Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə79/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   171

saqlama -söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
-törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları.

saqlamaq 1. sağlamaq. saxlamaq. sarlamaq. 1. sağlamaq. sınğamaq. kontrol edmək. - işlər saxlayan yoxudu. 1. sağlamaq. qazanmaq. 1. sağlamaq. saxlamaq. gözləmək. riayət edmək. - qonşunun sayqısın saxla. 1. sağlamaq. saxlamaq. bəsləmək. becərtmək. kökləmək. köklətmək. kökətmək. - quş saxlamaq. 1. saxlamaq. salqıtmaq. gözləmək. - uzun sürə saxlamadı. 1. saxlamaq. gizləmək. örtələmək. (# savlamaq: açıqlamaq. faşlamaq. xəşləmək) 1. saxlamaq. ayırmaq. - bunu nə iş üçün saxlamısın. 1. saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq1. saxlamaq. birikdirmək. qorutmaq. saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək. 1. saxlamaq. bəsləmək. kökləmək. köklətmək. kökətmək. yedirtmək. baxmaq. - kim kimi saxlır. 1. saxlamaq. baxmaq. göz olmaq. - hər nəyi saxlamasan əriyib itib gedər. 1. sağlamaq(> saxtən) düzəltmək. yasamaq. 1. sağlamaq. keçinmək. sıypamaq. mudara edmək. 1. sağlamaq. barlaşmaq. nail olmaq. müvəffəq olmaq. - başarı sağlamaq, barlaşmaq: müvəffəqiyyətə nail olmaq. 1. saxlamaq. asırqamaq. yasırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. 1. saxlamaq. bir axarı, işləmi durdurmaq, daşlamaq. - dəğirmanı sav. 1. saxlamaq. salmaq. atmaq. ayırmaq. - heç nə salmadan bir bir söylədi. 1. saxlamaq. sakışmaq. saxışmaq. gizləmək. 1. saxlamaq. quymaq. quylamaq. örtbaslamaq. gizləmək.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca. sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
-sap sağlamaq: təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək.
-özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti. oğulluq. qızlıq.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq: quşgözü.
-qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq, dəsdək: quşaq. qoşaq.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu. hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə: saltımal. qaltımal.
-içində saxlamaq, gizləmək: sinmək. dalqınmaq. içinə salmaq. - bu olayları sinmişdə, sindirənməmiş.

saqlamayan -suyu, pulu, nərsəni özündə saxlamayan, özündən tez axıdan nərsə: silgik. - silgik topraq: su saxlamaz toprağ. silgik kişi: pul saxlamaz.

saqlamaz -su saxlamaz toprağ: silgik topraq.
-pul saxlamaz. silgik kişi.

saqlamlaşmaq sağlamlaşmaq. 1. sağatınmaq. sağanışmaq. güclənmək. möhgəmlənmək. 1. dayanıqlanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

saqlamlıq sağlamlıq. sağılıq. sağlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.

saqlamlıqa - sağlamlığa sağdıran yeməklər. ( sağdırmaq. mənfəət yetirmək. istifadə vermək).

saqlan saxlan. umur. diqqət. ehtiyat.

saqlanan -saxlanan nərsə: saxlanc.

saqlanaraq saxlanaraq. saxlıca. sinsin. sini sini. sinə sinə.

saqlanc saxlanc. 1. saxlanan nərsə. 1. pəsəndaz. 1. sağlanc. sakınc. ehtiyat. 1. sağlanc. sapağ. qorut. saxruğ, zəxirə.

saqlanılan -taxıl, mağaşar kimiləri saxlanılan yer, qab: sağan. saxan.
-təpədə saxlanılan pərçəm: saçağa. keçəğə. saçqıl > kakil.
-güzdə maldavar saxlanılan yer: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq. payzatıq.

saqlanmaq 1. sağlanmaq. faydalanmaq. istifadə edmək. - kişi var var malından sağlanır, kişidə var özlüyündən yadlanır. 1. saxlanmaq. salqınmaq. durmaq. gözləmək. bəkləmək. - gedmə saxlan gözəlim. 1. saxlanmaq. durub sürmək, var olmaq. - topraqa duzların saxlanmağı bitgilərə çox çapıtlı, zərərlidir. 1. saklanmaq. saxlanmaq. ehtiyat edmək. - saxlanmadan yügürdü. 1. saxlanmaq. saklanmaq. çəkinmək. - məndən nə üçün saxlanırsın. 1. saxlanmaq. saxatlanmaq. gözlənmək. dayanmaq. 1. saxlanmaq. əsirgənmək. əsirgəlmək. asırqanmaq. yasırqanmaq. acırqanmaq. 1. saxlanmaq. səkinmək. çəkinmək. ehtiraz, ehtiyat, həzər edmək.

saqlanmaq saxlanmaq. sinmək.
-kəndini göstərməmək, saxlanmaq: sinmək.

saqlantı sağlantı. saxlantı. qoyma. 1. əsrənti. oğulluq. qızlıq. özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək. 1. bəsici.

saqlar sağlar. 1. sağıdar. sağdar. yağdar. yağlar. saxçı. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) 1. sağıdar. sağdar. yağdar. yağlar. sanitar. behdaşt. behdari. 1. salqar. salur (> salar (fars)}. 1. salqar. salur. saldatların başqanı. 1. salqar. salur. ustaca, iyi qılıc salan, çalan.

saqlaşlı saxlaşlı. sağlaşlı. sakınqan. sak. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. yetili. tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.

saqlatmaq saxlatmaq. əğlətmək. əğritmək. durdurmaq. mə'təl edmək. - bu qız iki il məni saxlatdı, sonunda başqasına geddi. - qonaqları iki saat qapıda saxlatdı.

saqlayan -nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan örtük: hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü. sağrı (səğri. sarqı) (< saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq). - yer sağrısı: yer üzü. - sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi.
-sirr saxlayan: sağdaş. sağdıc. qormaş.

saqlayanmayan -südüyün tutamayan, saxlayanmayan: sidsək.

saqlayıb -saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.

saqlı 1. sağlı. bərk. salıt. möhkəm. 1. saxlı. gizli. dalla. dalda. salda. sirr. sekret. 1. sağlı. sağal. sağqal. çağal. çağqal. gürdürümlü. gurdurumlu. güclü. acar. quvvətli. 1. sağlı. sağal. sağqal. çağal. çağqal. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. 1. sağlı. sağat. sağın. səlamət. sağ olan. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi. 1. sağlı. sağ. sağ salamat. sağ sağan. sağ çağan. sağ sağat (sağlam). sağaman. sağasan. sağ əsən. sağurun. 1. sağlı. sağal. sağqal. acar. çağal. çağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. saxlı. enik. inik. sinsi. gizli. - burda sinsi heçnə yoxdur.
- səfalı dövrə: səfalı dövrə.

saqlıca 1. saxlıca. saxlanaraq. sinsin. sini sini. sinə sinə. 1. saxlıca. güdürün. gizlicə.

saqlıq sağılıq. 1. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik. 1. sağırlıq. sərqıfl. 1. sağın. müstəmləkə. 1. sağın. karlı. faydalı. 1. sağınlıq. sağatlıq. səhhət. səlamətlik. 1. sağdınlıq. uyqunluq. doğruluq. nikukarlıq. 1. sağdınlıq. güvənlik. əmniyyət. 1. sağmalıq. müstə'mərə. 1. sağ. səlamətlik. əsənlik. 1. sağamanlıq. sağasanlıq. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıqlıq. sağ salamatlıq.
-sağlıq savaldı: sağma, sütlük çağı bitdi. süt çəkildi.

saqlıqa -doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.

saqlıqı - baş sağlığı: savrut
- baş sağlığı vermək: savruqmaq
-baş sağlığı vermək: savrutmaq. sıxıntısın atdırtmaq. sərinlətmək.

saqlıqına -oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.

saqlıqla -sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə: sağda . sağdal. (sağay. hijyen. təmizlik. behdaşti) .

saqlıqlı sağlıqlı. sağat. sağlam. sağan. - sağat iş. - sağat baş, ertən bas: ey başı yerində olan, işə erkən başla. -sağat uşaq. - sağat olun. sağ olun. - sağat qalın.

saqlıqlıq sağlıqlıq. sağamanlıq. sağasanlıq. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağ salamatlıq.

saqlıqsız -sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü: sartısqa.

saqlım sağlım. sağdım. sağlam > salğım. salım. salim. sağ. 1. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. canlı. diri. 1. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. xalis. 1. təmiz. 1. iyi. 1. doğru. gerçək.

saqlın 1. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə. 1. sağlın. sortul. sortun. istismar olunun.

saqlıt 1. sağlıt. sağıt. behdaşt. 1. saxlıt. təzmin. siqorta. qərantı.

saqlo saxlo. 1. padiqan. 1. gözətçilik, görəv, mə'muriyyət sürəsi. - bir para ölkələrdə əsgərlik saxloğu iki ildir.

saqma sağma. 1. sağaş. sağış. 1. salma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə. kömək. yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır.
-sağma üçün bəslənilən. sağmalıq.
-sağma işi: sağım.
-sağma, sütlük çağı bitdi: sağlıq savaldı. süt çəkildi.

saqmaq 1. sağmaq. bağlı nərsəni çözmək, açmaq. 1. sağmaq. sağırmaq. sağığmaq. (sıxmaq. sıxıtmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın sağırmaq. 1. sağmaq. sortuğmaq. istismar edmək. 1. sağmaq. sağramaq. sağırmaq. axıtmaq. süzmək. tökmək. 1. saxmaq: sakmaq. tuturmaq. (# saçmaq: səpmək. ötürmək) 1. sağmaq. açmaq. boşaltmaq. çözmək. {(# sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq). - sap saran: sap dolayan. - sap sağan: sap açan. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. - ey sardığın sağan dünya. - sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. - biri yükün sarır, biri yükün sağır: sarığın, ipin açır}.
-su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng: sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.
- qutqa saymaq, sağmaq: yaxcı fala tutmaq.

saqmaqa -süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.
-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. tağar. mətirət.

saqmal sağmal. 1. sağımlı. sağmalı olan. 1. sağır. bol sütlü, sağılı olan(<sağmaq). 1. sağınal. sağnal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.

saqmalı -sağmalı olan: sağımlı. sağmal.

saqmalıq sağmalıq. 1. sağma üçün bəslənilən. 1. sağlıq. müstə'mərə.

saqman sağman. salman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan
-sağman dur: sağdur. sağman qal. səlamət ol.
-sağman qal: sağdur. sağman dur. səlamət ol.

saqmana -sağmana salmaq: salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.

saqmanlamaq sağmanlamaq. salamanlamaq. sahmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq. sağmana salmaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.

saqmırlamaq sağmırlamaq. sağurlamaq. yas, matəm tutmaq.

saqna - sağna sağna: sağına sağına: sağana sağana: səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat möhtat. yavaş yavaş.

saqnaq sağanaq. 1. sağnaq. iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə. 1. su, suyuq qoylan qab. su qabı. 1. qasnağ. 1. sıçağ. ötrük. ishal. isal.

saqnal sağnal. sağınal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.

saqnalı sağnalı. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağınalı. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.

saqnamaq sağnamaq. 1. sağarmaq. sarnamaq. söyləmək. 1. ishal, isal olmaq.

saqnılır sağnılır. sağınılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözlənilir. sanızlanır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

saqnılmaq sağnılmaq. sağınılmaq. sanılmaq. sanızlanmaq. sezilmək. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. xiyallanmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq.

saqnılmaz sağnılmaz. sağınılmaz. sanızlanmaz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.

saqnış sağnış. 1. sağama. sarnış. > sorvadə. çəkamə. 1. zehniyyət. təsəvvür. 1. sağış. sanu. təsəvvür. 1. sağış. sağınc. sağiş. səriş. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. təsəvvür.

saqnışla sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

saqnışlı sağnışlı. sağışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü.

saqnıştırmaq sağnışdırmaq. sanızdırtmaq. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq.

saqolun sağolun. 1. eyqalın. {ey(eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}. səlamət olun. xoş qalın. xoşbax olun. 1. sağat olun. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı).

saqra sağra. 1. sayra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. sapra. sarpa. malqara pisliyi. pisgil.

saqrac sağrac. sağraş. sağrac. sağruc. sayrağ. sayrağı. sayruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

saqraçı sağraçı. sayraçı. ötücü.

saqraq 1. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı. 1. sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng. 1. sağraq. kasa. satqın. < sağtın. küp. xumrə. piyala. qədəh.

saqralamaq saxralamaq. saxurlamaq. saxlamaq. birikdirmək. qorutmaq. zəxirə edmək.

saqramaq sağramaq. 1. sağalmaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. (xəsdə) düzəlmək. 1. sağırmaq. sağmaq. axıtmaq. süzmək. tökmək. 1. sayramaq. səyrəmək. səyrəmək. 1. ötmək. oxumaq. avaz, nəğmə söyləmək. 1. çox danışmaq.

saqraman sağraman. sağran. sağır. səğir. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər.

saqran sağran. sağraman. sağır. səğir. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər.

saqraş sağraş. sağrac. sağruc. sayrağ. sayrağı. sayruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

saqratmaq sağratmaq. sapmaq. sapırmaq. sapratmaq. dəvam edmək.

saqrı sağrı (səğri. sarqı) (< saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq) nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan örtük. hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü. - yer sağrısı: yer üzü. - sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi. - .

saqrıçı sağrıçı. sağırçı (saqi) 1. gönçü. dəriçi. 1. aşıçı. səpiçi. dəbbağ.

saqrıq sağrıq. (çaxrıq) bardaq > badə. içgi içtəkəni (istikanı)
-götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

saqrılmaq sağrılmaq. savrılmaq. axmaq. - yaş gözdən sağrılır.

saqrımaq sağrımaq. 1. səyrimək. şakımaq. sağımaq. oxumaq. ötmək. 1. sarğmaq. sağalmaq. sağılmaq. süzülmək. axmaq. uzanmaq. 1. sarğmaq. sapağmaq. sapalmaq. sapmaq. uzanmaq. çəkinmək. sürmək. sürünmək. sürüb gedmək.

saqrınq sağrınğ. sağır. sehin. sehing. səhəng. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab.

saqrısı - kişi sağrısı üz. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
- yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).
- yer sağrısı: yer üzü.
- sığır sağrısı: inək dərisi.

saqrış sağrış. saçmaz. çaşmaz. yanılmaz. tükənməz. dəvamlı. sarsımaz. paydar. pabərca.
-sağrış, dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək: sərmək. sərimək. uzatmaq. genişlətmək.

saqrışsız sağrışsız. silik. dəvamsız. bünyəsiz.

saqruc sağruc. sağraş. sağrac. sayrağ. sayrağı. sayruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

saqruq saxruğ. zəxirə. saxlanc. sağlanc. sapağ. qorut.

saqrulur sağrulur. sanğulur. ılqımlanır. xiyala gəlir. -keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (ova: ağa. təliyə).
-keçən günlər sağrulur, ov düsəndə ova. (sağrulur: sanğulur. ılqımlanır. xiyala gəlir). (ova: ağa. təliyə).

saqsaqan sağsağan. çox danışan. gəvəzə. baş beyin aparan. vərrac.
-sağsağan quşu: savınçıqarqası.

saqsı saxsı. suval. suğal > sofal < saval. soval. suyu, suyuğu özündən sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.
-dama sərilən saxsı tikələri: qabırqa.
-saxsı, enli ağızlı qab: sağan. saxan. sağana. sehin. süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab. tağar. mətirət.

saqsıllamaq sağsıllamaq. çağçıllamaq. salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sağmana salmaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.

saqsınmaq saxsınmaq. saxınmaq. sərinmək. duraqsamaq. (məəttəl olmaq). - yolda saxınmaq. - saxsınma, hara gedəcəsin ged.

saqsıtan -incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.

saqsız 1. (sanğsız. sağsız >) sayığ. sayağ. baş beyni işləməyən. 1. sağsız. sağız > sayız > sayır > sayrı. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası.

saqsov sağsov. sağqoy. sağday. sayaq. sıyaq. dimdik. dosdoğru.

saqşın sakşın. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşınaraq. sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqşınaraq sakşınaraq. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqt saxt. yaxıt. (# sığıt) çaxıt. çaxt. çıxda. çıxat. sırt (< yırt. qırt). nərsənin dış üzü. nəma. numa. duruğ. durğ. çehrə. zahir. - savıq salıt: soyuq üz. - yağışdan çaxtı pozqun ev, iç toxusu sağlam dururu.

saqta 1. saxda < çaxat. çaxtan. soxda. 1. atılqan. hobban. şişirən. 1. saxda < çaxat. çaxtan. soxda. çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən. -çaxda kişi, yaşdı işi. 1. sağat. sağlı. sağın. səlamət. sağ olan. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi. 1. sağdal. sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə. (sağay. hijyen. təmizlik. behdaşti) 1. sağdac. sağda. iyiləşdirici. eygiçi. yarqıc. şəfalı. tədavi edici. 1. maalicə. məalicə. tədavi. tibbi. 1. saxta. güvəniməz. tutunsuz. durunsuz. bəfasız. uydurma. düzmə. düzməcə. yapma. yapmacıq. qəlb.
- sağta satğa: doğru büğrü. düz əğri.

saqtac sağdac. 1. sağdıc. sağduş. sadış. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı. 1. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. bəsləmə qız, oğlan. evə alınıb bəslənən uşağ. 1. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. becəri. pərvəri. - sadış su. 1. sağda . iyiləşdirici. eygiçi. yarqıc. şəfalı. tədavi edici.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə