Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


sevəş sıypaş. sıpaş. sıvaş. sıvazlayış. oxşaş. sevətYüklə 13,47 Mb.
səhifə98/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   171

sevəş sıypaş. sıpaş. sıvaş. sıvazlayış. oxşaş.

sevət sevda. sevcət. sevcə. sevəc. sevic. yenğ. yenğiş.

sevi sevik. 1. atığ. atış. coşu. şovq. yaxım. çaxım. əğilim. 1. eşq.

sevib -sevib seçmək: sıyıp seçmək.
-
yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib: inanıb) .

sevic 1. sıynış. sıyış. vəcd. 1. sevəc. sevda. sevət. sevcət. sevcə. yenğ. yenğiş.

seviq sevik. 1. sevi. atığ. atış. coşu. şovq. yaxım. çaxım. əğilim. 1. sevi. eşq. 1. sevşik. çəkşik. olumlu. simpatik. səmpatik. 1. saltap. saltay. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

seviq sevik. sevinc. seviş. sevit. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .

sevil 1. sıyıl. sıylı. sıyca. sıycığ. söyülü. dürdənə. əziz. məhbubə. mə'şuqə. canan. 1. sıyıl. söyməli.

sevilən sevgili. sevimli. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay.

sevilənlər -səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.

sevilmək 1. sevrilmək. savulmaq. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1. savılmaq. səvilmək. axmaq. burulmaq. qoyşamaq. qayşamaq. meyillənmək. - iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım ona savılma. 1. səyilmək. sıyılmaq. sələnmək. istənmək. 1. sıyılmaq. pəsənd olmaq. - ərdəm bilən öğlənin: sənətiz ilən öğünün.

sevilməyin -sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.

sevilmiş -sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan: sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin.

seviltiyin -sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.

sevim 1. . seçənək. seçmə tanğı, həqqi. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim, meyil göstərmə. 1. seçənək. seçim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. seçmə. seçiş. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi. 1. sevüm. sövüm. soyğa. söygə. sevgə. səvgə. eşq. məhəbbət. mehr. 1. sevüm. söygü. sevgi. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.

sevimək sevmək. sevəmək. söymək. söyümək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.

sevimli 1. . sevgilik. sıyqılıq. sığılıq. dosdallı. 1. . söğüt. söyüt. söyümlü. yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu. 1. sevgili. sevilən. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay.
-çox sevimli, əziz olan: siləmə. - iki birbirinə siləmə qoğuşdular.
-kiçik, sevimli, yaxış oyandıran cocuq: quzucuq.

sevin saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. mə'şuq. məhbub.

sevinc 1. . sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. . 1. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat . 1. . seviş. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. . sulum. suyaq. sövək. səfa. - xoş gəlib, sövək gətirdiz. 1. səviş. seviş. süyüş. söyünc. xoşallıq. xoşhallıq. 1. səviş. seviş. süyüş. söyünc. eşq. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa. 1. sıynış. sıyış. vəcd. 1. söyünc. sıyınc. sıtıc. müjdə. nəvid. 1. yoğuşq. sığ. sığa. sıy. sıya. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət.
-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).
-sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır
-sevinc üzdə, mutluq içdə olur.

sevincə -əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq.

sevincəq sevincək. söyüncək. sıyınqac. sıytınqaç.

sevinci əğləyi. əğləncəsi. - ürək süsü, könül bəzəyi, ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi
-bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).

sevincintən sevincindən. sevingəndən.
- sevincindən yerdə göydə duramamaq: qutruşmaq.

sevinclə qıvancla. -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). ( alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev) .

sevinclər qıvanclar . -unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr.

sevincli 1. . səpik. səvik. şən. neşəli. şad. səid. 1. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. eşqli. 1. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. neşəli. 1. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.

sevinən -yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib: inanıb) .

sevinərəq sevinərək. sığayla. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

sevinərli sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. sevirli. səvirli. sevintirərli. (şadibəxş. ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

seviniştirmək sevinişdirmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. birbirini sevindirmək.

sevinqəntən sevingəndən. sevincindən.

sevinqici sevingici. söyünən. sıyıncı. sıytıcı.

sevinliq sevinlik. söyünlük. sıyılıq. sıylığ. sıyınlıq. çınlıq. şənlik. şadlığ. tərəbnaki.

sevinmək 1. . kovzamaq. güvənmək. qıvanmaq. 1. sevnişmək. sıynışmaq. sıyınmaq. öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) 1. sığmaq. sığalmaq. sıymaq. sıyalmaq. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək. 1. söyünmək. sıyınmaq. sıytınmaq. şad olmaq. öğünmək. öğlənmək.

sevinməyin -sevinməyin bilməyən, savdiyini, sevilməyin , üzülməyin nə bilir.

sevinrəq -cocuqları sevinrək çıxardıqları səs: güğül güğül.

sevintirən sevindirən. sığlı. sığalı. sıylı. sıyalı. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

sevintirərli sevirli. səvirli. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. (şadibəxş. ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

sevintirmək sevindirmək. 1. yandırmaq. alışdırmaq. - ışığı sevindir. 1. güvəndirmək. qıvandırmaq. 1. sıyındırmaq. (sıynışmaq. sıyınmaq. sevnişmək. sevinmək. öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq). 1. söyündürmək. sıyındırmaq. sıytıtmaq. şad edmək.
-birbirini sevindirmək: sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək.

sevir tapır. tapınır. övür. -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir).

sevirqal soyurqal. qoyul. sür. ərməğan. bağış. bəxşiş. verəsi. saç. saçı. ehsan. tiyül.

sevirləmək sığlamaq. sıylamaq. sığlatmaq. sıylatmaq. sımarlamaq. sıymarlamaq. şımarlamaq. oxşamaq. bağşatlamaq. hörmət, təkrim, ikram edmək.

sevirli səvirli. sevintirərli. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sürürlü. süyürlü. söyürlü. (şadibəxş. ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

seviş 1. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. xoşallıq. xoşhallıq. 1. süyüş. söyünc. səviş. sevinc. eşq. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa. 1. sevinc. sevginc. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sevinc. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. sevinc. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat 1. sevinc. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz. 1. yoğuşq. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət.
-erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu
-seviş söğüş yasalki yox, yasadır. (yasnı: yasal).
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-seviş ağış, tün gün üzə yürkünər: yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar.

sevişli sevincli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. 1. eşqli. 1. neşəli. 1. xoş. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər.

sevişmə - sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq: quşu ötmək.

sevişmək 1. birbirinə yaxcı görüşmək. 1. sevləşmək. taplaşmaq. tavlaşmaq. 1. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq). 1. səvişmək. süyüşmək. söyüşmək. 1. sarışmaq. 1. səyişmək. sıyışmaq. sələşmək. istəşmək. 1. sıyışmaq. sıymaq. sımaq. sevmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. sıyışmaq. sıymaq. sımaq. alışmaq. ısınmaq.
-sevişmək istəmək: oğura gəlmək. oğra gəlmək. oğur edmək, yapmaq.

seviştirmək sevişdirmək. sevgişdirmək. sevinişdirmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. birbirini sevindirmək.

sevit sevinc. seviş. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. eşq. aşq. 1. sevgili. əziz. 1. zovq. zövq. zevq. 1. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat .

sevqə sevgə. səvgə. soyğa. söygə. eşq. sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət. mehr.

sevqən sevgən. sövgən. süygən. süvgən. söygən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq.

sevqərmək sevgərmək. sevgilmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq .

sevqi sevgi. 1. düşgünlük. tutqunluq. bağlılıq. (duyqulanım). 1. çəkiş. yenğ. yenğiş. əğilim. sığış. sıyış. meyl. meyil. 1. şəfəqət. 1. atifə. 1. ələqə. 1. mehr. 1. eşq. sevda. arzu. istək. 1. sorağ. sorat. tələb. xahiş. rica. 1. rəğbət. 1. dilək. ehtirs. 1. tutqu. tutuş. murad. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. eşq. aşq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. sevgili. əziz. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. zovq. zövq. zevq. 1. sevinc. seviş. sevit. sevik. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. atığ. atış. coşu. şovq. həzz. ləzzət. sürür. surur. fərəh. dad. xoşluq. xoşlanma. sulum. səfa. kef. şəhvət. eyş. ibtihac. inbisat. sov. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. həyəcan. nişat 1. söygü. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət. 1. söğüt - sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata
-ağız deyər qulaq duyar, iş olmasa , sevgi yalan söz qalar.
-
cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
-
sevgi degən qıpı yox, dişi degən bığı yox
-sevgi oyun, başlanması bəllənməz
, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.
-
sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.
-sevgi edər kor
sevəni
-sevgi sözə sığınmaz, iş olmasa alınmaz.
-sevgi yoxdu tanımaz
, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə
, kişi oldur o günə qılsın özüçün yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-
yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-sevgi qanıtılır. (qanıtlamaq: saltatmaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabitləmək)
-
işsiz sevgi qılınmaz, sevgi ağza sığınmaz
-sevgi dolu: silik. sevquş. sevuş. sövgüş. sövüş. müşfiq.
-sevgi
tanımaz yaş
-tanımaz sevgi, yaş
-
ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.

sevqil sevgil. 1. seçgil. səlgin. səlcin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan. 1. soyğul. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

sevqili sevgili. 1. sevilən. sevimli. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay. 1. sövgülü. söygülü. süygülü. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. mə'şuq. tutqun. 1. sövgülü. söygülü. süygülü. dosd. yar. 1. əziz. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. 1. sona. soyna. söynə. sevnə. 1. seçik. mə'şuq.
-sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

sevqiliq sevgilik. sevimli. sıyqılıq. sığılıq. dosdallı.

sevqilinin -sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.

sevqilmək sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq .

sevqim -ömrüm tükənsə belə, sevgim tükənən deyil.

sevqin sevgin. 1. səvgil. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay.

sevqinc sevginc. sevinc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

sevqinin -yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

sevqiniş sevginiş. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

sevqisi -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

sevqisin -sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.

sevqisizliq sevgisizlik. soğuçuluq. soyuqluq. küsgünlük. - sevən ara soğuçuluq düşdü.

sevqiş sevgiş. sevinc. sevginc. seviş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

sevqiştirmək sevgişdirmək. sevişdirmək. sevinişdirmək. sövüşdürmək. sövgüşdürmək. sövünüşdürmək. söyüşdürmək. söygüşdürmək. söyünüşdürmək. birbirini sevindirmək.

sevqitir -əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.

sevqizis -sevgizis yaşam, parçacıq daşam.

sevquş sevuş. sövgüş. sövüş. silik. sevgi dolu. müşfiq.

sevləmək ylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək.

sevləşmək sevişmək. taplaşmaq. tavlaşmaq.

sevmək 1. sıyışmaq. sıymaq. sımaq. sevişmək. eşq vərzidən. maaşiqə edmək. 1. sıypamaq. sıpamaq. sıvamaq. sıvazlamaq. oxşamaq. 1. . bəğənmək. 1. . sevimək. sevəmək. söymək. söyümək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək. 1. { sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. } . - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. istəmək. sivmək. sevəmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq1. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
-sevmək bəlki ola bir sözdü
, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.
-sevmək ən dəğərli vergi, ən çətin öğrənməyə, ən ağır olan itirməyə.
-birbirin sevmək, istəmək: sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq).
-sevmək, bacarığın doruğu
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.
-sevmək öğrəşilir. (başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox) .


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   94   95   96   97   98   99   100   101   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə