AZƏrbaycan öLKƏ ÜZRƏ gender qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Asiya İnkişaf Bankı


Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan Gender/ yoxsulluq  öYüklə 89.48 Kb.
Pdf просмотр
səhifə15/17
tarix22.04.2017
ölçüsü89.48 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

 Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan
Gender/ yoxsulluq  ö
lçü

ri
2003-2005-ci ill
ər
 
üçü

YA
İİ
DP-n
ın 
m
üvafiq

sili
Gender
 yana
şmas
ın
ın istifad
əsi 
üçü
n potensial 
əsas b
əndl
ər
Daxil edil
ən m
əlumat (t
əl
əb olunan ara
şd
ırmalar/
tr
eyninql
ər/
əsas f
əaliyy
ət)
• 
Maliyy
ə 
sah
əsind
ə 

susi m
əsl
əh
ət xidm
ətl
əti 
və 
borcalma imkanlar
ı yaratmaqla qad
ınlar
ın 
bank  sektorundan yararlana bilm
əsini 
asanla
şd
ırmaq laz
ımd
ır.
• 
Torpaq, mal-qara v
ə 
avadanl
ıq kimi 
əmlak; 
toxum v
ə 

br
əl
ər kimi 
əlav
əl
ər; 
əm
əyi 

ng
üll
əş
dir
ən texnologiya; n
əqliyyat, k
ənd 


rr
üfat
ı qur
ğular
ı v
ə   

bli
ğat xidm
ətl
əri v
ə 
treyninql
ərd
ən yararlana bilm
ək imkanlar
ın
ı 
yax
şı
la
şd
ırmaqla, qad
ınlar
ın k
əndd
ə 
rolu 
art
ırı
lmal
ıd
ır.
• 
B
üdc
əd
ə 
(b
əlk
ə 
də ə
vv
əlc
ə 


diyy
əl
ər 

viyy
əsind
ə) gender planla
şd
ırı
lmas
ı n
əz
ərd
ə 
tutulmal
ıd
ır.
• 
İqtisad
ı siyas
ət
ə 
dair r
əsmi hesabatlarda sosial 
istehsal prosesind
ə ö

nilm
əy
ən 
əm
əyin  
mahiyy
əti (buraya ail
ə 
və 
icma 
üzvl
ərin
ə 
və 

st
əl
ər
ə qay
ğı
, yanacaq v
ə 
su ehtiyatlar
ın
ın 
yığı
lmas
ı, x
ör
ək bi
şirm
ə, ev t
əmizl
əm
ə 
və 

aqlar
ın d
ərsl
ərin
ə baxma daxildir) 
tan
ınmal
ıd
ır.
• 
K
ənd t
əs
ərr
üfat
ı siyas
ətin
ə 
dair r
əsmi 
hesabatlarda qad
ınlar
ın istehsalatda i
ştirak
ı, 
istehsal g
üc
ü 
və 
m
ənb
əl
ərd
ən, m
əlumat v
ə 
m
üdafi
ə 
xidm
ətl
ərind
ən v
ə 
sat
ış 
bazar
ından 
istifad
ə 
ed
ə 
bilm
əl
ərin
ə 
imkan yaradan 
strategiyalar qeyd edilm
əli, 
“fermer
” 
termininin 

m ki
şil
ər
ə, h
əm d
ə 
qad
ınlara aid olmas
ına 
ayd
ınl
ıq g
ətirilm
əlidir
.    
• 
B
üt
ün sektorlarda siyas
ət quruculu
ğu  cinsl
ər 
üzr
ə 
ayr
ı-ayr
ı m
əlumatlara 
əsaslanmal
ı v
ə 
siyasi q
ərarlar
ın ki
şil
ərin v
ə 
qad
ınlar
ın h
əyat
ına 
m
üxt
əlif 
şə
kild
ə 

sir etm
əsi n
əz
ər
ə 
al
ınmal
ıd
ır. 
  
• 
Qad
ınlar
ın ki
çik v
ə 
orta 
öl
çü
lü 
biznes 
sektorunda z
əif i
ştirak etm
əsi s
əb
əbl
əri t
əhlil 
edilm
əli, bu sah
əd
ə 
qar
şı
ya 
çı
xan mane
əl
ər 
və 
onlar
ın 
öhd
əsid
ən g
əlm
ə 
strategiyalar
ı 
m
üə
yy
ənl
əş
dirilm
əlidir
.
• 
K
ənd t
əs
ərr
üfat
ında sahibkarl
ıq, geni
ş yard
ım 
xidm
ətl
əri v
ə 
sat
ış 
bazar
ı ü
zr
ə 
qad
ınlar 
üçü

pe
şə 
inki
şaf
ı treyninql
əri t
əş
kil edilm
əlidir
.
Torpaq islahatlar
ı prosesinin gender t
əsirinin daha 
yax
ından monitorinqi ke
çirilm
əli, o c
üml
əd
ən, 
qad
ınlar
ın torpaq ehtiyatlar
ı ü

rind
ə 
real n
əzar
əti 
(qanuni n
əzar
ətl
ə 
yana
şı
) t
əmin edilm
əlidir
.
• 
K
ənd 


rr
üfat
ı Nazirliyinin b
üt
ün proqram 
və 
layih
əl
ərind
ə 
planla
şd
ırma, t
ətbiq edilm
ə 
və 
qiym
ətl
əndirm
ə 
m
ərh
əl
əl
ərind
əqad
ınlar
ın i
ştirak
ı 
bir h
əd
əf kimi qar
şı
ya qoyulmal
ıd
ır.
• 
Torpaq 
üz
ərind
ə 
m
ülkiyy
ət h
üququ il
ə 
ba
ğl
ı b
üt
ün 
m
əlumatlar gender bax
ım
ından m
üxt
əlif (cinsl
ər 
üzr
ə) olmal
ıd
ır.
• 
Qad
ınlara torpaq h
üququ s
ən
ədl
ərinin sur
ətl
əri 
verilm
əli v
ə 

m ki
şil
ər
, h
əm d
ə 
qad
ınlar ail
ə 
ba
şçı
sı 
kimi qeyd
ə 
al
ınmal
ıd
ırlar
.
• 
Borcalma prosesl
əri y
üng
üll
əş
dirilm
əlidir ki, 
qad
ınlar kredit imkanlar
ından ef
fektiv sur
ətd
ə 
istifad
ə 
ed
ə 
bilsinl
ər; qad
ınlar 
üçü
n yeni istehsal 
sah
əl
ərin
ə 
(m
əs
əl
ən, k
ənd t
əs
ərr
üfat
ı m
əhsullar
ın
ın 
emal edilm
əsi v
ə 
bazara 
çı
xar
ılmas
ı) yol a
çan 

nd t
əs
ərr
üfat
ın
ın kredit proqramlar
ı h
əyata 
ke
çirilm
əlidir
.
• 
B
üdc
ə ay
ırmalar
ın
ın qad
ın v
ə 
ki
şil
ər
ə 

sirini 
m
üə
yy
ən etm
ək m
əqs
ədil
ə 
bu ay
ırmalar
ı n
əz
ərd
ə 
tutan siyas
ətl
ər qiym
ətl
əndirilm
əli,

109
Əlavə 2
Gender/ yoxsulluq  ö
lçü

ri
2003-2005-ci ill
ər
 
üçü

YA
İİ
DP-n
ın 
m
üvafiq

sili
Gender
 yana
şmas
ın
ın istifad
əsi 
üçü
n potensial 
əsas b
əndl
ər
Daxil edil
ən m
əlumat (t
əl
əb olunan ara
şd
ırmalar/
tr
eyninql
ər/
əsas f
əaliyy
ət)
      v
ə 
bu siyas
ətl
ərin gender f
ərql
ərini azaltmas
ı, 
      art
ırmas
ı v
ə 
ya oldu
ğu s
əviyy
əd
ə 
saxlamas
ı 
      ehtimallar
ı t
əhlil edilm
əlidir
.
• 
D
övl
ətin b
üdc
əsi v
ə 
ail
əd
ə 
ke
çiril
ən vaxt b
üdc
əsi 
aras
ında 
əlaq
əl
əri a
şkara 
çı
xarmaq m
əqs
ədi 
ilə 
ayr
ı-ayr
ı cins
ə 
(ya
ş h
əddin
ə) m
ənsub ail
ə 
üzvl
ərinin evd
ə 
ke
çirdikl
əri vaxta dair m
əlumat 
toplanmas
ı üçü
n sor
ğular ke
çirilm
əlidir
.
• 
Gizli v
ə 
m
əlum gender m
əs
əl
əl
ərini v
ə 
yax
ın 
maliyy
ə 
resurslar
ın
ı m
üə
yy
ən ed
ən gender 
bax
ım
ından 
şü
urlu siyas
ət yeridilm
əli, bu siyas
ətin 
ki
şil
ər v
ə 
qad
ınlar (ki
şi qruplar
ı v
ə 
qad
ın qruplar
ı) 
aras
ındak
ı qeyri-b
ərab
ərliyi, m
övcud gender 
m
ünasib
ətl
əri formalar
ın
ı davam etdir
əc
əyi v
ə 
ya 

yi
şdir
əc
əyi
 ö
yr
ənilm
əlidir
.
• 
M
övcud mikro v
ə 
makro-k
ənd t
əs
ərr
üfatlar
ı 
siyas
ətl
ərinin (o c
üml
əd
ən, struktur t
ənziml
əm
ə 
siyas
ətl
ərinin) 
əsas
ən ail
ə 
ba
şçı
lar
ı qad
ınlar olan 
torpaqs
ız, t
əcrid edilmi
ş ki
çik ail
əl
ərd
ən olan 
qad
ın fermerl
ər
ə 
gender t
əsirin
ə 
dair ara
şd
ırmalar 
apar
ılmal
ı, v
ə bu t
əsirin qad
ınlar 
üçü

əlveri
şsiz 
oldu
ğu hallarda siyas
ət t
əz
əl
ənm
əlidir
.
• 
M
ərk
əzi v
ə 


diyy
ə 
idar
əl
ərinin b
üt
ün 

viyy
əl
ərind
ə 
gender bax
ım
ından ayr
ı-ayr
ı 
m
əlumatlar
ın toplanmas
ı, t
əhlili v
ə 
m
əruz
ə 
edilm
əsi 
üçü
n imkanlar yarad
ılmal
ıd
ır.
• 
H
ökum
ət strukturlar
ında, h
əm d
ə 

kc
ə 
sosial 
sektorda yox, gender 
şü
urlulu
ğu, t
əhlili v
ə 
planla
şd
ırı
lmas
ı sah
əsind
ə 
m
ünt
əz
əm v
ə 
davaml
ı 
imkanlar yarad
ılmal
ı, siyas
ət qurucular
ın
ın 
özl
ərinin m
üə
yy
ən etdiyi bilik 
çat
ış
mazl
ığı
na 


lmi
ş ü
mumi, spesifik
sektorlar 
üzr
ə 
treyninql
ər t
əş
kil edilm
əlidir

  

110
 Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan
Gender/ yoxsulluq  ö
lçü

ri
2003-2005-ci ill
ər
 
üçü

YA
İİ
DP-


m
üvafiq

sili
Gender
 yana
şmas
ın
ın istifad
əsi 
üçü
n potensial 
əsas b
əndl
ər
Daxil edil
ən m
əlumat (t
əl
əb olunan 
ara
şd
ırmalar/tr
eyninql
ər/
əsas f
əaliyy
ət)
Qad
ınlar
ın 
qabiliyy
ətl
ərinin 
m
əhdudla
ş-


lmas
ı
• 

hsil (F
əsil 
1.12)
 
• 
Q
ızlar
ın v
ə 

lanlar
ın m
əkt
əb
ə 

lb olunmalar
ı 
və 

rs
ə 
davamiyy
əti 
üzr
ə m
ünt
əz
əm monitorinq 
ke
çirilm
əsin
ə 
dair layih
əd
ə ö
hd
əlikl
ər m
üə
yy
ən 
edilm
əli, m
ünt
əz
əm olaraq, t
əhsilin n
ətic
əl
ərinin 
gender bax
ım
ından f
ərqli qiym
ətl
əndirilm
əsi 

yata ke
çirilm
əlidir

• 
Layih
əd
ə 

zlar
ın ali t
əhsil
ə 

lb olunmalar
ın
ı 
art
ırma
ğa s
övq ed
ən siyas
ət 
öhd
əlikl
əri lm
əlidir
.
• 
Azya
şl
ı u
şaqlara qay
ğı  
sah
əsind
ə 
imkanlar
ın 
yax
şı
la
ş- d
ırı
lmas
ına, o c
üml
əd
ən, m
əkt
əb
əq
əd
ər 
m
üə
ssis
əl
ərin  hey
ətl
əri v
ə 
m
əkt
əb
əq
əd
ər 
treyninq hey
ətl
əri 
üçü

əlav
ə 
maliyy
ə 
ayr
ılmal
ıd
ır.  
• 
M
üə
llim haz
ırl
ığı 
proqramlar
ına gender 
şü
urlulu
ğu treyninqi daxil edilm
əlidir

• 
Qad
ınlar v
ə 
ki
şil
ərin rolu haqq
ında yaranm
ış 
stereotip fikirl
əri m
əkt
əb proqramlar
ından v
ə 

rslikl
ərd
ən 
çı
xarmaq m
əqs
ədi il
ə 
onlar t
əfti
ş 
edilm
əli v
ə 
el
ə 

ftar normalar
ı a
şı
lanmal
ıd
ır ki, 
gender b
ərab
ərsizliyi v
ə 
genderl
ə 
ba
ğl
ı zorak
ılı

ba
ğış
lanmaz v
ə 
yolverilm
əz bir hal kimi q
əbul 
edilsin

• 
Ki
şil
ərin/Qad
ınlar
ın ibtidai v
ə 
orta m
əkt
əb   

viyy
əsind
ə 

hsil
ə 

lb edilm
əsi, davamiyy
əti 
m
ünt
əz
əm olaraq qiym
ətl
əndirilm
əli v
ə  
laz
ımi 
siyas
ət haz
ırlanmal
ıd
ır.
• 
Q
ızlar
ın v
ə 

lanlar
ın t
əhsild
ə 
nailiyy
ətl
əri
m
ünt
əz
əm olaraq qiym
ətl
əndirilm
əli, v
ə 
buna 
cavab ver
ən m
üvafiq
siyas
ət haz
ırlanmal
ıd
ır.
• 
Pe
şə 
və 
daha y
üks
ək t
əhsil proqramlar
ın
ın 
əm
ək 
bazar
ı t
əl
əbl
ərin
ə 
daha  yax
şı 
uy
ğun g
əl
ə 
bilm
əsi 
üçü

əm
ək c
əbh
əsind
ə 
m
övcud olan t
əl
əbat (o 

ml
əd
ən, gender mane
əl
əri) m
ünt
əz
əm olaraq 

hlil edilm
əlidir
.
• 
M
ərk
əzi v
ə 


diyy
ə 
idar
əl
ərinin b
üt
ün 

viyy
əl
ərind
ə 
gender bax
ım
ından f
ərqli 
m
əlumatlar
ın toplanmas
ı, t
əhlili v
ə 
m
əruz
ə 
edilm
əsi 
üçü

əsas vasit
əl
ər (m
əs., m
ünt
əz
əm 
treyninql
ər yolu il
ə) yarad
ılmal
ıd
ır.

111
Əlavə 2
  
Gender/ yoxsulluq  ö
lçü

ri
2003-2005-ci ill
ər
 
üçü

YA
İİ
DP-n
ın 
m
üvafiq

sili
Gender
 yana
şmas
ın
ın istifad
əsi 
üçü

potensial 
əsas b
əndl
ər
Daxil edil
ən m
əlumat (t
əl
əb olunan 
ara
şd
ırmalar/tr
eyninql
ər/
əsas f
əaliyy
ət)
• 

hiyy
ə
(F
əsil 1.1
1)
   
• 
Sa
ğlaml
ığ
a dair g
öst
əricil
əri izl
əm
ək v
ə 
gender 
çat
ış
mazl
ıqlar
ın
ı m
üə
yy
ənl
əş
dirm
ək 
və 
laz
ımi 
şə
kild
ə 
aradan g
öt
ürm
ək 
üçü


hiyy
ə 
sisteminin b
üt
ün s
əviyy
əl
ərind
ə 
gender bax
ım
ından f
ərqli m
əlumatlar
ın 
toplanmas
ı v
ə 

hlil edilm
əsi i
şinin 
institutla
şd
ırı
lmas
ına dair
 ö
hd
əlikl
ər lm
əlidir
.
• 
Layih
əd
ə 
qidalanma sah
əsind
ə, x
üsusil
ə 


yoxsullar
ın, o c
üml
əd
ən yoxsul qad
ınlar
ın 
və 

aqlar
ın qidalanmas
ına dair d
övl
ətin 
şü
urluluq proqram
ın
ı haz
ırlamaq v
ə 

yata 
ke
çirm
ək 
üçü

öhd
əlikl
ər g
öt
ür
ülm
əlidir
.   
• 
M
İM #flə
rind
ən 
əsas  kimi istifad
ə 
ed
ər
ək, analara s
əhiyy
ə 
xidm
ətl
ərini 
art
ırmaq 
üçü
n  layih
əd
ə ö
hd
əlikl
ər lm
əlidir
.
• 
M
İM #4  h
əd
əfl
ərini 
əsas g
öt
ür
ər
ək, u
şaq 
öl
üm
ü 
faizini azaltmaq qar
şı
ya m
əqs
əd kimi 
qoyulmal
ıd
ır.
• 
YA
İİ
DP
 h
əyata ke
çirildiyi d
övr 
üçü

m
üvafiq


flə
ri m
üə
yy
ən etm
əkl
ə 
ciddi 
yoluxucu x
əst
əlikl
ər
ə 
qar
şı 

aqlar
ın 
tam immunla
şd
ırı
lmas
ın
ı m
üdafi
ə 
ed
ən 
öhd
əlikl
ər layih
əy
ə 
daxil edilm
əlidir
.
• 
M
İM #6 h
əd
əfl
ərind
ən 
əsas kimi istifad
ə 
ed
ər
ək 
İİ
V/Q
İÇ
S, malariya v
ə 
dig
ər 

st
əlikl
ər
ə 
(x
üsusil
ə 
də 


m
ə) qar
şı 
m
übariz
ə 
aparmaq 
üçü
n layih
ə ö
hd
əlikl
əri lm
əlidir
.
• 

hiyy
ə 
sah
əsind
ə 

klif edil
ən b
üt
ün islahatlar 
üzr
ə 
gender qiym
ətl
əndirilm
əsi apar
ılmal
ı, 
onlar
ın qad
ınlar
ın 
üz
ərin
ə ə
lav
ə 

/qay
ğı 

kü 
qoymamas
ı t
əmin edilm
əlidir
.
• 

hiyy
ə 
xidm
ətl
ərinin (ki
şil
ər v
ə 
qad
ınlar 
üçü
n)  
m
ünt
əz
əm qiym
ətl
əndirilm
əl
əri ke
çirilm
əlidir ki, 
siyas
ət v
ə 
proqramlar sah
əsind
ə 
nailiyy
ətl
ər
ə 
dair 
m
əlumat verilsin.
• 
M
övcud administrativ m
əlumatlar
ı tamamlamaq 
üçü
n ana v
ə 

aq 
öl
üm
ü 
faizi 
üzr
ə 
m
ünt
əz
əm 
sor
ğular ke
çirilm
əlidir
.
• 
B
üt
ün b
ölg
əl
ərd
ə 
və 


n g
əlir 
qruplar
ında u
şaqlar
ın immunla
şd
ırı
lmas
ın
ın 
qiym
ətl
əndirilm
əsi h
əyata ke
çirilm
əlidir

• 
Qad
ın v
ə 
ki
şil
ər 
üzr
ə “

ks
ək risk
” 
qruplar
ın
ın 
m
üə
yy
ən edilm
əsinin qiym
ətl
əndirilm
əsi 
apar
ılmal
ı v
ə 
bu qiym
ətl
əndirilm
ə 
m
üvafiq
siyas
ət/proqramlar haz
ırlanmas
ı üçü

əsas rolunu 
oynamal
ıd
ır.
• 
Qad
ınlar
ın diqq
əti CYYX (o c
üml
əd
ən, seks 
sah
əsi i
şç
ilə
ri, miqrantlar
ın h
əyat yolda
şlar
ı v
ə 
ya miqrantlar
özl
əri) b
öy
ük t
əhl
ük
ə 
da
şı
dığı
na 


ldilm
əli, m
üvafiq

hsil v
ə 
informasiya 
proqramlar
ı, x
üsusi t
əyinatl
ı i
şç
ilə
r v
ə 
m
üalic
ə 
xidm
ətl
əri yarad
ılmal
ıd
ır. 
• 
M
ərk
əzi v
ə 


diyy
ə 
idar
əl
ərinin b
üt
ün 

viyy
əl
ərind
ə 
gender bax
ım
ından f
ərqli 
m
əlumatlar
ın toplanmas
ı, t
əhlili v
ə 
m
əruz
ə 
edilm
əsi 
üçü

əsas vasit
əl
ər (m
əs., m
ünt
əz
əm 
treyninql
ər yolu il
ə) yarad
ılmal
ıd
ır. 
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə