Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu


Maddə 34. Baytarlıq preparatlarının daşınması və saxlanmasıYüklə 342.7 Kb.
Pdf просмотр
səhifə4/4
tarix25.12.2016
ölçüsü342.7 Kb.
1   2   3   4
Maddə 34. Baytarlıq preparatlarının daşınması və saxlanması  

Baytarlıq preparatlarının tranziti, ölkə daxilində daşınması və saxlanması müəyyən 

olunmuş texniki şərtlərə və tələblərə riayət edilməklə həyata keçirilir. Baytarlıq 

preparatlarının saxlanması və daşınması qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 

tərəfindən müəyyən edilir. Maddə 35. Baytarlıq preparatlarının ehtiyatı  

35.1. Baytarlıq preparatlarının ehtiyatı heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəlikləri siyahısına 

daxil edilmiş xəstəliklərin epizootiya ocağının ləğv edilməsində və yayılması 

təhlükəsinin qarşısının alınmasında istifadə edilən və vaxtaşırı təzələnən müəyyən miqdar 

baytarlıq preparatlarından ibarətdir. 

35.2. Baytarlıq preparatlarının ehtiyatı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına tədarük edilən 

baytarlıq preparatlarından yaradılır. 

35.3. Baytarlıq preparatlarının ehtiyatının yaradılması, saxlanması və istifadəsi qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən müəyyən edilir. 

VII fəsil. Baytarlığın elmi və kadr təminatı və baytarlıq 

xidmətinin maliyyələşdirilməsi 

Maddə 36. Baytarlıq sahəsində elmi tədqiqatlar  

36.1. Baytarlıq sahəsində aparılan elmi tədqiqatların əsas istiqamətləri və proqramları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 ilə razılaşdırılmalıdır. 

36.2

. Elmi tədqiqatlar nəticəsində hazırlanmış və təkmilləşdirilmiş baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin baytarlıq normativlərinə uyğunluğunu müəyyən 

etmək üçün onlar müvafiq qaydada qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

aprobasiyadan keçirilməlidirlər. 

36.3. Azərbaycan Respublikasında mövcud olan, həmçinin elmi tədqiqatlar və heyvan 

xəstəliklərinin diaqnostikası nəticəsində və peyvənd vasitəsi hazırlanan zaman alınan 

mikroorqanizm və parazitar xəstəlik törədicilərinin ştammları baytarlıqda istifadə edilən 

və saxlanılan ştammların Milli Kolleksiyasında saxlanılmalıdır. 

36.4. Mikroorqanizm və parazitar xəstəliklərin törədiciləri ştammlarının Milli 

Kolleksiyasının yaradılması və fəaliyyəti qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 

tərəfindən müəyyən edilir. 36.5. Baytarlıq sahəsində elmi tədqiqatlar dövlət büdcəsi, müəssisələrin büdcədənkənar 

vəsaitləri və könüllü ayırmalar, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən verilən ianələr 

hesabına maliyyələşdirilir. 

Maddə 37. Baytarlıq mütəxəssislərinin hazırlanması və ixtisaslarının artırılması  

37.1. Baytarlıq mütəxəssislərinin hazırlanması və ixtisaslarının artırılması Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir. 

37.2. Baytarlıq mütəxəssislərinin hazırlanması və ixtisaslarının artırılmasının 

planlaşdırılması və həyata keçirilməsi proqramı 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 ilə 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada razılaşdırılmalıdır. Maddə 38. Baytarlıq sahəsində elmi tədqiqatlar  

Baytarlıq sahəsində elmi tədqiqatların təşkili və nailiyyətlərinin tətbiqi üçün 

müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı

 tərəfindən zəruri olan tədbirlər həyata keçirilir. 


Maddə 39. Baytarlığın maliyyə təminatı  

39.1. Baytarlıq sahəsində aşağıdakılar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir: 

39.1.1. baytarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının saxlanma 

xərcləri

39.1.2. 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 təsdiq etdiyi siyahı üzrə heyvanların 

xüsusi təhlükəli xəstəliklərinin profilaktikası, diaqnostikası və ləğvi üçün lazım 

olan epizootiya əleyhinə xərclər, dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində 

nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası, baytarlıq preparatlarının ehtiyatının 

yaradılması və saxlanılması xərcləri; 

39.1.3. 


müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 təsdiq etdiyi siyahıya uyğun olaraq 

heyvanların və əhalinin sağlamlığı üçün xüsusi təhlükə yaradan heyvanların, 

heyvan mənşəli məhsulların və xammalın götürülməsi və məhv edilməsi xərcləri; 

39.1.4. 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 təsdiq etdiyi xüsusi təhlükəli yoluxucu 

xəstəliklərə yoluxmuş heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın 

götürülməsi və məhv edilməsi ilə əlaqədar onların sahiblərinə dəyən zərərin 

ödənilməsi; 

39.1.5. baytarlığın elmi təminatı; 

39.1.6. Milli Kolleksiyada saxlanılan mikroorqanizmlərin, parazitar xəstəliklərin 

törədiciləri və keçiricilərinin ştammlarının saxlanma xərcləri; 

39.1.7. Azərbaycan Respublikasının üzvü olduğu baytarlıq sahəsində müvafiq 

beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri; 

39.1.8. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan və həyata 

keçirilən digər baytarlıq tədbirlərinin xərcləri. 

39.2. 


Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının

 müəyyən etdiyi qaydada və şərtlərlə dövlət 

baytarlıq nəzarəti vacib olan obyektlərin mülkiyyətçilərinin vəsaiti hesabına aşağıdakı 

tədbirləri maliyyələşdirir: 

39.2.1. ölkədə istehsal olunan və idxal edilən baytarlıq preparatları, yem və yem 

əlavələrinin istifadə üçün təqdim edilən seriyalarının (partiyalarının) aprobasiyası, 

sınağı, ekspertizası, qeydə alınması və nəzarət xərcləri; 

39.2.2. heyvanların, heyvandarlıq müəssisələrinin, bazarların, dövlət baytarlıq 

nəzarətində olan yüklərin istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və satışı 

yerlərinin, həmçinin heyvanlar üçün yem və bioloji preparatlar istehsalı 

obyektlərinin identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması) xərcləri; 

39.2.3. heyvanların dehelmintizasiyası, obyektlərin dezinfeksiyası, dezinseksiyası, 

deratizasiyası (məcburi dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya və dövlət 

sərhədinin buraxılış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası istisna 

olunmaqla) və heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) ekspertizası xərcləri; 39.2.4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi siyahıya daxil edilmiş 

xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri istisna olmaqla, digər xəstəliklərin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada profilaktikası, diaqnostikası, müalicəsi 

və ləğvi xərcləri; 

39.2.5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada 

baytarlıq sənədlərinin verilməsi xərcləri. 39.3. Baytarlıq şəhadətnaməsinin, sertifikatının və baytarlıq preparatlarının qeydiyyat 

şəhadətnaməsinin verilməsi üçün dövlət rüsumu ödənilir. 

VIII fəsil. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına 

görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli 

Maddə 40. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət  

40.1. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasında təqsirkar olan şəxslər 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət 

daşıyırlar. 

40.2. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində hüquqi və fiziki şəxslərə 

dəymiş ziyanın əvəzi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə 

tutulmuş qaydada ödənilir. 

Maddə 41. Mübahisələrin həlli  

Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulması və baytarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar 

mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, o cümlədən 

məhkəmə qaydasında həll edilir. IX fəsil. Beynəlxalq əməkdaşlıq və yekun müddəaları 

Maddə 42. Baytarlıq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq  

Baytarlıq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrə əsasən həyata keçirilir. 

Maddə 43. Beynəlxalq müqavilələr  

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə baytarlıq 

sahəsində müəyyən edilmiş qaydalar bu Qanunda nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli 

olduqda, beynəlxalq müqavilələrin qaydaları tətbiq edilir. Maddə 44. Qanunun qüvvəyə minməsi  

44.1. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

44.2. Bu Qanun qüvvəyə mindiyi gündən «

Baytarlıq təbabəti haqqında

» Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1994-cü il, № 21, maddə 312, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 

12, maddə 706; 2004-cü il, № 2, maddə 57) qüvvədən düşmüş hesab edilsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 31 may 2005-ci il 

№ 922-IIQ 

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (31 avqust 2005-ci il, № 201) 

(«VneshExpertService» LLC). 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 

2005-ci il, № 8, maddə 682) («VneshExpertService» LLC). 

7 dekabr 2007-ci il tarixli, 509-IIIQD nömrəli; 1 fevral 2008-ci il tarixli, 543-IIIQD 

nömrəli; 1 aprel 2008-ci il tarixli, 584-IIIQD nömrəli; 20 oktyabr 2009-cu il tarixli, 

890-IIIQD nömrəli; 4 dekabr 2009-cu il tarixli, 926-IIIQD nömrəli Qanunlara əsasən 

əlavələr və dəyişikliklərlə («VneshExpertService» LLC). 

© VneshExpertService LLC 

 

Каталог: modules -> law -> lawfolder


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə