ə
nini 
insansızlıqda  görür  və
  c
ə
miyy
ətin  İnsanı  öz  Mahiyyə
tind
ən  ayırdığını 
söyl
ə
yir. O, öz Mahiyy
ə
tin
ə
  çatmaq üçün c
ə
miyy
ə
td
ə
n Yüks
ə
y
ə
 
qalxmalı, Amala 
yetm
ə
lidir. 

11 
Ata İnsanın tarixdə
n üstünlüyünün ruhani 
əsaslarını yaradır. Deyir ki, 
Tarixi Adamlar, M
əxluqlar yaradır. İnsan isə
 Tarixd
ə
n Yüks
ə
kdir – Amal 
daşıyandır.  
 
Gerç
ə
k  h
əyat  İnsanilik  üçün  çox  azdır
, ç
ıxış  yolunu  İnam  Ata  belə
 
göst
ərir:  İnsan  Ali  Hə
yata yetm
ə
lidir!  Ona gör
ə
  ki, H
əyat  İnsan  üçün 
azdır, o, İnsanı  var edə
  bilmir! Bel
ə
likl
ə, İnsan Həyatda yaşayaraq Ali 
H
əyata can atmalı, onda Var olmalıdır. 
 
Ə
s
ə
rd
ə
 
Ata  İns
an b
ə
nz
ərsizliyinin  yaranmasında,  tə
sdiqind
ə
 
İnam 
F
ə
ls
ə
f
ə
sinin rolunu 
əsaslandırır,  tə
b
ə
q
ə
l
əşmə
nin v
ə
 
hamılaşmanın 
yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması yollarını göstə
rir.  
M
ə
na – F
ə
rdi B
ə
nz
ə
rsizlikd
ə
 ifad
ə
 olunur, F
ə
rdi B
ə
nz
ə
rsizlik M
ənanı 
qoruyur. 
Ata göst
ə
rir ki, T
ə
b
ə
q
ə
l
əşmə,  Hamılaşma 
–  Özümlüyün, M
ənanın 
inkarıdır. Ona görə
 d
ə
 T
ə
b
ə
q
ə
l
əşmə, Hamılaşma 
– M
ənasızlaşmadır.
 
Bu  baxımdan  dialektikanın  “Əksliklərin  döyüşü  və
  v
ə
hd
ə
ti”, 
“K
ə
miyy
ə
tin keyfiyy
ə
t
ə
 
keçm
ə
si”, 


Yüklə 2,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə