Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə99/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   171

sevməqintən -yorulmasan sevməgindən doymazsan.

sevməli səməli. sımalı. istəməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sevməyə -sevməyə başlamaq: savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.

sevməyən -yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

sevməyəni -səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.

sevməyənlərnə -sevməyənlərnə dusdaq, sevənlərin bulamazlar.

sevməz -yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə).

sevməz -hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək vurmaz.

sevnə sona. soyna. söynə. 1. sevgili. 1. gözəl, görklü ördək çeşiti.

sevnişmək sevinmək. sıynışmaq. sıyınmaq. öğünmək. öğlənmək. xoşallaşmaq. şad olmaq. (sıyındırmaq. sevindirmək) .

sevrəq sevrək. söyrək. sövrək. söyəl. sövəl. süyəl. süvəl. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

sevril saltap. saltay. sevik. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

sevrilmək 1. səvrilmək. savrulmaq. çəkilmək. axınmaq. (rəvan olmaq). - tünüz günüz ürək sənə savrulur. 1. sevilmək. savulmaq. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.

sevsin sevəsin. ülgülük. ülgü kimi seçilən. qibtə yeyilən. - bu yazarın sevsini.

sevsinirmək səvsinirmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sevsinmək səvsinmək. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sevşiq sevşik. sevik. çəkşik. olumlu. simpatik. səmpatik.

sevta sevda. 1. sevət. sevcət. sevcə. sevəc. sevic. yenğ. yenğiş. 1. sevgi. eşq. arzu. istək. 1. sovda. satış.

sevtirmək sevdirmək. 1. söydürmək. sıydırmaq. sıdırtmaq. istətmək. məhbub edmək. 1. sıyıtmaq. istətmək. əzizlətmək.

sevtiyintən -sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

sevtiyivə -sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

sevuş sevquş. sövgüş. sövüş. silik. sevgi dolu. müşfiq.

sevüm sevim. 1. sövüm. soyğa. söygə. sevgə. səvgə. eşq. məhəbbət. mehr. 1. söygü. sevgi. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. sevərlik. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.

seyəlgə seyəlgə. səyəlgə. səpəlgə. tuxum səpmə ayqııtı.

seyhan sayvan. kövşadlıq. savınlıq. savıni. sərinlik. açıqlıq. düz, açıq yer. alan. meydan.

seyiq seyik. 1. seyrək. (savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). 1. söyük. söyək. qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.

seyiqləmək seyikləmək. söyükləmək. söyəkləmək.

seyilmək seyilmək. seyrənmək. seyginmək. yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq.

seyin səyin. sərin. sərən. səkin. səğin. səngi. sağın. saxın. sakın. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya).

seyinqə (seyingə. sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

seyinləmək səyinləmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

seyinmək sezinmək. 1. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək. 1. > sinmək. özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq. - o geddi, dönən değil, ardınca seyinmə.

seyirmək sızğamaq. süzləmək. seyr edmək.

seyqaş sayxaş. 1. ara açılış. 1. təsgin. aramiş.

seyqaşmaq seyxaşmaq. 1. sayxaşmaq. təsgin tapmaq. aramiş bulmaq. 1. (gərgin, qızqın nərsə) qoyquşmaq. sikitləşmək. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək.

seyqatmaq seyxatmaq. 1. bir yığvanın dağılışdırmağ. 1. yerləşdirtmək.

seyqəlləyən siliğləyən. siləvçi. silici. sığallayan. sıylayan. qayşatan.

seyqəşmək seyğəşmək. seygəşmək. 1. seyrəşmək. səknimək. səynimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. seyrəlmək. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. sərpilmək. ara vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. seyxəşmək. seyrəşmək. bir yığvanın dağılışması. - el toydan seyxəşdi. 1. seyxəşmək. seyrəşmək. sınğamaq. yerləşmək.

seyqin seygin. seyran. yavaş yavaş. bala bala. - asda seygin gediş.

seyqinmək seyginmək. 1. . seyrənmək. seyilmək. yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq. 1. salqınmaq. səlginmək. aralanmaq.

seyl sel < çal. coşqun. su basqını.

seyləq seyləğ. səyləğ. səylənğ. saylağ. saylanğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

seyləniş seyriliş. səyriniş. səyləniş. sayrılış. saylınış. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

seylənqə (seyləngə. sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. salyanğa). saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

seylənmək seyrilmək. səyrilmək. səylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

seymək sıyımaq. siyimək . sezmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. (sıy: siy: ehsas, hiss) ehsas, hiss edmək. - bunu eşidəndə nə sıydınız. - bir nərsə sıtmadan: heç nə bildirmədən.

seynləşmək səyinləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

seynliq seynlik. səyinlik. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

seyran seygin. yavaş yavaş. bala bala. - asda seygin gediş.

seyrə -seyrə səqqəlli: kosa saqqal. soxasəqqəl: soxsəqqəl.

seyrəq seyrək . 1. (# tıxı. tıx. sıx. qalınca. qoyuca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim). 1. say. dayaz. 1. < səçrək < saçraq. (saçılı, səpili olan). aralıqlı. 1. < səçrək < saçraq. (saçılı, səpili olan). nadir. 1. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. səğrək. səkrək. kəvrək. yumşaq. lətif. rəqiq. 1. səprik. dağınaq. 1. sildirən. sil sil. silikləri, pozuntuları olan. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb. 1. seyik. (savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). 1. kəvrək. açıq. xoşəxlaq. - belə seyrək atanı kim sevməz. 1. tənik (> tünük (fars) rəqiq. mütəxəlxəl.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-seyrək basan: seyrək bacaq: seyrək ayaq: uzun bacağlı, qıçlı. atdım araları çox aralı olan.
-birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək, açmaq, yaymaq: sərmək. - tuxumu toprağda sərmək gərək.
-oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə: sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. - sırğım al boya: ət rəngi.

seyrəqləmək seyrəkləmək. sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərənəkləmək. sərçinləmək. seyrənğləmək.

seyrəqlənmək seyrəklənmək. səçənğləmək. səçənləmək.

seyrəlmək 1. sayırlaşmaq. savrılmaq. sayramaq. {< say. dayaz. seyrək}. səzrəmək. dayazlaşmaq 1. seygəşmək. salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. sərpilmək. ara vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar.

seyrənqləmək seyrənğləmək. sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərənəkləmək. sərçinləmək. seyrəkləmək.

seyrənqtəmək seyrənğdəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.

seyrənmək seyginmək. seyilmək. yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq.

seyrəntəmək seyrəndəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. sərindəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.

seyrəşər - dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar. (sezsə: süzsə).

seyrəşmək seyğəşmək. 1. səknimək. səynimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. seyxəşmək. bir yığvanın dağılışması. - el toydan seyxəşdi. 1. seyxəşmək. sınğamaq. yerləşmək.

seyrəştir seyrəşdir. seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət) yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

seyrət! sızğat!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət) seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

seyriliş seyləniş. səyriniş. səyləniş. sayrılış. saylınış. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

seyrilmək seylənmək. səyrilmək. səylənmək. sayrılmaq. saylınmaq. salyanmaq. bayralmaq. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

seytəm seydəm. seyrək. səğrək. səkrək. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

seyvan sığvan. sayvan. sayban. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

seyzrəşmək sezrişmək. seyzrişmək. - boyun seyzrişdi. - dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar.

seyzrişmək sezrişmək. seyzrəşmək. - boyun seyzrişdi. - dışar sezsə seyrəşər, içər sızsa çağlaşar.

sez 1. seiz. tutuğçu. tutğuc. kəfil. zamin. qərant. tə'minat verən. iltizamçı. mütəəhhid. isponsor. hami. 1. sız. səs. savış. tavış. çavış. çağış. çağız. - heç kimdən bir sez çıxmadı.

sezərmək saçarmaq. ışıqlanmaq.

sezi 1. görüş. əqidə. nəzər. 1. sezgi. duyu. hiss. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sınır. əsəb. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sığış. sıyış. atifə. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. vakoniş. 1. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sağış. sağnış. təsəvvür. 1. ehsas. -bir sezi, ehsas oyatmayan: dərəksiz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. bəllənməz. hiss olunmaz.

seziq sezik. seçik. sayıq. sanığ. görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir.
- sezik sezikmək, sezinmək: güman gümmək. güman, zənn aparmaq. bir ehtimal, fikir qavramaq.

seziqir sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1. həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı. atifəli. 1. vakoniş göstərən.

seziqirliq sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq. sıpqırlıq. sıpıvğanlıq.

seziqlənmək seziklənmək. sezikmək. sezmək. duymaq. - kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə sığmaz.

seziqmək sezikmək. 1. sezmək. seziklənmək. duymaq. - kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə sığmaz. 1. sezmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. hiss, ehsas edmək. anlamaq. qanmaq. 1. sezmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. qaşınmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək. əsəbilənmək. 1. sezmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. sağınılmaq. xiyallanmaq, fikrə, təsəvvürə düşmək.
- sezik sezikmək, sezinmək: güman gümmək. güman, zənn aparmaq. bir ehtimal, fikir qavramaq.
- onun söz arasından çox bilgilər sezikdim: öğrəndim.

seziqtim sezikdim. öğrəndim. - onun söz arasından çox bilgilər sezikdim: öğrəndim.

sezilər - sezilər sezilməz: duyular duyulmaz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur olunmaz.

sezilərli sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır. bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır. sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

sezilərliq sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. 1. sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli, örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq. 1. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1. anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik. 1. gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.

sezilir sezilərli. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır. bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır. sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

sezilirliq sezilirlik. sezilərlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. 1. sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli, örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq. 1. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1. anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik. 1. gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.

sezilqən sezilgən. seçilgən. görüngən. sayılqan.

sezilmək 1. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. hiss olunmaq. anlanmaq. qanılmaq. 1. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. qaşınmaq. acığlanmaq. acığınmaq. döğəntmək. döğəntmək. təhriklənmək. vakoniş göstərmək. əsəbilənmək. 1. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. sanılmaq. sanızlanmaq. xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq.
- sezilər sezilməz: duyular duyulmaz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur olunmaz. 1. seçilmək. sayılmaq. görünmək. - birbirindən seçilmir. - o bu günlər çox tutqun sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə başladı. - dağ başında bir ağac siçilirdi.

sezilməz sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. sıpqılmaz. 1. bir sezi, ehsas oyatmayan. dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə dəğməz. dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz. acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.
-sızılmazdan sezilməz: süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz.
- sezilər sezilməz: duyular duyulmaz. anlanır anlanmaz. qanılır qanılmaz. dərk olunur olunmaz.

sezini -bir sezini, ehsası oyatmaq: sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sıpqıtmaq. hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq.

sezinmək 1. sezginmək. sızınmaq. sızqınmaq. sıpqınmaq. hiss etdirinmək. anlatınmaq. qandırılmaq. 1. sezginmək. sızınmaq. sızqınmaq. sıpqınmaq. qaşındırılmaq. acığladırılmaq. acığıtınmaq. dövətinmək. döğətinmək. təhriklətinmək. vakonişə güclətilmək. əsəbiləndirilmək. 1. sezginmək. sızınmaq. sızqınmaq. sıpqınmaq. sanızdırılmaq. sağındırılmaq. xiyallandırılmaq. fikrə, təsəvvürə salınılmaq. 1. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək. 1. seyinmək. > sinmək. özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq. - o geddi, dönən değil, ardınca seyinmə. 1. . sezdirmək. sezdinmək. alqınmaq. aldırmaq. həssasiyyət göstərmək. 1. . süzünmək. altdan altdan baxmaq.
- sezik sezikmək, sezinmək: güman gümmək. güman, zənn aparmaq. bir ehtimal, fikir qavramaq.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə