AZƏrbaycan öLKƏ ÜZRƏ gender qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Asiya İnkişaf BankıYüklə 89.48 Kb.
Pdf просмотр
səhifə17/17
tarix22.04.2017
ölçüsü89.48 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Beyn
əlxalq M
İM
Milli M
İM
Gender
 ö
lçü

ri/f
əaliyy
ətl
əri
M
əqs
əd 
#2 
Universal ibtidai t
əhsil
ə 
nail 
olmaq.
H
əd
əf
3.   2015-ci il
ə 
kimi h
ər yerd
ə
      u
şaqlara,  h
əm o
ğlanlara, 
      h
əm d
ə 

zlara, tam
      ibtidai t
əhsil kursunu
      bitirm
ək imkan
ı
     
 yaratmaq.
M
əqs
əd 2
Universal t
əhsil
ə 
yax
ın orta 

hsil
ə 
nail olmaq.
H
əd
əf
3.  2015-ci il
ə 
kimi h
ər yerd
ə
      u
şaqlara, h
əm o
ğlanlar
,
      h
əm d
ə 

zlara, tam orta
      t
əhsil kursunu (1
1 sinif)
      bitirm
ək imkan
ı yaratmaq.
Q
ızlar
ın tam orta v
ə 
ali t
əhsil 
əld
ə 
etm
ək imkanlar
ı, x
üsusil
ə 
də 

nd 
yerl
ərind
ə, narahatl
ıq do
ğurur; bu problemin regional v
ə şə

r/k
ənd 
öl
çü

ri ola bil
ər
.
Q
ızlar
ın orta m
əkt
əb s
əviyy
əsind
ə 

rs
ə 
davamiyy
ətl
ərinin a
şa
ğı
düş
m
ə 

st
əricil
əri (x
üsusil
ə 
də 
köç

n/qa
çq
ın icmalar
ında) izl
ənm
əli v
ə 
bu 

ziyy
ətin monitorinqi ke
çirilm
əlidir
.
Q
ızlar v
ə 

lanlar
ın t
ədrisinin v
ə 

hsild
ə 
nailiyy
ətl
ərinin keyfiyy
ətinin 
əsasl
ı monitorinqi ke
çirilm
əlidir
.
Q
ızlar
ın v
ə 

lanlar
ın m
əkt
əb
ə 

lb olunmalar
ına dair 
ümumi v
ə 
yekun 


ml
ər
ə 
dair m
əlumatlar d
əqiql
əş
dirilm
əlidir; m
əkt
əb
ə 
davamiyy
ət 
gender
ə 

rə ə
trafl
ı yoxlanmal
ıd
ır
M
əqs
əd #3
Gender b
ərab
ərliyini h
əyata 
ke
çirm
ək v
ə 
qad
ınların 
imkanlarını 
genişl
əndirmək.
H
əd
əf
4.   
Yax
şı 
olar ki, 2005-ci il
ə 
      kimi ibtidai v
ə 
orta
      t
əhsild
ə v
ə 
2015-ci ild
ən
      gec olmayaraq, t
əhsilin
      b
üt
ün m
ərh
əl
əl
ərind
ə
      
gender b
ərab
ərsizliyini
      aradan g
öt
ürm
ək.
M
əqs
əd 3
Gender b
ərab
ərliyini 

yata ke
çirm
ək 
qad
ınların 
imkanlarını 
genişl
əndirmək.
H
əd
əf
4. 
  İ
btidai 
və 
orta 
m
əkt
əbl
ərd
ə
      gender b
ərab
ərliyini qoru-
      yub saxlamaq v
ə 
ali t
əhsil-
      d
ə 
gender b
ərab
ərliyinin 
      v
əziyy
ətini yax
şı
la
şd
ır-
      maq.
Yuxar
ıda deyildiyi kimi. 
Q
ızlar
ın universitetl
ər
ə 
daxil olma faizl
ərinin monitorinq g
öst
əricil
əri 

yi
şə 
bil
ər
.
Qeyri-k
ənd t
əs
ərr
üfat
ı sektorunda qad
ınlar
ın 
əm
ək haqq
ı pay
ı 
ki
şil
ərinkind
ən 
əh
əmiyy
ətli d
ər
əc
əd
ə 
azd
ır, 
əm
ək haqqlar
ı sah
əsind
ə 

rab
ərlik yoxdur
.
Qeyri-k
ənd t
əs
ərr
üfat
ında 
əm
ək c
əbh
əsind
ə 
xeyli d
ər
əc
əd
ə 


üf
üqi, h
əm 
də ş
aquli b
öl
ünm
ə 
m
övcuddur
.
Milli Parlamentd
ə 
yerl
ərin yaln
ız 10,4%-ini qad
ınlar tutur
. Qad
ınlar
ın 
ümumi 
“qeyri-f
əall
ıq
”  faizi (2003-c
ü 
ild
ə 
41,5%) 
çox y
üks
əkdir
. Qeyri-
formal s
ənaye sah
əsind
ə 
qad
ınlar
ın y
üks
ək f
əall
ıqlar
ı bar
əd
ə 


r verilir

lakin h
əl
əlik bu f
əall
ığı 
hesablamaq m
ümk
ün olmur
.
Qad
ın sahibkarl
ığı

n art
ırı
lmas
ı yolunda xeyli mane
ə 
var
.
 

121
Əlavə 4
Beyn
əlxalq M
İM
Milli M
İM
Gender
 ö
lçü

ri/f
əaliyy
ətl
əri
M
əqs
əd 
#4
U
şaq 
öl
üm
ü 
faizini a
şa
ğı 
salmaq.
H
əd
əfl
ər
5.   1990-2015-ci ill
ər 
ərzind
ə
      5 ya
şdan a
şa
ğı
 u
şaqlar
ın
      ö

m faizini 
üç
də 
iki
      q
əd
ər a
şa
ğı 
salmaq.
M
əqs
əd 4
U
şaq 
öl
üm
ü 
faizini a
şa
ğı 
salmaq.
H
əd
əfl
ər
5.  1990-2015-ci ill
ər 
ərzind
ə
      5 ya
şdan a
şa
ğı
 u
şaqlar
ın
      ö

m faizini 
üç
də 
iki q
əd
ər 
      a
şa
ğı 
salmaq.  
Haz
ırda gender 
üzr
ə 

aq 
öl
üm
ü 
(yeni do
ğulmu
ş, yeni do
ğulandan sonra 
və 

rp
ə) faizl
əri t
əqdim edilm
əyib; bu problem m
əlumatlar
ın toplanmas
ı 
və 
m
əruz
ə 
edilm
əsi il
ə 
qaydaya sal
ınmal
ıd
ır.
“Diri do
ğulanlar
” 
ifad
əsinin ÜST
-n
ın verdiyi standart anlay
ış
la uy
ğun 

lm
əsin
ə 

minat verilm
əlidir
.
R
əsmi m
əlumatlar m
ünt
əz
əm (cins bax
ım
ından ayr
ı-ayr
ı) sor
ğular
ın 
ke
çirilm
əsi il
ə 
tamamlanmal
ıd
ır, 
çü
nki b
əzi ail
əl
ər s
əhiyy
ə 
orqanlar
ına 
öl
üm hallar
ı bar
əd
ə 


r verm
əy
ə 
bil
ərl
ər
. UNICEF-in 
ÇGKS
 (2000) 

kar etmi
şdi ki, yoxsullar
ın 18%-i v
ə 
köç

n/qa
çq
ınlar
ın 5%-in
ə 
yaln
ız 
ən
ən
əvi do
ğu
ş yard
ım
ı v
ə 
ya nisbi yard
ım g
öst
ərilib, v
ə 
5% k
öç

n/qa
çq
ın 
və 
10% yoxsul qad
ın do
ğu
ş zaman
ı he
ç 
bir yard
ım g
örm
əyib. M
ünt
əz
əm 
olaraq h
əyata ke
çiril
ən bel
ə 
sor
ğular bu g
öst
əricil
ərin monitorinqini 
ke
çirm
əy
ə 

m
ək ed
ər v
ə 
ixtisasl
ı h
əkim  yard
ım
ı il
ə ö

m faizi aras
ında 
əlaq
ə 
olub-olmamas
ın
ı m
üə
yy
ən etm
əy
ə 
imkan ver
ə 
bil
ər
. Bundan 
əlav
ə, 

if qruplar 
üçü
n (m
əs., yoxsullar v
ə 
köç

n/qa
çq
ınlar) do
ğu
ş zaman
ı 
m
üt
əx
əssis yard
ım
ına imkan yaratmaq 
əsas prioritet m
əs
əl
əy
ə ç
evril
ə 
bil
ər

M
əqs
əd 
#5
Analar
ın sa
ğlaml
ıq 
probleml
ərini yax
şı
la
şd
ırmaq.
H
əd
əf
6.   1990-2015-ci ill
ər 
ərzind
ə
      ana 
öl
üm
ü 
faizini d
ördd
ə 
      üç 

fə 
azaltmaq.
      
M
əqs
əd 5
Analar
ın sa
ğlaml
ıq 
probleml
ərini yax
şı
la
şd
ırmaq.
H
əd
əf
6. 2015-ci il
ə 
kimi ana
öl
üm
ü 
    faizini 1990-c
ı il
    s
əviyy
əsin
ə ç
atd
ırmaq v
ə
    
bu s
əviyy
əd
ə 
qalmaq.
Yuxar
ıda qeyd edildiyi kimi,  do
ğu
ş zaman
ı ixtisasl
ı yard
ım.
A
Ö ü
zr
ə 

smi m
əlumatlarla sor
ğunun m
əlumatlar
ı aras
ında b
öy
ük f
ərq 
var
. R
əsmi m
əlumatlar v
ə 
sor
ğular
ın n
ətic
əl
ərinin
 ə
sas g
öst
əricil
əri
 ü
zr
ə 
raz
ılığ
a g
əlm
ək v
ə 
m
ünt
əz
əm monitorinql
ər ke
çirm
ək laz
ımd
ır.
2001-ci ild
ə 
ke
çiril
ən RSM m
əlumat vermi
şdi ki, evli qad
ınlar
ın yaln
ız 
yar
ıs
ı (55%-i) h
ər hans
ısa bir kontraseptiv 
üsuldan istifad
ə 
edir; yar
ıdan 
az
ı is
ə (45%-i) hamil
əliyin qar
şı

nı 
ef
fektiv sur
ətd
ə 
ala bilm
ək 
üçü

ehtiyac duyduqlar
ı vasit
əl
əri 
əld
ə 
ed
ə 
bilm
ədikl
ərini bildiribl
ər
.
Qad
ınlar
ın  kontrasepsiya sah
əsind
ə informasiya, 
şü
urlulu
ğa dair m
üvafiq
m
əlumatlar
ı ə
ld
ə 
ed
ə 
bilm
ək imkanlar
ın
ın olmas
ı onlar
ın  ail
ənin 
planla
şd
ırı
lmas
ı/u
şaqlar
ın do
ğulmas
ında fasil
əl
ər bar
əd
ə 

rar verm
əl
əri 
və 
analar
ın s
əhh
əti 
üçü

çox vacibdir

2001-ci ilin RSM m
əlumat vermi
şdi ki, h
ər qad
ına 3,2 abort d
üşü
r (r
əsmi 
m
əlumatlara g
ör
ə 
is
ə 
15-49 ya
şl
ı qad
ınlar 
üçü
n bi g
öst
ərici 0,3-d
ür). 
Abortlar (x
üsusil
ə 
də 
erk
ən abortlar) bar
əd
ə 
m
əlumat verilm
əy
ə 
bil
ər
, o 

ml
əd
ən 
“ö

l” 
sektorda. 
Tez-tez edil
ən abortlarla ana 
öl
üm
ü 
aras
ında 

122
 Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan
Beyn
əlxalq M
İM
Milli M
İM
Gender
 ö
lçü

ri/f
əaliyy
ətl
əri
əlaq
ə 
oldu
ğu a
çı
q sur
ətd
ə 
m
üə
yy
ən edilib, v
ə 
m
ünt
əz
əm sor
ğular
ın 
ke
çirilm
əsi bu 
əsas g
öst
əricil
ərin monitorinqi 
üçü

ən ef
fektiv vasit
ə 
ola 
bil
ər
.
Bir 
çox qad
ın keyfiyy
ətli v
ə 
qiym
ətd
ə 
m
ünasib s
əhiyy
ə 
xidm
əti 
əld
ə 
ed
ə 
bilm
ədikl
ərini x
əb
ər verirl
ər; yoxsul ail
əl
əri bir k
ənara qoyaq, 
çox vaxt 
orta s
əviyy
əli ail
əl
ər 
üçü
n d
ə “
qeyri-r
əsmi
” ə
lav
ə 
qiym
ətl
ərin 
öhd
əsind
ən 

lə 
bilm
ək  m
ümk
ün olmur
. Odur ki, qad
ınlar 
üçü
n keyfiyy
ətli v
ə 
qiym
ətd
ə 
m
ünasib s
əhiyy
ə 
xidm
ətl
əri 
əld
ə 
etm
əy
ə 
imkan yaratmaq 
A
Ö 
faizini azaltmaq bax
ım
ından 
çox b
öy
ük 
əh
əmiyy
ət k
əsb edir

M
əqs
əd #6
İİ
V/Q
İÇ
S, malariya v
ə 
dig
ər 

st
əlikl
ər
ə 
qar
şı 
m
übariz
ə 
aparmaq.
H
əd
əfl
ər
7.  2015-ci il
ə 
kimi 
İİ
V/
    Q
İÇ
S-in yay
ılmas
ın
ı
     
dayand
ırmaq v
ə 
bu prosesi
     geri d
önd
ərm
ək.
8.  2015-ci il
ə 
kimi malariya
     v
ə dig
ər ba
şl
ıca x
əst
əlik
     hallar
ın
ı dayand
ırmaq v
ə
   
  bu 
prosesi 
geri 

nd
ərm
ək.
M
əqs
əd 6
İİ
V/Q
İÇ
S, malariya v
ə 
dig
ər 

st
əlikl
ər
ə 
qar
şı 
m
übariz
ə 
aparmaq.
H
əd
əfl
ər
7.  2008-ci il
ə 
kimi 
İİ
V/Q
İÇ
S-
     in yay
ılmas
ın
ı dayand
ır- 
     maq v
ə 
bu prosesi geri
     d
önd
ərm
ək.
8.  2015-ci il
ə 
kimi malariya 
     hallar
ın
ı dayand
ırmaq v
ə
     
bu prosesi geri d
önd
ərm
ək; 
     v
ər
əm v
ə 
br
üselloza dair 
     x
üsusi h
əd
əfl
ər m
üə
yy
ən 
     etm
ək (tarixi t
əyin edilm
ə- 
     lidir). 
Az
ərbaycanda 
İİ
V/Q
İÇ
S  v
ə 
ona yoluxma yollar
ı bar
əd
ə 
m
əlumatl
ılı

çox a
şa
ğı 
və 
pis s
əviyy
əd
ədir
. 2001-ci ilin RSM m
əlumat vermi
şdi ki, 
qad
ınlar
ın 72%-i 
İİ
V
 infeksiyas
ından qorunma
ğa dair h
ər hans
ı bir 
ef
fektiv 
üsul g
öst
ər
ə 
bilm
əmi
şdi v
ə 
yaln
ız  1%-d
ən az
ı üç 
preventiv 
üsulun 
ad
ın
ı çə
kmi
şdi. Bu h
əd
əf
ə ç
atmaq 
üçü
n m
əkt
əbl
ərin, universitetl
ərin, i
ş 
yerl
ərinin v
ə 
dig
ər formalar
ın vasit
əsil
ə qad
ınlar
ın v
ə 

zlar
ın 
İİ
V/Q
İÇ

bar
əd
ə şü
urlulu
ğu art
ırı
lmal
ıd
ır.
El
əc
ə 
də 
kontraseptivl
ər (o c
üml
əd
ən, prezervativl
ər) bar
əd
ə 
m
əlumatlar 
və 
onlar
ı ə
ld
ə 
ed
ə 
bilm
ək imkanlar
ı da yax
şı
la
şd
ırı
lmal
ıd
ır.
İnsan alveri hallar
ın
ın 
çoxalmas
ı qad
ınlar
ın v
ə 

zlar
ın
 İİ
V/Q
İÇ

və 
dig
ər CY
YX
-lərə yoluxma t
əhl
ük
əl
ərini daha da art
ırı
r. Bak
ıda, 
qad
ınlar
ın g
ətirildiyi b
ölg
əl
ərd
ə, t
əyyar
ə 
limanlar
ında v
ə 

rh
əd-ke
çid 
m
ənt
əq
əl
ərind
ə 
bu bar
əd
ə 
m
əlumat yay
ılmal
ıd
ır.
Bak
ıda v
ə 

lg
əl
ər
əd
ə 
pulsuz v
ə 
m
əxfi
testd
ən ke
çirm
ə 
vasit
əl
ərind
ən 
istifad
ə 
ed
ə 
bilm
ə 
imkanlar
ı h
əl
ə 
də ç
ox m
əhduddur; bu vasit
əl
ər 
qad
ınlar
ın spesifik


bl
ərini n
əz
ər
ə 
almal
ıd
ır (y
əni, qad
ın h
əkiml
ər/tibbi 
hey
ət v
ə 
s.).
Ki
şil
ər aras
ında v
ər
əm
ə 
tutulma faizi y
üks
ək olaraq qal
ır; haz
ırda 
qad
ınlar
ın v
ə 
ki
şil
ərin v
ər
əmd
ən 
ölm
ə 
hallar
ı bar
əd
ə 
he
ç 
bir m
əlumat 
almaq m
ümk
ün deyil. Bu h
əd
əf
ə ç
atmaq 
üçü
n pulsuz v
ər
əm m
üayin
əl
əri 
və 
m
üalic
əsinin v
əziyy
əti yax
şı
la
şd
ırı
lmal
ıd
ır (qad
ınlar v
ə 
ki
şil
ər 
üçü

birba
şa n
əzar
ət m
üalic
ə 
kurslar
ı, ilkin s
əhiyy
ə 
xidm
ətl
əri vasit
əsil
ə).

123
Əlavə 4
Beyn
əlxalq M
İM
Milli M
İM
Gender
 ö
lçü

ri/f
əaliyy
ətl
əri
M
əqs
əd #7
Ə
traf m
ühitin qorunmas
ın
ı 

min etm
ək.
H
əd
əfl
ər
9.  
Ö
lk
ə 
siyas
əti v
ə
     
proqramlar
ına
     uzunm
üdd
ətli inki
şaf
     prinsipl
ərini inteqrasiya
     etm
ək v
ə ə
traf m
ühitin  
     ehtiyatlar
ın
ın 
     itkisini azaltmaq. 10. 2015-ci il
ə 
kimi 
      t
əhl
ük
əsiz i
çm
əli su  
      
əld
ə 
ed
ə 
bilm
əy
ən
      adamlar
ın say
ın
ı iki 
      d
əf
ə 
azaltmaq.
11.  2020-ci il
ə 
kimi xaraba-
       l
ıqlarda ya
şayan 
ən az
ı 
       100  milyon adam
ın 
       ya
şay
ışı
nda 
əh
əmiyy
ətli 
       d
ər
əc
əd
ə 
yax
şı
la
şmaya 
       nail olmaq.
M
əqs
əd 7
Ə
traf m
ühitin qorunmas
ın
ı 

min etm
ək.
H
əd
əfl
ər
9.  
Ö
lk
ə 
siyas
əti v
ə
     
proqramlar
ına
     uzunm
üdd
ətli inki
şaf
     prinsipl
ərini inteqrasiya
     etm
ək v
ə ə
traf m
ühitin  
     ehtiyatlar
ın
ın 
     itkisini azaltmaq. 10. 2015-ci il
ə 
kimi 
      t
əhl
ük
əsiz i
çm
əli su  
      
əld
ə 
ed
ə 
bilm
əy
ən
      adamlar
ın say
ın
ı iki 
      d
əf
ə 
azaltmaq.
11. Se
çilm
əlidir
.
Az
ərbaycanda bioloji  m
ühitd
əki m
üxt
əlifliyin
qorunub
saxlanmas
ında 
qad
ınlarn v
ə 
ki
şil
ərin roluna dair m
əlumatlar
ı (bu rol 
ətraf m
ühitin 
ehtiyatlar
ın
ın 
itkisinin 
qar
şı

nı 
almaqda 
ef
fektiv 
olsa 
da) 
 ə
ld
ə 
etm
ək 
m
ümk
ün 
deyil. Bel
ə 

hlill
ərin apar
ılmas
ı ç
ox vacibdir v
ə 

tic
əl
ər k
ənd t
əs
ərr
üfat
ı/
suvarma, me
şə 


rr
üfat
ı, bal
ıq
çı
lıq, su t
əchizat
ı v
ə 
sanitariya kimi sah
əl
ərd
ə 
sektorlar 
üzr
ə 
m
əlumatlar
ın haz
ırlanmas
ı üçü

çox 
əh
əmiyy
ətli ola bil
ər
.  
X
üsusil
ə 
də 
bal
ıq
çı
lıq, k
ənd t
əs
ərr
üfat
ı v
ə 
me
şə 


rr
üfat
ı kimi  sah
əl
ərd
ə 
qad
ınlar
ın rolu haqq
ında m
əlumatlarda bo
şluq var v
ə 
bu da 
ətraf m
ühit
ə 
dair 
ef
fektiv
, gendery
önl
ü 
siyas
ət v
ə 
proqramlar
ın 
əhat
ə 
dair
əsini m
əhdudla
şd
ırı
r.
Az
ərbaycanda 
ətraf m
ühit
ə 
vurulan ziyan d
əh
şə
tli s
əviyy
əd
ədir
, lakin 
bu ziyan
ın (o c
üml
əd
ən, 
Ab
şeron yar
ımadas
ında suyun v
ə 
torpa
ğı

çirkl
ənm
əsi) insanlar
ın, x
üsusil
ə 
də 
qad
ınlar
ın v
ə 

aqlar
ın sa
ğlaml
ığı
na 
və 
m
əhsuldarl
ığı
na etmi
ş oldu
ğu t
əsir 
üzr
ə 
son vaxtlar he
ç 
bir ara
şd
ırma 
apar
ılmay
ıb. Lakin ziyan 
çə
kmi
ş ə
razil
ərd
ə ə
sas g
öst
əricil
ər
, m
əs
əl
ən, 
A
Ö


aq 
öl
üm
ü 
və 

aq x
əst
əlikl
əri faizi, 
çə
tin do
ğu
şlar v
ə 
def
fektl
ə do
ğulma 
hallar
ına v
ə əhaliy
ə 
dair m
əlumatlarla m
üqayis
ə 
edib f
ərql
əri m
üə
yy
ən 
etm
əy
ə 


r varsa) v
ə 
m
üvafiq
siyas
ət v
ə 
m
üdaxil
ə 

dbirl
əri g
örm
əy
ə 
imkan 
ver
ən ara
şd
ırmalara ehtiyac var
.

miz v
ə 

hl
ük
əsiz su t
əchizat
ı v
ə 
sanitariya xidm
ətl
əri 
Az
ərbaycanda 

lə 
də 

na
ətb
əx
ş deyil v
ə 

lg
əl
ər  
üzr
ə 

rql
ənir
. 2000-ci il UNICEF-
in 
ÇGKS
 m
əlumat vermi
şdi ki, yoxsul b
ölg
əl
ərd
ə, m
əs
əl
ən, Nax
çı
vanda 

miz sudan istifad
ə 
edilm
əsi yaln
ız 68,4%-dir
. T
əmiz su ehtiyat
ın
ın azl
ığı 
yoxsullara, x
üsusil
ə 
də 
su al
ınmas
ı, da
şı
nmas
ı, y
ığı
lmas
ı, istifad
ə 
edilm
əsi 
və 

lüş


lm
əsi 
üçü
n m
əsuliyy
ət da
şı
yan yoxsul qad
ınlara pis t
əsir edir
.
Odur ki, su v
ə 
sanitariya 
üzr
ə 
layih
əl
ər 
əsas su istehlak
çı
lar
ı olan qad
ınlar
ın 
tam i
ştirak
ı il
ə haz
ırlanmal
ı, n
əz
ərd
ə 
tutulan f
əaliyy
ət qad
ınlar
ın bilgi v
ə 

cr
üb
əl
ərin
ə ə
saslanmal
ı v
ə 
onlar
ın i
ş y
ük
ün
ü 
və 
sa
ğlaml
ıq t
əhl
ük
əl
ərini 
azaltmal
ıd
ır. STS layih
əl
ərin
ə 

lb edilmi
ş d
övl
ət/layih
ə 
işç
ilə
rinin gender 
üzr
ə 

limat almalar
ı da 
çox 
əh
əmiyy
ətlidir
.

124
 Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan
M
əqs
əd #8
İnki
şafa dair qlobal 
əm
əkda
şl
ıq yaratmaq. 
Hədəflər 12. Gələcəkdə açıq,        qaydalarla idarə olunan, 
  
      qabaqcadan görünən,        ayrı-seçkiliyə yol       verməyən ticarət və       maliyyə sistemi        yaratmaq. 13. Diqqəti ən az inkişaf        etmiş ölkələrin xüsusi       ehtiyaclarına yönəltmək. 14. Quru ilə əhatə olunmuş       və kiçik adalarda  yerlə-    
   
şən 
 inkişaf 
etməkdə 
olan 
      ölkələrin xüsusi       ehtiyaclarına diqqət         yönəltmək. 15. Milli və beynəlxalq         səviyyələrdə tədbirlər        görməklə inkişaf        
etməkdə olan  ölkələrin 
   
      borc problemləri ilə        yaxından məşğul olmaq        və  bu borcların         müddətini uzatmaq. 16. İnkişaf etməkdə olan        ölkələrlə əməkdaşlıq        etməklə gənclər üçün       əlverişli və ləyaqətli       iş yerləri yaratmağa dair
M
əqs
əd 8
İnki
şafa dair qlobal 
əm
əkda
şl
ıq yaratmaq.
Hədəflər 12. Qeyri-neft sektoruna bir       başa xarici       investisiyaları       artırmaq. 13. Qeyri-neft sektorunda       ixracatı artırmaq. 14. Dünya 
Ticarət  
      
Təşkilatına 
      daxil olmaqla gələcəkdə 
 
      açıq, qaydalarla idarə          olunan, qabaqcadan         görünən, ayrı-seçkiliyə        yol verməyən ticarət və        maliyyə sistemi        yaratmaq. 15. Donor kimi meydana 
    
      çıxan inkişafa xarici         yardım strategiyasının 
  
      layihəsini hazırlamaq. 
    
16. Xarici borcları imkan        daxili səviyyədə        saxlamaq. 17. Geniş ictimaiyyətə         informasiya və        kommunikasiya        texnologiyalarından       yararlana bilmək            imkanları yaratmaq. 
Beyn
əlxalq M
İM
Milli M
İM
Gender
 ö
lçü

ri/f
əaliyy
ətl
əri

125
Əlavə 4
Beyn
əlxalq M
İM
Milli M
İM
Gender
 ö
lçü

ri/f
əaliyy
ətl
əri
      strategiyalar            hazırlamaq və onları        tətbiq etmək. 17. Farmaseptik        kompaniyalarla        əməkdaşlıq etməklə         inkişaf etməkdə olan         ölkələrdə maddi        cəhətdən imkan        daxilində 
olan əsas 
      dərmanlardan       istifadə etməyə şərait       yaratmaq. 18. Özəl 
sektorla 
əməkdaşlıq
      etməklə yeni         texnologiyalardan,        xüsusilə də informasiya        və  kommunikasiyalar         sahə sində, istifadə edə        bilmək imkanları        yaratmaq.

126
 Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan
Beyn
əlxalq M
İM
Milli M
İM
Gender
 ö
lçü

ri/f
əaliyy
ətl
əri
 
M
əqs
əd 9
Səmərəli
 idar
əç
ilik
 yaratmaq v
ə 
onu m
öhk
əml
ətm
ək.
H
əd
əfl
ər
18.  2015-ci il
ə 
kimi 
ədliyy
ə, 
       qanunlar
ın idar
ə 
edil- 
       m
əsi v
ə 
bazar 
       iqtisadiyyat
ına dair 
Avropa 
       Ş
uras
ın
ın standartlar
ına 
       m
üvafiq
olaraq,
  
       d
övl
ət administrasiyas
ı, 
       qanunvericilik v
ə 
       siyas
ət sah
əsind
ə 
islahatlar 
       ke
çirm
ək.
19.  
İstehsal s
ənayesind
ə 
      şə
ffafl
ığı 
art
ırmaq.
Y
Ç

– 
yod 
çat
ış
mazl
ığı 
pozuntular
ı;  RSM
 – 
reproduktiv sa
ğlaml
ığın
 m
üayin
əsi; UNICEF 
– 
BMT
-nin U
şaq Fondu; STS 
– 
su t
əchizat
ı v
ə 
sanitariya; 
A
Ö – 
ana 
öl
üm
ü.
Mənbə:
 müəllifin
araşdırmaları.

Ə
lav
ə 
5.
Az
əbaycanda gender
 m
əs
əl
əl
əri 
üzr
ə n Qeyri-H
ökum
ət 
T
əş
kilatlar
ı
QHT
-nin ad
ı

aliyy
ət sah
əsi
Ə
laq
əl
əndirici 
şə
xs
Az
ərbavcanda 
“Simmetriya
” 
gender 
Assosiasiyas
ı
Qad
ın h
üquqlar
ı, reproduktiv s
əhiyy
ə, gender v
ə ə
traf 
m
ühit, gender v
ə 
köç

n/qa
çq
ın 
əhalinin m
üdafi
əsi.
Kamil
ə 
Dada
şova
493 40 56
Az
ərbavcan 
“Sevil
” 
qad
ınlar m
əclisi
Qad
ınlar
ın qanuni h
üquqlar
ın
ın, qad
ın sahibkarl
ığı


m
üdafi
əsi.
R
əfiq
ə Ə
zimova
498 51 22, (050) 348 76 61 sevil@bgt-az.com
AREA
T (elmi t
ədqiqat m
ərk
əzi)
Gender problemin
ə 
dair t
ədqiqatlar
.
Ə
li 
Abbasov
Yelena Qas
ımova
491 00 98 areat@azeronline.com
Az
ərbaycan
ın Bak
ı Qad
ın 
Assosiasiyas
ı
QQZ (qad
ınlara qar
şı 
zorak
ılı
q), qad
ın sahibkarl
ığı


inki
şaf
ı, qad
ın probleml
ərin
ə 
dair t
ədqiqatlar
.

rif
ə 
Salahova
493 19 02 zarifa salahova@yandex.ru
Gender Probleml
əri 
İnstitutu
Qad
ınlar v
ə 
siyas
ət; qad
ınlar
ın siyasi prosesl
ərd
ə 

tirak
ın
ın d
əst
əkl
ənm
əsi v
ə 
irə
li 
çə
kilm
əsi; qad
ın liderl
ərin 

limatland
ırı
lmas
ı.
Sevil Zeynalova 499 31 47 sevil@bgt-az.com
Yarad
ıc
ı qad
ınlar birliyi (assosiasiyas
ı)
M
əd
əniyy
ət s
ər
gil
ərinin, konsertl
ərin ke
çirilm
əsi.
Afaq H
üseynova
495 97 28 afag  h@yahoo.com
D.
Ə
liyeva ad
ına 
“Qad
ın h
üquqlar
ın
ın 
M
üdafi
əsi
” 

miyy
əti
Qad
ınlar
ın, u
şaqlar
ın v
ə 

ncl
ərin h
üquqlar
ın
ın m
üdafi
əsi.
Novella C
əf
ərova
492 91 66, 497 21 08 n _jafarova@azeri.com
Analar
ın 
“Ü
mid
” 

miyy
əti

if qruplar
ın (m
əs., ya
şl
ılar
ın, u
şaqlar
ın) maliyy
ə 
və 
xeyriyy
ə yard
ım
ı il
ə 

min edilm
əsi.Ə
hm
ədova
439 29 97, 438 54 20
“Gender v
ə 
insan haqlar
ı” 

dqiqat 
birliyi
Qad
ınlar
ın siyasi prosesl
ərd
ə 

tirak
ın
ın d
əst
əkl
ənm
əsi v
ə 
irə
li 
çə
kilm
əsi; gender m
əs
əl
əl
ərin
ə 
dair t
ədqiqatlar
.
R
əna Mirz
əzad
ə
439 37 47 mirrena54@mail.az

128
 Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan
QHT
-nin ad
ı

aliyy
ət sah
əsi
Ə
laq
əl
əndirici 
şə
xs
Gender 
araşdırmaları
 m
ərk
əzi
Gender problemin
ə 
dair t
ədqiqatlar/treyninql
ər
, diqq
ətin 
gender meinstriminqin
ə  


lm
əsi.
Lidiya R
əsulova
492 14 75 lidiyarasulova@yahoo.co
m
gencent.wuaz@azeurotel.co
m
“Qad
ın v
ə 
inki
şaf
” 
m
ərk
əzi

hsil v
ə 

lir yaratma kimi sektorlarda qad
ınlar
ın v
ə 

aqlar
ın d
əst
əkl
ə 

min edilm
əsi.

rvin M
əmm
ədova
492 79 20 elmira@
wdc/baku/az
G
ənc H
üquq
şü
naslar 
İttifaq
ı
Qad
ın h
üquqlar
ına dair 
şü
urlulu
ğun art
ırı
lmas
ı 
kampaniyalar
ı.
Ramil 
İsg
ənd
ərov
497 32 47, 449 94 14 office@aylu.az
Y
əh
üdi qad
ınlar
ın humanitar 
assosiasiyas
ı 
Qad
ınlara tibbi v
ə 
psixoloji yard
ım g
öst
ərilm
əsi v
ə 

hudi 
qad
ınlar
ın h
üquqlar
ın
ın qorunmas
ı.
Larisa Reyxrudel 440 36 27, 495 25 44 jwoar@azeurotel/com
“Neft
çi Qad
ınlar
” 

miyy
əti
Diqq
ətin neft s
ənayesind
ə 
qad
ınlara, o c
üml
əd
ən, 
ətraf 
m
ühitl
ə 
və 
reproduktiv sa
ğlaml
ıqla  
əlaq
ədar m
əs
əl
əl
ər
ə 


lm
əsi.
Solmaz Hac
ıyeva
467 78 42, (050) 357 61 58 heftchiqadin@mail.az
Az
ərbaycan Gender 
İnformasiya 
m
ərk
əzi
İnformzasiya kampaniyalar
ı, treyninql
ər v
ə 
yard
ım g
öst
ərm
ək yolu il
ə 
qad
ınlar
ın informasiya 
texnologiyas
ından istifad
ə 
etm
əl
əri m
əs
əl
əsi.
Yelena Qas
ımova
438 99 72 info@gender
-az.or
g
“Kamillik
” 
qad
ın xeyriyy
ə 

miyy
əti
Qa
çq
ınlara v
ə 
köç

nl
ər
ə 
yard
ım, o c
üml
əd
ən, gender 

rab
ərliyi prinsipl
ərinin v
ə 
qad
ın h
üquqlar
ın
ın 
m
üdafi
əsinin h
əyata ke
çirilm
əsi.
Ə
sm
ət M
əmm
ədova
455 22 13, 455 24 14
N
əsimi rayonu 
“M
üharib
ə 
qurban
ı olan 
analar v
ə 

aqlar
” 
xeyriyy
ə 
m
ərk
əzi
M
üharib
ə 
qurbanlar
ın
ın ail
əl
ərinin xeyriyy
ə 
yard
ımlar
ı il
ə 

min edilm
əsi.
Zemfira
Ta
ğı
zad
ə
440 44 43
“S
ənsiz
” 
xeyriyy
ə 

miyy
əti
Ail
əy
ə 

k ba
şçı
lıq ed
ənl
ər
ə 
və 
m
əşğ
ulluqdan g
əlir 


rm
əy
ən  (i
şl
əm
əy
ən) ail
əl
ər
ə 
yard
ım.
Zemfira
R
əhimova
474  43 13

129
Əlavə 5
 
QHT
-nin ad
ı

aliyy
ət sah
əsi
Ə
laq
əl
əndirici 
şə
xs
Qad
ınlar
ın krizis m
ərk
əzi
Zorak
ılı
q qurbanlar
ın
ı tibbi v
ə 
psixoloji t
əcili yard
ımla t
əmin 
edilm
əsi.
M
ətan
ət 
Ə
zizova
434 33 76 wcc@online/az
Az
ərbaycan feminist qrupu
V
ət
ənda
ş c
əmiyy
ətinin gender t
əhsili v
ə şü
urluluq 
proqramlar
ın
ın zorak
ılı
q v
ə 
alver qurbanlar
ın
ı yard
ımla t
əmin 
etm
əsi.
R
əna 
Tahirova
492 80 71 tamilla@azeurotel.co
m
“Ail
ə 
və 

miyy
ət
” 
assosiasiyas
ı 
V
ət
ənda
ş c
əmiyy
ətinin gender t
əhsili v
ə şü
urluluq 
proqramlar
ın
ın
zorak
ılı
q qurbanlar
ın
ı yard
ımla t
əmin etm
əsi.
Faiz
ə Ə
liyeva
493 83 73 faliyevarep@azeronline.co
m
Ail
ə 
krizis m
ərk
əzi
Zorak
ılı
q qurbanlar
ın
ın, o c
üml
əd
ən, u
şaqlar
ın t
əcili tibbi v
ə 
psixoloji yard
ımla t
əmin edilm
əsi.
Leyla 
İsmay
ılova
448 42 32  leyla@cpc.a
z
Az
ərbaycan iqtisad
çı 
qad
ınlar 
ittifaq
ı
Qad
ın sahibkarl
ığı 
m
əs
əl
əsinin ir
əli 
çə
kilm
əsi v
ə 

st
əkl
ənm
əsi, 
gender v
ə 
iqtisadi m
əs
əl
əl
ər
ə 
dair ara
şd
ırmalar , qad
ınlar
ın 
qanuni h
üquqlar
ın
ın m
üdafi
əsi.  
N
əcib
ə 
Q
əhr
əmanova
454 1
1 96
nadjiba@hotmail.co
m
“Ekosfera
” 
sosial-ekoloji m
ərk
əzi
Gender v
ə ə
traf m
ühit
ə 
dair 
şü
urluluq v
ə 
himay
ədarl
ıq 
proqramlar
ı.
Firuz
ə 
Soltanzad
ə

leyxa 
Ə
liyeva
492 43 48, (050) 332 00 34 ecosphera@azeurotel.co
m
Ə
lil qad
ınlar c
əmiyy
əti
Ə
lil qad
ınlar
ın h
üquqlar
ın
ın, o c
üml
əd
ən, i
şl
əm
ək h
üquqlar
ın
ın 
m
üdafi
əsi.
M
əhluq
ə 
R
əhimova
Firuz
ə 
Babayeva
434 99 88, 469 39 49 office@oxfam1.baku.a
z
“H
əvva
” 
xeyriyy
əç
ilik m
ərk
əzi
Az
ərbaycan qad
ınlar
ına yard
ım edilm
əsi, beyn
əlxalq qad
ın 


kat
ında i
ştirak.
Solmaz 
Yusifova
493 07 52, 494 15 73
“Hamil
ə 
və 

aql
ı qad
ınlara 
yard
ım
” 
xeyriyy
ə 

miyy
əti
Hamil
ə 
köç

n v
ə 
qa
çq
ın qad
ınlara yard
ım g
öst
ərilm
əsi.
M
üseyib 
Ə
liyev
432 39 35, 43864 93 aliyevm
üsejeb@mail.ru
Menecer qad
ınlar assosiasiyas
ı
Qad
ın sahibkarl
ığı

n inki
şaf
ına yard
ım; gender v
ə 
iqtisadi 
inki
şafa dair ara
şd
ırmalar
ın apar
ılmas
ı; biznes planla
şd
ırı
lmas
ı, 
idar
əç
ilik v
ə 
marketinq 
üzr
ə 
treyninql
ərin t
əş
kil edilm
əsi.
G
ülnar
ə 
Zamanova
498 40 27, 447 43 06 root@turan3.baku.az

QHT
-nin ad
ı

aliyy
ət sah
əsi
Ə
laq
əl
əndirici 
şə
xs
“Qad
ınlar v
ə 
m
üasir d
ünya
” 
sosial 
xeyriyy
ə 
m
ərk
əzi
Qad
ın sahibkarl
ığı

n d
əst
əkl
ənm
əsi v
ə 
m
üdafi
ə 
edilm
əsi; ail
ə 
ba
şçı
sı 
olan t
ək qad
ınlara yard
ım g
öst
ərilm
əsi.

dab
ə Ş
irə
liyeva
439 83 26 womenmworld@hotmail.co
m
Qad
ın probleml
əri 
üzr
ə 

dqiqat 
m
ərk
əzi
V
ət
ənda
ş c
əmiyy
əti gender t
əhsili v
ə şü
urluluq proqramlar
ın
ın 
haz
ırlanmas
ı, qad
ınlar
ın siyasi prosesl
ərd
ə 

tirak etm
əy
ə 


sl
əndirilm
əsi v
ə 

st
əkl
ənm
əsi, qad
ın liderl
ərin haz
ırl
ığı

qad
ınlar
ın s
ülh quruculu
ğu v
ə 
konfliktl
ərin h
əll edilm
əsind
ə 
rolunun qeyd edilm
əsi v
ə 

st
əkl
ənm
əsi.
Sacid
ə Ə
bd
ülvahabova
439 66 88, 497 78 42 women.institute@azeurotel.co
m
Az
ərbaycan qad
ınlar c
əmiyy
əti
K
öç

n v
ə 
qa
çq
ın qad
ınlara yard
ım.
Zemfira
Verdiyeva
492 74 87
Sosial ara
şd
ırmalara dair 
beyn
əlxalq m
ək
əz
Qad
ınlar
ın siyasi prosesl
ərd
ə 
və 
gender m
əs
əl
əl
ərin
ə 
dair 

dqiqat i
şind
ə  

tirak
ın
ın t
əqdir edilm
əsi  v
ə 

st
əkl
ənm
əsi.
Q
ız
ılg
ül 
Abbasova
440 02 38 llemb@icsr
.inbaku.com
“Şə
hid analar
ı” 
xeyriyy
ə 
m
ərk
əzi
Qaraba
ğ 
m
üharib
əsi qurbanlar
ın
ın ail
əl
ərin
ə 
yard
ım.
R
əfiq
ə Ə
sk
ərova
441 50 23 rafiqaaskerova@mail.ru
V
ət
ənda
ş h
üquqlar
ı ü
zr
ə “

miz 

nya
” ictimai birliyi
Qad
ınlara qar
şı 
zorak
ılı
q v
ə 
insan alveri hallar
ın
ın qar
şıal
ınmas
ı, qad
ınlar
ın h
üquqlar
ın
ın m
üdafi
ə 
edilm
əsi; 
şü
urlulu
ğun 
art
ırı
lmas
ı kampaniyalar
ı.
Mehriban Zeynalova 497 10 58 meri@aziner
.com
“Universitet t
əhsilli qad
ınlar

Qad
ınlara qar
şı 
zorak
ılı
q v
ə 
insan alveri hallar
ın
ın qar
şıal
ınmas
ı, qad
ınlar
ın h
üquqlar
ın
ın m
üdafi
ə 
edilm
əsi; 
şü
urlulu
ğun 
art
ırı
lmas
ı kampaniyalar
ı; qad
ınlar
ın s
ülh quruculu
ğu v
ə 
konfliktl
ərin h
əll edilm
əsind
ə 
rolunun qeyd edilm
əsi v
ə 

st
əkl
ənm
əsi.
Tamam C
əf
ərova
492 67 52 tjafarova59@mail.ru
“Y
uva
” 
humanitar m
ərk
əzi 
Milli azl
ıqlara daxil olan qad
ınlara yard
ım v
ə 
m
üdafi
ə. 
R
əna 
Tahirova
438 70 17, 438 42 58 tamilla@azeurotel.com
“Şə
ms
” 

nc qad
ınlar m
ərk
əzi
(Ming
əç
evir 
şə

ri)
G
ənc qad
ınlara y
ön
əlmi
ş proqramlar
ın d
əst
əkl
ənm
əsi; C
ənubi 
Qafqazdan olan qad
ınlar
ın t
əşə
bb
üsl
ərinin d
əst
əkl
ənm
əsi.

ran
ə 
Seyidova
(147) 4 74 05, (055) 771 27 88 taranaseidova@yahoo.co.uk
“K
əndli
” 
(Xa
çmaz rayonu)

hiyy
ə 
və 

hsil sektorunda v
ə 
dig
ər sektorlarda g
ənc qad
ınlara 


lmi
ş proqramlar
ın d
əst
əkl
ənm
əsi.
Yegan
ə Ə

dova
3 30 25
130
 Ölkə Üzrə Gender Qiymətləndirilməsi - Azərbaycan

Document Outline

 • 55555.pdf
  • 444444.pdf
   • 33333.pdf
    • 2222.pdf
     • 111.pdf
      • a4.pdf
      • Binder1.pdf
       • ADB-text.pdf
       • contents.pdf
     • text-ap1.pdf
    • apendix22.pdf
   • apendix3.pdf
  • apendix4-5-90.pdf
 • oblojka-a4.pdfПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə